Pdf
Kthehu te lista

Informacioni është përditësuar:08/02/2017

Kushtet e ekzekutimit të transfereve ndërkombëtare të pagesave

1. Definicionet

1.1. Transferi ndërkombëtar i pagesave – transferi i fondeve të Paguesit i inicuar nga Paguesi 1) në llogarinë e Përfituesit të hapur në një institucion ofrues të shërbimit të pagesave në një vend të ndryshëm nga Republika e Lituanisë; 2) në një monedhë të ndryshme nga euro, transferuar në një llogari të hapur në një institucion ofrues të shërbimeve të pagesave në Republikën e Lituanisë; 3) Marrësit për marrjen e parave në një vend tjetër nga Republika e Lituanisë.

1.2. Urdhërpagesa ndërkombëtare - një urdhërpagesë e paraqitur nga Paguesi për ekzekutimin e transferit ndërkombëtar të pagesave.

1.3. Urdhëri Evropian i pagesës - një urdhër Pagesë që përputhet me të gjitha kushtet e mëposhtme:

1.3.1. Valuta e pagesës është euro (EUR);

1.3.2. Fondet transferohen tek Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit në një Vend Anëtar ose në Zvicër;

1.3.3. Kodi SWIFT (BIC) ndërkombëtar i Ofruesit të shërbimeve të pagesave të Përfituesit është treguar;

11.3.4. Numri i llogarisë së Përfituesit tregohet sipas standardeve ndërkombëtare të numrave të llogarive bankare (IBAN);

1.3.5. Paguesi dhe Përfituesi paguajnë pjesën e tyre të tarifave të paguara nga Paysera dhe Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit, dmth. Paguesi paguan për tarifat e Paysera-s, të cilat debitohen nga Llogaria, ndërsa Pranuesi paguan për tarifat e institucionit të Ofruesi të shërbimeve të pagesave të Përfituesit;

1.3.6. Transferi është standard ose urgjent.

1.4. Kushtet - paraqesin kushtet e ekzekutimit të transferit ndërkombëtar të pagesave.

1.5. Llogaria - llogaria Paysera e Paguesit e treguar në transferin e Pagesës.

1.6. Marrëveshja e përgjithshme – Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave e lidhur ndërmjet Paguesit dhe Paysera, kushtet e së cilës zbatohen për paguesin dhe sipas së cilës Paysera ka hapur llogarinë për paguesin.

1.7.Bankë ndërmjetësuese – një institucion (p.sh. një bankë korrespondente që merr pjesë me Paysera në ekzekutimin e transaksioneve; një operator i sistemit të pagesave) i cili nuk është as Paysera as ofruesi i shërbimit të pagesave të Marrësit dhe merr pjesë në ekzekutimin dhe/ose pagesën e një transferi pagese në në përputhje me një marrëveshje të lidhur me Paysera ose ofruesin e shërbimit të pagesave të Marrësit.

1.8. Ofruesi i shërbimeve të pagesave të Përfituesit - dhënësi i shërbimeve të pagesave të treguara në Urdhërin e Pagesës, në institucionin e të cilit Përfituesi ka llogarinë në të cilën transferohen fondet e Paguesit.

1.9. Ditë pune - një ditë në të cilën Paysera, Banka Ndërmjetësuese dhe Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit kryejnë operacione të pagesave nën transferet ndërkombëtare të parave. Ju lutem vini re se ditët e punës së Paysera, Bankës Ndërmjetësuese dhe Ofruesit të Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit mund të ndryshojnë.

1.10. Vendi anëtar - një vend që është anëtar i Bashkimit Evropian dhe i Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE).

1.11. Shteti i huaj - një vend që nuk është anëtar i Bashkimit Europian ose Zonës Ekonomike Evropiane (EEA).

1.12. Anulimi - një urdhër i paguesit për të anuluar urdhërpagesën dhe për të kthyer fondet e transferuara në llogarinë e paguesit.

1.13. Specifikimi - një urdhër i paguesit për të specifikuar ose ndryshuar të dhënat e urdhërpagesës.

1.14. Çmimet - çmimet për shërbimet dhe operacionet Paysera konfirmohen sipas procedurës së përcaktuar nga Paysera.

Kur përdoret shërbimi i treguar në Kushtet e tanishme, Paguesi zbatohet me të gjitha termat dhe kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe përveç kësaj me termat dhe kushtet e parashtruara në këtë Shtojcë. Termat në këtë Shtojcë përdoren në kuptimin e përcaktuar në Marrëveshjen e Përgjithshme nëse kjo Shtojcë nuk tregon ndryshe.

