Pdf
Kthehu tek përmbajtja

Përditësuar më 16 Shtator 2019

Marrëveshja e Përgjithshme e Pagesave për Klientët e Biznesit

1. Provizionet e përgjithshme

1.1. Kjo marrëveshje lidhet midis Paysera dhe Klientit.

1.2. Objekti i Marrëveshjes: kjo Marrëveshje përcakton termat dhe kushtet kryesore midis Klientit dhe Paysera kur Klienti regjistrohet në Sistem, hap një Llogari në Paysera dhe përdor shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Kushtet e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera përcaktohen në Anekset e Marrëveshjes, në marrëveshjet dhe rregullat e tjera që janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje. Këto kushte vlejnë për Klientin pasi Klienti të njihet me termat e marrëveshjes dhe të fillojë të përdorë shërbimet përkatëse. Në vijim të kësaj Marrëveshje, marrëdhënia midis Paysera dhe Klientit në lidhje me ofrimin e Shërbimeve rregullohen edhe me akte ligjore të zbatueshme për Klientin, marrëveshje të lidhura me Klientin, marrëveshje të tjera, rregulla dhe parime të arsyeshmërisë, drejtësisë dhe barazisë.

1.3. Kjo Marrëveshje është një dokument me rëndësi domethënëse, i cili do të shqyrtohet me kujdes nga Klienti përpara se Klienti të vendosë të regjistrohet në Sistem, të hapë një Llogari në Paysera dhe të përdorë Shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Ju lutemi lexoni me kujdes termat e kësaj Marrëveshjeje përpara se të vendosni të pajtoheni me to. Kjo Marrëveshje së bashku me Anekset e saj përcakton rreziqet specifike që mund të shfaqen kur përdorni Sistemin dhe siguron udhëzime për përdorim të sigurt të Sistemit.

1.4. Anekset e Marrëveshjes janë marrëveshje, sipas të cilave Klienti dhe Paysera bien dakord në përdorimin e shërbimeve përkatëse të specifikuara në Anekse. Kushtet e përcaktuara në Anekse janë dispozita të veçanta që mbizotërojnë mbi dispozitat e tjera të Marrëveshjes. Kur Klienti fillon të përdorë shërbime të cilat nuk janë përdorur më parë, do të zbatohen Anekset plotësuese përkatëse të Marrëveshjes. Në rast se ka nevojë për verifikim ose dokumente plotësuese të Klientit janë të nevojshme për ofrimin e shërbimeve të zgjedhura rishtazi, shërbimet do të aktivizohen vetëm pasi Klienti të kryejë të gjitha veprimet e përcaktuara nga Paysera.

1.5. Konceptet bazike të marrëveshjes:

Të dhënat Personale - çdo informacion në lidhje me personin individual (privat) identiteti i të cilit dihet ose mund të përcaktohet drejtpërdrejt ose indirekt duke përdorur një kod personal (numrin e identitetit ID) dhe një ose më shumë tipare fiziologjike, fizike, psikologjike, ekonomike, kulturore ose sociale specifike për individin.

Ditë Pune - një ditë kur Paysera ofron shërbimet e saj, të përcaktuara nga Paysera. Paysera mund të caktojë ditë të ndryshme pune për shërbime të ndryshme, duke i specifikuar ato së bashku me Çmimet. 

Paratë Elektronike - paratë e Klientit të ngarkuara ose të transferuara në dhe të mbajtura në një Llogari Paysera të caktuar për Transaksionet e Pagesave përmes Sistemit. 

Paysera - Kompanitë e grupit Paysera, në varësi të vendit të banimit të Klientit, dhe personave të tjerë juridikë që mund të punësohen për qëllime të ofrimit të shërbimit; të gjitha shërbimet e Pagesave do të ofrohen vetëm nga kompani të liçensuara; Një profil fillestar hapet nga kompania Paysera, kryehet identifikimi i duhur i Klientit, dhe një llogari IBAN jepet nga Paysera e liçensuar për një veprimtari të tillë. Detajet ligjore të kompanisë janë dhënë në fund të Marrëveshjes.

Përfituesi

- një person fizik ose juridik, ose një organizatë tjetër ose degë e saj, specifikuar në Urdhër Pagesë si përfitues i fondeve të Transaksionit të Pagesave.

Pasqyra e Llogarisë - një dokument i përgatitur dhe i siguruar nga Paysera, i cili përfshin informacione rreth Transaksioneve të Pagesave të kryera gjatë një periudhe kohe të caktuar.

Çmimet – çmimet për shërbimet dhe transaksionet Paysera të konfirmuara nga Paysera në përputhje me rregulloret e përcaktuara.

Klienti – një person juridik i cili ka lidhur Marrëveshje për shërbimet Paysera.

Përfaqësuesi i Klientit - menaxheri ekzekutiv i Klientit, ose përfaqësuesi tjetër i Klientit, i cili është i autorizuar të përfaqësojë Klientin në bashkëpunim me Paysera sipas akteve ligjore dhe/ose sipas aktivititetit të dokumentruar të personit juridik

Identifikimi i Klientit – krijimi i identitetit të klientit dhe përfaqësuesve të tij/saj në bazë të proçedurave të përcaktuara në Sistem.

Taksa e Komisionit - një tarifë e ngarkuar nga Paysera për një Transaksion Pagese dhe/ose shërbime të lidhura me të. 

Transferimi i Pagesës - një transaksion pagese ku fondet transferohen në një llogari pagese të Përfituesit me iniciativën e Paguesit.

Urdhër Pagese – një urdhër (transfertë pagese) nga Paguesi ose Përfituesi tek Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave për të ekzekutuar një Transaksion Pagese. 

Transaksion Pagese – një transfertë monetare ose veprim cash-in/out i inicuar nga Paguesi, në emër të Paguesit ose nga Përfituesi.

Shërbimi i Pagesës - shërbime, gjatë sigurimit të të cilave krijohen kushtet për të depozituar dhe për të tërhequr para nga llogaria e pagesës, si dhe të gjitha transaksionet që lidhen me administrimin e llogarisë së pagesës; transaksionet e pagesave, përfshirë transferimin e parave të mbajtura në llogarinë e pagesës të hapur në institucionin e ofruesit të shërbimit të pagesave të Përdoruesit, ose në një institucion tjetër pagese; transaksionet e pagesave kur paratë i janë dhënë Përdoruesit të shërbimeve të pagesave nën një linjë krediti: transaksionet e pagesave duke përdorur një kartë pagese ose një instrument të ngjashëm dhe/ose transferta krediti, përfshirë transfertat periodike; lëshimin dhe/ose pranimin e instrumenteve të pagesës; remitancat; shërbime për inicimin e pagesave; shërbimet e informacionit të llogarisë. 

Instrumenti i Pagesës – çdo instrument pagesash që Sistemi lejon të lidhet me Llogarinë Paysera dhe t'a përdorë atë për të kryer Transfertat e Pagesave. 

