Pdf
Kthehu te lista

Informacioni është përditësuar:08/02/2017

Kushtet e ekzekutimit të transfereve ndërkombëtare të pagesave

1. Definicionet

1.1. Transferi ndërkombëtar i pagesave - transferi i fondeve monetare të paguesit të iniciuara nga paguesi në llogarinë e përfituesit të treguar nga paguesi dhe të hapura në një institucion të ofruesit të shërbimeve të pagesave në çdo vend tjetër përveç Republikës së Lituanisë ose transferin e fondeve monetare në një valutë të ndryshme nga euro në një llogari të hapur në një institucion të një ofruesi tjetër të shërbimeve të pagesave në Republikën e Lituanisë.

1.2. Urdhërpagesa ndërkombëtare - një urdhërpagesë e paraqitur nga Paguesi për ekzekutimin e transferit ndërkombëtar të pagesave.

1.3. Urdhëri Evropian i pagesës - një urdhër Pagesë që përputhet me të gjitha kushtet e mëposhtme:

1.3.1. Valuta e pagesës është euro (EUR);

1.3.2. Fondet transferohen tek Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit në një Vend Anëtar ose në Zvicër;

1.3.3. Kodi SWIFT (BIC) ndërkombëtar i Ofruesit të shërbimeve të pagesave të Përfituesit është treguar;

11.3.4. Numri i llogarisë së Përfituesit tregohet sipas standardeve ndërkombëtare të numrave të llogarive bankare (IBAN);

1.3.5. Paguesi dhe Përfituesi paguajnë pjesën e tyre të tarifave të paguara nga Paysera dhe Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit, dmth. Paguesi paguan për tarifat e Paysera-s, të cilat debitohen nga Llogaria, ndërsa Pranuesi paguan për tarifat e institucionit të Ofruesi të shërbimeve të pagesave të Përfituesit;

1.3.6. Transferi është standard ose urgjent.

1.4. Kushtet - paraqesin kushtet e ekzekutimit të transferit ndërkombëtar të pagesave.

1.5. Llogaria - llogaria Paysera e Paguesit e treguar në transferin e Pagesës.

1.6. Marrëveshja e përgjithshme - Marrëveshja e shërbimit të pagesave të përgjithshme e lidhur ndërmjet Paguesit dhe Paysera, kushtet e të cilave zbatohen ndaj Paguesit dhe sipas të cilave Paysera ka hapur Llogarinë për Paguesin.

1.7. Banka Ndërmjetësuese - një institucion që nuk është as Paysera, as Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit, por që merr pjesë në ekzekutimin e urdhërit të Pagesës.

1.8. Ofruesi i shërbimeve të pagesave të Përfituesit - dhënësi i shërbimeve të pagesave të treguara në Urdhërin e Pagesës, në institucionin e të cilit Përfituesi ka llogarinë në të cilën transferohen fondet e Paguesit.

1.9. Ditë pune - një ditë në të cilën Paysera, Banka Ndërmjetësuese dhe Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit kryejnë operacione të pagesave nën transferet ndërkombëtare të parave. Ju lutem vini re se ditët e punës së Paysera, Bankës Ndërmjetësuese dhe Ofruesit të Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit mund të ndryshojnë.

1.10. Shtet anëtar - një vend që është anëtar i Bashkimit Europian ose Zonës Ekonomike Evropiane (EEA).

1.11. Shteti i huaj - një vend që nuk është anëtar i Bashkimit Europian ose Zonës Ekonomike Evropiane (EEA).

1.12. Anulimi - urdhëri i Paguesit për të anuluar Urdhërin e Pagesës dhe kthimin e fondeve të transferuara në Llogarinë e Paguesit.

1.13. Specifikimi - një urdhër i Paguesit për të specifikuar ose ndryshuar të dhënat e urdhërit të Pagesës.

1.14. Çmimet - çmimet për shërbimet dhe operacionet Paysera konfirmohen sipas procedurës së përcaktuar nga Paysera.

