Pdf
Kthehu te përmbajtja

Përditësuar: 01/10/2020

Kushtet e Llogarisë së Kartelës së Debitit Paysera Visa

Këto Kushte dhe rregulla zbatohen për llogarinë tuaj të Kartës së Debitit Paysera Visa dhe kartën e debitit Visa. Ju lutemi lexojini me kujdes. Ju mund të shkarkoni një kopje të këtyre kushteve në çdo kohë nga brenda portalit tuaj të llogarisë në internet. Hyni përmes faqes sonë të internetit.

Llogaria Paysera dhe karta e debitit Visa janë shërbime me para elektronike të ofruara nga UAB "Finansinės paslaugos ,, Contis". Shpërndarësi juaj mund të transferojë fonde nga një portofol që mbani direkt me vete për të mbuluar vlerën e transaksioneve që bëni duke përdorur kartën tuaj Visa.

Në këto kushte dhe rregulla:

"Distributor" do të thotë një palë e tretë "Paysera LT", UAB, kodi i personit juridik 300060819; Licenca e institucionit të parave elektronike Nr. 1, lëshuar më 27/09/2012; organi emetues dhe mbikëqyrës është Banka e Lituanisë www.lb.lt; të dhënat në lidhje me "Paysera LT", UAB mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e Personave Ligjorë të Republikës së Lituanisë, duke shpërndarë llogarinë dhe kartelën për ju në emrin tonë.

"Ju" nënkupton mbajtësin e emëruar të llogarisë që është përdoruesi i autorizuar i llogarisë Paysera dhe kartelës së debitit Visa dhe çdo mbajtësi shtesë të kartelës.

"Ne", ose "e jona" do të thotë UAB "Finansinės paslaugos ,, Contis" ose distributor që vepron në emrin tonë.

Nëse keni ndonjë pyetje mund të kontaktoni Shërbimet e Klientit nga:

 • Telefoni: +383 38 607 607 (zbatohen tarifat standarde gjeografike);
 • Email: support@paysera-ks.com;
 • Online: Hyni në llogarinë tuaj Paysera në www.paysera.com dhe klikoni në Mesazhet Shkruani një mesazh;
 • Aplikacioni mibil;klikoni në Profili > Kontaktoni mbështetjen në aplikacionin tuaj Paysera Mobile dhe na dërgoni një mesazh;
 • Vendi: Paysera LT, UAB, rruga Pilaitės. 16, Vilnius, Lituani.

Llogaria juaj Paysera dhe kartela e debitit Visa lëshohen nga UAB "Finansinės paslaugos ,, Contis", kodi i ndërmarrjes 304406236, i regjistruar në Regjistrin e Personave Ligjorë të Republikës së Lituanisë, me seli në Mėnulio g. 11-101, Vilnius, Lituani. Ne kemi licencën e institucionit të parave elektronike Nr. 53, datë 23-07-2019, lëshuar nga Banka e Lituanisë, e cila është autoriteti ynë mbikëqyrës i vendosur në Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituani, nr i telefonit. +370 800 50 500. Mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me Bankën e Lituanisë në https: // www.lb.lt/sq. Kartela juaj Paysera shpërndahet nga "Paysera LT", UAB.

1. Çfarë është llogaria e kartelës së debitit Paysera VISA?

Një llogari e kartelës së Debitit Paysera Visa është një llogari parash elektronike nga e cila mund të bëni dhe të merrni pagesa.

Një kartelë debiti Paysera Visa është një kartelë debiti Visa që mund të përdoret në të gjithë botën kudo që Visa pranohet. Mund të përdoret në internet, në dyqane, përmes telefonit ose për të tërhequr para nga një ATM.

Mund të shpenzoni vetëm para që keni paguar në llogarinë tuaj të kartelës së debitit Paysera Visa, kështu që para se të bëni transfere ose të përdorni kartelën tuaj duhet të siguroheni që ka mjaft fonde në llogarinë e kartelës së debitit Paysera Visa. Fondet në llogarinë e kartelës së Debitit Paysera Visa nuk janë depozita bankare dhe nuk fitojnë interes.

2. Kush mund të aplikojë për një llogari dhe kartelë të kartelës së debitit Paysera Visa?

Ju duhet të jeni të paktën 16 vjeç dhe një rezident i EEA që të pajiset me një llogari dhe kartelë të debitit Paysera Visa. Ju mund të aplikoni vetëm nëse jeni aktualisht klient i një Distributori (të keni hapur llogarinë Paysera dhe të përmbushni procedurat e kujdesit të duhur të kërkuar nga Distributori dhe të konfirmoni identitetin tuaj). Ju duhet të siguroni një adresë emaili dhe numrin e telefonit mobil për të hapur një llogari në mënyrë që të mund të komunikojmë me ju. Ekzistojnë maksimumi katër llogari për personin privat dhe 20 llogari për personin juridik në secilën adresë të banimit.

3. A mund të porosis një kartelë debiti shtesë Paysera Visa në llogarinë time për dikë tjetër?

Ju mund të kërkoni një kartelë debiti shtesë Paysera Visa për një mbajtës shtesë të kartelës dhe mund të tarifoheni nga një tarifë siç detajohet në tabelën e tarifave dhe limiteve (neni 33). Mbajtësit e kartave shtesë duhet të jenë të paktën 14 vjeç. Duke kërkuar një mbajtës shtesë të kartelës, ju pranoni që ne t'ju lëshojmë atyre një kartelë dhe ata të autorizojnë transaksione në emrin tuaj. Mbajtësi shtesë i kartelës ndan bilancin dhe limitet në llogarinë e kartelës së debitit Paysera Visa.

Ju pranoni të mbani përgjegjësinë për të gjitha transaksionet e kryera nga ndonjë mbajtës shtesë i kartelës dhe se do të jeni përgjegjës për përdorimin e kartës shtesë dhe për çdo tarifë që mund të pësojë mbajtësi i kartelës shtesë.

4.Si mund të aplikoj për llogarinë e kartës së debitit Paysera VISA?

Ju mund të aplikoni përmes një shpërndarësi our website.

Para se të hapim një llogari për ju dhe t'ju lëshojmë një kartelë, ne do të kërkojmë dëshmi të identitetit tuaj dhe mund të kërkojmë dëshmi të adresës tuaj të banimit. Ju mund të keni nevojë të na siguroni dokumente të tilla si pasaporta, patentë shoferi, dokumentet e identitetit kombëtar, faturat e shërbimeve, deklaratat bankare ose dokumente të tjera për të konfirmuar identitetin tuaj. Ne gjithashtu do të duhet të kryejmë kontrolle mbi ju në mënyrë elektronike.