Paguesi - një person individual ose juridik, ose një organizatë tjetër ose degë e saj, që ka një llogari pagese dhe lejon ekzekutimin e një urdhër pagese nga kjo llogari, ose, në mungesë të një llogarie pagese, paraqet një Urdhër Pagese. 

Llogaria Paysera ose Llogaria – një llogari e hapur në Sistem në emër të Klientit dhe përdoret për të bërë pagesa dhe Transaksione Pagesash të tjera. Një Llogari hapet vetëm pas identifikimit të Klientit. 

Shërbimi - shërbimi i lëshimit dhe kompensimit të parave elektronike dhe shërbimeve të tjera të ofruara nga Paysera; një shërbim pagese të ofruar nga Paysera, gjithashtu çdo shërbim tjetër i ofruar nga Paysera. 

Aplikimi Paysera - një aplikacion dixhital i lëvizshëm për administrimin e llogarisë Paysera, i instaluar dhe i përdorur në pajisjet dixhitale të lëvizshme.

Profili - rezultati i regjistrimit në sistemin kompjuterik, gjatë së cilës ruhen të dhënat personale të Klientit të regjistruar, krijohet një emër hyrje dhe përcaktohen të drejtat e Klientit në sistem.

Gjuha e Pranueshme – Lituanisht, Anglisht, Rusisht, Letonisht dhe Polonisht. 

Aneksi – një marrëveshje ndërmjet Paysera dhe Klientit për sigurimin dhe përdorimin e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera. Një Aneks mund të identifikohet si një marrëveshje, rregulla, deklarim, plan ose në ndonjë mënyrë tjetër. Një Aneks është pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje.

Identifikim i Fortë i Klientit - proçedura e verifikimit të identitetit të një personi fizik ose juridik bazuar në përdorimin e dy ose më shumë elementeve të kategorizuar si njohuri (p.sh. fjalëkalimi statik, kodi, numri i identifikimit personal), posedim (p.sh. shenjë, kartë inteligjente, telefon celular) dhe mosrespektimi (p.sh. karakteristikat biometrike, siç është gjurmët e gishtërinjve). Kjo procedurë zbatohet kur Klienti regjistrohet në llogarinë e tyre të pagesës online ose përmes mjeteve të tjera të hyrjes në distancë, nis një transaksion elektronik të pagesave dhe, përmes mjeteve të qasjes në distancë, kryen çdo veprim që mund të lidhet me rrezikun e mashtrimit. gjatë kryerjes së një pagese ose çfarëdo lloji shpërdorimi tjetër.

Sistemi – një zgjidhje software për faqet ueb Paysera, zhvilluar nga Paysera dhe e përdorur për të ofruar shërbimet e Paysera.

Marrëveshja - një marrëveshje midis Klientit dhe Paysera, e cila përfshin Marrëveshjen e Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për klientët e biznesit, dhe çdo kusht dhe dokument tjetër (anekse, marrëveshje, rregulla, deklarata, etj.), duke përfshirë por jo kufizuar informacionin në faqet e internetit, i cili është referuar në këtë Marrëveshje të Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për klientët e biznesit.

Pëlqimi - pëlqimi i Paguesit për të kryer një Transaksion Pagese të paraqitur sipas proçedurës së përcaktuar në Nenin 8 të Marrëveshjes.

Fjalëkalimi (Fjalëkalimet) - çdo kod i krijuar nga Klienti në sistem, një kod i krijuar nga Klienti dhe i përdorur për Fuqinë e Identifikimit të Konsumatorit, ose një kod të siguruar për Klientin për të hyrë në Profil dhe/ose Llogarinë Paysera, ose për inicimin, konfirmimin dhe administrimin e shërbimeve të ndara të Paysera, dhe/ose inicimin, autorizimin, zbatimin, konfirmimin dhe pranimin e një Transaksioni Pagese. 

Pala – Paysera ose Klienti.

Identifikuesi Unik - një kombinim i gërmave, numrave ose simboleve që Paysera, si ofrues i shërbimeve të pagesave, i ofron Përdoruesit të shërbimeve të pagesave, dhe i cili përdoret për të identifikuar Përdoruesin e shërbimeve të pagesave duke marrë pjesë në Transaksionin e Pagesave, dhe/ose llogarinë e Përdoruesit të përdorur në Transaksionin e Pagesave.

2. Regjistrimi në sistem

2.1. Për të filluar përdorimin e shërbimeve Paysera, klienti duhet të regjistrohet në Sistem. Paysera ka të drejtë të refuzojë të regjistrojë Klientin e ri pa përcaktuar arsyet, megjithatë, Paysera siguron që refuzimi për t'u regjistruar gjithmonë do të bazohet në arsye të rëndësishme të cilat Paysera nuk duhet ose nuk ka të drejtë të zbulojë.

2.2. Kur regjistroheni në sistem, para së gjithash, krijohet një Profil për Përfaqësuesin e Klientit. Profili është personal, kështu që secili përfaqësues i Klientit që ka të drejta të administrojë Profilin duhet të regjistrohet në Sistem, të krijojë Profilin personal të tij dhe të kryejë proçedurën e identifikimit të Klientit të kërkuar nga Sistemi.

2.3. Llogaria për Klientin mund të hapet nga Përfaqësuesi i Klientit. Me regjistrimin e Klientit në Sistem, Përfaqësuesi i Klientit konfirmon që ata janë zgjedhur siç duhet ose emërohen për të përfaqësuar Klientin, gjithashtu që personi juridik i përfaqësuar prej tyre është krijuar si duhet dhe vepron në mënyrë të ligjshme. Përfaqësuesi i Klientit duhet të sigurojë dokumentet e specifikuara në Sistem në mënyrë që të verifikohen siç duhet sipas procedurave të përcaktuara në Sistem. Përfaqësuesi i Klientit duke hapur llogarinë ka të drejtë t'u japë të drejtën për të menaxhuar Llogarinë personave të tjerë të autorizuar të Klientit pasi të regjistrohen në Sistem dhe të krijojnë Profilet e tyre personale.

2.4. Marrëveshja hyn në fuqi pasi Përfaqësuesi i Klientit ka regjistruar Klientin në Sistem, ka mësuar termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje dhe në mënyrë elektronike ka shprehur pëlqimin e tij për t'u pajtuar me ta. Marrëveshja është e vlefshme për një periudhë të pakufizuar kohe.

2.5. Duke u regjistruar në Sistem, Klienti konfirmon që pajtohet me termat e Marrëveshjes dhe merr përsipër t'i zbatojë ato.

2.6. Klienti konfirmon që kanë siguruar të dhëna të sakta kur regjistrohen në Sistem dhe nëse ka nevojë për të ndryshuar ose shtuar të dhëna, Klienti do të paraqesë vetëm të dhëna të sakta. Klienti do të marrë parasysh çdo humbje që mund të ndodhë për shkak të paraqitjes së të dhënave të pavlefshme.