Kur përdoret shërbimi i treguar në Kushtet e tanishme, Paguesi zbatohet me të gjitha termat dhe kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe përveç kësaj me termat dhe kushtet e parashtruara në këtë Shtojcë. Termat në këtë Shtojcë përdoren në kuptimin e përcaktuar në Marrëveshjen e Përgjithshme nëse kjo Shtojcë nuk tregon ndryshe.

2. Dispozitat e përgjithshme

2.1. Kur të dorëzoni urdhërin e Pagesës, Paguesi merr përsipër përgjegjësinë për korrektësinë dhe plotësimin e kushteve të urdhërit të Pagesës të dorëzuar në Paysera dhe pajtohet me Kushtet aktuale.

2.2. Paysera ekzekuton urdhërin e Pagesës të paraqitur nga Paguesi sipas kushteve të tanishme, Marrëveshjen e Përgjithshme dhe legjislacionin e Republikës së Lituanisë.

2.3. Urdhëri i Pagesës, Anulimi ose Specifikimi i tij duhet të dorëzohet në Paysera me shkrim (përmes postës elektronike ose një metode tjetër të pranueshme për Paysera).

3. Kushtet dhe Procedura e Përmbarimit të Urdhërpagesës

3.1. Nëse Paguesi është Përdorues dhe transferi kryhet në një valutë të një Shteti Anëtar në një llogari në një Vend Anëtar, Paysera ekzekuton këtë Urdhërpagese, dmth. Fondet transferohen tek Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit brenda afateve të treguara te Çmimet.

3.2. Nëse paguesi nuk është përdorues ose transferi kryhet në një valutë të një shteti anëtar në një llogari në një shtet të huaj ose në një valutë të një shteti të huaj, Paysera transferon këtë urdhër pagese në bankën ndërmjetësuese brenda afateve të treguara në çmimet. Banka ndërmjetësuese ekzekuton këtë urdhër pagese duke transferuar fonde tek ofruesi i shërbimeve të pagesave të perfituesit ose një banke tjetër ndërmjetësuese sipas rregullave të punës së brendshme të bankës ndërmjetësuese dhe brenda afateve të përcaktuara me akte ligjore detyruese.

3.3. Paysera debiton shumën e treguar në Urdhërpagesë nga Llogaria e Paguesit kur transferon Urdhërpagesën për ekzekutim dhe dërgon fonde në Bankën Ndërmjetësuese ose te Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit.

3.4. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë nëse urdhëri i pagesës nuk ekzekutohet për shkak të kushteve të rreme ose jo-shteruese të urdhërpagesës. Paysera gjithashtu nuk mban përgjegjësi për gabimet e kryera nga ofruesi i shërbimeve të pagesave të Përfituesit dhe/ose kreditimi i vonuar i fondeve në llogarinë e Përfituesit nga Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit ose kur Paguesi në Urdhërin e Pagesës nuk tregon të gjitha të dhënat e kërkuara nga Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit, të cilat janë të nevojshme për fondet e kreditimit në llogarinë e Përfituesit.

3.5. Nëse Paguesi është Përdorues dhe transferi kryhet në një valutë të një Shteti Anëtar në një llogari në një Vend Anëtar, Paysera mban përgjegjësinë kundër Paguesit për transferimin e fondeve tek Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit brenda afateve të treguara në Çmimet, por nuk mban përgjegjësinë për gabimet e ofruesit të shërbimeve të pagesave të Përfituesit dhe rregulloreve të tij të punës të zbatuara për ekzekutimin e urdhërpagesës. Në raste të tjera, dmth. Kur Paguesi nuk është Përdorues ose transferi kryhet në një valutë të një Shteti Anëtar në një llogari në një Shtet të Huaj ose në një valutë të një Shteti të Huaj, Paysera nuk mban përgjegjësinë për gabimet e kryera nga Banka Ndërmjetësuese dhe Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit, rregullat e tyre të punës zbatohen për ekzekutimin e Transferit të Pagesave dhe merr përsipër përgjegjësinë për mosekzekutimin ose ekzekutimin e papërshtatshëm të këtij urdhri të Pagesës kundër Paguesit vetëm nëse ka ndodhur për shkak të Fajit të Paysera-s.