Kur porositni Kartel(at), Klienti duhet të ketë një shumë të mjaftueshme fondesh në llogarinë e tij/saj për të paguar për lëshimin e Kartelës, dorëzimin dhe tarifat e mirëmbajtjes për një muaj. Nëse shuma e fondeve në llogarinë Paysera të Klientit është e pamjaftueshme, Klienti nuk do të jetë në gjendje të porosisë Kartelën (t).

3.5 Tarifat e lëshimit dhe të dërgimit të kartelës zbriten automatikisht nga Kartela në momentin e porosisë, ndërsa pagesa mujore e mirëmbajtjes së Kartelës zbritet në momentin e aktivizimit të Kartelës.

Karta i dërgohet Klientit me postë në adresën e treguar brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditësh pas porosisë. Nëse Klienti nuk e merr Kartën në një muaj kalendarik, Klienti do të informojë Institucionin për këtë.

Nëse përcaktohet se Klienti nuk e ka marrë Kartelën jo për faj të Klientit, Karta e dërguar Klientit është e bllokuar përgjithmonë dhe një Kartë e re prodhohet dhe i dërgohet Klientit falas. Nëse Klienti nuk e merr Kartën e dytë, ai / ajo do të jetë në gjendje të marrë një Kartelë të re në zyrën Paysera.

5. Si te filloj?

Sapo të merrni kartën tuaj, duhet të nënshkruani shiritin e nënshkrimit në anën e pasme.

Më pas do të duhet të aktivizoni kartelën tuaj. Ju mund ta bëni këtë duke hyrë në llogarinë tuaj të kartës së debitit Paysera VISA nëwww.paysera.com.

Ju gjithashtu duhet të merrni PIN-in tuaj për të autorizuar transaksione çip-dhe-pin dhe tërheqje ATM. Ju mund të merrni PIN-in tuaj kur aktivizoni kartën tuaj përmes llogarisë tuaj në internet.

Duke aktivizuar kartën tuaj, ju jeni duke rënë dakord me këto rregulla dhe Kushte. Të gjitha dispozitat e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave përindivid or biznes Clients, Shtojca “Instrumentet per pagesa” aplikohen edhe për Ju (në lidhje me hapjen e llogarisë).

Karta juaj duhet të aktivizohet brenda 3 muajve nga lëshimi i saj ose mund të anullohet automatikisht dhe llogaria juaj mund të mbyllet.

Nëse keni porositur një kartë për dikë tjetër, është përgjegjësia juaj t'i jepni atyre informacionin e kërkuar për të aktivizuar kartën dhe për të marrë PIN-in. Nëse ata fillojnë të përdorin kartën, ne do ta marrim këtë si konfirmim që ju u keni komunikuar atyre këtyre kushteve dhe kushteve dhe se ata i kanë pranuar ato.

Në rast se zarfi është dëmtuar ose lindin dyshime se kartela mund të jetë nxjerrë nga zarfi, nuk duhet ta aktivizoni kartën e marrë me postë, informoni shpërndarësin (për 24 orë) dhe kthejeni zarfin me kartelë në distributori.

6 Çfarë nëse dua të ndryshoj numrin tim të identifikimit personal (PIN)?

Nëse dëshironi të ndryshoni PIN-in tuaj, mund ta bëni në çdo ATM më funksionalitet të menaxhimit PIN, në ATM me atributin https://www.visa.com/atmlocator/#(page:home). Ju mund të merrni një ri- kujtues për PIN-in tuaj përmes llogarisë tuaj në internet në www.paysera-ks.com.

7.Si t'i shtoj fondet në llogarinë e kartës së debitit Paysera Visa?

Ju mund të paguani në llogarinë tuaj përmes llogarisë tuaj në www.paysera.com.

Koha e marrë për të kredituar fondet në llogarinë tuaj do të varet nga mënyra e deponimit të përdorur. Ju nuk mund të paguani në llogarinë tuaj me një transferë të bilancit nga një kartë krediti. Ju mund të paguani vetëm fonde deri në bilancin tuaj maksimal të llogarisë.

Një tarifë mund të zbatohet për çdo pagesë në llogarinë tuaj, ju lutemi referojuni tabelës së Tarifave dhe limiteve (seksioni 33). Disa kufizime minimale dhe maksimale dhe kërkesat e përdorimit zbatohen në llogarinë dhe kartelën tuaj; limite dhe kërkesa të tilla janë të detajuara në tabelën e Tarifave dhe limiteve(seksioni 33). Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë të pranojmë ndonjë pagesë të veçantë nëse dyshojmë për ndonjë veprim mashtrues ose në rast të rrethanave të tjera të jashtëzakonshme.

Sapo të marrim fondet që keni paguar, ato do të jenë në llogarinë tuaj dhe të gatshme për t'u përdorur. Mund të ketë raste kur vonojmë që fondet të arrijnë në llogarinë tuaj deri në tre ditë pune, kjo mund të ndodhë kur duhet të konfirmojmë transaksionin me bankën dërguese.

Kur gabimisht është bërë një pagesë e tepërt në llogarinë tuaj, ne rezervojmë të drejtën të debitojmë llogarinë me shumën e tepërt për të korrigjuar transaksionin e pagesës.

8. Çfarë transaksionesh mund të bëj?