2.7. Në mënyrë që Paysera të fillojë ose të vazhdojë ofrimin e Shërbimeve, Klienti dhe/ose Përfaqësuesi i Klientit do të konfirmojë Profilin, sigurimin e një Shërbimi të ri ose një pjese të një Shërbimi, dhe të kryejë proçedurën e identifikimit të klientit nën rrethanat dhe proçedurat e përcaktuara në Marrëveshje ose në Sistem. Proçedura e identifikimit të klientit, konfirmimi i Profilit dhe ofrimi i Shërbimeve të reja kryhet për të siguruar mbrojtjen e interesave të Klientit dhe të Paysera.

2.8. Paysera ka të drejtë të kërkojë të dhëna dhe/ose dokumente që do të ndihmojnë Paysera të identifikojë Klientin dhe/ose të marrë informacione të rëndësishme të nevojshme për ofrimin e duhur të Shërbimeve Paysera për Klientin. Të dhënat specifike dhe/ose dokumentet që duhet të dorëzohen do të paraqiten në mesazh për Klientin lidhur me domosdoshmërinë e kryerjes së identifikimit të klientit ose proçedurave të tjera të verifikimit.

2.9. Duke synuar zbatimin e identifikimit të klientit, Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të kryej veprimet e mëposhtme:

2.9.1. siguroni origjinalin e dokumenteve të kërkuara nga Paysera dhe/ose kopjet e tyre dhe/ose kopjet e dokumenteve të noterizuara ose të autorizuara nga një insitucion shtetëror;

2.9.2. Paysera, gjatë kryerjes së detyrimit për të identifikuar përfituesin, ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të paraqesë një listë të vlefshme të pjesëmarrësve të personit juridik të tyre. Kur dorëzon këtë listë, Klienti duhet të konfirmojë se është e saktë dhe e përshtatshme dhe se personat e listuar kontrollojnë aksionet e personit juridik në emrat e tyre dhe jo në emrin e palëve të treta. Nëse aksionet e personit juridik kontrollohen në emër të personave të tretë, Klienti duhet të paraqesë këto rrethana gjithashtu duke specifikuar edhe palët e treta që po administrojnë aksionet aktualisht). Paysera ka të drejtë të refuzojë të ofrojë shërbime nëse rezulton se nuk është e mundur të identifikohen përfituesit e personit juridik (p.sh. nëse përfituesit e personit juridik janë aksionerë bartës).

2.10. Specifikohen termat, vendndodhjet, proçedurat dhe çmimet e proçedurës së identifikimit të Klientit këtu.

2.11. Në raste të ndara, kur krhyen detyra të përcaktuara me ligj ose nëse kërkohet për shkak të llojit të dokumentit (p.sh., origjinali i dokumentit duhet të sigurohet), Paysera ka të drejtën të kërkojë nga Klienti që të kryej proçedurën e identifikimit sipas një metodë specifike të paraqitur nga Paysera (p.sh. në degën e Kujdesit të Klientit).

2.12. Palët bien dakord që klienti mund të konfirmojë (nënshkruajë) dokumente (psh. marrëveshje, pëlqime, etj.) përmes mjeteve elektronike (duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, nënshkrimin me një stilolaps në ekran).

2.13. Paysera ka të drejtë të kërkojë informacion plotësues dhe/ose dokumente që lidhen me Klientin ose transaksionet e kryera prej tyre, dhe ka të drejtë të pezullojë një transaksion të Klientit derisa Klienti të sigurojë informacion plotësues dhe/ose dokumente në lidhje me transaksionin e pezulluar. Paysera gjithashtu ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të plotësojë dhe përditësojë periodikisht pyetësorin e Klientit. Nëse Klienti nuk jep informacion plotësues dhe/ose dokumente brenda një periudhe kohe të arsyeshme të caktuar nga Paysera, Paysera ka të drejtë të pezullojë ofrimin e të gjitha ose një pjese të Shërbimeve për Klientin. Paysera ka të drejtë të kërkojë kopje të dokumenteve të çetifikuara nga noteri dhe/ose të përkthyera në të paktën një nga Gjuhët e Pranueshme. Të gjitha dokumentet dhe informacionet përgatiten dhe sigurohen me shpenzimet e Klientit.

2.14. Klienti do të njoftohet lidhur me konfirmimin e Profilit, sigurimin e një Shërbimi të ri, ose ofrimin e ripërtrirë të një Shërbimi të pezulluar përmes adresës së email të specifikuar nga Përfaqësuesi i Klientit gjatë regjistrimit në Sistem, ose përmes mesazheve SMS, vetëm nëse gjatë regjistrimit është siguruar një numër telefoni celular.

3. Çmimet e Shërbimeve të Paysera dhe Proçedura e Pagesave

3.1. Çmimet dhe termat për ofrimin e Shërbimeve Paysera janë përcaktuar në nenin përkatës të kësaj Marrëveshje, në Faqja e çmimit, apo Aneksi i përkushtuar Shërbimeve specifike.

3.2. Nëse Paysera zvogëlon çmimet e përgjithshme për ofrimin e Shërbimeve që përcaktohen në Sistem, çmimet e reja do të aplikohen menjëherë pas publikimit të tyre pa marrë parasysh nëse është njoftuar Klienti, por vetëm nëse Çmimet nuk janë ndryshuar sipas mënyrës së deklaruar në Nenin 11.

3.3. Paysera Komisionet e Tarifave janë të zbritshme:  

3.3.1. në kohën e Transaksionit të Pagesës;

3.3.2. nëse Tarifat e Komisionit nuk janë zbritur gjatë ekzekutimit të një Transaksioni Pagese, Paysera ka të drejtë t'i zbresë ato më vonë, por jo më vonë se brenda 2 (dy) vite pas ekzekutimit të Transaksionit të Pagesave; Klienti informohet për Tarifat e Komisionit të zbritura sipas proçedurës së parashikuar në këtë artikull nga raporti i tarifave të komisionit për periudhën kohore kur Tarifa e Komisionit është zbritur;

3.3.3. Tarifa e Komisionit për transaksionin i paraqitet Klientit para Transaksionit të Pagesës (përveç nëse përcaktohet ndryshe në rregullat e Instrumentit ose Shërbimit të Pagesës).

3.4. Në varësi të kompleksitetit të një shërbimi të ofruar dhe/ose nivelit individual të rrezikut të Klientit, Paysera ka të drejtën të përcaktojë çmimet individuale për Klientin, i cili ndryshon nga çmimi standard i aplikuar nga Paysera. Çmimi i tillë do të aplikohet për Klientin që nga dita e hapjes së Llogarisë (ose nga verifikimi i parë i Klientit) ose brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita kur Klienti informohet për aplikimin e çmimeve individuale. Nëse Klienti nuk pajtohet me çmimin e aplikuar, ata kanë të drejtë t'a ndërpresin Marrëveshjen deri në ditën e hyrjes në fuqi të çmimeve.

3.5. Klienti konfirmon që ka studiuar me kujdes Çmimet dhe Termat e Pagesave të Transfertave dhe Shërbime Paysera të tjera që janë aplikuar dhe të rëndësishme për Klientin.