3.6. Paysera nuk mban përgjegjësinë për çdo humbje të Paguesit, të cilat kanë ndodhur për shkak të një ndryshimi në kursin e këmbimit valutor gjatë ekzekutimit të transferit të Pagesave.

4. Anulimi dhe Specifikimi i Urdhërit të Pagesës

4.1. Paguesi mund të dorëzojë Anulimin në Paysera, dhe shuma e parave në Urdhërpagesë së bashku me tarifat do të kthehen nën Anulimin në Llogarinë vetëm nëse Paysera nuk ka dërguar Urdhërpagesën tek Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Marrësit ose bankës ndërmjetësuese. Në raste të tjera, me kërkesë të Paguesit, Paysera mund të kontaktojë me Bankën Ndërmjetësuese ose me ofruesin e shërbimeve të pagesave të Përfituesit lidhur me mundësinë e anulimit të Urdhërpagesës, por Paysera nuk garanton që Anulimi do të ekzekutohet. Në raste të tilla mund të ngarkohet pagesa shtesë nga Banka Ndërmjetësuese dhe/ose Ofruesi i shërbimeve të pagesave të Përfituesit. Urdhri i pagesës mund të anulohet vetëm në rast të marrëveshjes në mes të paguesit dhe Paysera-s.

4.2. Paguesi mund të dorëzojë te Specifikimi i Paysera-s të dhënat e shënuara në urdhërpagesë, me përjashtim të ndryshimeve në shumën, valutën dhe llogarinë e treguar në urdhërpagesë, pasi të dhënat e tilla nuk mund të ndryshohen. Paysera specifikon urdhërpagesën sipas informacioneve të shënuara në Specifikim vetëm nëse Paysera ende nuk ka dërguar një mesazh për urdhërpagesën tek Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit ose të Bankës Ndërmjetësuese përpara dorëzimit të Specifikimit. Nëse fondet tashmë janë debituar nga llogaria korresponduese e Paysera dhe/ose një mesazh për urdhërpagesën tashmë i është dërguar ofruesit të shërbimeve të pagesave të Përfituesit ose të Bankës Ndërmjetësuese, Paysera informon Ofruesin e Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit ose Bankën Ndërmjetësuese përkatësisht për Specifikimin, por nuk merr përsipër përgjegjësinë për ekzekutimin e Specifikimit, dmth. Në këtë rast ekzekutimi i Specifikimit varet nga kërkesat e Ofruesit të Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit ose të Bankës Ndërmjetësuese dhe marrëveshjes së Përfituesit.

4.3. Në rastin e urdhërpagesës evropiane, Specifikacioni nuk mund të dorëzohet. Nëse Paguesi dorëzon një Specifikim të tillë, Paysera nuk do t'a pranojë dhe/ose t'a ekzekutojë atë.

5. Tarifat

5.1. Për ekzekutimin, anulimin dhe specifikimin e urdhërpagesës dhe gjithashtu për shërbimet e tjera të ofruara dhe operacionet e tjera të ekzekutuara nga Paysera, paguesi paguan tarifat e vendosura në çmime dhe të vlefshme në momentin e sigurimit të shërbimit Paysera ose kryerjen e operacionit. Pagesat paguhen sipas procedurës dhe brenda afateve të përcaktuara në Marrëveshjen e Përgjithshme duke i debituar nga Llogaria. Paguesi i jep Paysera-s të drejtën për të debituar tarifat e treguara në këtë klauzolë edhe nga Llogaritë e Tjera të Paguesit sipas procedurës së përcaktuar në Marrëveshjen e Përgjithshme pa një kërkesë të veçantë nga Paguesi.