Ju mund të përdorni kartën tuaj të Debitit Paysera Visa për të autorizuar transaksione për tregtarët që pranojnë pagesa me kartë debiti Visa:

 • Pagesat me karta me çip dhe PIN duke vendosur kartën tuaj të Debit Paysera Visa në terminal dhe duke vendosur PIN-in tuaj;
 • Pagesat e kartelës magnetike për çdo tregtar që nuk mund të pranojë kartelat Chip dhe PIN duke nënshkruar kuponin e shitjes;
 • Pagesa me kartë pa kontakt duke valëzuar kartën e Debitit Paysera Visa mbi lexuesin e kartës pa kontakt;
 • Pagesat me kartë në Internet tregtarëve në internet duke siguruar detajet e kartës së Debitit Paysera Visa dhe çdo detaj tjetër të sigurisë sikurse edhe kredencialet e kodit të sigurta tuaja sipas kërkesës së tregtarit në internet; 
 • Urdhërat e pagesave me kartë postare ose telefonike tek tregtarët duke siguruar të dhënat e kartës së Sebitit Paysera Visa siç kërkohet nga tregtari;
 • tërheqjet në ATM në ATM-të që shfaqin logon e Visa duke vendosur kartën tuaj të Debitit Paysera Visa në ATM, duke vendosur PIN tuaj dhe duke ndjekur udhëzimet në ATM;
 • Pagesat në kuletë digjitale duke shtuar kartën tuaj në kuletat Samsung Pay, Google Pay ose Apple Pay (kur ka) në telefonin tuaj celular dhe duke lëvizur celularin tuaj mbi lexuesin e kartave pa kontakt ose duke kontrolluar opsionin e portofolit elektronik në internet. Ju autorizoni transaksionin e portofolit elektronik duke përdorur protokollin e sigurisë së telefonit tuaj celular i cili mund të përfshijë informacione biometrike siç janë gjurmët e gishtave ose ID e fytyrës në telefonin tuaj celular.

Ashtu si kartat e tjera të pagesës, ne nuk mund të garantojmë që një palë të tretë ose ATM do të pranojë kartën tuaj.

Për më tepër, nga ju mund të kërkohet të futni një fjalëkalim një-përdorimësh ose informacion tjetër të sigurisë, duke përfshirë, nëse ekziston dhe vendosni për këtë lloj identifikimi, informacion biometrik për të autorizuar një transaksion ose për të bërë ndryshime të llogarisë. Fjalëkalimet njëpërdorimëshe do të dërgohen në numrin e telefonit celular të regjistruar në llogarinë tuaj.

Sapo autorizohet një transaksion, ne do të zbresim vlerën e transaksionit tuaj nga bilanci i disponueshëm në llogarinë tuaj. Tarifat mund të zbriten në kohën e autorizimit ose kur transaksioni është konfirmuar përmes sistemit Visa. Një detajim i plotë i çdo transaksioni, përfshirë tarifat, do të jenë të vlefshme për t'u vëzhguar në portalin e llogarisë suaj online.

Pasi të kemi marrë autorizimin për një transaksion, ne do të transferojmë fonde te shitësi me pakicë brenda 3 ditëve, ose te një bankë ose institucion financiar në ditën që marrim autorizimin ose ditën që ju keni kërkuar që pagesa të kryhet për transaksionet e datës së ardhshme. Një transaksion do të pranohet për transaksionet e kartës Paysera, në kohën kur marrim udhëzimet e transaksionit nga shitësi ose operatori i ATM.

9. A mund të anuloj një transaksion?

Në përgjithësi, autorizimi për një transaksion nuk mund të tërhiqet nga ju. Sidoqoftë, ju mund të jeni në gjendje të tërheqni autorizimin tuaj atje ku keni autorizuar një transaksion i cili do të ndodhë në një datë të ardhshme. Sidoqoftë, kur një datë e caktuar është rënë dakord, ju nuk mund të revokoni një urdhër pagese pas përfundimit të ditës së punës që i paraprin datës së rënë dakord.

Për të tërhequr autorizimin tuaj të miratimit të pagesave përsëritëse të kartës së debitit Visa, duhet të njoftoni shitësin me pakicë përpara mbylljes së biznesit, në ditën e punës përpara ditës kur duhej të ndodhte transaksioni dhe të na siguroni një kopje të njoftimit nëse kërkohet .

Ne mund t'ju ngarkojmë një Tarifë Anulimi nëse një transaksion anulohet nga ju sipas këtij paragrafi (shih tabelën e Tarifave dhe Kufijve (seksioni 33)).

10. A mund të paguaj për gjërat në një valutë të huaj?

Karta juaj është e emëruar në EUR. Nëse bëni një blerje ose një tërheqje nga ATM në ndonjë valutë tjetër, ne do ta konvertojmë shumën në Eur duke përdorur kursin e këmbimit të vendosur nga Visa në ditën kur ata përpunojnë transaksionin, kjo mund të ndryshojë nga data aktuale e transaksionit.

Një tarifë ndërkombëtare transaksioni do të aplikohet për secilën nga këto transaksione (shih tabelën e Tarifave dhe Limiteve (seksioni 33)).

Kur shtoni fonde në llogarinë e Kartës së Debitit Paysera Visa në një monedhë tjetër nga Eur, monedha konvertohet automatikisht në përputhje me kursin e këmbimit valutor të Distributorit të vlefshëm në atë moment, i cili përditësohet vazhdimisht dhe publikohet në faqen e ueb.

Çdo ndryshim në kursin e këmbimit të përdorur për të kthyer transaksionet e huaja do të bëhet menjëherë. Ju mund të gjeni kursin e këmbimit për një transaksion të bërë në një monedhë tjetër përveç euros në një datë të caktuar këtu.

11. Ka ndonjë gjë që nuk mund të blej me kartën time të Debitit Paysera VISA?

Ju nuk mund ta përdorni kartën tuaj për qëllime të paligjshme. Ai gjithashtu nuk mund të përdoret për një numër të kufizuar të transaksioneve të specifikuara. Ju lutemi shikoni në faqen tonë të internetit, neni 9 i Marrëveshje e përgjithshme e shërbimit të pagesës.

12. Si mund ta kontrolloj llogarinë time të Kartës së Debitit Paysera Visa?

Ju mund ta kontrolloni llogarinë tuaj duke hyrë në mënyrë të sigurt përmes faqja jonë e internetit . Deklarata juaj do të tregojë:

 • informacion mbi paguesin e secilit transaksion dhe një referencë që ju mundëson të identifikoni çdo transaksion pagese;
 • shumën e transaksionit të treguar në monedhën në të cilën transaksioni është paguar ose debituar në llogari;
 • shumën e tarifave për transaksionin;
 • kursin e këmbimit të përdorur në transaksionin e pagesës (kur është e zbatueshme); dhe
 • data kur transaksioni është i autorizuar ose postuar në llogari.

Ky informacion është i arritshëm në çdo kohë përmes portalit tuaj të llogarisë në internet, është në dispozicion falas dhe mund të ruhet dhe riprodhohet sipas nevojës. Deklaratat në letër janë në dispozicion sipas kërkesës dhe i nënshtrohen një tarife (shih tabelën e Tarifave dhe Kufijve në seksionin 33).

