Pdf
Kthehu te lista

E Përditësuar: 16/05/2018

Rregullat e Përdorimit të Aplikacionit Paysera Mobil

Konceptet bazë

Marrëveshja e përgjithshme e shërbimit të pagesave – një marrëveshje e aplikuar për klientët e Paysera, që është në dispozicion këtu.

Paysera - siç përcaktohet në Marrëveshjen e Përgjithshme mbi Shërbimet e Pagesave.

Shërbimet Paysera - shërbimet e emetimit të parave elektronike, shlyerjes, pagesës dhe shërbimeve të tjera të lidhura të ofruara nga Paysera.

Sistemi Paysera - sistemi elektronik i pagesave i arritshëm në www.paysera.com, ku individët mund të hapin llogari të parave elektronike dhe të përdorin Shërbimet Paysera.

Llogaria Paysera – një llogari virtuale e hapur në Sistem në emër të Klientit dhe përdoret për ekzekutimin e vendbanimeve dhe operacioneve të tjera të Pagesave.

Llogaria – rezultati i regjistrimit në sistemin kompjuterik, gjatë të cilit të dhënat personale të personit të regjistruar janë ruajtur, personit i jepet një emër logues, dhe të drejtat e tij / saj në sistem janë të përcaktuara.

Kodi i konfirmimit Paysera – një kod digjital me një përdorim për verifikimin dhe konfirmimin e një ndërfaqeje të numrit të telefonit mobil dhe llogarisë Paysera të Klientit, të dërguar në numrin e telefonit të Klientit të lidhur me llogarinë e tij / saj Paysera.

Aplikimi Paysera - një aplikacion mobil për administrimin e llogarisë Paysera, i instaluar dhe përdorur në pajisjet e lëvizshme.

Pika e shitjes - një vend fizik ku një shitës i mallrave ose një ofrues i shërbimeve pranon pagesa për mallrat e shitura dhe / ose shërbime të ofruara duke përdorur Aplikacionin Paysera, dhe ku Klienti mund të shlyejë mallrat e blera dhe / ose shërbime që përdorin Aplikacionin Paysera.

Aplikacioni Paysera zhbllokon PIN kodin – një kod pesë-shifror i krijuar nga Klienti, i përdorur nga ai / ajo për të zhbllokuar aplikacionin e tij Paysera.

Identifikuesi i Tregtarit - një QR (kod unik vizual) ose një BARkod i dhënë në Pikën e shitjes, i përdorur për të identifikuar Pikën e shitjes ose një pagesë konkrete dhe lejimin e shfaqjes së informacionit për mallrat ose shërbime të porositura nga Klienti në Pikën e shitjes dhe çmimin e tyre me ndihmën e një pajisje celulare.

Krijimi i llogarisë ose kodi i tërheqjes së parave të gatshme - një kod unik QR ose BAR, i përdorur nga Klienti për të shtuar fonde në llogarinë e tij / saj Paysera ose tërheq tërheqjen e parave.

Identifikuesi Unik - një numër telefoni, email, numri i llogarisë ose çdo të dhënë tjetër, e cila mund të përdoret për të përcaktuar një Marrës të fondeve dhe ekzekutimin e një urdhri pagese.

Funksionet e Alikacionit Mobil Paysera

1. Aplikimi Paysera është një nga instrumentet e menaxhimit të llogarisë Paysera.

2. Shkarkimi i aplikacionit mobil Paysera është falas. Çmimet për shërbimet e shërbimit Paysera janë listuar këtu.

3. Klienti duhet të sigurojë që Aplikacioni Mobil Paysera të shkarkohet dhe të instalohet në pajisjen e lëvizshme vetëm nga dyqanet e Apple dhe faqet e internetit të Google Play, të specifikuara nga Paysera.