3.6. Paysera ka të drejtë të zbresë një Tarifë Komisioni nga Llogaria e Klientit ku është kryer Transaksioni i Pagesës ose nga ndonjë Llogari Paysera tjetër e hapur nga Klienti.

3.7. Tarifa e Komisionit do të paguhet në valutën e shfaqurnë Marrëveshje, Aneksin e Marrëveshjes, ose në faqet e ueb të referuara në këtë Marrëveshje ose Aneksin e saj.

3.8. Klienti merr përsipër të sigurojë një sasi të mjaftueshme parash në llogarinë e tyre për të paguar ose zbritur tarifën e Komisionit. Nëse shuma e fondeve në valutën e treguar është e pamjaftueshme për të mbuluar tarifën e Komisionit, Paysera ka të drejtën, por jo detyrimin, të zbresë Tarifën e Komisionit nga fondet e mbajtura në llogari në një valutë tjetër, duke shndërruar valutën në atë të domosdoshme në përputhje me kursin e këmbimit të aplikuar nga Paysera te Klienti. Kursi standard i këmbimit valutor Paysera është publikuar këtu. Nëse ka para në valuta të ndryshme, Paysera mund të kryej këmbimin në valutën e pagueshme sipas rendit alfabetik të inicialeve ndërkombëtare të valutave.

3.9. Klienti, pasi nuk ka paguar shpërblimin për shërbimet e ofruara të Paysera, me kërkesën e Paysera duhet të paguajë 0.05% interes për çdo ditë të vonuar.

4. Hapja e Llogarisë Paysera. Lëshimi i Parasë Elektronike dhe Termat e Kompensimit

4.1. Sipas kësaj Marrëveshjeje, një Llogari Paysera hapet për Klientin në Sistem për një periudhë të pacaktuar kohe.

4.2. Llogaria Paysera, i lejon Klientit të depozitojë, transferojë dhe të mbajë fonde në Llogaritë e tij/saj për arsye transfertash, transfertash monetare brenda vendit dhe ndërkombëtare, pranime monetare në Llogari, pagesa të mallrave dhe shërbimeve dhe veprimeve të tjera të lidhura drejtpërdrejt me transfertat monetare.

4.3. Fondet e mbajtura në Llogarinë Paysera konsiderohen Para Elektronike, të cilat Paysera i lëshon pas transferimit ose depozitimit të parave nga Klienti në Llogarinë e tij/saj. Paysera krediton paratë e përfituara dhe njëkohësisht lëshon Para Elektronike sipas vlerës nominale në Llogarinë e Klientit. Paraja Elektronike kreditohet dhe mbahet në Llogarinë Paysera të Klientit.

4.4. Metoda specifike e depozitimit ose transferimit të fondeve në Llogarinë Paysera zgjidhet nga Klienti në Llogari duke përzgjedhur "Shto Fonde", i cili përmban udhëzime për depozitimin e fondeve për secilën metodë pagese. Udhëzimet e depozitimit të fondit dhe të dhënat e siguruara në të do të konsiderohen Identifikuesit Unik, të kërkuara për të kryer një transaksion pagese në mënyrën e duhur.

4.5. Vlera nominale e Parasë Elektronike përkon me vlerën e parave të depozituara ose transferuara në Llogarinë Paysera.

4.6. Paraja Elektronike e mbajtur në Llogarinë Paysera nuk është një depozitim dhe Paysera në asnjë rrethanë nuk paguan interesa për Paranë Elektronike të mbajtur në Llogarinë Paysera dhe nuk ofron ndonjë përfitim tjetër lidhur me periudhën kohore gjatë ruajtjes së Parasë Elektronike.

4.7. Klienti mund të hapë Llogari Paysera të shumta.

4.8. Me kërkesën e Klientit, Paraja Elektronike e mbajtur në Profilin Paysera të tij do të kompensohen në vlerën nominale të saj në çdo kohë, përveç rasteve të përcaktuara në Marrëveshje kur aplikohen kufizime në Llogarinë e Klientit.

4.9. Klienti paraqet një kërkesë për kompensimin e Parasë Elektronike duke gjeneruar një Urdhër Pagese për transferimin e Parave Elektronike nga Llogaria Paysera e tyre në çdo llogari tjetër të specifikuar nga Klienti (bankat dhe sistemet e pagesave elektronike në të cilat Paysera mund të transferojë para janë specifikuar këtu ) ose për të tërhequr Para Elektronike nga Llogaria Paysera e tyre me metoda të tjera të mbështetura nga Paysera dhe të paraqitura në Sistem. Paysera ka të drejtë të aplikojë kufizime për kompensimin e Parasë Elektronike të specifikuar këtu .

4.10. Asnjë kusht specifik për kompensimin e parasë Elektronike që do të ndryshojnë nga kushtet standarde për Transfertat e Pagesave dhe Transaksionet e Pagesave të tjera të kryera në Llogarinë Paysera, nuk do të zbatohen. Shuma e Parasë Elektronike të kompensuar ose të transferuar zgjidhet nga Klienti.

4.11. Asnjë tarifë shtesë nuk do të aplikohet për kompensimin e Parasë Elektronike. Në rast të kompensimit të Parasë Elektronike, Klienti paguan Tarifën e Komisionit e zakonshme për Transferimin e Pagesës së kryer ose tërheqjen, e cila varet nga Transaksioni i Pagesave i kryer nga Klienti. Zbatohen Tarifat standarde të Komisionit Paysera për transferimin ose tërheqjen e parave. 

4.12. Me kusht që Klienti të përfundojë Marrëveshjen dhe aplikon kërkesën për të mbyllur Llogarinë Paysera dhe të fshijë profilin e tij nga Sistemi, ose, nëse Paysera përfundon ofrimin e shërbimeve të Llogarisë Paysera për Klientin dhe fshin Profilin e Klientit nga sistemi sipas rasteve të parashikuara në Marrëveshje, fondet e mbajtura në Llogarinë Paysera transferohen në llogarinë bankare të Klientit ose në një llogari tjetër sistemi elektronik të pagesave të paraqitur nga Klienti. Paysera ka të drejtë të zbresë nga paratë e ripaguara shumat që i përkasin Paysera (tarifat për shërbimet e ofruara nga Paysera dhe shpenzimet të cilat nuk janë paguar nga Klienti, përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, gjobat dhe dëmet e shkaktuara ndaj Paysera për shkak të një shkeljes së Marrëveshjes nga Klienti, që janë vendosur nga organizatat ndërkombëtare të kartave të pagesave, institucionet e tjera financiare dhe/ose institucionet shtetërore). Në rast të një mosmarrëveshje midis Paysera dhe Klientit, Paysera ka të drejtë të ndalojë fondet në diskutim derisa të zgjidhet mosmarrëveshja.

4.13. Në rast se Paysera nuk arrin t’i ripaguaj paratë Klientit për arsye përtej kontrollit të Paysera, Klienti do të njoftohet menjëherë për të. Klienti duhet të paraqesë menjëherë një llogari tjetër ose të sigurojë informacione plotësuese të nevojshme për ripagesën e parave (ekzekutimin e një pagese).