Për më tepër, nga ju mund të kërkohet të futni një fjalëkalim njëpërdorimësh ose informacione të tjera të sigurisë, duke përfshirë, dhe vendosni për këtë lloj identifikimi, informacion biometrik për të hyrë në llogarinë tuaj. Fjalëkalimet njëpërdorimëshe do të dërgohen në numrin e telefonit celular të regjistruar në llogarinë tuaj.

13.Sa do të zgjasë afati i kartës së Debitit Paysera Visa?

Kartela juaj do të jetë e vlefshme për 4 vjet. Ju nuk do të jeni në gjendje të përdorni kartelën tuaj pas datës së skadimit të saj. Kjo marrëveshje do të përfundojë kur kartela juaj është anuluar ose skaduar dhe nuk zëvendësohet.

Pas skadimit të vlefshmërisë së kartës (ave), një kartelë (e) e re ju lëshohet automatikisht (nëse janë kryer operacione pagese me kartën dhe / ose llogarinë Paysera brenda 90 ditëve para datës së skadimit të kartës) duke e dërguar atë te adresa e treguar nga ju nësistemin Paysera

.

Nëse dëshironi që karta (t) e reja të dorëzohen në një adresë tjetër, duhet ta tregoni atë në llogarinë online në sistemin Paysera jo më vonë se 30 ditë para datës së skadimit të kartelës sipas udhëzimeve të dhëna në sistemin Paysera

.

Për lëshimin dhe dërgimin e një karte të re aplikohen tarifa standarde, të cilat automatikisht zbriten nga llogaritë tuaja Paysera në kohën e rinovimit të kartës.

14. A ka llogaria e Debitit Paysera VISA dhe karta limite në shpenzime?

Mund të shpenzoni vetëm paratë që paguhen në llogarinë tuaj. Limitet zbatohen gjithashtu për tërheqjet ditore të ATM-ve dhe limitej të tjera mund të zbatohen për sasinë e shpenzimeve dhe numrin e transaksioneve që mund të kryesh. Shikoni tabelën e Tarifave dhe limiteve (seksioni 33) dhe portalin tuaj të llogarisë në internet për detaje të mëtejshme.

Nëse, për ndonjë arsye, transaksioni përfundon kur nuk ka fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj, atëherë do të duhet të na rimbursoni mungesën, përveç nëse është për shkak të një gabimi nga shitësi me të cilin keni bërë transaksionin.

Ne mund ta mbledhim këtë mungesë nga çdo kartelë që keni me ne ose nga çdo fond që të paguani më pas në llogarinë tuaj. Ne mund të pezullojmë kartelat tuaja derisa të rikthehet bilanci negativ.

15. Po sikur të jem mbingarkuar ose të ngarkuar për transaksione që nuk i kam bërë?

Nëse kundërshtoni një transaksion që është përpunuar në kartën tuaj, së pari duhet të kontaktoni tregtarin pasi kjo mund të çojë në zgjidhjen më të shpejtë. Nëse mosmarrëveshja nuk mund të zgjidhet me tregtarin ose mosmarrëveshje për ndonjë transaksion tjetër të llogarisë, duhet të na kontaktoni pa vonesa të panevojshme dhe në çdo rast brenda 13 muajve pasi të bëheni të vetëdijshëm për çdo transaksion pagese të paautorizuar ose të ekzekutuar gabimisht

Kur na keni njoftuar se një pagesë e ekzekutuar nuk ishte e autorizuar nga ju në përputhje me këto rregulla dhe kushte, dhe ju keni ndërmarrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të mbajtur informacione të sigurta të personalizuara të sigurisë, për ta mbajtur kartën tuaj të sigurt, për të mos zbuluar askënd PIN-in ose informacionin tuaj të sigurisë përndryshe dhe pa vepruar me mashtrim, UAB "Finansinės paslaugos ,, Contis" do të:

a) rimbursoni shumën e pagesës së paautorizuar për ju;

b) rivendosjen e llogarisë së debituar të pagesës në gjendjen ku do të kishte qenë nëse nuk do të ishte kryer pagesa e paautorizuar.

Përtej kësaj, ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi të mëtejshme ndaj jush. Kur detajet e paguesit të dhëna nga ju nuk janë të sakta, ne nuk jemi përgjegjës për mosekzekutimin ose ekzekutimin me defekt të transaksionit të pagesës, por ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për të rimarrë fondet e përfshira në transaksionin e pagesës dhe t'ju njoftojmë për rezultatin.

Ju mund të keni të drejtë të kërkoni një rimbursim në lidhje me transaksionet kur:

 • transaksioni nuk ishte i autorizuar sipas këtyre termeve dhe Kushteve;
 • ne jemi përgjegjës për një transaksion të cilin nuk arrijmë ta ekzekutojmë ose ekzekutojmë gabimisht. Në këto rrethana, ne do t'ju rimbursojmë shumën e transaksionit të pagesës së pa ekzekutuar ose të dëmtuar dhe do të kthejmë llogarinë e debituar të pagesës në shtetin në të cilin do të kishte qenë nëse nuk do të ishte kryer transaksioni i pagesës me defekt. Ne gjithashtu do t'ju rimbursojmë: (a) çdo pagesë direkte për të cilën jeni përgjegjës; dhe (b) çdo interes që duhet të paguani, si pasojë e mosekzekutimit ose ekzekutimit me defekt të transaksionit të pagesës; ose
 • një transaksion i para-autorizuar nuk specifikoi shumën e saktë në kohën e autorizimit të saj dhe shuma e ngarkuar është më shumë sesa mund të pritej në mënyrë të arsyeshme, duke marrë parasysh modelet e mëparshme të shpenzimeve në kartelë dhe rrethanat e transaksionit. Ne ose do të rimbursojmë shumën e plotë të transaksionit të pagesës; ose jepim arsyetim për refuzimin e rimbursimit të transaksionit të pagesës. Çdo rimbursim ose justifikim për refuzimin e një rimbursimi do të sigurohet brenda 10 ditëve të punës nga marrja e një kërkese për rimbursim ose, kur është e zbatueshme, brenda 10 ditëve të punës nga marrja e ndonjë informacioni tjetër të kërkuar. Një kërkesë për një rimbursim në këto rrethana nuk do të pranohet nëse shuma e transaksionit ju është vënë në dispozicion të paktën 4 javë para datës së transaksionit ose nëse pretendimi është bërë më shumë se 8 javë pasi të jetë ngarkuar në llogarinë tuaj.