4. Kur përdorni Aplikacionin Mobil Paysera, Klienti mund të kryejë veprimet e mëposhtme:

4.1. të regjistrohet në Sistem dhe të krijojë një Llogari (përdorimi i Shërbimeve të Pagesave është i përdorimit të kufizuar bazuar në këtë nen derisa të kryhet procedura e plotë e identifikimit në përputhje me rregullat e përcaktuara nga Sistemi i Pagesave);

4.2. për të lidhur një kartelë pagese me Aplikacionin Mobil Paysera dhe për të ekzekutuar vendbanimet nga kartela e pagesës në Pikat e Shitjes nëpërmjet Aplikacionit Mobil Paysera;

4.3 për të parë deklaratat e operacioneve të pagesave të fundit të ekzekutuara nëpërmjet Aplikacionit Mobil Paysera.

5. Klientët e identifikuar plotësisht janë në gjendje të përdorin shërbimet e mëposhtme të Paysera nëpërmjet Aplikacionit Mobil Paysera:

5.1. për të ekzekutuar transferet e pagesave nga llogaria e Paysera tek përdoruesit e tjerë të Llogarive Paysera, duke treguar vetëm një numër telefoni ose email të Pranuesit;

5.2. për të ekzekutuar transferet e pagesave nga llogaria Paysera në llogaritë në sistemet e tjera përveç Paysera;

5.3. për të kontrolluar gjendjen në llogarinë Paysera dhe për të parë pagesat e fundit hyrëse dhe dalëse.

5.4. paguani nga llogaria e Paysera në Pikat e shitjes duke pranuar pagesat me Aplikacionin Mobil Paysera.

5.5. për të lidhur një kartelë pagese me Aplikacionin Mobil Paysera dhe për të ekzekutuar vendbanimet nga kartela e pagesës në Pikat e Shitjes nëpërmjet Aplikacionit Mobil Paysera;

5.6. rimbushni llogarinë Paysera.

5.7. për të tërhequr para nga Llogaria Paysera.

6. Funksione të reja mund të shtohen në Aplikacionin Mobil Paysera në versionet e reja të Aplikacionit Mobil Paysera. Në rast të shfaqjes së funksioneve të reja, oferta për instalimin e funksioneve të reja do të dërgohet në pajisjen celulare të Klientit dhe pëlqimi i Klientit për të instaluar dhe përdorur funksionet e reja do të shprehet duke instaluar përditësimet e propozuara.

7. Disa nga funksionet e Aplikacionit Mobil Paysera mund të ndryshojnë në varësi të sistemit operativ në përdorim.

Hapja e Llogarisë Paysera nëpërmjet Aplikacionit Mobil Paysera

8. Klienti regjistrohet në sistemin Paysera dhe krijon një llogari, duke siguruar emailin e tij / saj dhe / ose numrin e telefonit. Në varësi të informacionit të dhënë në kohën e regjistrimit në Sistem, Klientit mund t'i kërkohet të përfundojë një procedurë të identifikimit të Klientit dhe të sigurojë informacione siç specifikohet në Marrëveshjen e Shërbimit të Pagesave të Përgjithshme në mënyrë që Klienti të jetë në gjendje të përdorë llogarinë Paysera dhe shërbime të tjera të ofruara nga Paysera.

9. Klienti është në gjendje të hyjë në Aplikacionin Mobil Paysera dhe të kryejë veprime nëpërmjet Aplikacionit Mobil Paysera pas:

9.1. lidhjes së llogarisë Paysera me numrin e telefonit të tij / saj të veçantë;

9.2. krijimit të një PIN kodi të zhbllokuar pë Aplikacionin Mobil Paysera.

10. PIN kodi i Aplikacionit Mobil Paysera i krijuar nga Klienti është një fjalëkalim i përhershëm, i përdorur nga Klienti për të zhbllokuar Aplikacionin e tij Mobil Paysera, logohet dhe dhe menaxhon llogarinë e tij / saj. Nëse Klienti nuk hynë në llogarinë e tij më shumë se 35 (tridhjetë e pesë) ditë, Klienti duhet të logohet përsëri me Fjalëkalimin e Llogarisë Paysera dhe të caktojë një kod të ri të Aplikacionit Mobil Paysera. Klienti mund të kërkohet nga Sistemi për të futur një kod të konfirmimit të telefonit, të dërguar nga Paysera në numrin e telefonit celular të Klientit të lidhur me Llogarinë. Paysera thekson se pas përdorimit të aplikacionit Paysera dhe thjesht duke e çaktivizuar (dmth. pa mos u ç'loguar nga Llogaria), Aplikacioni Mobil Paysera mund të jetë i disponueshëm për një periudhë kohore nga e njëjta pajisje celulare pa futur kodin e Aplikacionit Mobil Paysera.

