Pdf
Kthehu te lista

Përditësuar: 16/09/2019

Politika e Privatësisë

Dispozitat e përgjithshme

1. Sipas Marrëveshja e përbashkët e kontrolluesit No. 20180919 nga 19 Shtator, 2018, kontrollues i të dhënave tuaja personale është rrjeti Paysera. Detajet e kontaktit të zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave të autorizuar nga Paysera www.paysera.com. Detajet e kontaktit zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave te autorizuar nga Paysera: dpo@paysera.com.

2. Të dhënat personale të mbledhura nga Paysera përpunohen në përputhje me Ligjin për mbrojtjen juridike të të dhënave personale të Republikës së Lituanisë, Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe akteve të tjera ligjore. Të gjithë punonjësit, agjentët dhe punonjësit e agjentëve të Paysera të cilët e dijnë sekretin e të dhënave personale duhet ta ruajnë sigurt edhe pas përfundimit të punës ose marrëdhënies kontraktuale.

3. Për qëllim të përpunimit të të dhënave personale, Paysera mund të angazhojë përpunues të të dhënave dhe / ose, sipas gjykimit të vet, të punësojë persona të tjerë për të kryer funksione të caktuara në emër të Paysera. Në raste të tilla, Paysera do të marrë masat e nevojshme për të siguruar që të dhënat e tilla përpunohen nga përpunuesit e të dhënave personale në përputhje me udhëzimet e Paysera dhe legjislacionit në fuqi. Paysera gjithashtu kërkon nga përpunuesit e të dhënave personale të zbatojnë masat e duhura për sigurinë e të dhënave personale. Në raste të tilla, Paysera do të sigurojë që personat e tillë do t'i nënshtrohen detyrimit të mos zbulimit dhe nuk do të jenë në gjendje të përdorin këtë informacion për ndonjë qëllim tjetër, përveç në masën e nevojshme për të kryer funksionet që u janë caktuar atyre.

4. Kjo politikë e privatësisë është një shtesë e Marrëveshjes së Shërbimit të Pagesave të Përgjithshme, e cila hyn në fuqi së bashku me Marrëveshjen e Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave pasi të regjistroheni në Sistem. Kjo politikë e privatësisë parashikon rregulla themelore për mbledhjen, ruajtjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale dhe informacioneve të tjera që lidhen me ju, si dhe qëllimin e të dhënave personale të përpunuara, qëllimet, burimet, marrësit dhe aspekte të tjera të rëndësishme të përpunimit të të dhënave në duke përdorur shërbimet e Paysera si një ofrues i shërbimeve të pagesave. Prandaj rekomandohet të analizohen në detaje dispozitat e kësaj Politike të Privatësisë përpara se të filloni të përdorni shërbimet e Paysera.

5. Paysera respekton të drejtën e privatësisë së individit dhe bën të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar konfidencialitetin e të dhënave personale dhe informacioneve të tjera të përpunuara në këtë faqe interneti.

6. Ju mund të vizitoni këtë faqe interneti duke mos dhënë ndonjë informacion në lidhje me veten tuaj, megjithatë, nëse doni të hapni një llogari në sistemin Paysera dhe / ose të përdorni shërbime të tjera pagese të ofruara nga Paysera, Paysera do t'ju kërkojë të siguroni të dhëna personale të treguara në sistem dhe kryejnë procedura të përcaktuara të identifikimit.

7. Duke vizituar këtë faqe interneti dhe / ose duke përdorur informacione të përfshira në të, dhe / ose shërbime, ju e pranoni dhe konfirmoni që keni lexuar Politikën e Privatësisë, e kuptoni atë dhe pajtoheni me të. Paysera rezervon të drejtën, me diskrecionin e vet për të ndryshuar dispozitat e kësaj Politike të Privatësisë, prandaj, kur vizitoni këtë faqe interneti, ju keni një përgjegjësi të siguroheni që jeni njohur me versionin e fundit të Politikës së Privatësisë që vlen për ju në kohën kur po vizitoni uebfaqen.