16. Po në lidhje me sigurinë?

Ju duhet të mbani kartën tuaj dhe kredencialet e sigurisë të sigurta dhe të mos lejoni që dikush tjetër t'i dijë ose t'i përdorë ato. Ju duhet të mbani sekret informacionin tuaj të sigurisë në çdo kohë; mos i zbuloni kurrë askujt PIN ose informacionin tuaj të sigurisë dhe mos ruani detajet e PIN me kartën tuaj. Informacioni i sigurisë përfshin hollësitë tuaja të hyrjes dhe fjalëkalimit të përdorura për të hyrë në llogarinë tuaj ose në ndonjë faqe tjetër në internet ku janë ruajtur karta juaj ose detajet e llogarisë. Ne gjithashtu ju rekomandojmë që të kontrolloni gjendjen në llogarinë tuaj rregullisht përmes hyrjes në llogarinë tuaj në uebin tonë ose duke kontaktuar Shërbimet e Klientit.

17. Po sikur karta e Debitit Paysera VISA të humbasë ose të vidhet ose detajet e llogarisë sime të komprometohen?

Nëse e humbni kartelën tuaj ose ju është vjedhur, ose dyshoni se dikush tjetër ka gjetur PIN-in tuaj ose informacionin e sigurisë ose ka hyrë në llogarinë tuaj pa lejen tuaj, duhet të na tregoni pa vonesa të panevojshme duke na telefonuar ose duke hyrë në llogarinë tuaj përmes faqes së internetit dhe duke na njoftuar. Karta juaj do të anulohet menjëherë dhe llogaria juaj mund të bllokohet. Ne përdorim një linjë të dedikuar për kartat e humbura ose të vjedhura; numri është +370 5 207 1558 dhe thirrjet tarifohen me normën standarde gjeografike. Nëse, pasi keni raportuar një kartë të humbur, më pas e gjeni kartën nuk duhet ta përdorni. Pritini atë në gjysmë përmes kutisë së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Nëse na kërkoni që ta bëjmë këtë, dhe me kusht që të ofroni informacion dhe ndihmë që ne kërkojmë nga ju, ne do të hetojmë çdo transaksion të diskutuar ose keqpërdorim të kartelës ose llogarisë tuaj.

Nëse hetimet tregojnë se ndonjë transaksion i diskutueshëm është autorizuar nga ju, ose keni vepruar mashtrime ose me pakujdesi të rëndë (për shembull duke mos mbajtur të sigurt kartelën tuaj, informacionin e sigurisë ose PIN-in ose duke mos na njoftuar pa vonesë për t'u informuar humbje, vjedhje, shpërdorim ose përdorim të paautorizuar të kartelës ose llogarisë), atëherë ne nuk do të rimbursojmë shumën e transaksionit dhe ju do të jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha humbjet e bëra për shkak të përdorimit të paautorizuar të kartelës ose llogarisë.

Nëse hetimet tregojnë se nuk keni vepruar në mënyrë mashtruese ose me neglizhencë të rëndë, humbja ose përgjegjësia juaj maksimale ndaj nesh për ndonjë transaksion të paautorizuar do të kufizohet në 50 euro dhe ne do të përpunojmë një rimbursim sa më shpejt të jetë e mundur, dhe në çdo rast jo më vonë se fundi i ditës së punës që vijon të nesërmen pasi të marrim njoftimin tuaj.

18. A do të bllokoni ndonjëherë një transaksion pa më pyetur?

Ne mund të refuzojmë të paguajmë një transaksion:

 • nëse ne shqetësohemi për sigurinë e kartës ose llogarisë suaj ose dyshojmë se karta ose llogaria juaj po përdoret në një mënyrë të paautorizuar ose mashtruese;
 • nëse fondet e mjaftueshme nuk janë paguar në llogarinë tuaj në kohën e një transaksioni për të mbuluar shumën e transaksionit dhe çdo tarifë të aplikuar;
 • nëse ka balancë negative në llogarinë tuaj;
 • nëse kemi arsye arsye të bazuara për të besuar se ju nuk po përdorni kartën ose llogarinë në përputhje me këto terma dhe Kushte;
 • nëse ne besojmë se një transaksion është potencialisht i dyshimtë ose i paligjshëm (për shembull, nëse besojmë se një transaksion po bëhet me mashtrim); ose
 • për shkak të gabimeve, dështimeve (qoftë mekanike ose ndryshe) ose refuzimit të përpunimit të një transaksioni nga tregtarët, përpunuesit e pagesave ose skemat e pagesave të tilla si Visa, SEPA, BACS, CHAPS ose të tjera.

Nëse refuzojmë një transaksion, ne do t'ju tregojmë pse menjëherë, nëse mundemi, përveç nëse do të ishte e paligjshme për ne ta bëjmë një gjë të tillë. Ju mund të korrigjoni çdo informacion që ne kemi dhe që mund të na ketë bërë që të refuzojmë një transaksion duke kontaktuar Shërbimet e Klientit.

Kartela mund të bllokohet përgjithmonë dhe të anulohet nëse përdorni gabim PIN 3 (tre) herë radhazi gjatë përdorimit të ATM-së ose pikës së shitjes.

Ne mund të pezullojmë përkohësisht përdorimin e kartës për arsye të rëndësishme (punë mirëmbajtjeje ose zhvillimi, ndryshimi i softuerit, etj.)

19. Mund të anulloj llogarinë dhe kartën time të Debitit Paysera VISA?

Ju keni të drejtë ligjore të anuloni llogarinë dhe kartën tuaj deri në 14 ditë nga data e hapjes së llogarisë suaj pa pësuar asnjë ndëshkim dhe ne do të rimbursojmë çdo tarifë të lëshimit të kartës. Ne mund t'ju ngarkojmë një Tarifë Anulimi të Kartës nëse kemi bërë tashmë shpenzime duke porositur një kartë në emrin tuaj. Ju gjithashtu mund të anuloni kartën tuaj në çdo kohë pas periudhës 14 ditore duke ju nënshtruar çdo pagese siç përshkruhet në tabelën e Tarifave dhe Kufijve (seksioni 33) duke kontaktuar Shërbimet e Klientit ose përmes aplikacionit celular ose faqes së internetit. Ju gjithashtu duhet të prisni kartën tuaj të anuluar në gjysmë përmes kutisë së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Të gjitha tarifat do të ndahen deri në kohën e përfundimit të kontratës, dhe çdo tarifë e paguar paraprakisht do të rimbursohet në mënyrë proporcionale. Ju nuk do të keni të drejtë për një rimbursim parash që keni shpenzuar tashmë për transaksione të autorizuara, ose në pritje ose ndonjë tarifë për përdorimin e kartës ose llogarisë përpara se karta ose llogaria të anulohet ose skadojë.

