Tarifat për shërbimet e lëvizjes së fondeve në llogari

Ky shërbim i cili informon sistemin tuaj rreth qarkullimit të fondeve në llogarinë tuaj. Pronarit të llogarisë do të njoftohet për një pagesë të kompletuar ose të pranuar në mënyrën më të përshtatshme për atë:

  • përmes emailit,
  • përmes SMS mesazhit,
  • përmes sistemit të informacionit(URL).

Kostoja minimale për njoftimin me SMS është që të mbulojë kostot e mbështetjes së sistemit. Edhe pse shumë më e lirë se shumica e bankave, shërbimi i raportimit të adresës së internetit kushton 0.09 euro për të inkurajuar konsumatorët që të përdorin shërbimin tonë të mbledhjes me porosi, me funksion të zgjeruar, premium.

Shërbimi Tarifa
Tarifa e shërbimit Tarifa e aktivizimit të shërbimit Falas
Njoftimi përmes emailit Falas
Njoftimi përmes mesazhit SMS 0,02 EUR*
Njoftim përmes adresën e internetit(URL) 0,09 EUR
 

* Çmimi i mesazhit SMS llogaritet në bazë të çmimeve të lightSMS.