Administrimi llogarisë dhe verifikimi i identitetit për klientë individual

Tarifa e administrimit të llogarisë aplikohet vetëm kur klienti nuk e ka përdorur llogarinë për të paktën 2 vjet. Kjo tarifë aplikohet për të mbuluar kostot e administrimit të llogarisë së papërdorur derisa llogaria të zbraset dhe mbyllet automatikisht. Klienti do të informohet gjithmonë për çdo tarifë të ngarkuar përmes të gjitha adresave të email të tyre të paraqitura tek ne.

Ruajtja e fondeve në llogari

Nëse shuma e fondeve të depozituara në llogarinë Paysera nga klienti i regjistruar prej 22 Tetor 2020, tejkalon 50 000 EUR (ose një shumë ekuivalente në një valutë tjetër), mund të aplikohet interesi negativ në normën prej -0,5 % në vit. Klienti do të informohet 5 ditë pune përpara se të tarifohet.

Shërbimi/th> Tarifa
Hapja ose mbyllja e llogarisë në sistem Tarifa
Hapja ose mbyllja e llogarisë në dega Paysera 3,00 EUR
Administrimi i llogarisë Pa pagesë
Administrimi i llogarisë, kur klienti nuk ka hyrë në llogarinë e tij/saj ose nuk ka kryer asnjë veprim pagese në 2 vjet * 2,00 EUR
Interesat vjetore të mbajtjes së fondeve në llogarinë Paysera, nëse shuma e mbajtur tejkalon 10k EUR -0,50 % nga shuma e tejkaluar** (nga 01.04)
*Çmimi bëhet efektiv nga 1 Mars 2017. Nëse llogaria është e zbrazët ose nuk ka para pas mbajtjes së tarifave, llogaria do të mbyllet. Klienti do të informohet 2 javë para fillimit të tarifimit të llogarisë si edhe një herë para mbylljes së llogarisë.
** Tarifa llogaritet sipas shumës mesatare të parave në llogari për një muaj kalendarik dhe mbahet një herë në muaj.

Identifikimi i klientit

Identifikimi është i nevojshëm për të aksesuar të gjitha mundësitë e llogarisë Paysera. Çdo metodë e zgjedhur për identifikimin është pa pagesë.

Metoda e identifikimit klientit Informacion i rëndësishëm
Identifikimi i klientit në degën e Paysera Ju duhet të keni dokumentin personal ID me vete.
Identifikimi i klientit duke ngarkuar dokumentet personale ID në sistem Ju do të jeni në gjendje të skanoni dokumentet ID tuaj (kartën e identitetit ID ose pasaportën) të nevojshme për identifikim me aplikacionin celular Paysera
Ne dëshirojmë të tërheqim vëmendjen tuaj në faktin se në ofrimin e shërbimit tonë, ne udhëhiqemi nga qasja e vlerësimit të rrezikut dhe ne kërkojmë të implementojmë siç duhet parimin Njihni Konsumatorin Tuaj në lidhje me klientin, prandaj, para hapjes së një llogarie Paysera, ne gjithashtu mund t'ju kërkojmë të siguroni dokumente plotësuese dhe (ose) shpjegime me shkrim, përveç atyre të specifikuar më lartë.Pasi klienti (përdoruesi) të përfundojë marrëveshjen e Përgjithshme, balanca mund të transferohet në një llogari bankare (në një prej Bankave të Shqipërisë) të hapur në emër të klientit ose të paguhet në cash në degën e "Paysera Albania".