Tarifat për transfertat në euro (EUR)

Paysera është pjesë e Single Euro Payments Area (SEPA) dhe anëtar i SEPA Instant, që mundëson ekzekutimin e transfertave në çast.
Ju lutem vini re se koha në faqen e ueb të Paysera shfaqet sipas zonës UTC+3 zona kohore.

Ka disa metoda për transferimin e parave në euro, të cilat ndryshojnë sipas kohës dhe çmimit.

Transfertat standarde (jo-urgjente)

Transfertat standarde (jo-urgjente) në euro drejt vendeve të EEA-së kryhen përmes SEPA sistemit duke përdorur llogarinë IBAN.

Transfertat mund të kushtojnë më shumë, nëse banka e përfituesit nuk është pjesëmarrëse e zonës SEPA.

Vendi dërgues Banka përfituesit Tarifa Pranuar për ekzekutim Arrin te banka e përfituesit
vendet SEPA dhe Kosova Paysera 0,00 EUR 24/7 menjëherë
Vendet e tjera Paysera 0,00 EUR
(nga 01.04 – 0,00 EUR për 50 transfertat e para në muaj, dhe 0,10 EUR për çdo transfertë më pas)
24/7 menjëherë
vendet SEPA dhe Kosova Të gjitha bankat 0,00 EUR për klientë individual
0,20 EUR për buzneset
I - V, 08:00 - 20:00 deri në 1 ditë pune
Nëse një transfertë paraqitet për ekzekutim deri në 15:45, ajo arrin tek përfituesi të njëjtën ditë
Vendet e tjera Të gjitha bankat 0,00 EUR për klientët individual (prej 01.04 – 0,00 EUR për 5 transfertat e para brenda muajit dhe 0,50 EUR për çdo transfertë më pas)
0,55 EUR EUR për biznes (1,00 EUR prej 01.04)
I - V, 08:00 - 20:00 deri në 1 ditë pune
Nëse një transfertë paraqitet për ekzekutim deri në 15:45, ajo arrin tek përfituesi të njëjtën ditë

Koha e transfertave të parave

Dorëzuar për ekzekutim** Koha e përafërt e kreditimit në llogarinë e klientit
06:45 - 08:50 11:10
08:50 - 09:30 11:10
09:30 - 12:00 13:40
12:00 - 14:30 16:10
14:30 - 16:30 17:40
16:30 - 16:45 17:40
16:45 PM – 06:45 në ditën e ardhme të punës në 09:00

PËRJASHTIM: kur transferoni para në ditët e punës në bankat e Lituanisë Citadele, Medicinos bankas, Šiaulių bankas, Lithuanian Credit Union, Vilnius credit, CSDL Registrar i llogarive personale, shërbimi i Postës Lituaneze dhe Perlas, Banka Tregtare Europiane, General Financing, United Central Credit Union, LTL Credit Union, AB Mano Bankas, UAB PayRay, "Rato" Credit Union, Credit Union "Saulėgrąža", and Credit Union "Taupa" transfertat kryhen si më poshtë:

Dorëzuar për ekzekutim* Përafërsisht koha e kreditimit në llogarinë e klientit
08:00 -18:00. deri 15 min.
18:00 – 08:00 08:15

Transfertat e menjëhershme (SEPA Instant)

Transfertat e menjëhershme (SEPA Instant) ekzekutohen vetëm tek vendet e EEA dhe vetëm nëse banka e përfituesit është anëtare e sistemit SEPA Instant.

Vendi Banka Pranuese Tarifa Pranuar për ekzekutim Arrin bankën e përfituesit
EEA countries Anëtar i SEPA Instant 0,00 EUR për klient individual
0,20 EUR për klient biznesi
24/7/365 deri në 1 minutë
NB! Transfertat që tejkalojnë 100 000 EUR kryhen si jo-urgjente. Më shumë informacione rreth transfertave jo-urgjente mund të gjeni këtu.