20. A mund të anullohet llogaria ime e Kartës së Debitit Paysera VISA?

Ne mund të anulojmë llogarinë tuaj dhe këtë marrëveshje duke ju njoftuar të paktën dy muaj. Arsyet e anulimit mund të përfshijnë:

 • nëse kjo marrëveshje ose karta juaj skadon;
 • nëse prishni një pjesë të rëndësishme të kësaj marrëveshjeje, ose shkelni vazhdimisht marrëveshjen dhe dështoni ta zgjidhni çështjen në kohën e duhur;
 • nëse veproni në një mënyrë kërcënuese ose abuzive për stafin tonë, ose ndonjë nga përfaqësuesit tanë; ose
 • nëse dështoni të paguani tarifa ose tarifa që keni shkaktuar ose dështoni të shlyeni ndonjë bilanc negativ në kartën tuaj.

Ne gjithashtu mund të anulojmë kartën tuaj ose të bllokojmë llogarinë tuaj menjëherë nëse:

 • dyshoni në përdorim të paautorizuar ose mashtrues të kartës ose llogarisë tuaj;
 • keni ndonjë shqetësim tjetër të sigurisë;
 • duhet ta bëni këtë në përputhje me ligjin;
 • nëse dështoni të paguani tarifa që keni shkaktuar ose dështoni të shlyeni ndonjë bilanc negativ në kartën tuaj; ose
 • ka arsye të tjera për veprime të tilla sipas legjislacionit ose marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave.

Ne gjithashtu mund të refuzojmë hyrjen në kartën dhe / ose llogarinë tuaj kur e konsiderojmë të jetë në rrezik të pastrimit të parave ose financimit të terrorizmit, mashtrimit ose aktivitetit tjetër kriminal. Nëse na duhet të ndërmarrim këto veprime dhe kur është e mundur, ne do të japim arsye për ta bërë këtë përveç rasteve kur kjo është e kufizuar me ligj.

Në këto rrethana, ju duhet të na tregoni se çfarë doni të bëjmë me ndonjë fond të papërdorur.

21.A mund t'i kthej paratë përsëri pasi t'i kem vendosur?

Ju mund të pastroni bilancin në llogarinë tuaj përmes shpenzimeve dhe tërheqjeve të ATM-ve, ose transferimit të tyre përmes llogarisë tuaj. Shikoni tabelën e Tarifave dhe Kufijve (seksioni 33) për tarifat që do të zbatoheshin.

Përndryshe, ju mund të kërkoni një rimbursim të fondeve në llogarinë tuaj duke kontaktuar Shërbimet e Klientit dhe duke konfirmuar që karta juaj është shkatërruar duke e prerë atë. Ne do t'i transferojmë fondet tuaja përsëri tek ju pa asnjë kosto për ju, përveç nëse:

 • ju po kërkoni shpengim para përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje;
 • ju e anuloni këtë marrëveshje përpara çdo date përfundimi ose skadimi të rënë dakord; ose
 • ju kërkoni shlyerje më shumë se një vit pas datës së përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje.

Nëse një nga këto situata zbatohet, atëherë ne do të ngarkojmë tarifa shtesë (shih tabelën e Tarifave dhe Kufijve (seksioni 33)). Në të gjitha rastet e tjera nuk zbatohet asnjë tarifë shtesë për shlyerjen e parave elektronike. Në rast të riblerjes së parave elektronike, ju paguani tarifë të rregullt të Komisionit për një transfer ose tërheqje parash e cila varet nga mënyra e transferimit / tërheqjes elektronike të parave të zgjedhur nga ju.

Zbatohen tarifat standarde të Komisionit Paysera për transferimin / tërheqjen e parave.

Ne nuk do të paguajmë vlerën e fondeve në llogarinë tuaj për ju nëse kërkesa juaj për riblerjen e fondeve është më shumë se gjashtë vjet pas datës së përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje.

Të gjitha fondet do të kthehen në një llogari bankare të zgjedhur nga ju. Ne rezervojmë të drejtën për të parë provat e pronësisë suaj të llogarisë bankare përpara se të transferojmë fonde tek ajo. Për të na mundësuar që të veprojmë në përputhje me detyrimet tona ligjore, ne mund t'ju kërkojmë të na ofroni informacione të caktuara, siç janë dokumentet e identifikimit, përpara se të mund të përpunojmë kërkesën tuaj për rimbursim. Në rast se nuk mund të shlyejmë fondet në llogarinë e treguar nga ju për arsye jashtë kontrollit nga ne, ne do t'ju njoftojmë menjëherë. Pastaj ju kërkojmë të tregoni një llogari tjetër ose të siguroni informacion shtesë të nevojshëm për të shlyer fondet (ekzekutoni një pagesë).

Ju lutemi referojuni gjithashtu seksionit 29 më poshtë për rrethanat në të cilat ne nuk ju japim një rimbursim.

22. Janë të mbrojtura paratë në llogarinë time të Kartës së Debitit Paysera Visa ashtu si llogaria ime bankare?

Llogaria dhe karta shoqëruese janë një produkt i parave elektronike dhe megjithëse jemi të mbikëqyrur nga Banka e Lituanisë, ajo nuk mbulohet nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Asnjë skemë tjetër kompensimi nuk ekziston për të mbuluar humbjet e pretenduara në lidhje me llogarinë dhe kartën shoqëruese. Sidoqoftë, ne do të sigurojmë që të gjitha fondet e marra nga ju të mbahen në një llogari të veçuar, në mënyrë që nëse bëhemi paaftë të pagoni fondet tuaja do të mbrohen nga pretendimet e bëra nga kreditorët tanë.

23. Po sikur të kem ndonjë ankesë?

Nëse jeni të pakënaqur në ndonjë mënyrë me kartën dhe llogarinë tuaj ose mënyrën e menaxhimit të saj, mund të kontaktoni Shërbimet e Klientit në mënyrë që të hetojmë rrethanat për ju. Çdo ankesë që keni do të trajtohet shpejt dhe në mënyrë të drejtë.

