Tarifat për shërbime të tjera të lidhura me transferet

Назва послуги Ціна
Зарахування коштів на рахунок згідно інструкцій Безкоштовно
Плата за помилкове поповнення рахунку, коли платіж здійснюється не відповідно до інструкцій, із зазначенням невірного призначення платежу 1,00 EUR
Плата за помилкове поповнення рахунку, коли поповнення здійснюється не в той банк, який вказаний в інструкціях поповнення 1,00 % від суми переказу,
але не більше, ніж 15 EUR + фактичні витрати банку
Плата за повернення коштів, коли платіж не може бути зарахований на рахунок одержувача (напр., через невірно вказані дані платежу) 1,00 EUR + фактичні витрати банку
Уточнення даних/скасування*/розслідування міжнародного переказу, коли переказ вже відправлений із системи Paysera 2 EUR + фактичні витрати банку
(від 10,00 EUR до 80,00 EUR)**
Скасування переказу SEPA* 2,00 EUR, коли ще не відправлений з Paysera
10,00 EUR, коли відправлений з Paysera, але ще не пройшло 10 календарних днів
22 EUR, коли відправлений з Paysera і вже пройшло 10 календарних днів
Скасування переказу SEPA Instant* 10,00 EUR, коли відправлений з Paysera, але ще не пройшло 10 календарних днів
22 EUR, коли відправлений з Paysera і вже пройшло 10 календарних днів
Повернення плати за внутрішній переказ (між користувачами Paysera) 2 EUR
Підтвердження банка-кореспондента про виконання міжнародного переказу або надання копії повідомлення (копія SWIFT) від 10,00 EUR до 20,00 EUR
Плата інформаційної системи обмеження грошових коштів (PLAIS) Плата інформаційної системи + 1,00 EUR
(плата Paysera за примусове списання коштів)

* Urdhërpagesat ndërkombëtare në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Norvegji, Islandë, Lihtenshtajn dhe Zvicër në Euro dhe valutat e Zvicrës dhe Lihtenshtajnit kryhen vetëm kur pagesat paguhen nga paguesi dhe përfituesi (SHA). Urdhrat ndërkombëtare të pagesave në vendet e lartpërmendura kur pagesat paguhen vetëm nga paguesi (OUR) nuk kryhen.

** Çmimi varet nga tarifat e aplikuara nga korrespondenti i bankës.

*** Në rast të anulimit të transferimit: afati i rimbursimit varet nga konfirmimi i pranuesit për kthimin e fondeve. Tarifa e provizionit për fillimin e anulimit të transferit paguhet gjithmonë.