Zbatimet e transfereve pagesore

11. Transferet e pagesave mund të ekzekutohen vetëm nga klientët e identifikuar plotësisht.

12. Për të ekzekutuar transferimin e pagesave, Klienti duhet të tregojë identifikuesin unik të Përfituesit dhe shumën e transferimit në valutën që Klienti ka fonde në llogarinë e tij / saj Paysera.

13. Para ekzekutimit të transferimit të pagesave, Klienti duhet të sigurohet që identifikuesi unik i treguar është i rëndësishëm, i vlefshëm dhe i përdorur nga Përfituesi. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për transferimin e fondeve në Përfituesin e gabuar për shkak të identifikuesit të pasaktë të treguar nga Klienti.

14.Pagesa shtohet menjëherë në llogarinë Paysera të Pranuesit, nëse identifikuesi i treguar në urdhërpagesë lidhet me llogarinë Paysera të Pranuesit.

15. Në rast se Klienti përdor një numër telefoni ose një adresë e-maili si identifikues unik dhe rezulton se llogaria e Përfituesit nuk lidhet me identifikuesin e treguar nga paguesi, pagesa do të kreditohet pasi Marrësi të lidhë llogarinë e tij / llogarinë e saj me identifikuesin e treguar nga paguesi (nëse ka mundësi të tillë). Nëse Marrësi nuk lidh llogarinë e tij / saj me identifikuesin e treguar brenda 30 (tridhjetë) ditëve, pagesa automatikisht anulohet dhe fondet kthehen në Llogarinë Paysera të Paguesit.

16. Llojet e transfertave të pagesave përmes Aplikacionit Mobil Paysera:

16.1. një transferim pagesash tek përdoruesi i Sistemit. Një transferim i tillë mund të mbrohet me fjalëkalim: Klienti, gjatë formulimit të urdhërpagesës, përcakton Fjalën e pranimit të transferimit. Transferimi i pagesave realizohet vetëm në kohën kur përfituesi mbledh faturën e pranimit të transferit të përcaktuar nga paguesi i Klientit dhe i jepet Përfituesit. Nëse Marrësi nuk arrin të marrë fjalëkalimin e vendosur nga paguesi, fondet do të rimbursohen automatikisht në llogarinë Paysera të Paguesit pas 30 ditësh. Në momentin e autorizimit të transferimit të tillë të pagesave, Fjalëkalimi i Pranimeve të Transferimit i futur nga Përfituesi konsiderohet i autorizuar dhe nuk mund të anulohet pasi Marrësi të ketë hyrë në Fjalëkalimin e Marrjes së Transferit. Klienti është i vetmi përgjegjës për transferimin e duhur dhe të sigurtë të Transfertave të Pagesave te Përfituesi dhe për të siguruar që ky Fjalëkalim të jetë i ditur vetëm për Përfituesin;

16.2. Transferimi i pagesave në sistemin jo-përdorues.

17. Shuma e transfereve të pagesave nuk kufizohet nga asnjë sasi minimale. Për transferet e pagesave aplikohen limite transferi, të vendosura për llogarinë Paysera të Klientit.

18. Në rast se paratë dërgohen gabimisht, Pranuesit i kërkohet që t'ia kthejë paratë dërguesit sa më shpejtë të jetë e mundur.