5. Përdorimi i Llogarisë Paysera

5.1. Përfaqësuesi i Klientit, i cili është i autorizuar të administrojë Llogarinë Paysera, mund t'a administrojë atë përmes internetit duke hyrë në Profilin personal të Përfaqësuesit të Klientit me emrin e hyrjes personale dhe Fjalëkalimin e Përfaqësuesit të Klientit dhe duke kryer vërtetimin plotësues (Identifikimi i fortë i Klientit ).

5.2. Transaksionet e Pagesave nga Llogaria Paysera e Klientit mund të ekzekutohen:

5.2.1. te llogaria e një përdoruesi tjetër në Sistem;

5.2.2.për llogaritë bankare të Lituanisë, BE-së dhe të huaja (përveç bankave në vendet e huaja, ku Transaksionet e Pagesave janë të ndaluara: Paysera informon Klientin për këto vende në sistem);

5.2.3. në llogaritë në sisteme elektronike të pagesave të tjera të specifikuara në Sistem.

5.3. Kur Klienti paraqet një Urdhër Pagese për të kryer një Transfertë Pagese Ndërkombëtare, Aneksi "Kushtet për Ekzekutimin e Transfertave Ndërkombëtare të Pagesave " zbatohet për ta, sipas kësaj Marrëveshje.

5.4. Shkëmbimi i valutave bazohet në kursin e këmbimit të Paysera i vlefshëm në momentin e konvertimit dhe përditësohet dhe publikohet vazhdimisht këtu (kurset e këmbimit valutor aplikohen menjëherë dhe pa një njoftim të veçantë).

5.5. Çmimet e hapjes dhe mirëmbajtjes së Llogarisë Paysera janë dhënë në Faqja e Çmimeve. Nëse Klienti nuk ka hyrë në Profil dhe ka kryer transaksione në Llogarinë e Klientit për më shumë se një vit, Paysera do të konsiderojë Profilin dhe Llogarinë (të) të papërdorura (joaktive). Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe të mbyllë Profilin dhe Llogarinë (të), duke informuar Klientin për Profilet dhe Llogaritë joaktive 30 ditë para përfundimit, me kusht që Profilet dhe Llogaritë nuk janë në përdorim dhe nuk ka fonde në Llogaritë. Nëse ka fonde në të paktën një Llogari joaktive, Paysera do të lërë Profilin të hapur dhe të mbyllë vetëm Llogarinë (të) joaktive. Nëse Profili i Klientit dhe Llogaria (të) me fondet në to mbesin joaktivë për dy vjet, Paysera do të nisë të aplikojë Tarifën e Komisionit për mirëmbajtjen e Profilit joaktiv dhe Llogarive me fonde në to, e cila ofrohet këtu.

5.6. Një bankë ose një sistem tjetër elektronik i transferimit të parave mund të aplikojë tarifa për transferimin e parave nga Llogaria e Klientit Paysera në llogarinë bankare të Klientit, kartën, ose në llogarinë e pagesës të një sistemi elektronik pagesash tjetër, si dhe për transferimin e parave nga një llogari bankare, kartë, ose një sistem i pagesave elektronike tjetër në Llogarinë Paysera.

5.7. Lista e bankave dhe sistemeve elektronike të pagesave, në të cilat mund të bëhen Transfertat e Pagesave, si dhe tarifat e Komisionit të aplikuara për transfertat dhe termat e transfertës janë specifikuar këtu.

5.8.Tarifat për Shërbimet Paysera zbriten nga Llogaria e Klientit Paysera. Në rast se shuma e fondeve në Llogarinë Paysera është më e vogël se shuma e Transfertës së Pagesës dhe çmimi i Shërbimit Paysera, Transferimi i Pagesës nuk është ekzekutuar

5.9. Kur kryhet një transfertë tjetër përveç SEPA, TARGET2, ose SEPA Instant, dhe Klienti transferon para nga Llogaria Paysera e tyre në llogaritë bankare ose institucione të tjera elektronike të pagesave, Paysera tregohet si Paguesi. Së bashku me Transfertën e Pagesës, Përfituesit i jepet informacioni i mëposhtëm, i cili në varësi të opsioneve teknike mund të transferohet në një ose disa nga mënyrat më poshtë:

5.9.1.informacion i detajuar në lidhje me Klientin-Pagues jepet në fushën e Paguesit kryesor, me kusht që një sistem i tillë të mbështetet nga sistemi përkatës e-banking ose sistem pagesash;

5.9.2. informacione të detajuara në lidhje me Klientin-Pagues jepen në fushën e arsyes së pagesës;

5.9.3. Së bashku me Transferimin e Pagesave, Përfituesit i jepet një link unik vetëm për atë transfertë, që e përcjell atë në një faqe ueb me informacione të hollësishme rreth pagesës dhe Paguesit.

5.10. Në rast se Paguesi paraqet të dhëna jo të sakta të Përfituesit (identifikuesin unik), dhe Urdhër Pagesa ekzekutohet sipas të dhënave të siguruara nga Paguesi (për shembull, Paguesi paraqet një numër të gabuar të llogarisë), do të konsiderohet se Paysera ka përmbushur detyrimet siç duhet dhe nuk i shlyen shumën e transferuar Paguesit. Paysera angazhohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të ndjekur transaksionin e pagesës dhe do të kërkojë kthimin e fondeve të transaksionit të pagesës, megjithatë, në rast të dështimit të realizimit të kthimit, Paguesi do të kontaktojë drejtpërdrejt me personin që ka përfituar transfertën, lidhur me çështjen e kthimit të parave.

5.11. Klienti është i detyruar të sigurojë një Urdhër Pagese për ekzekutimin e Transaksionit të Pagesave, në përputhje me udhëzimet e specifikuara në Sistem dhe të vlefshme në momentin e transfertës. Në rast se Klienti është Përfituesi, ai është i detyruar t'i sigurojë Paguesit informacion të detajuar dhe të saktë, në mënyrë që Urdhër Pagesa për Transaksionin e Pagesës në të gjitha rastet të jetë në përputhje me udhëzimet në Sistem dhe të jetë e vlefshme në momentin e transfertës. Para se të dërgoni një Urdhër Pagese për ekzekutimin e një Transaksioni Pagese ose dërgimin e informacionit tek një Pagues tjetër, Klientit i kërkohet të kontrollojë dhe azhornojë udhëzimet në krye të llogarisë. Udhëzimet e tilla dhe të dhënat e dhëna në të do të konsiderohen Identifikuesit Unik, të kërkuara për të kryer një Transaksion Pagese në mënyrën e duhur.

5.12. Nëse Paguesi paraqet një Urdhër Pagesë të pasaktë ose të dhëna të pasakta për Transferimin e Pagesës dhe Transferimi i Pagesës nuk është ekzekutuar ende, Paguesi mund të kërkojë të korrigjimin e Urdhër Pagesës. Në këtë rast, aplikohet një tarifë për korrigjimin e Urdhër Pagesës, siç paraqitet në Sistem.