Qëllimet e përpunimit. Ofruesit e të dhënave, termat dhe marrësit

8. Qëllimi kryesor për të cilin Paysera mbledh të dhënat tuaja personale është ofrimi i shërbimeve të pagesave të Paysera për klientët që dërgojnë dhe marrin pagesa. Si ofrues i shërbimit të pagesave, Paysera është i detyruar me ligj të krijojë dhe verifikojë identitetin tuaj përpara se të hyjë në transaksione të shërbimeve financiare me ju, gjithashtu, në kohën e ofrimit të shërbimeve, të kërkojë informacione të mëtejshme, si dhe të vlerësojë dhe ruajë këto informacione për periudhën e mbajtjes të përcaktuar me legjislacion. Duke marrë parasysh këtë, duhet të siguroni një informacion të saktë dhe të plotë. Më tej, Paysera specifikon të dhënat dhe qëllimin e mbledhjes së këtyre të dhënave.

9. QËLLIMI:Identifikimi i klientit, ofrimi i shërbimeve të pagesës (hapja e llogarisë, transferimet e fondeve, mbledhja e pagesave dhe të tjera), ose zbatimi i detyrimeve të tjera ligjore të ofruesit të shërbimit të pagesave.

9.1. Të dhënat personale përpunohen për këtë qëllim në përputhje me kërkesat ligjore që lidhen me:

9.1.1. përcaktimin dhe verifikimin e identitetit të klientit;

9.1.2. përfundimi dhe ekzekutimi i marrëveshjeve me klientin ose për të ndërmarrë hapa me kërkesë të klientit;

9.1.3. ekzekutimi i transferimeve të fondeve dhe transmetimi i informacionit të nevojshëm së bashku me një transferim në përputhje me legjislacionin;

9.1.4. implementimi i parimeve "Njihni Klientin Tuaj";

9.1.5. monitorim i vazhdueshëm dhe periodik;

9.1.6. vlerësimi i rrezikut;

9.1.7. azhurnimi i të dhënave të klientëve për të siguruar saktësinë e tyre;

9.1.8. parandalimi i pastrimit të parave të mundshme dhe financimin e terrorizmit, parandalimin e mashtrimit, zbulimin, hetimin dhe informimin e një veprimtarie të tillë, përcaktimin e personave të ekspozuar politikisht ose sanksionet financiare të vendosura ndaj klientit;

9.1.9. duke siguruar rrezikun e duhur dhe menaxhimin e organizatës.

9.2. Për këtë qëllim, të dhënat e mëposhtme personale mund të përpunohen: emri, mbiemri, numri i identifikimit personal, adresa, data e lindjes, të dhënat nga një dokument identiteti dhe një kopje e dokumentit, fotografia, regjistrimi i drejtpërdrejtë i videos (regjistrimi i drejtpërdrejtë i videos), shtetësinë, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit, numrin e llogarisë së pagesës, adresën IP, veprimtarinë aktuale, funksionin aktual publik, të dhënat e tjera të kërkuara me Ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit.

9.3. Këto të dhëna personale mblidhen dhe përpunohen në bazë të një detyrimi ligjor të vendosur ndaj ofruesit të shërbimit të pagesave, d.m.th. Ligjit për Pagesat e Republikës së Lituanisë, Ligjit për Paraja Elektronike dhe Institucionet e Parave Elektronike të Republikës së Lituanisë dhe Ligjit për Parandalimi i Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit të Republikës së Lituanisë, dhe kërkohet që të hapni një llogari dhe / ose të ofroni një shërbim pagese.

9.4. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 8 (tetë) vjet pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin. Periudha e mbajtjes mund të zgjatet për një periudhë jo më shumë se 2 (dy) vjet, me kusht që të ketë një kërkesë të arsyeshme nga një autoritet kompetent. Periudha e tillë e mbajtjes së të dhënave kërkohet nga Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit të Republikës së Lituanisë.

9.5. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave, institucionet e kreditit dhe institucionet e tjera financiare dhe degët e tyre, Qendra e regjistrave të PE, bazat e të dhënave për kontrollimin e të dhënave të dokumenteve personale (bazat e të dhënave të dokumenteve të skaduara dhe bazat e të dhënave të tjera ndërkombëtare), regjistrat e kontrollit të autoriteteve (regjistrat e autoritetit të noterizuar dhe të tjera) bazat e të dhënave), Regjistri i personave të paaftë dhe me aftësi të kufizuara, Regjistri i Popullsisë, ndërmarrjet e konsoliduara dosjet e debitorit (p.sh. në Lituani, UAB "Creditinfo Lietuva" ose të tjera), kompani që mbajnë regjistrat e sanksioneve ndërkombëtare, persona të tjerë.