19. Kur përdor Aplikacionin Mobil Paysera, Klienti mund të zgjedhë si Përfitues çdo kontakt nga lista e kontakteve në pajisjen e tij / saj të lëvizshme. Kur përdor këtë veçori, Klienti pajtohet që Paysera mund të arrijë, menaxhojë dhe ruajë në serverat e saj vlerat e gjeneruara nga numrat e telefonit dhe adresat e emailit të kontakteve në pajisjen celulare të Klientit në mënyrë të jashtëzakonshme për qëllime të kësaj Marrëveshjeje dhe përdorimit të aplikacionit mobil Paysera. Klienti gjithashtu pajtohet që ai / ajo të shfaqet në pajisjet mobile të përdoruesve të tjerë të Aplikacionit Mobil Paysera, që kanë të dhënat e kontaktit të Klientit.

Zgjidhja për mallra dhe / ose shërbime në Pikat e shitjes

20. Aplikimi Paysera Mobile ofron mundësinë për të paguar mallra dhe / ose shërbime në Pikat e shitjes ku pranohen pagesa përmes Paysera Mobile Aplikimi:

20.1. skanimi i identifikuesit të Tregtarit: Klienti skanon identifikuesin e Tregtarit të paraqitur në vendin e tregtimit të Tregtarit me pajisjen e tij celular dhe konfirmon pagesën për mallra ose shërbime të specifikuara;

20.2. porositja e mallrave ose shërbimeve nga distanca përmes aplikacionit mobil Paysera: Në aplikacionin mobil Paysera klienti mund të gjejë një listë të vendeve të tregtis që pranojnë pagesa përmes aplikacionin mobil Paysera dhe të porositni mallra ose shërbime, duke konfirmuar pagesën nga distanca.

21. Për shlyerjen në Pikat e shitjes zbatohen limitet e zakonshme të transferimit të llogarisë së Klientit Paysera. Klientët të cilët nuk kanë përfunduar procedurën e plotë të identifikimit, mund të kryejnë pagesa në Pikat e shitjes vetëm duke përdorur kartën e pagesës të lidhur me aplikacionin Mobile Paysera.

22. Pasi Klienti konfirmon transferimin e pagesave, nuk mund të anulohet dhe rimbursimi nuk mund të kryhet.

Llogaria Paysera përmblidhet ose tërheqja e fondeve

23. Vetëm Klientët e identifikuar plotësisht mund të plotësojnë Llogarinë Paysera nëpërmjet Aplikacionit Mobil Paysera.

24. Për të rimbushur Llogarinë Paysera, Klienti duhet të zgjedhë "Rimbush" dhe të paraqesë një llogari të kodit BAR ose QR, që i është dërguar atij, në vendin e lartë të Llogarisë, ku do të skanohet Kodi i Rimbushjes së Llogarisë dhe shuma e parave të treguara nga Klienti do t'i shtohen llogarisë Paysera.

25. Për të tërhequr fonde nga Llogaria Paysera, Klienti duhet të zgjedhë "Paguaj" për të marrë kodin BAR ose QR për tërheqjen e parave të gatshme dhe t'ia dorëzojë arkëtarit në vendin ku do të skanohet kodi i tërheqjes së parave dhe shumën e treguar nga Klienti do të lëshohet nga Llogaria e tij Paysera.

26. Vendet që ofrojnë mundësinë për të ngritur llogarinë Paysera ose për të tërhequr fonde nga Llogaria, tregohen në Hartën ose listën e Pagesave / Pagesave në vendet.

27. Mbledhja ose tërheqja e fondeve mund të kërkojë veprime shtesë nga Klienti.

Siguria

28. Pasi që aplikacioni mobil Paysera është një mjet pagese, Klienti duhet të kujdeset për sigurinë e pajisjes së tij / saj të lëvizshme, të mos e lërë në përdorim Paysera Mobile Aplikacioni, dhe të mos transmetojë ose lërë Fjalëkalimet në vendet në dispozicion të personave të tjerë. Në rast se Klienti dyshon se Aplikacioni Paysera Mobile që zhbllokon kodin PIN ose fjalëkalime të tjera u bë i njohur për persona të tjerë, Klienti do të ndryshojë menjëherë aplikacionin e tij / saj Paysera Mobile duke zhbllokuar kodin PIN dhe / ose Fjalëkalimin e Llogarisë menjëherë. Nëse Klienti nuk është në gjendje ta bëjë këtë, ai / ajo do të informojë në lidhje me atë Paysera siç përcaktohet në Marrëveshjen e Shërbimit të Pagesave të Përgjithshme në mënyrë që të bllokojë mundësinë për të menaxhuar Llogarinë Paysera përmes Aplikacionit Paysera Mobile derisa të krijohen Fjalëkalimet e reja.