2. Dispozitat e përgjithshme

2.1. Marrësi duhet të jetë 18 vjeç ose më i vjetër në kohën e urdhërpagesës. Kur dorëzon urdhërpagesën, Paguesi merr përsipër të gjithë përgjegjësinë për korrektësinë dhe shterueshmërinë e detajeve të urdhërpagesës të dorëzuar në Paysera dhe pajtohet me këto Kushte.

2.2. Paysera ekzekuton urdhërin e Pagesës të paraqitur nga Paguesi sipas kushteve të tanishme, Marrëveshjen e Përgjithshme dhe legjislacionin e Republikës së Lituanisë.

2.3. Urdhri i pagesës, Anulimi ose Specifikimi i tij do t'i dorëzohen Paysera-s me shkrim (nëpërmjet emailit ose një metode tjetër të pranueshme për Paysera).

2.4. Një urdhër për të ekzekutuar një transfer parash do të konsiderohet të jetë një marrëveshje e veçantë midis Paysera-s dhe Paguesit, e vlefshme për një transfer parash specifike.

2.5. Në përputhje me dispozitat e ligjit, të gjitha operacionet i nënshtrohen verifikimit sipas listave të emrave dhe mbiemrave (emrave të kompanive) të ofruara nga autoritetet e vendeve dhe territoreve në të cilat ofrohen shërbimet. Në rast të një përputhjeje të mundshme, transaksioni do të rishikohet për të siguruar që personi i emëruar nga Paguesi si Marrës është personi në listën përkatëse.

3. Kushtet dhe Procedura e Përmbarimit të Urdhërpagesës

3.1. Nëse Paguesi është Përdorues dhe transferi kryhet në një valutë të një Shteti Anëtar në një llogari në një Vend Anëtar, Paysera ekzekuton këtë Urdhërpagese, dmth. Fondet transferohen tek Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit brenda afateve të treguara te Çmimet.

3.2. Nëse Paguesi nuk është Përdorues ose transferi kryhet në një monedhë të një vendi anëtar në një llogari në një vend të huaj ose në një monedhë të një vendi të huaj, Paysera e transferon këtë urdhër pagese te banka ndërmjetëse brenda kushteve të treguara në Çmimet. Banka ndërmjetëse e ekzekuton këtë urdhërpagesë duke transferuar fonde te Ofruesi i shërbimeve të pagesave të Përfituesit ose te një bankë tjetër Ndërmjetësuese sipas rregulloreve të brendshme të punës së bankës ndërmjetëse dhe brenda kushteve të përcaktuara në aktet ligjore detyruese.

3.3. Paysera debiton shumën e treguar në Urdhërpagesë nga Llogaria e Paguesit kur transferon Urdhërpagesën për ekzekutim dhe dërgon fonde në Bankën Ndërmjetësuese ose te Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit.

3.4. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë nëse urdhërpagesa nuk ekzekutohet për shkak të detajeve të rreme ose jo të plota të urdhërpagesës. Paysera gjithashtu nuk mban përgjegjësi për gabimet e kryera nga Ofruesi i shërbimeve të pagesave të Marrësit dhe/ose kreditimi i vonuar i fondeve në llogarinë e Marrësit nga Ofruesi i shërbimeve të pagesave të Marrësit, ose kur Paguesi në urdhërpagesën nuk tregon të gjitha të dhënat e kërkuara nga Ofruesi i shërbimeve të pagesave të Përfituesit, të cilat janë të nevojshme për të kredituar fondet në llogarinë e Përfituesit.

3.5. Nëse Paguesi është Përdorues dhe transferi kryhet në një valutë të një Shteti Anëtar në një llogari në një Vend Anëtar, Paysera mban përgjegjësinë kundër Paguesit për transferimin e fondeve tek Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit brenda afateve të treguara në Çmimet, por nuk mban përgjegjësinë për gabimet e ofruesit të shërbimeve të pagesave të Përfituesit dhe rregulloreve të tij të punës të zbatuara për ekzekutimin e urdhërpagesës. Në raste të tjera, dmth. Kur Paguesi nuk është Përdorues ose transferi kryhet në një valutë të një Shteti Anëtar në një llogari në një Shtet të Huaj ose në një valutë të një Shteti të Huaj, Paysera nuk mban përgjegjësinë për gabimet e kryera nga Banka Ndërmjetësuese dhe Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit, rregullat e tyre të punës zbatohen për ekzekutimin e Transferit të Pagesave dhe merr përsipër përgjegjësinë për mosekzekutimin ose ekzekutimin e papërshtatshëm të këtij urdhri të Pagesës kundër Paguesit vetëm nëse ka ndodhur për shkak të Fajit të Paysera-s.