Transfertat ndërkombëtare në Euro

Transfertat ndërkombëtare në euro janë transferta në euro në bankat të cilat nuk janë të lidhura me sistemin SEPA,përfshirë bankat jashtë EEA.

Nëse transferta juaj ndërkombëtare në euro refuzohet, ka të ngjarë që banka pranuese nuk është përfshirë në listën eTARGET2 pjesëmarrësit. Ju lutem kontaktoni kujdesin ndaj klientitduke paraqitur informacionin tuaj të transfertës dhe ne do të përpiqemi të ekzekutojmë transfertën tuaj.

Vendi Banka pranuese Tarifa Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Të gjitha vendet TARGET2 pjesëmarrës 7,00 EUR (vetëm SHA)**
Pagesat hyrëse në llogarinë tuaj të kryera përmes sistemit TARGET2 janë aplikuar me 3,00 tarifa EUR. Më shumë informacion...
I-V 08:00 - 17:50 deri në 2 BD

*Shënim! Përpunimi i pagesës mund të zgjasë deri në 5 minuta.

** Bankat korrespondente mund të aplikojnë tarifa të tjera nga shuma e transferuar.

Euro (EUR) transferta në Kosovë

Banka pranuese Pa pagesë për klientët individual Pa pagesë për klientët e biznesit Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
BPB (Banka per Biznes) Pa pagesë Pa pagesë I-V 08:00 - 17:00 (sipas orës në Kosovë) deri në 2 BD
NLB Banka Prishtina, Turk Ekonomi Bankasi, ProCredit Bank, Banka Ekonomike, Raiffeisen Bank Kosovo, Banka Kombetare Tregtare, Ziraat Bankasideri në 10,000 EUR – 2,00 EUR
më shumë se 10,000 EUR – 3,50 EUR
deri në 10,000 EUR – 2,50 EUR
më shumë se 10,000 EUR – 5,00 EUR
I-V 08:00 - 17:00 (sipas orës në Kosovë) deri në 2 BD

Transfertat në Euro (EUR) për klientët e biznesit

Shumica e shërbimeve Paysera i ofrohen klientëve me çmimin e kostos. Transfertat e kryera nga kompanitë ndërkombëtare dhe ofruesit e shërbimeve të pagesave kërkojnë angazhim të lartë të burimeve njerëzore, prandaj çmimi është më i lartë.

Shërbimi SEPA vendet Kompanitë e Kosovës Non-SEPA vendet Kompanitë ndërkombëtare* Ofruesit e shërbimit të pagesave
transfertat SEPA 0,20 EUR 1,00 EUR + 0,35 EUR në çmimin e përgjithshëm
(1,00 EUR nga 01.04)
+ 5,00 EUR në çmimin e përgjithshëm
(5,00 EUR nga 01.04)
+ 0,50 EUR në çmimin e përgjithshëm
(1,00 EUR nga 01.04)
Transferoni në një bankë në Kosovë 0,20 EUR
(7,00 EUR nga 01.04)
BPB (Banka per Biznes): Pa pagesë