29. Nëse Klienti nuk e bën këtë, ai / ajo mban përgjegjësi për të gjitha transaksionet e paautorizuara në Llogarinë Paysera, të ekzekutuara sepse Fjalëkalimet u bënë të njohura dhe / ose Llogaria u bë e disponueshme për personat e tretë.

30. Sipas shtojcës së tanishme, Fjalëkalimet konsiderohen të dhëna për hyrje, një kod PIN i zhbllokimit të Aplikacionit Mobile Paysera, kodin e pranimit të transferimit, kodet QR ose BAR për llogari të lartë ose tërheqje fondesh.

31. Pasi që numri i telefonit mobil dhe / ose emaili të lidhen me llogarinë, numri i telefonit mobil dhe / ose emaili i klientit përdoret si një mjet pagese ose do të thotë identifikimi i klientit, kështu që këto mjete dhe hyrje duhet të mbrohen nga klenti. Klienti është plotësisht përgjegjës për sigurinë e pajisjes mobile, si dhe numrin e telefonit (kartelën SIM), hyrjen në kutinë e postës dhe të gjitha fjalëkalimet.

32. Klienti do të përdorë vetëm softuerin origjinal dhe instrumentet e tij standarde të pajisura me pajisjen. Në rast se ndonjë softuer tjetër është instaluar në pajisjen ose standardet e tij të integruara të të drejtave dhe karakteristikat e mbrojtjes ose skedarët e sistemit ndryshohen, rritet rreziku për sigurinë e të dhënave të ruajtura nga aplikacionet e veçanta të instaluara, përfshirë Aplikacionin Mobil Paysera. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për humbjet e shkaktuara për shkak të shkeljeve të sigurisë operative të sistemit.

Përgjegjësia

33. Paysera nuk është përgjegjëse për ndonjë humbje të shkaktuar nga Klienti, nëse Klienti për ndonjë arsye nuk është në gjendje të hyjë në Aplikacionin Mobil Paysera; nëse një pajisje, program ose sistem operacional i përdorur së bashku me Aplikacionin Mobil Paysera pushon së punuari; nëse Aplikacioni Mobil Paysera nuk punon në një mënyrë që Klienti pritet të bëjë; në rast se gabimet janë zbuluar; nëse shërbimet nuk mund të ofrohen në kohë si pasojë e ndikimit nga persona të tretë (p.sh. software, sistem operacional, operatorë, etj).

34. Klienti merr përsipër përgjegjësi të plotë që i jepet numrit të telefonit mobil Paysera dhe / ose adresës së postës elektronike të cilën Klienti e lidh me llogarinë e tij / saj Paysera i përket Klientit.

35. Paysera nuk është përgjegjëse për humbjet direkte ose indirekte që mund të shkaktohen nga Klienti duke përdorur këtë shërbim. Paysera gjithashtu nuk është përgjegjëse për humbjet e shkaktuara nga Klienti si rezultat i keqfunksionimeve të rrjeteve të telekomunikacionit.

Politika e Privatësisë

36. Klienti, duke përdorur Aplikacionin Mobil Paysera, i ofron Payseras të dhënat personale si në vijim: numrin e telefonit, adresën e emailit, numrin e kartelës së pagesës, datën e skadimit, kodin CVV, emrin, mbiemrin (në rast se ka një kartë pagese të lidhur). Nëse Klienti është identifikuar, Paysera gjithashtu trajton të dhënat e tij / saj të tjera të ruajtura në Sistemin Paysera.