9.6. Grupet e marrësve të të dhënave: autoritetet mbikëqyrëse, institucionet e kreditit, financiare, pagesa dhe / ose elektronike të parave, institucionet e hetimit para gjykimit, Inspektorati Shtetëror i Taksave, agjentët e shërbimit të pagesave të Paysera (nëse operacioni kryhet duke përdorur shërbimet e tyre), përfitues të fondet e transaksionit që marrin informacionin në deklaratat e pagesave së bashku me fondet e transaksionit, agjensitë e mbledhjes së borxhit dhe rikuperimit, kompanitë që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorit, avokatët, përmbaruesit, auditorët, subjektet e tjera që kanë një interes të ligjshëm, subjektet e tjera nën një marrëveshje me Paysera, vetëm me kusht që të keni dhënë pëlqimin tuaj të veçantë për këtë.

9.7. Të dhënat mund të sigurohen për vendet e treta (jashtë Bashkimit Evropian ose Zonës Ekonomike Evropiane) vetëm në rast se transferimi juaj i pagesës kryhet në një vend të tretë, ose një partner (korrespondent) nga një vend i tretë është i angazhuar në ekzekutimin e pagesave.

10. Qëllimi:Menaxhimi i borxheve.

10.1. Të dhënat personale nën këtë qëllim përpunohen me qëllim të menaxhimit dhe mbledhjes së borxheve, paraqitjes së kërkesave, kërkesave, padive dhe dokumenteve të tjera, për të siguruar dokumente për mbledhjen e borxheve.

10.2. Për këtë qëllim, të dhënat e mëposhtme personale mund të përpunohen: emri, mbiemri, numri i identifikimit personal, adresa, data e lindjes, të dhënat nga një dokument identiteti, adresa e postës elektronike, numri i telefonit, numri i llogarisë së pagesës, adresa IP, deklaratat e llogarisë së pagesës.

10.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: data e caktuar e borxhit është 10 (dhjetë vjet) nga dita e borxhit, dhe pas fillimit të procedurave ligjore, afati kohor zgjatet derisa të shlyhet borxhi dhe për 24 (njëzet e katër) muaj pas shlyerjes. Periudha e ruajtjes së të dhënave bazohet në periudhat e kufizimit për procedurat e përcaktuara nga Kodi Civil i Republikës së Lituanisë.

10.4. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave, institucionet e kreditit, financiare, pagese dhe / ose elektronike të parave, PE Qendra e Regjistruesve, Regjistri i Popullsisë, kompani që përpunojnë skedarë të konsoliduar të debitorit (p.sh. në Lituani, UAB "Creditinfo Lituani" ose të tjerë), persona të tjerë.

10.5. Grupet e marrësve të të dhënave: kompani që përpunojnë skedarë të konsoliduar të debitorit, kredi, financiare, pagese dhe / ose institucione të parave elektronike, avokatë, përmbarues, gjykata, institucione të hetimit para gjykimit, Inspektorati Shtetëror i Taksave, agjencitë e mbledhjes së borxheve dhe rikuperimit, subjekte të tjera që kanë një interesi legjitim.

10.6. Të dhënat mund të sigurohen për vendet e treta (jashtë Bashkimit Evropian ose Zonës Ekonomike Evropiane), kur rrethanat e borxhit lidhen me vendin e tretë.

10.7. Ju lutemi vini re, nëse keni një borxh ndaj Paysera dhe ju po shtyni kryerjen e detyrimeve tuaja për më shumë se 30 (tridhjetë) ditë, Paysera ka të drejtë të sigurojë informacionin mbi identitetin tuaj, detajet e kontaktit dhe historinë e kredisë, d.m.th. financiare dhe detyrimet pasurore dhe informacionet mbi ekzekutimin e tyre, borxhet dhe pagesën e saj për kompanitë që administrojnë bazën e të dhënave të debitorëve (siç është institucioni i kreditit UAB "Creditinfo Lituani" në Lituani * ), si dhe ndaj kompanive të mbledhjes së borxheve. Ju mund të hyni në historinë tuaj të kredisë duke kontaktuar direkt zyrën e kredisë.