Ne do të bëjmë çdo përpjekje të mundshme për të adresuar të gjitha pikat e ankesës me email. Ne do të përgjigjemi brenda 15 ditëve të punës pas marrjes së ankesës. Nëse një përgjigje e plotë nuk mund të sigurohet brenda këtyre afateve, ne do të dërgojmë një përgjigje mbajtëse me një përgjigje të plotë për ta ndjekur brenda 35 ditëve të punës.

Nëse nuk jemi në gjendje të zgjidhim ankesën tuaj për kënaqësinë tuaj dhe me kusht që të jeni një konsumator, mund të aplikoni në institucionin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të konsumatorit -Banka e Lituaniseduke paraqitur një kërkesë të formës falas dhe duke e dërguar atë në Shërbimin e Mbikëqyrjes në adresën e dhënë në faqen e saj të internetit.

24.Po sikur të ndryshoj detajet e mia?

Ju duhet të na njoftoni sa më shpejt që të jetë e mundur nëse ndryshoni emrin, adresën, numrin e telefonit, numrin celular ose adresën e postës elektronike. Nëse ne kontaktojmë me ju në lidhje me llogarinë tuaj, ne do të përdorim detajet e kontaktit më të fundit që na keni dhënë. Çdo mesazh me shkrim me email ose SMS që ju është dërguar do të trajtohet si i marrë menjëherë pasi të na dërgohet nga ne. Ne nuk do të jemi përgjegjës për ju nëse detajet e kontaktit tuaj kanë ndryshuar dhe ju nuk na keni thënë.

25.Çfarë do të ndodhë me informacionin tim personal?

Ne jemi kontrolluesi i të dhënave tuaja personale të cilat do t'i përdorim për të hapur, administruar dhe drejtuar llogarinë tuaj dhe për t'ju ofruar shërbime pagese. Me anë të kësaj ju pranoni që ne të kemi qasje, përpunim dhe ruajtje të çdo informacioni që na ofroni, për qëllime të sigurimit të shërbimeve të pagesës për ju ose përndryshe për të përmbushur këtë marrëveshje. Për informacion të mëtejshëm në lidhje me mënyrën se si ne do të përpunojmë të dhënat tuaja personale, ju lutemi shikoni politikat e privatësisë. Ju mund të tërhiqni miratimin tuaj për përpunimin dhe përdorimin e të dhënave duke mbyllur llogarinë tuaj.

26. A do të ndryshojnë ndonjëherë këto kushte dhe rregulla?

Ne mund t'i ndryshojmë këto kushte dhe terme duke ju njoftuar me email ose mjete të tjera të rëna dakord të paktën dy muaj para se të ndodhë ndryshimi. Ne do të supozojmë që ju jeni dakord me ndryshimin. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimin, duhet të na tregoni para se të ndodhë ndryshimi dhe ne do ta anulojmë menjëherë llogarinë tuaj. Nëse anuloni llogarinë tuaj në këtë mënyrë, ne do t'ju kthejmë çdo gjendje në llogari dhe ju nuk do të tarifoheni.

Një version i azhurnuar i kushteve të llogarisë, si dhe çdo njoftim për ndryshimet në të ardhmen do të jetë gjithmonë në dispozicion përmes faqja jonë e internetit. Ju duhet të kontrolloni rregullisht faqen e internetit tonë dhe portalin tuaj të llogarisë online për njoftime dhe ndryshime të tilla.

27. Kur mund të ndërpritet përdorimi i Kartës së Debitit dhe llogarisë Paysera Visa?

Herë pas here, aftësia juaj për të përdorur kartelën ose llogarinë tuaj mund të ndërpritet, p.sh. kur ne kryejmë mirëmbajtjen e sistemeve. Nëse kjo ndodh, ju mund të mos jeni në gjendje ta bëni:
a) të përdorni kartelën tuaj për të bërë blerje ose për të marrë para nga ATM dhe / ose
b) për të marrë informacion në lidhje me fondet në dispozicion në llogarinë tuaj dhe / ose për transaksionet tuaja të fundit.

Përveç kësaj, si kartelat e tjera të pagesave, ne nuk mund të garantojmë që një tregtar do të pranojë kartelën tuaj, ose që ne domosdoshmërisht do të autorizojmë ndonjë transaksion të veçantë. Kjo mund të jetë për shkak të një problemi të sistemit, diçka jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm, për të përmbushur kërkesat ligjore dhe rregullatore, ose sepse ne kemi pezulluar, kufizuar ose anuluar llogarinë tuaj ose kemi refuzuar ta zëvendësojmë atë në përputhje me këto kushte.

28. Cila është përgjegjësia jonë?

Nëse heqim gabimisht fonde nga llogaria juaj, ne do t'i rimbursojmë ato. Nëse më pas konstatojmë se shuma e rimbursuar në të vërtetë ishte zbritur në mënyrë korrekte, ne mund ta heqim atë nga bilanci juaj i disponueshëm dhe mund t'ju ngarkojë një tarifë. Nëse nuk keni ekuilibër të mjaftueshëm të disponueshëm, duhet të na ripaguani shumën menjëherë sipas kërkesës.

Nëse transaksionet e paautorizuara ndodhin pasi të na keni njoftuar për humbjen, vjedhjen, kompromisin ose përdorimin e paautorizuar të kartelës ose llogarisë tuaj, dhe nuk keni vepruar mashtrime ose duke shkelur këto kushte dhe rregulla, atëherë ne do të jemi përgjegjës.

Ne nuk do të jemi përgjegjës:

 • në çdo rast që një tregtar refuzon të pranojë kartën tuaj;
 • për çdo ndërprerje, përçarje ose dëmtim të shërbimit tonë ose të ndonjë shërbimi të palës së tretë, në të cilin mbështetemi për kryerjen e detyrimeve tona më poshtë;
 • për refuzimin e autorizimit të një transaksioni;
 • për anulimin ose pezullimin e përdorimit të kartës ose llogarisë tuaj;
 • për çdo humbje që rrjedh nga paaftësia juaj për të përdorur kartën tuaj ose për të hyrë në llogarinë tuaj për shkak të ndërprerjeve;
 • për ndonjë humbje ose dëmtim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që mund të pësoni duke përfshirë humbjen e të ardhurave, humbjen e reputacionit, vullnetin e mirë, mundësinë ose kursimet e parashikuara si rezultat i përdorimit tuaj të plotë ose të pjesshëm ose paaftësisë për të përdorur kartën tuaj, aplikacionin celular, faqen e internetit ose llogarinë ose përdorimin e kartës ose llogarisë tuaj nga ndonjë palë e tretë (përveç nëse kërkohet ndryshe me ligj);
 • për cilësinë, sigurinë, ligjshmërinë ose ndonjë aspekt tjetër të mallrave ose shërbimeve të blera me kartën tuaj; dhe
 • çdo rrethanë anormale dhe e paparashikueshme përtej kontrollit tonë, sidoqoftë e shkaktuar.