37. Të dhënat e Klientit menaxhohen për qëllime të ofrimit të Shërbimeve Paysera dhe parandalimit të pastrimit të parave.

38. Të dhënat ruhen për 8 vjet pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me Klientin. Periudha e mbajtjes mund të zgjatet për një periudhë jo më shumë se 2 vjet, me kusht që të ketë një kërkesë të arsyeshme nga një autoritet kompetent. Periudha e tillë e mbajtjes së të dhënave kërkohet nga Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit të Republikës së Kosovës.

39. Të gjitha të dhënat e menaxhuara nga Paysera sigurohen nga personi vullnetarisht, me drejtësi dhe plotësi të informacionit.

40. Të gjitha informacionet e mësipërme, që përbëjnë të dhëna personale, nuk do të transferohen tek asnjë palë e tretë pa pëlqimin e personit. Paysera mund të zbulojë të dhënat personale ose informacionin e siguruar nga një person kur zbulimi i tillë kërkohet nga ligji i zbatueshëm ose nga autoritetet kompetente. Paysera gjithashtu mund të zbulojë të dhënat ose informacionin personal vetëm kur kjo nuk është e ndaluar me ligj dhe vetëm kur justifikohen objektivisht në një rast të veçantë. Në mënyrë tipike, të dhënat zbulohen në rastet e mëposhtme:

40.1. me pëlqimin e personit për të zbuluar informacionin;

40.2. për agjencitë e zbatimit të ligjit në përputhje me procedurën e parashikuar nga aktet ligjore të Republikës së Lituanisë;

40.3. nëse është e nevojshme për të parandaluar ose hetuar veprat penale;

40.4. në raste të tjera të përcaktuara me ligj.

41. Aplikacioni Paysera gjithashtu ka mjete analitike të instaluara të përcaktuara për të siguruar funksionimin e duhur teknik të Aplikimit Paysera (si p.sh.Crashlytics, Firebase Crash Reporting).Mjete të tilla analizojnë shkaqet e dështimit të aplikacionit dhe i sigurojnë ato në Paysera, në mënyrë që të mund t'i kuptojmë më mirë nevojat e Klientit dhe shkaqet e mosfunksionimeve ose dështimeve. Për këtë qëllim, në rast të dështimit të operacionit teknik të Aplikacionit Paysera, të dhënat për dështimin mund të transmetohen tek personat e tretë - menaxherët e mjeteve të tilla të analizës së operacionit teknik, të cilët përpunojnë të dhënat personale në përputhje me politikat e tyre private në dispozicion të publikut.

42. Klienti ka të drejtë të kërkojë qasje në të dhënat personale të mbledhura dhe të ruajtura nga Paysera dhe të mësojë se si ato përpunohen, gjithashtu kërkon që t'i sigurojë të dhëna të tilla / saj. Një herë në një vit kalendarik, të dhënat mund të sigurohen falas, por në raste të tjera, sigurimi i të dhënave mund të çojë në një shpërblim që nuk tejkalon koston e sigurimit të të dhënave.

43. Klienti ka të drejtë të kërkojë nga Paysera që të korrigjojë çdo pasaktësi në të dhënat e tyre personale falas. Klienti gjithashtu ka të drejtë të kundërshtojë përpunimin e të dhënave të tyre personale dhe shpalosjen ndaj palëve të treta, përveç nëse është e nevojshme për ofrimin e shërbimeve.

44. Klienti mund të dërgojë një kërkesë në lidhje me qasjen në të dhënat e tij / saj personale të përpunuara nga Paysera, korrigjimet dhe kundërshtimet me e-mail në: [email protected].

Dispozitat përfundimtare

45. Këto Rregulla miratohen nga Klienti që shkarkon Aplikacionin Mobile Paysera dhe regjistrohet në të. Të gjitha Kushtet dhe Kriteret e përgjithshme të zbatueshme të Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave dhe dispozitat e këtyre Rregullave zbatohen për Klientin.

46. Çështjet që nuk përcaktohen nga këto rregulla rregullohen me Marrëveshjen e Shërbimit të Pagesave të Përgjithshme.