11. QËLLIMI: Për të mbështetur dhe administruar marrëdhëniet me klientët, për të parandaluar mosmarrëveshjet dhe mbledhur prova (regjistrimi i bisedave telefonike), korrespodencën e marrëdhënieve të biznesit me klientin.

11.1. Të dhënat personale përpunohen për këtë qëllim në mënyrë që të:

11.1.1. mbroni interesat e klientit dhe / ose Paysera;

11.1.2. parandaloni mosmarrëveshjet, siguroni prova të komunikimit të biznesit me klientin (regjistrimet e bisedave, letërkëmbimet);

11.1.3. kryejnë vlerësimin e cilësisë dhe sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara nga Paysera;

11.1.4. kur është e nevojshme për ekzekutimin e marrëveshjes, në mënyrë që të ndërmarrë hapa me kërkesë të klientit ose në zbatimin e një detyrimi ligjor.

11.2. Për këtë qëllim, të dhënat e mëposhtme personale mund të përpunohen: emrin, mbiemrin, adresën, datën e lindjes, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit, adresën IP, deklaratat e llogarisë së pagesës, regjistrimet e bisedave telefonike, korrespondencën me klientin.

11.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 5 (pesë) vjet pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin. Periudha e mbajtjes mund të zgjatet për një periudhë jo më shumë se 2 (dy) vjet, me kusht që të ketë një kërkesë të arsyeshme nga një autoritet kompetent. Periudha e tillë e mbajtjes së të dhënave kërkohet nga Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit të Republikës së Lituanisë.

11.4. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave.

11.5. Marrësit e të dhënave: autoritetet mbikëqyrëse, ndërmarrjet që përpunojnë skedarët e konsoliduar të debitorit, avokatët, përmbaruesit, gjykatat, institucionet e hetimit para gjykimit, agjensitë e mbledhjes së borxheve dhe rikuperimit të borxheve, subjektet e tjera që kanë një interes të ligjshëm, subjektet e tjera nën një marrëveshje me Paysera, vetëm me kushtin që të keni dhënë pëlqimin tuaj të veçantë për këtë.

11.6. Të dhënat nuk u janë dhënë vendeve të treta jashtë Bashkimit Evropian ose Zonës Ekonomike Evropiane.

12. QËLLIMI: Vlerësimi i vlerësimit të kredisë, administrimi i rrezikut të kredisë dhe vendimmarrja e automatizuar.

12.1. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen për të vlerësuar besueshmërinë e klientëve, për të menaxhuar rrezikun e kredisë dhe për të përmbushur kërkesat në lidhje me menaxhimin e rrezikut operacional dhe përshtatshmërinë e kapitalit, në mënyrë që Paysera të mund të ofrojë për të siguruar fonde.

12.2. Për këtë qëllim mund të përpunohen të dhënat e mëposhtme personale: emri, mbiemri, adresa, data e lindjes, adresa e emailit, numri i telefonit, numri i llogarisë së pagesës, adresa IP, deklaratat e llogarisë së pagesës, gjendja e klientit në llogari, detyrimet financiare, kredia dhe pagesa historia, të ardhurat, arsimi, vendi i punës, pozicioni aktual i punës, përvoja e punës, asetet në dispozicion, dhe të dhënat për të afërmit.

12.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 10 (dhjetë) vjet pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin.

12.4. Ofruesit e të Dhënave: subjekti i të dhënave, institucionet e kreditit dhe institucionet e tjera financiare dhe degët e tyre, agjencitë e zbatimit të ligjit, regjistrat e tjerë dhe institucionet shtetërore, ndërmarrjet që përpunojnë skedarët e konsoliduar të debitorit (p.sh. në Lituani, UAB "Creditinfo Lituani" ose të tjera), persona fizikë që japin të dhëna në lidhje me bashkëshortët, fëmijët dhe personat e tjerë të lidhur me lidhjet farefisnore ose afrimitet, bashkë-debitorët, garantuesit, ofruesit e kolateralit, etj., personat juridikë kur klienti është përfaqësues, punonjës, kontraktues, aksionar, pjesëmarrës, pronar, etj. subjektet, dhe partnerët ose personat e tjerë juridikë që Paysera punëson për ofrimin e shërbimeve.