5.13. Në rast se Paysera ka përfituar fonde, por nuk është në gjendje të kreditojë në llogarinë e Përfituesit fondet e paraqitura në Urdhër Pagesë (p.sh. llogaria e Përfituesit është e mbyllur, numri i paraqitur IBAN nuk ekziston, etj.), Paysera do të kthejë shumën e transaksionit në dërguesin jo më vonë se brenda dy ditëve të punës. Në këtë rast, tarifat për kthimin e një Urdhër Pagese të parashikuar në Sistem mund të aplikohen. Nëse Paysera nuk mund të kreditojë fondet e paraqitura në Urdhër Pagesë për Përfituesin për shkak të gabimeve nga Paguesi në Urdhër Pagesë, por Paguesi kërkon që të kthehen fondet e paraqitura në Urdhër Pagesë, Urdhri i Pagesës mund të anulohet dhe fondet mund të kthehen tek Paguesi, por vetëm përmes një kërkesë me shkrim të Paguesit dhe nëse Përfituesi pranon të kthejë fondet tek Paguesi (nëse Përfituesi mund të identifikohet). Në këtë rast zbatohen tarifat për anullimin e Urdhër Pagesës, të paraqitura në Sistem.

5.14. Në të gjitha rastet, kur Paysera përfiton një Urdhër Pagese, por fondet nuk mund të kreditohen për shkak të gabimeve në Urdhër Pagesë ose pamjaftueshmërisë së informacionit, dhe as Paguesi dhe as Përfituesi nuk kanë kontaktuar Paysera për specifikimin e Urdhër Pagesës ose kthimin e fondeve, Paysera ndërmerr të gjitha masat e mundshme për të ndjekur Transaksionin e Pagesave në mënyrë që të marrë informacion të saktë dhe të ekzekutojë Urdhër Pagesën. Për të ndjekur Transaksionin e Pagesave, mund të përdoren masat e mëposhtme:

5.14.1. Nëse Paysera ka detajet e kontaktit të Paguesit (adresa e emailit ose numri i telefonit), Paysera kontakton Paguesit për specifikimin e Urdhër Pagesës.

5.14.2. Nëse Paysera nuk ka detaje të kontaktit të Paguesit dhe as Paguesi dhe as Përfituesi nuk kontaktojnë Paysera në lidhje me fondet e paraqitura në Urdhër Pagesë, Paysera kontakton ofruesin e shërbimit të pagesave të Paguesit që ka dërguar fondet e paraqitura në Urdhër Pagesë me një kërkesë për të kontaktuar Paguesin për specifikimin e informacionit. Kjo masë zbatohet nëse ekziston mundësia e kontaktimit të ofruesin e shërbimit të pagesës së Paguesit përmes mjeteve elektronike.

5.14.3. Nëse masat e lartpërmendura nuk ndihmojnë për të ndjekur Transaksionin e Pagesës, Paysera ka të drejtë të kryejë një transfertë te Paguesi në shumën prej 0,01 EUR ose të kryejë një Transfertë Pagese për një tjetër shumë minimale, duke paraqitur tek qëllimi i pagesës kërkesën për të kontaktuar Paysera dhe duke specifikuar Urdhër Pagesën e pasaktë përmes email. Kjo masë zbatohet nëse Paysera njeh numrin e llogarisë së Paguesit. Kosto e një Transferte Pagese të tillë janë të arsyeshme dhe shuma e Transfertës së Pagesës është, jo më pak se, 10,00 (dhjetë) EUR.

5.15. Në të gjitha rastet e përshkruara në klauzolën 5.14, zbatohet tarifa për specifikimin e Urdhër Pagesës së paraqitur në Sistem, duke e debituar atë nga shuma e transfertës para se të kreditohet në Llogarinë e Klientit-Përfitues.

5.16. Në rast se është e pamundur të zbatohet ndonjë prej masave të renditura në klausolën 5.14 për ndjekjen e Transaksionit të Pagesës, dhe në raste të tjera kur është akoma e pamundur të identifikohet Përfituesi sipas të dhënave të paraqitura ose të korrigjuara, fondet ruhen në sistemin Paysera derisa Paguesi ose Përfituesi të kontaktojnë dhe të sigurojnë të dhëna plotësuese për të lejuar kreditimin e fondeve tek Përfituesi (pas debitimit të tarifës për specifikimin ose korrigjimin e Urdhër Pagesës nga shuma e transferuar përpara kreditimit në llogarinë e Klientit-Përfitues). Fondet e tilla gjithashtu mund të kthehen tek Paguesi përmes një kërkese me shkrim prej tij. Në këtë rast tarifa për kthimin e fondeve, e cila paraqitur në Sistem, do të debitohet nga shuma e transferuar përpara kthimit të tyre tek Paguesi.

5.17. Klienti, pasi ka vërejtur se paratë i janë kredituar ose zbritur gabimisht nga Llogaria Paysera e tyre ose në mënyra të tjera që nuk kanë bazë ligjore, është i detyruar të njoftojë Paysera. Klienti nuk ka të drejtë të disponojë para që nuk u përkasin. Në raste të tilla Paysera ka të drejtë, dhe Klienti jep një pëlqim të pa revokueshëm për të zbritur paratë nga Llogaria Paysera e tyre pa urdhrin e Klientit. Nëse shuma e parave në Llogarinë e Klientit Paysera është e pamjaftueshme për t'u debituar, paratë e kredituara ose zbritura nga Llogaria e tyre Paysera në llogaritë e tjera të tyre gabimisht, Klienti vendos të paguajë pa kushte ndaj Paysera paratë e kredituara ose zbritura nga Llogaria Paysera në llogaritë e tyre gabimisht, brenda 3 (tre) ditëve pune pasi ka marrë kërkesën nga Paysera. Nëse Klienti nuk do të kthejë paratë e kredituara gabimisht në kohë, me kërkesën e Paysera, Klienti do të paguajë gjobë ditore Paysera prej 0.05 përqind për çdo ditë të tejkalimit të afatit.

5.18. Pas hapjes së një Llogarie, kufizimet standarde për transfertat do të zbatohen ndaj Klientit. Klienti ka të drejtën të ndryshojë kufizimet për Transfertat e Pagesave duke hyrë në Llogarinë e tyredhe duke vendosur kufizime të tjera në përputhje me procedurën e vendosur në Sistem dhe vendosjen e limiteve të tjera sipas vullnetit të tyre. Paysera ka të drejtë të kufizojë masën e limiteve të limiteve të transfertave dhe t'i kërkojë Klientit të plotësojë identifikimin e klientit sipas proçedurës së vendosur në Sistem. Klienti do të njoftohet për lejimin e limiteve të reja me e-mail.

5.19. Klienti mund të kontrollojë balancën e llogarisë dhe historinë duke hyrë në Profil. Gjithashtu gjenden informacione për të gjitha Tarifat e Komisionit të aplikuara dhe tarifave të tjera të zbritura nga Llogaria e Klientit gjatë një periudhe kohe të zgjedhur.