3.6. Paysera nuk mban përgjegjësinë për çdo humbje të Paguesit, të cilat kanë ndodhur për shkak të një ndryshimi në kursin e këmbimit valutor gjatë ekzekutimit të transferit të Pagesave.

4. Anulimi dhe Specifikimi i Urdhërit të Pagesës

4.1. Paguesi mund të paraqesë një anulim te Paysera dhe shuma e parave në urdhërpagesën së bashku me tarifat do të kthehen në llogarinë sipas anulimit vetëm nëse: 1) Paysera nuk e ka dërguar ende urdhërpagesën te Ofruesi i Shërbimeve të Pagesës të Përfituesit ose të Bankës Ndërmjetëse. 2) Marrësi nuk e ka marrë pagesën (vetëm për transferet e marrjes së parave të gatshme). Në raste të tjera, sipas një kërkese nga Paguesi, Paysera mund të kontaktojë bankën ndërmjetëse ose Ofruesin e shërbimeve të pagesave të Marrësit në lidhje me mundësinë e anulimit të urdhërpagesës, por Paysera nuk garanton që Anulimi do të ekzekutohet. Në raste të tilla, mund të ngarkohen tarifa shtesë të aplikuara nga banka ndërmjetëse dhe/ose Ofruesi i shërbimeve të pagesave të Përfituesit. Urdhri i pagesës mund të anulohet vetëm në rast marrëveshjeje ndërmjet Paguesit dhe Paysera.

4.2. Paguesi mund të paraqesë në Specifikimin Paysera të të dhënave të treguara në urdhërpagesën (emri, mbiemri i marrësit, mbiemri), përveç ndryshimeve në shumën, monedhën dhe llogarinë e treguar në urdhërpagesën - këto të dhëna nuk mund të ndryshohen. Në rast se Paguesi ka dhënë një shumë, monedhë ose numër llogarie të pasaktë në urdhrin e pagesës, paguesi mund të kontaktojë Paysera-n për një rimbursim dhe të bëjë një pagesë të re. Paysera specifikon urdhërpagesën sipas informacionit të treguar në Specifikimi në kushtet e mëposhtme: 1) Paysera nuk i ka dërguar ende një mesazh në lidhje me urdhërpagesën Ofruesit të shërbimeve të pagesave të Marrësit ose bankës ndërmjetëse përpara dorëzimit të Specifikimit . 2) kur Marrësi nuk e ka marrë pagesën (vetëm për transferet e marrjes së parave të gatshme). Nëse fondet janë debituar tashmë nga llogaria korrespondente e Paysera dhe/ose një mesazh në lidhje me urdhërpagesën i është dërguar tashmë Ofruesit të shërbimeve të pagesave të Marrësit ose bankës ndërmjetëse, Paysera informon Ofruesin e shërbimeve të pagesave të Marrësit ose banka ndermjetesuese perkatesisht ne lidhje me Specifikimin, por nuk merr persiper pergjegjesine per ekzekutimin e Specifikimit, dmth ne kete rast ekzekutimi i Specifikimeve varet nga kerkesat e Ofruesit te sherbimeve te pagesave te Perfituesit ose Bankes Ndermjetesuese dhe marreveshja e Marrësi.

4.3. Në rastin e urdhërpagesës evropiane, Specifikacioni nuk mund të dorëzohet. Nëse Paguesi dorëzon një Specifikim të tillë, Paysera nuk do t'a pranojë dhe/ose t'a ekzekutojë atë.

5. Tarifat

5.1. Për ekzekutimin, anulimin dhe specifikimin e urdhërpagesës dhe gjithashtu për shërbimet e tjera të ofruara dhe operacionet e tjera të ekzekutuara nga Paysera, paguesi paguan tarifat e vendosura në çmime dhe të vlefshme në momentin e sigurimit të shërbimit Paysera ose kryerjen e operacionit. Pagesat paguhen sipas procedurës dhe brenda afateve të përcaktuara në Marrëveshjen e Përgjithshme duke i debituar nga Llogaria. Paguesi i jep Paysera-s të drejtën për të debituar tarifat e treguara në këtë klauzolë edhe nga Llogaritë e Tjera të Paguesit sipas procedurës së përcaktuar në Marrëveshjen e Përgjithshme pa një kërkesë të veçantë nga Paguesi.