12.5. Marrësit e të dhënave: institucione kredie, financiare, pagese dhe / ose para elektronike ose ofrues të shërbimeve që ndihmojnë në vlerësimin e besueshmërisë, dhe kompanitë që përpunojnë skedarët e konsoliduar të debitorit.

12.6. Të dhënat nuk u jepen vendeve jashtë Bashkimit Evropian ose Zonës Ekonomike Evropiane.

12.7. Në mënyrë që të përfundoni ose të ofroni të lidhni një marrëveshje financimi me ju dhe t'ju ofrojmë shërbime, Paysera, në raste të caktuara, do të aplikojë vendimmarrje bazuar në përpunimin e automatizuar të të dhënave tuaja personale. Në këtë rast, sistemi kontrollon besueshmërinë tuaj me një algoritëm të caktuar dhe vlerëson nëse shërbimi mund të ofrohet. Nëse vendimi i automatizuar është negativ, ai mund të ndryshohet nga klienti duke siguruar më shumë të dhëna. Paysera merr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat tuaja, liritë dhe interesat e ligjshme. Ju keni të drejtë të kërkoni ndërhyrjen njerëzore, të shprehni mendimin tuaj dhe të kundërshtoni një vendim të automatizuar. Ju keni të drejtë të kundërshtoni një vendim të automatizuar duke kontaktuar drejtpërdrejt Paysera.

13. QËLLIMI: Mbrojtja e interesave të Paysera dhe klientit (mbikëqyrje video në ambientet e Paysera).

13.1. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen me qëllim të sigurimit të sigurisë së Paysera dhe / ose klientit, për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e klientit dhe / ose përfaqësuesit të tij / saj dhe të drejtat e tjera të Paysera dhe klientit (mbikëqyrje video dhe regjistrim në ambientet e Paysera) në ndjekje të interesit legjitim për të mbrojtur klientët, punonjësit dhe vizitorët e Paysera dhe pronën e tyre, si dhe pronën e Paysera.

13.2. Për këtë qëllim, të dhënat e mëposhtme personale mund të përpunohen: regjistrime video në ambientet e menaxhuara nga Paysera.

13.3. Para se të hyni në ambientet e Paysera ku është bërë mbikëqyrje video, ju informoheni për mbikëqyrjen me shenja speciale.

13.4. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 1 (një) vit.

13.5. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave, i cili viziton ambientet e Paysera, ku kryhet mbikëqyrje video, dhe kapet nga kamera e mbikëqyrjes.

13.6. Marrësit e të dhënave: gjykatat, institucionet e hetimit paraprak, avokatët (vetëm në rast të përpjekjes për të sulmuar).

14. Informimi i klientit për shërbimet. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen me qëllim të informimit të klientit për shërbimet e ofruara nga Paysera, çmimet e tyre, specifikat, ndryshimet në lidhje me marrëveshjet e lidhura me klientin, për dërgimin e sistemit dhe mesazheve të tjera në lidhje me shërbimet e ofruara Paysera.

14.1. Për këtë qëllim mund të përpunohen të dhënat e mëposhtme personale: adresa e postës elektronike, numri i telefonit.

14.2. Subjekti i të dhënave konfirmon se ata janë të vetëdijshëm se mesazhe të tilla janë të nevojshme për ekzekutimin e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave dhe / ose shtojcave të saj të lidhura me klientin, dhe ato nuk konsiderohen se janë mesazhe të drejtpërdrejta të marketingut.

14.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 24 (njëzet e katër) muaj pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin.

14.4. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave.

14.5. Marrësit e të dhënave: të dhënat për këtë qëllim nuk u janë dhënë personave të tjerë.

15. Marketingu i drejtpërdrejtë. Për këtë qëllim, të dhënat personale përpunohen në mënyrë që t'i ofrojnë klientit oferta për shërbimet e ofruara nga Paysera.

15.1. Për këtë qëllim mund të përpunohen të dhënat e mëposhtme personale: adresa e postës elektronike, numri i telefonit.

15.2. Me këtë dokument ju konfirmoni se jeni të vetëdijshëm për faktin se të dhënat e lartpërmendura mund të përpunohen me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë, dhe se keni të drejtë të mos pajtoheni dhe të kundërshtoni përdorimin e të dhënave tuaja personale për këtë qëllim në çdo kohë duke e informuar Paysera për këtë me shkrim përmes postës elektronike për support@paysera.com. Mesazhi duhet të përmbajë emrin e plotë dhe adresën e postës elektronike të subjektit të të dhënave personale.