5.20. Klienti konfirmon se;

5.20.1. fondet hyrëse në Llogarinë Paysera të tij/saj nuk janë siguruar si rezultat i një aktiviteti kriminal;

5.20.2. Klienti nuk do të përdorë shërbimet e ofruara nga Paysera për qëllime të paligjshme, duke përfshirë veprime dhe transaksione të legalizimit të parave që rrjedhin nga aktivitete kriminale ose të paligjshme.

5.21. Klienti mund të administrojë Llogarinë Paysera dhe të kryejë Transaksione Pagese nga Llogaria Paysera në mënyrat e mëposhtme:

5.21.1. përmes Internetit, kur Përfaqësuesi i Klientit hyn në Profilin e tij personal;

5.21.2. Përmes Apliakacionit Paysera (Aneksi “Administrimin e Llogarisë Paysera përmes Aplikacionit Paysera ” aplikohet pasi Klienti të ketë pranuar kushtet e Aneksit);

5.21.3.nga Instrumentet e Pagesës të lidhura me Llogarinë Paysera (Aneksi Instrumentet e Pagesës aplikohet pasi Klienti të ketë pranuar kushtet e Aneksit);

5.21.4. nga instrumente të tjera të treguara nga Paysera pasi Klienti të ketë pranuar kushtet e përdorimit të instrumenteve të tilla.

5.22. Konfirmimet, urdhërat, kërkesat, njoftimet dhe veprimet e tjera të Klientit, të kryera në faqet e internetit të personave të tretë ose vendeve te tjera, duke hyrë në Llogarinë Paysera dhe duke e identifikuar veten në këtë mënyrë, trajtohen si konkluzion i një marrëveshje të konfirmuar me nënshkrim elektronik.

5.23. Ekzekutimi Urdhër Pagesave nga Llogaria Paysera nëpërmjet internetit:

5.23.1. Me qëllim të ekzekutimit të një Transaksioni Pagese nëpërmjet Internetit, Përfaqësuesi i Klienti duhet të plotësojë një Urdhër Pagesë në Sistem dhe t'a dorëzojë për ekzekutim, duke konfirmuar në mënyrë elektronike në Sistemin pëlqimin e Klientit për të ekzekutuar Urdhër Pagesën.

5.23.2. Dorëzimi i Urdhër Pagesës në Sistem është një marrëveshje e Klientit për të ekzekutuar Transaksionin e Pagesës dhe nuk mund të anullohet (anullimi i Urdhër Pagesës është i mundur vetëm derisa të fillojë ekzekutimi i Urdhër Pagesës - Statusi i Urdhër Pagesës dhe mundësia e anullimit janë të dukshme në Llogarinë e Klientit).

5.25.3. Kur paraqitni një Urdhër Pagesë brenda Sistemit nga Llogaria e Klientit te LLogaria Paysera e një personi tjetër, Klienti mund të zgjedhë të kryejë një Transfertë Pagese të mbrojtur me fjalëkalim. Në këtë rast, Klienti vendos një fjalëkalim të transfertës kur formon një Urdhër Pagesë. Transferimi i Pagesave do të jetë i plotë vetëm pasi Përfituesi të ketë vendosur Fjalëkalimin e caktuar nga Klienti-Pagues. Nëse Përfituesi nuk vendos Fjalëkalimin e caktuar nga Paguesi, paratë kthehen automatikisht në Llogarinë Paysera të Paguesit pas 30 (tridhjetë) ditëve. Momenti i autorizimit të një Transfert Pagese të tillë konsiderohet momenti kur Përfituesi vendos Fjalëkalimin e transfertës. Një Transfertë Pagese e tillë nuk mund të anullohet pasi Përfituesi ka vendosur Fjalëkalimin e transfertës. Klienti është plotësisht përgjegjës për transferimin e duhur dhe të sigurt të Fjalëkalimit tek Përfituesi dhe siguron që Fjalëkalimi do t'i zbulohet vetëm Përfituesit.

5.23.4. Kur plotësoni Urdhër Pagesën, Klienti mund të vendosë një datë të pagese të ardhme, e cila mund të jetë deri në 2 (dy) vite nga dita e plotësimit Urdhër Pagesës. Nëse shuma e parave në Llogarinë Paysera të Klientit është e mjaftueshme në ditën e specifikuar nga Klienti, atëherë do të ekzekutohet Urdhër Pagesa. Transferimi në një Llogari Pagese tjetër do të ekzekutohet në fillim të ditës së specifikuar (00:00 në përputhje me zonën orare të serverit GMT + 2). Një transferim në një llogari bankare realizohet brenda termave të specifikuara në Sistem.

5.23.5. Në rast se Urdhër Pagesa është plotësuar me gabime, Transferta Pagesës nuk mund të kryhet, përveç nëse Paysera me nismën e vet në raste të jashtëzakonshme korrigjon Urdhër Pagesën ose ka një sasi të mjaftueshme informacioni për të përcaktuar saktësinë e informacionit për ekzekutimin e Urdhër Pagesës sipas një proçedure të rregullt.

5.23.6. Në rast se shuma e parave në Llogarinë Paysera të Klientit nuk është e mjaftueshme për të ekzekutuar Tranfertën e Pagesës, Transferta e Pagesës nuk ekzekutohet, megjithatë, Sistemi do të përpiqet të ekzekutojë Urdhër Pagesën deri në 5 (pesë) ditë pas pranimit të Urdhër Pagesës. Nëse gjatë kësaj periudhe shuma e parave në Llogarinë Paysera është ende e pamjaftueshme për ekzekutimin e Urdhër Pagesës, kjo e fundit do të anullohet dhe nuk do të tentohet të ekzekutohet. Nëse shuma e parave në llogari është e pamjaftueshme në një valutë, por ka një shumë të mjaftueshme parash në një valutë tjetër, Transferta e Pagesave nuk do të ekzekutohet derisa Klienti të kryej konvertimin në valutën e pagesës (me përjashtim të rasteve, kur Klienti ka urdhëruar një funksion të këmbimit automatik të valutës ose transferta ka për qëllim të paguajë mallra ose shërbime nëpërmjet sistemit Paysera).

5.24. Termat e përdorimit të instrumenteve të administrimit të Llogarisë Paysera, përveç atyre të paraqitura në pikën 5.23. të kësaj Marrëveshjeje (me përjashtim të administrimit të Llogarisë së Pagesës përmes Internetit) janë të përcaktuar në Anekse të veçanta, përkushtuar instrumenteve specifike të administrimit të Llogarisë Paysera. Anekset specifike që rregullojnë mjetet e tjera të administrimit të Llogarisë Paysera do të zbatohen në rast se Klienti zgjedh të përdorë instrimentet menaxhuese përkatëse të Llogarisë Paysera. Aneksi hyn në zbatim për Klientin nga momenti kur Klienti ka konfirmuar në mënyrë elektronike ose në një mënyrë tjetër se ka mësuar termat e Aneksit dhe shpreh vullnetin e tij/saj për të përdorur Shërbimin e paraqitur në Aneksin.