Banka të tjera**:
deri në 10,000 EUR – 2,50 EUR
më shumë se 10,000 EUR – 5,00 EUR
0,35 EUR
(10,00 EUR nga 01.04)
+ 30,00 EUR te çmimi i përgjithshëm për një transfertë ndërkombëtare
(35,00 EUR nga 01.04)
+ 5,00 UR te çmimi i përgjithshëm për një transfertë ndërkombëtare
(35,00 EUR nga 01.04)
Transfertë ndërkombëtare (SWIFT) 7,00 EUR 7,00 EUR 7,00 EUR
(10,00 EUR nga 01.04)
+ 30,00 EUR te çmimi i përgjithshëm
(35,00 EUR nga 01.04)
+ 5,00 EUR te çmimi i përgjithshëm
(35,00 EUR nga 01.04)
Kreditimi i transfertave SEPA Pa pagesë
Pagesat hyrëse në llogarinë tuaj kryer përmes sistemit TARGET2 aplikohen me 3,00 tarifa EUR. Më shumë informacion...
Pa pagesë
Pagesat hyrëse në llogarinë tuaj kryer përmes sistemit TARGET2 aplikohen me 3,00 tarifa EUR. Më shumë informacion...
+ 0,10 EUR te çmimi i përgjithshëm
(0,10 EUR nga 01.04)
+ 0,50 EUR te çmimi i përgjithshëm
(0,50 EUR nga 01.04)
+ 0,35 EUR te çmimi i përgjithshëm
(0,50 EUR nga 01.04)
Kreditimi i transfertave ndërkombëtare 3,00 EUR 3,00 EUR +0,10 EUR te çmimi i përgjithshëm
(3,00 EUR nga 01.04)
+ 0,50 EUR te çmimi i përgjithshëm
(4,00 EUR nga 01.04)
+ 0,35 EUR te çmimi i përgjithshëm
(4,00 EUR nga 01.04)

* Kompania ndërkombëtare është një kompani e cila:

  • kryen një aktivitet ekonomik aktual në një mjedis ndërkombëtar ose në territorin e disa vendeve, megjithëse nuk e zhvillon një veprimtari të tillë në vendin e regjistrimit, ose aktiviteti është i kufizuar nën dokumentet themeluese, ose nga autoritet i atij vendi dhe (ose)
  • Klienti është subjekt i taksave lehtësuese dhe (ose)
  • aktet ligjore nuk kërkojnë nga entite të tilla të përgatisin dhe paraqesin pasqyra financiare, përfshirë raportet vjetore financiare, pranë institucioneve mbikëqyrëse.

** NLB Banka Prishtina, Turk Ekonomi Bankasi, ProCredit Bank, Banka Ekonomike, Raiffeisen Bank Kosovo, Banka Kombëtare Tregtare, Ziraat Bankasi.

Kur kryeni një transfertë nga e-sistemi, lëshuesi i (e-parave) parave elektronike (Paysera) riblen e-paratë për vlerën nominale të tyre, pra riblen para elektronike në sistem për para standarde në një raport 1:1. Kështu, tarifat për transfertat e dhëna në tabelë janë në fakt tarifa për riblerjen e e-parave.

Shënim

  • Shënim: Transfertat në Bjelorusi kryhen vetëm në valutën EUR në bankat me kodet e mëposhtme SWIFT: AEBKBY2XXXX, AKBBBY2XXXX, ALFABY2XXXX, BAPBBY2XXXX, BLBBBY2XXXX, BLNBBY2XXXX, BPSBBY2XXXX, MMBNBY22XXX, MTBKBY22XXX, NBRBBY2XXXX, PJCBBY2XXXX, REDJBY22XXX, SLANBY22XXX, SOMABY22XXX, UNBSBY2XXXX, ZEPTBY2XXXX. Një transfertë e tillë kushton 7 EUR.
  • Transfertat në një bankë të huaj mund të zgjasin më gjatë nëse transferta kryhet jashtë orareve të punës të bankës korrespondente. Në një rast të tillë transferta do të bëhet në ditën më të afërt të punës të bankës korresponduese.
  • Banka e përfituesit mund të aplikojë një tarifë për kreditimin e fondeve kur transferta bëhet nga BE. Ne ju rekomandojmë të mësoni tarifat bankare që mund të aplikohen.
  • Banka e përfituesit mund të refuzojë të pranojë një transfertë nga një palë e tretë për shkak të rregullave/ligjeve të brendshme. Paysera nuk kompenson asnjë tarifë komisioni të zbritur nga shuma e rimbursuar nga banka e përfituesit.
  • Aplikohen tarifa të tjera për hollësitë e një transferte.

Tarifat e tjera për transfertat mund të aplikohen.