15.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 24 (njëzet e katër) muaj pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin ose deri në ditën kur klienti kundërshton përpunimin e të dhënave për këtë qëllim.

15.4. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave.

15.5. Marrësit e të dhënave: Të dhënat për këtë qëllim mund të transmetohen në sistemet e kërkimit ose në rrjetet sociale (mundësia për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave sigurohet nga faqet e internetit të këtyre sistemeve). Të dhënat nuk u jepen personave të tjerë.

16. Të gjitha të dhënat tuaja personale të mbledhura për qëllimet e lartpërmendura, përveç emrit, mbiemrit, numrit të identifikimit personal, numrit të dokumentit tuaj të identitetit dhe vendbanimit të saktë, mund të përpunohen për qëllime të analizës statistikore. Për këtë qëllim, të dhënat personale përpunohen në atë mënyrë që, duke përfshirë ato në fushën e analizës statistikore, nuk është e mundur të identifikohen subjektet e të dhënave në fjalë. Mbledhja e të dhënave tuaja personale me qëllim të analizës statistikore bazohet në interesin legjitim për të analizuar, përmirësuar dhe zhvilluar aktivitetin e kryer. Jam i vetëdijshëm që kam të drejtë të mos pajtohem dhe të kundërshtoj përpunimin e të dhënave personale për këtë qëllim në çdo kohë dhe në çfarëdo forme duke e informuar Paysera. Sidoqoftë, Paysera mund të vazhdojë të përpunojë të dhënat për qëllime statistikore nëse vërteton se të dhënat përpunohen për imponues të arsyeve legjitime përtej interesave, të drejtave dhe lirive të subjektit të të dhënave ose për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.

17. Të dhënat personale të mbledhura për qëllimet e specifikuara në këtë Politikë të Privatësisë nuk do të përpunohen në asnjë mënyrë të papajtueshme me këto qëllime legjitime ose kërkesa ligjore.

18. Të gjitha informacionet personale të lartpërmendura që përbëjnë të dhëna personale nuk do të transferohen tek palët e treta pa pëlqimin tuaj, përveç kur kërkohet nga ligji në fuqi ose me qëllim të ofrimit të shërbimeve (p.sh. informacioni i nevojshëm transmetohet së bashku me pagesën tuaj).

19. Jam dakord që të dhënat e mia të përmendura më lart do të sigurohen dhe pranohen përmes një mjeti kompjuterik të përdorur nga Paysera ose përfaqësuesi i tij i autorizuar i tij, gjithashtu nga mjete të tjera dhe persona të tretë me të cilët Paysera ka hyrë në marrëveshje për përpunimin e të dhënave personale në përputhje me ligjet dhe rregulloret.

Profili

20. Profilimi i realizuar nga Paysera përfshin përpunimin e të dhënave personale me mjete të automatizuara për qëllime të legjislacionit në lidhje me menaxhimin e rrezikut dhe monitorim të vazhdueshëm dhe periodik të transaksioneve për të parandaluar mashtrimin; profilizimi i tillë i vazhdueshëm bazohet në interesa legjitime të Paysera, kryerjen e një detyrimi ligjor dhe ekzekutimin e marrëveshjes.

21. Për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë dhe analizave statistikore, profilizimi mund të bëhet duke përdorur Piwik, Google, Facebook dhe mjete të tjera analitike.

Procesimi i të dhënave personale për të miturit

22. Një i mitur nën 14 (katërmbëdhjetë) vjeç, duke kërkuar të përdorë shërbimet e pagesave të Paysera, do të sigurojë pëlqimin me shkrim nga përfaqësuesi i tij / saj (babai ose nëna ose kujdestari ligjor) në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të tij / saj.

Politikat për Cookie (të dhënat e vendosura)

23. Paysera mund të përdorë cookie-t në këtë uebfaqe. Cookies janë skedarë të vegjël që dërgohen në shfletuesin e Internetit të një personi dhe ruhen në pajisjen e tyre. Cookies transferohen në një kompjuter personal pas vizitës së parë në faqen e internetit. Më vonë, cookies përdoren për të identifikuar personin. Ato janë krijuar për të përmirësuar funksionalitetin dhe përdorimin e faqes në internet, gjithashtu me qëllim të analizës, për të drejtuar aksesin në uebfaqen dhe informacionin që përmbahen në të.