5.2. Sipas opsioneve të treguara në Çmimet dhe sipas procedurës së përcaktuar në pikën 6.3 të këtyre Kushteve, Paguesi ka të drejtë të tregojë se kush duhet të paguajë tarifat e aplikuara nga Paysera, Banka Ndërmjetësuese dhe Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit për Ekzekutimin e urdhërpagesës: pjesërisht Paguesi dhe Përfituesi ose vetëm Paguesi.

5.3. Nëse Paguesi paguan tarifat e ngarkuara nga Banka Ndërmjetësuese dhe Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit, por shuma e parave të paguara nga Paguesi për ekzekutimin e Urdhërpagesës nuk mbulon të gjitha tarifat e Bankës Ndërmjetësuese dhe Ofruesit të Pagesës, Shërbimet e Pranuesit në lidhje me ekzekutimin e Urdhërpagesës, Paguesi i jep Paysera-s të drejtën për të debituar diferencën midis tarifave të ngarkuara nga Banka Ndërmjetësuese dhe Ofruesit të Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit dhe pagesës së paguar për Paysera nga Llogaria dhe / ose një tjetër llogari (t) e Paguesit e hapur nga Paysera sipas procedurës së përcaktuar në Marrëveshjen e Përgjithshme të lidhur me Paysera, pa një urdhër të veçantë të Paguesit.

5.4. Nëse Urdhri i Pagesave kthehet për shkak të arsyeve përtej kontrollit të Paysera-s (p.sh. për shkak të gabimeve të Bankës Ndërmjetësuese të përzgjedhur nga Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit ose ndonjë Banke tjetër ndërmjetësuese ose për shkak të kushteve të pasakta ose të pamjaftueshme në Urdhërpagesa dhe në raste të ngjashme), shuma e parave të treguara në Urdhërpagesë kthehet në Llogari, ndërsa tarifat e paguara nga Paguesi nuk kthehen dhe / ose nuk paguhet gjoba për vonesën e ekzekutimit të Urdhërpagesës dhe të gjitha shpenzimet që lidhen me kthimin e fondeve debitohen nga llogaria.

6. Plotësimi i urdhërpagesës

6.1. Urdhëri i pagesës do të plotësohet sipas udhëzimeve të dhëna në Sistem.

6.2. Kodi i valutës tregohet duke zgjedhur një standard të përdorur në Sistem.

6.3. Fusha "Lloji i pagesës së tarifave":

6.3.1. Nëse Paguesi zgjedh për të ndarë tarifat (SHA), Paguesi paguan tarifat e paguara nga Paysera, të cilat debitohen nga Llogaria, ndërsa Përfituesi paguan tarifat e ngarkuara nga Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Pranuesit, të cilat mund të debitohen nga shuma e transferuar tek Përfituesi. Nëse transferi kryhet në një valutë të një vendi anëtar në një llogari në një shtet të huaj ose në një valutë të një Shteti të Huaj, Pranuesi gjithashtu do të paguajë tarifat e Bankës Ndërmjetësuese të cilat mund të zbriten nga shuma e transferuar te Përfituesi. Opsioni i tanishëm i pagesës është i detyrueshëm kur transferi kryhet në një valutë të një vendi anëtar në një llogari në një vend anëtar;

6.3.2. Nëse Paguesi zgjedh të paguajë të gjitha tarifat (OUR), Paguesi paguan tarifat e paguara nga Paysera, Banka Ndërmjetësuese dhe Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Pranuesit, të cilat debitohen nga Llogaria. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë nëse Banka Ndërmjetësuese dhe / ose Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit nuk janë në pajtim me udhëzimet e Pagesës ose për shkak të disa arsyeve të tjera përtej kontrollit të Paysera-s, Pranuesi nuk merr shumën e plotë të treguar në Pagesë në llogarinë e tij / saj. Opsioni i tanishëm i pagesës duhet të zgjidhet vetëm nëse transferi kryhet në një valutë të një vendi anëtar në një llogari në një vend të huaj ose në një valutë të një vendi të huaj;

6.3.3. Nëse Paguesi nuk zgjedh asnjë nga opsionet, konsiderohet se tarifat e Paysera-s, Bankës Ndërmjetësuese dhe Ofruesit të Pagesave të Përfituesit janë të ndara në mes të Paguesit dhe Përfituesit (SHA).