5.2. Sipas opsioneve të treguara në Çmimet dhe sipas procedurës së përcaktuar në pikën 6.3 të këtyre Kushteve, Paguesi ka të drejtë të tregojë se kush duhet të paguajë tarifat e aplikuara nga Paysera, Banka Ndërmjetësuese dhe Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit për Ekzekutimin e urdhërpagesës: pjesërisht Paguesi dhe Përfituesi ose vetëm Paguesi.

5.3. Nëse Paguesi paguan tarifat e ngarkuara nga Banka Ndërmjetësuese dhe Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit, por shuma e parave të paguara nga Paguesi për ekzekutimin e Urdhërpagesës nuk mbulon të gjitha tarifat e Bankës Ndërmjetësuese dhe Ofruesit të Pagesës, Shërbimet e Pranuesit në lidhje me ekzekutimin e Urdhërpagesës, Paguesi i jep Paysera-s të drejtën për të debituar diferencën midis tarifave të ngarkuara nga Banka Ndërmjetësuese dhe Ofruesit të Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit dhe pagesës së paguar për Paysera nga Llogaria dhe / ose një tjetër llogari (t) e Paguesit e hapur nga Paysera sipas procedurës së përcaktuar në Marrëveshjen e Përgjithshme të lidhur me Paysera, pa një urdhër të veçantë të Paguesit.

5.4. Nëse urdhërpagesa kthehet për arsye jashtë kontrollit të Paysera (p.sh. për faj të ofruesit të shërbimit të pagesave të Marrësit, Paguesit ose ndërmjetësit të Bankës, të dhëna të pasakta ose të paplota të dhëna në Urdhërpagesë etj.), shuma e paratë e treguara në urdhërpagesë kthehen në llogari, ndërsa tarifat e paguara nga paguesi nuk kthehen dhe/ose gjoba për vonesën e ekzekutimit të urdhërpagesës nuk paguhet dhe të gjitha shpenzimet që lidhen me kthimin e mjeteve debitohen nga llogaria, me përjashtim të përjashtimeve të parashikuara në marrëveshjet e lidhura nga Paysera me ndërmjetësin bankar ose me ofruesin e shërbimit të pagesave të marrësit.

6. Plotësimi i urdhërpagesës

6.1. Urdhëri i pagesës do të plotësohet sipas udhëzimeve të dhëna në Sistem.

6.2. Kodi i valutës tregohet duke zgjedhur një standard të përdorur në Sistem.

6.3. Llojet e pagesave:

6.3.1. Nëse Paguesi zgjedh për të ndarë tarifat (SHA), Paguesi paguan tarifat e paguara nga Paysera, të cilat debitohen nga Llogaria, ndërsa Përfituesi paguan tarifat e ngarkuara nga Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Pranuesit, të cilat mund të debitohen nga shuma e transferuar tek Përfituesi. Nëse transferi kryhet në një valutë të një vendi anëtar në një llogari në një shtet të huaj ose në një valutë të një Shteti të Huaj, Pranuesi gjithashtu do të paguajë tarifat e Bankës Ndërmjetësuese të cilat mund të zbriten nga shuma e transferuar te Përfituesi. Opsioni i tanishëm i pagesës është i detyrueshëm kur transferi kryhet në një valutë të një vendi anëtar në një llogari në një vend anëtar;

6.3.2. nëse Paguesi zgjedh të paguajë të gjitha tarifat (OUR), Paguesi paguan tarifat e ngarkuara nga Paysera, banka ndërmjetëse dhe/ose Ofruesi i shërbimeve të pagesave të Marrësit, të cilat debitohen nga Llogaria. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë nëse banka ndërmjetëse dhe/ose Ofruesi i shërbimeve të pagesave të Marrësit nuk respektojnë udhëzimet e Paysera ose për arsye të tjera jashtë kontrollit të Paysera dhe shuma e specifikuar në urdhërpagesë nuk është kredituar (paguar) në llogarinë e Marrësit plotësisht. Opsioni aktual i pagesës do të zgjidhet vetëm nëse transferimi kryhet në një monedhë të një vendi anëtar në një llogari në një vend të huaj ose në monedhën e një vendi të huaj;

6.3.3. nëse Paguesi nuk zgjedh asnjërën nga opsionet, konsiderohet se tarifat e Paysera, bankës ndërmjetëse dhe/ose Ofruesit të shërbimeve të pagesave të Marrësit janë të ndara midis Paguesit dhe Marrësit (SHA).