Për shërbimet SMS që ne ofrojmë, ne nuk jemi përgjegjës për mesazhet, njoftimet ose komunikimet e humbura, të vonuara ose të padërguara. Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për ndonjë teknik, kompjuter, në internet, telefon, kabllor, elektronik, softuer, pajisje, transmetim, lidhje, internet, faqe në internet ose çështje të tjera aksesi që mund të pengojnë aftësinë tuaj për të hyrë në shërbimet SMS.

Asgjë në këto kushte dhe rregulla nuk mund të funksionojë për të përjashtuar përgjegjësinë për vdekje ose dëmtim personal për shkak të pakujdesisë, ose për mashtrim ose keqpërfaqësim mashtrues ose për ndonjë përgjegjësi ligjore që nuk mund të përjashtohet ose ndryshohet me marrëveshje midis palëve.

29. Kur mund të tarifohem (përveç tarifave në nenin 33)?

Ne mund t'ju tarifojmë për çdo kosto të arsyeshme që kemi për të ndërmarrë veprime për t'ju ndaluar duke përdorur kartën ose llogarinë tuaj dhe për të rimarrë çdo para që ju detyrohet si rezultat i aktiviteteve tuaja nëse:

 • përdorni kartën ose llogarinë tuaj me mashtrim;
 • mos përdorni kartën ose llogarinë tuaj në përputhje me këto rregulla dhe Kushte; ose
 • e kanë neglizhuar, për shembull duke mos mbajtur kartën ose PIN-in tuaj të sigurt ose duke mos na njoftuar pa vonesë pasi karta juaj të jetë humbur, vjedhur ose përdorur nga dikush tjetër ose kur llogaria juaj është kompromentuar.

Në këto rrethana, ne nuk do të rimbursojmë transaksionet dhe ne rezervojmë të drejtën t'ju ngarkojmë për çdo kosto të arsyeshme që ne bëjmë në marrjen e masave për t'ju ndaluar përdorimin e llogarisë tuaj dhe për të rikuperuar çdo para të detyruar si rezultat i aktiviteteve tuaja.

Nëse nuk keni qenë mashtrues, ose jashtëzakonisht të pakujdesshëm, dhe keni përdorur kartelën dhe llogarinë tuaj në përputhje me këto kushte, përgjegjësia juaj maksimale për çdo transaksion të paautorizuar që vjen nga përdorimi i një kartele të humbur ose të vjedhur ose detaje para se të na njoftoni do të jetë 50 euro.

Ne gjithashtu mund t'ju ngarkojmë një tarifë shtesë nëse duhet të ndërhyjmë manualisht për të kryer pagesën ose për të korrigjuar llogarinë tuaj për shkak të një gabimi ose mosveprimi nga ana juaj.

30. A më lejohet t'u jap çasje ofruesve të palëve të treta?

Ju mund të lejoni ofruesit e rregulluar të Palëve të Treta ("TPP") (përfshirë Ofruesit e Shërbimeve të Informacionit të Llogarisë ("AISP") dhe Ofruesit e Shërbimeve të Fillimit të Pagesave ("PISP") të kenë qasje në llogarinë tuaj në internet; ose për të bërë pagesa, për të marrë bilancet e llogarisë ose për të marrë informacion mbi transaksionet e mëparshme.

Para se të jepni pëlqimin për një TC, duhet të bëni:

a) të sigurojë që TC është i autorizuar dhe mban lejet e sakta rregullatore;
b) kontrolloni se për çfarë niveli të hyrjes jeni duke pranuar, si do të përdoret llogaria juaj dhe shkalla në të cilën të dhënat tuaja do të ndahen me palët e treta; dhe
c) familjarizohuni me detyrimet dhe të drejtat tuaja sipas marrëveshjes TPP, veçanërisht të drejtën tuaj për të tërhequr pëlqimin për të hyrë në llogarinë tuaj.

Ne mund të refuzojmë të lejojmë një hyrje në TPP në llogarinë tuaj, kur kemi shqetësime për hyrje mashtruese ose të paautorizuar.

Ne nuk jemi palë, ose përgjegjëse për ndonjë marrëveshje midis jush dhe një TC. Në varësi të të drejtave të rimbursimit që mund të keni nën këto rregulla dhe Kushtet, ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi për:

a) çfarëdo humbje, si rezultat i përdorimit të një TC dhe lidhja e një marrëveshjeje për TC; dhe
b) çdo veprim që TC ndërmerr në lidhje me pezullimin ose ndërprerjen e përdorimit tuaj të shërbimit të tyre ose për ndonjë humbje që rezulton.

Ju nuk mund të transferoni ose caktoni ndonjë të drejtë ose detyrim që mund të keni në bazë të këtyre kushteve dhe rregullave te ndonjë person tjetër pa pëlqimin tonë me shkrim paraprak. Ne mund t'i caktojmë përfitimin dhe barrën e këtyre kushteve dhe rregullave çdo personi tjetër në çdo kohë kur t'ju njoftojmë dy muaj para kësaj. Nëse e bëjmë këtë, të drejtat tuaja nuk do të preken.

32. Ligji qeverisës

Këto kushte dhe rregulla do të interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës dhe do t'i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Republikës së Kosovës.

33. Cilat janë tarifat dhe kufijtë?

Tarifat dhe Limitet e Paysera do të jenë gjithmonë të vlefshme përmes faqes ueb tonë.

Ju lutemi vini re se Karta dhe Llogaria e Debitit Paysera Visa është një produkt paraje elektronike dhe megjithëse jemi të mbikëqyrur nga Banka e Lituanisë, nuk mbulohet nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Ne sigurojmë që të gjitha fondet e pranuara nga ju mbahen në një llogari të veçantë, në mënyrë që në rastin e pazakontë kur UAB "Finansinės paslaugos ,, Contis" dështon të paguajë, fondet tuaja do të mbrohen nga pretendimet e kreditorëve.