6.4. Në fushën "Lloji i pagesës", Paguesi tregon llojin e pagesës sipas opsioneve të treguara në çmimet, duke zgjedhur një nga këto: "Standard", "Urgjent" ose "Shumë urgjente". Nëse asnjë prej opsioneve nuk zgjidhet, konsiderohet se lloji i pagesës është "Standard".

6.5. Në fushën "Qëllimi" Paguesi tregon qëllimin e urdhërpagesës dhe informacione të tjera shtesë në lidhje me urdhërpagesën.

6.5.1. Nëse udhëzimet e dhëna në Sistem në një rast specifik (p.sh. në rast të rimbushjes së llogarisë) kërkojnë të tregojnë të dhëna specifike, Paguesi duhet të veprojë në përputhje me udhëzimet dhe të tregojë të dhënat specifike sipas udhëzimeve (p.sh. numrin e llogarisë Paysera), përndryshe Paysera nuk merr përgjegjësinë për ekzekutimin e urdhërpagesës.

6.5.2. Kur paraqitet një urdhërpagesë për ekzekutimin e transferit të pagesave në një llogari në Federatën Ruse, paguesi duhet të tregojë kodin e operacionit të valutës (VO) (5 shifra), i cili do të zgjidhet sipas qëllimit të pagesës nga tabela e kodeve: " VO kodet".

6.6. Paguesi rekomandohet të plotësojë fushën "Korrespondenti i Bankës së Përfituesit" nëse transferi kryhet në vendin e pranuesit (përveç Republikës së Lituanisë) në një valutë e cila nuk është një valutë kombëtare e vendit të Pranuesit (p.sh. kur ekzekuton një transfer në dollarë amerikan për Federatën Ruse).

6.7. Urdhëri i pagesës do të dorëzohet nga paguesi ose personat e autorizuar në mënyrë të përshtatshme nga Paguesi.

6.8. Nëse transferi kryhet në një llogari në një vend anëtar ose Zvicër, Paguesi gjithmonë rekomandohet të tregojë numrin e llogarisë së përfituesit sipas standardit IBAN dhe kodit ndërkombëtar të ofruesve të shërbimeve të pagesave të pranuesit SWIFT (BIC) .

6.9. Paguesi konfirmon se ai / ajo është i vetëdijshëm se nëse fondet transferohen në një llogari në një vend anëtar ose në Zvicër dhe kodin BIC (SWIFT) të ofruesit të shërbimeve të pagesave të Përfituesit ose numrin e llogarisë së Përfituesit sipas IBAN standardit nuk është i shënuar në urdhërpagesë, Paysera, sipas gjykimit të saj, mund të refuzojë të ekzekutojë një urdhër të tillë të pagesës ose t'a ekzekutojë atë, por në këtë rast lejohet që Banka Ndërmjetësuese dhe / ose Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Pranuesit të ngarkojë një pagesë me tarifë më të madhe. Në këtë rast, Paguesi i jep Paysera-s të drejtën për të debituar tarifën më të madhe (pagesë shtesë) të ngarkuar nga Banka Ndërmjetësuese dhe / ose Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit nga Llogaritë e Paguesit sipas procedurës së përcaktuar në Marrëveshjen e Përgjithshme të arritur midis Paguesit dhe Paysera-s, pa një urdhër të veçantë nga Paguesi