9. Si shumë menaxherë të webfaqes, Paysera monitoron klikimet e faqes dhe mbledh informacione se sa njerëz kanë vizituar faqen e internetit, cili është emri i serverit të shërbimit të internetit të vizitorëve, etj. Ky informacion mblidhet automatikisht gjatë vizitës së webfaqes. E ndihmon menaxherin e faqes për të kuptuar se si vizitorët e përdorin webfaqen dhe lejon përmirësimin e shërbimeve të ofruara nga Paysera. 

25. Duke shfletuar në faqen e internetit dhe duke mos ndryshuar cilësimet, personi që viziton uebfaqen pajtohet me përdorimin e cookies.

26. Shumica e shfletuesve të internetit pranojnë cookie-t, por personi mund të ndryshojë cilësimet e shfletuesit në mënyrë që cookies të mos pranohen. Sidoqoftë, në këtë rast, disa funksione mund të mos funksionojnë.

27. Të gjitha informacionet në lidhje me cookie-t e përdorura nga faqja e internetit, qëllimin e tyre, vlefshmërinë dhe të dhënat e përdorura janë dhënë në tabelën më poshtë:

Emri i Cooki-t Kohezgjatja Qëllimi
PHPSESSID Përderisa seanca në internet është aktive Operimi
XSRF-TOKEN Përderisa faqja në internet është aktive Operacionet
my_Gjuha 1 vit, ose derisa përdoruesi e ndërron gjuhën Përmirësimi i ndërfaqes së përdoruesit
sc 1 vit Statistikat
user_token Derisa sesioni i uebfaqës është aktivë, apo derisa përdoruesi të ç'kyqet Operacioni
FilterStore:* 2 javë Përmirësimi i ndërfaqes së përdoruesit
ref 7 ditë Statistikat
__cfduid 1 vit Operacionet
_pk_id.* 1 vit Statistika
_pk_ses.* Përderisa faqja në internet është aktive Statistics
_dc_gtm_UA-* Perderisa seanca në internet është aktive Statistikat
_ga 2 vite Statistikat
_gid 24 ore Statistikat

E drejta e aksesit, korrigjimit, fshirjes së të dhënave tuaja personale dhe kufizimit të përpunimit të të dhënave

28. Ju keni të drejtat e mëposhtme:

28.2. E DREJTA E KORRIGJIMIT: nëse të dhënat tuaja të përpunuara nga Paysera janë të pasakta, të paplota ose të pasakta, mund t'i drejtoheni Paysera me shkrim për ndreqjen e të dhënave të pasakta ose të pasakta ose për të pasur të dhëna personale jo të plota duke plotësuar duke siguruar një kërkesë përkatëse;

28.3. E DREJTA PËR FSHIRJE: të kërkohet ndërprerja e përpunimit të të dhënave (fshirja e të dhënave), në rast se subjekti i të dhënave tërheq pëlqimin mbi të cilin bazohet përpunimi, ose të dhënat personale nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat ato janë mbledhur, ose të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme, ose të dhënat personale duhet të fshihen për respektimin e një detyrimi ligjor. Një njoftim me shkrim i kundërshtimit për përpunimin e të dhënave personale do t'i dërgohet Paysera personalisht, me postë ose përmes mjeteve elektronike të komunikimit. Nëse kundërshtimi juaj ka baza ligjore, Paysera, pasi të shqyrtojë kërkesën, do të përfundojë çdo veprim të përpunimit të të dhënave tuaja personale, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj. Duhet të theksohet se e drejta për të kërkuar fshirjen e menjëhershme të të dhënave tuaja personale mund të jetë e kufizuar ose jo e mundur për shkak të detyrimit të Paysera si një ofrues i shërbimit të pagesave për të ruajtur të dhënat në lidhje me identifikimin e klientëve, transaksionet e pagesave, marrëveshjet e lidhura, etj. për periudhën e parashikuar në legjislacion;