6.4. Në fushën "Lloji i pagesës", Paguesi tregon llojin e pagesës sipas opsioneve të treguara në çmimet, duke zgjedhur një nga këto: "Standard", "Urgjent" ose "Shumë urgjente". Nëse asnjë prej opsioneve nuk zgjidhet, konsiderohet se lloji i pagesës është "Standard".

6.5. Në fushën "Qëllimi" Paguesi tregon qëllimin e urdhërpagesës dhe informacione të tjera shtesë në lidhje me urdhërpagesën.

6.5.1. Nëse udhëzimet e dhëna në sistem në një rast specifik (p.sh. në rastin e rimbushjes së llogarisë) kërkojnë të tregojnë të dhëna specifike, Paguesi duhet të respektojë udhëzimet dhe të tregojë të dhënat specifike sipas udhëzimit (p.sh. numrin e llogarisë Paysera). Përndryshe, Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për ekzekutimin e urdhërpagesës.<

6.5.2. Kur paraqitet një urdhërpagesë për ekzekutimin e transferit të pagesave në një llogari në Federatën Ruse, paguesi duhet të tregojë kodin e operacionit të valutës (VO) (5 shifra), i cili do të zgjidhet sipas qëllimit të pagesës nga tabela e kodeve: " VO kodet".

6.6. Paguesi rekomandohet të plotësojë fushën "Korrespondenti bankar i Marrësit" nëse transferi kryhet në vendin e Marrësit (përveç Republikës së Lituanisë) në një monedhë që nuk është monedhë kombëtare e vendit të Marrësit.

6.7. Urdhëri i pagesës do të dorëzohet nga paguesi ose personat e autorizuar në mënyrë të përshtatshme nga Paguesi.

6.8. Nëse transferi kryhet në një llogari në një vend anëtar ose Zvicër, Paguesi gjithmonë rekomandohet të tregojë numrin e llogarisë së përfituesit sipas standardit IBAN dhe kodit ndërkombëtar të ofruesve të shërbimeve të pagesave të pranuesit SWIFT (BIC) .

6.9. Paguesi konfirmon se ai / ajo është i vetëdijshëm se nëse fondet transferohen në një llogari në një vend anëtar ose në Zvicër dhe kodin BIC (SWIFT) të ofruesit të shërbimeve të pagesave të Përfituesit ose numrin e llogarisë së Përfituesit sipas IBAN standardit nuk është i shënuar në urdhërpagesë, Paysera, sipas gjykimit të saj, mund të refuzojë të ekzekutojë një urdhër të tillë të pagesës ose t'a ekzekutojë atë, por në këtë rast lejohet që Banka Ndërmjetësuese dhe / ose Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Pranuesit të ngarkojë një pagesë me tarifë më të madhe. Në këtë rast, Paguesi i jep Paysera-s të drejtën për të debituar tarifën më të madhe (pagesë shtesë) të ngarkuar nga Banka Ndërmjetësuese dhe / ose Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave të Përfituesit nga Llogaritë e Paguesit sipas procedurës së përcaktuar në Marrëveshjen e Përgjithshme të arritur midis Paguesit dhe Paysera-s, pa një urdhër të veçantë nga Paguesi

6.10. Pas përfundimit të duhur të një urdhri pagese për një transfer marrjeje parash në monedhën e një vendi anëtar në një vend anëtar, në monedhën e një vendi anëtar në një vend të huaj ose në monedhën e një vendi të huaj, çdo transferim i marrjes së parave të gatshme do të jetë i është caktuar një numër unik transaksioni (kodi i marrjes së parave të gatshme). Do të jetë përgjegjësi e Paguesit të informojë Marrësin për transferin e marrjes së parave të gatshme, duke përfshirë kodin që i është caktuar. Paratë do t'i paguhen Marrësit me paraqitjen e një dokumenti identiteti dhe/ose plotësimin e kërkesave të tjera të aplikuara në territorin e ofruesit të shërbimit të Paysera, duke verifikuar kështu përshtatshmërinë e Marrësit për të marrë para. Kur kërkohet me ligj, Paysera ka të drejtë të kërkojë informacion shtesë në lidhje me transaksionin.