28.4. E DREJTA E KUFIZIMIT PROCESIMIT: të kërkojë të kufizojë përpunimin e të dhënave personale, kur saktësia e të dhënave personale kundërshtohet nga subjekti i të dhënave, për një periudhë që i mundëson kontrolluesit të verifikojë saktësinë e të dhënave personale; përpunimi është i paligjshëm dhe subjekti i të dhënave kundërshton fshirjen e të dhënave personale dhe kërkon kufizimin e përdorimit të tyre; kontrolluesit nuk kanë më nevojë për të dhënat personale për qëllime të përpunimit, por ato kërkohen nga subjekti i të dhënave për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore. Një subjekt i të dhënave i cili ka marrë kufizimin e përpunimit duhet të informohet nga kontrolluesi i të dhënave para se të hiqet kufizimi i përpunimit;

28.5. E DREJTA T O OBJEKTIT: e drejta për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë;

28.6. t'i drejtohen organit mbikëqyrës me një pretendim në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, nëse besoni se të dhënat personale përpunohen në kundërshtim me të drejtat tuaja dhe interesat legjitime të përcaktuara me legjislacionin në fuqi;

28.7. të kontaktoni kontrolluesin e të dhënave dhe / ose zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave me qëllim të ushtrimit të të drejtave tuaja;

28.8. të drejtat tjera ligjore.

29. Ju mund ta dërgoni kërkesën tuaj për hyrje, korrigjim ose kundërshtim për përpunimin e të dhënave përmes postës elektronike në: support@paysera.com. Personi që paraqet kërkesën duhet të tregojë qartë emrin e plotë të tij dhe të shtojë një kopje të dokumentit të tyre të identifikimit personal ose të nënshkruajë kërkesën në mënyrë elektronike.

Uebfaqet e palëve të treta

30. Paysera nuk është përgjegjës për mbrojtjen e privatësis së Klientit në faqet e internetit të palëve të treta, edhe nëse faqet e internetit të tilla arrihen nga klienti përmes lidhjeve të siguruara në këtë faqe interneti. Paysera rekomandon të mësoni politikat e privatësis të secilës faqe në internet që nuk i përket Paysera.

Përdorimi i Logove

31. Klienti, duke përdorur shërbimet e Paysera për objektivat e biznesit dhe interesat profesionale, pajtohet që emri i tij dhe / ose logoja mund të përdoren nga Paysera për qëllime të drejtpërdrejtë të marketingut (p.sh. duke treguar që klienti po përdor shërbimet e ofruara nga Paysera).

Zbatimi i sigurisë informacionit

32. Paysera synon të sigurojë nivelin më të lartë të sigurisë për të gjitha informacionet e marra nga Klienti dhe skedarët e të dhënave publike. Për të mbrojtur këtë informacion nga çasja e paautorizuar, përdorimi, kopjimi, fshirja aksidentale ose e paligjshme, alternimi ose zbulimi, si dhe nga çdo formë tjetër e paautorizuar e përpunimit, Paysera përdor masa të përshtatshme ligjore, administrative, teknike, dhe fizike të sigurisë.

Dispozitat përfundimtare

33. Këto dispozita të politikës së privatësisë i nënshtrohen ligjit të Republikës së Lituanisë. Të gjitha mosmarrëveshjet në lidhje me dispozitat e Politikës së Privatësisë zgjidhen me bisedime dhe, në rast të mos zgjidhjes së një çështje me negociata, mosmarrëveshja do të merret në gjykatat e Republikës së Lituanisë.

34. Termi "kjo uebfaqe"e përdorur në dispozitat aktuale është referencë për www.paysera.com.

* - UAB "Creditinfo Lituani" (kodi i kompanisë: 111689163, adresa: Rr. A. Goštauto 40, LT 01112 Vilnius, Lituani, www.manocreditinfo.lt , telefoni: (8 5) 2394131, të cilët menaxhojnë dhe ofrojnë informacionin tuaj për palët e treta (institucionet financiare, agjencitë e telekomunikacionit, sigurime, energji elektrike dhe ofrues të shërbimeve komunale, ndërmarrje tregtare, etj.) për interesa dhe qëllime të ligjshme: të vlerësoni besueshmërinë tuaj dhe të menaxhoni borxhet. Të dhënat e historisë së kredisë zakonisht ruhen 10 vjet pas përmbushjes së detyrimeve).

Politika e Privatësis (vlefshme deri 16.09.2019)