5.25. Informacioni mbi transaksionet e ekzekutuara dhe të pranuara sigurohet nga Paysera në Pasqyrën e Llogarisë së Klientit. Klienti mund të hyj në llogarinë e tij/saj dhe të shikojë këto informacione pa pagesëose t'i printojë ato gjatë periudhave zgjedhura.

6. Depozitimi dhe Tërheqja e Parasë Cash

6.1. Paysera do t'i sigurojë Klientit të drejtën të depozitoj para cash në Llogarinë Paysera sipas termave të specifikuara në Sistem. Vendndodhjet, termat, valutat, limitet dhe çmimet e depozitimit të cash janë dhënë këtu.

6.2. Paysera do t'i sigurojë Klientit të drejtën për të tërhequr para nga Llogaria sipas termave të specifikuara në Sistem. Vendndodhjet, termat, valutat, limitet dhe çmimet e tërheqjes së parave janë dhënë këtu .

6.3. Përfaqësuesi i Klientit duhet të numërojë paratë cash që do të depozitohen në Llogarinë Paysera përpara depozitimit ose pas tërheqjes së tij, dhe komenton ose pretendon në lidhje me sasinë e parave cash ose cilësinë e kartëmonedhave menjëherë pas tërheqjes, kur është e nevojshme.

6.4. Pasi Klienti të ketë depozituar para cash në Llogarinë Paysera të tij, ai mund të disponojnë Para Elektronike menjëherë pasi Paysera t'i pranojë ato.

7. Fatura e Urdhër Pagesës, Kërkesat e Aplikuara në Urdhër Pagesë dhe Refuzimi për Ekzekutimin e Urdhër Pagesës

7.1. Kur Klienti është një Pagues, Urdhri i Pagesës konsiderohet i marrë nga Paysera (nis llogaritja e periudhës kohore të ekzekutimit të një Urdhër Pagese të tillë) në ditën e faturimit të saj, ose, nëse momenti i faturimit të Urdhër Pagesës nuk është ditë pune sipas Paysera, Urdhër Pagesa konsiderohet e dorëzuar në ditën më të afërt të punës së Paysera.

7.2. Një Urdhër Pagesë e pranuar nga Paysera në një ditë pune të Paysera, por jo gjatë orarit të punës të caktuar nga Paysera, konsiderohet e pranuar në ditën më të afërt të punës të Paysera.

7.3. Urdhër Pagesat për pagesa brenda Sistemit Paysera ekzekutohen menjëherë (deri në disa minuta, përveç nëse Transaksioni i Pagesës është pezulluar për shkak të çështjeve të përcaktuara nga aktet ligjore dhe nga kjo Marrëveshje), pavarësisht orareve të punës në Paysera.

7.4. Paysera ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë çdo Urdhër Pagese të paraqitur përmes cilitdo instrumenti të pranuar me Paysera, dhe të regjistrojë dhe ruajë informacionin rreth të gjitha Transaksioneve të Pagesave të kryera nga Klienti, ose sipas Urdhër Pagesave së Klientit. Regjistrimet e përmendura në këtë klauzolë mund të paraqiten nga Paysera tek Klienti dhe/ose personat e tretë që kanë të drejtë të marrin të dhëna të tilla bazuar në legjislacion, si prova që konfirmojnë paraqitjen e Urdhër Pagesave dhe/ose ekzekutimin e Transaksioneve të Pagesave.

7.5. Urdhër Pagesat e paraqitura nga Klienti duhet të jenë në përputhje me kërkesat e paraqitjes së këtyre Urdhër Pagesave dhe/ose me përmbajtjen e Urdhër Pagesës të përcaktuar me akte ligjore ose Paysera. Urdhër Pagesat e paraqitura nga Klienti do të formulohen qartë dhe me plotkuptim, do të jenë të ekzekutueshme dhe të përmbajnë vullnetin e shprehur qartë të Klientit. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësi për gabime, mospërputhje, përsëritje dhe/ose kontradikta në Urdhër Pagesat e paraqitura nga Klienti, përfshirë, por pa u kufizuar në, saktësinë e detajeve të Urdhër Pagesës të paraqitur nga Klienti. Nëse Urdhër Pagesa e paraqitur nga Klienti nuk përmban të dhëna të mjaftueshme ose përmban mangësi, Paysera, pavarësisht nga natyra e mangësive në Urdhër Pagesë, mund të refuzojë të ekzekutojë një Urdhër Pagese të tillë, ose mund ta ekzekutojë atë në përputhje me të dhënat e siguruara në Urdhër Pagesë.

7.6. Paysera ka të drejtë të refuzojë të ekzekutojë një Urdhër Pagesën në rast të dyshimeve të arsyeshme se Urdhër Pagesa është paraqitur nga Përfaqësuesi i Klientit, ose që dokumentet e paraqitura nuk janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni dhe/ose Paysera, ose Paysera ka dyshime të arsyeshme në lidhje me origjinën dhe vërtetësinë e dokumenteve të përmendura. Nëse Paysera ka dyshime të arsyeshme se Urdhër Pagesa nuk është paraqitur nga Klienti ose përfaqësuesi ligjor i Klientit, ose dyshimi në lidhje me origjinën e dokumenteve, ose dyshime të tjera në lidhje me ligjshmërinë ose përmbajtjen e Urdhër Pagesës të paraqitur, Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të konfirmojë Urdhër Pagesën e paraqitur dhe/ose të paraqesë dokumente që konfirmojnë të drejtat e personave për të administruar fondet e mbajtura në Llogari ose dokumente të tjera të përcaktuara nga Paysera në një mënyrë të pranueshme prej saj, me shpenzimet e Klientit. Në rastet e përmendura në këtë klauzolë, Paysera vepron në mbrojtje të interesave ligjore të Klientit, të Paysera, dhe/ose të personave të tjerë, kështu, Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për humbjet që mund të lindin për shkak të refuzimit të ekzekutimit të Urdhër Pagesës së paraqitur.

7.7. Klienti do të sigurojë një sasi të mjaftueshme parash në valutën përkatëse në Llogarinë e tij për të ekzekutuar Urdhër Pagesën.

7.8. Para ekzekutimit të një Urdhër Pagesës së paraqitur nga Klienti, Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të sigurojë dokumente që vërtetojnë ligjshmërinë e origjinës së fondeve në lidhje me Urdhër Pagesën. Në rast se Klienti nuk paraqet dokumente të tilla, Paysera ka të drejtë të refuzojë ekzekutimin e Urdhër Pagesës.

7.9. Paysera ka të drejtë të përfshijë palët e treta për të ekzekutuar pjesërisht ose plotësisht Urdhër Pagesën e Klientit, nëse interesat e Klientit dhe/ose thelbi i Urdhër Pagesës e kërkon një gjë të tillë. Në rastet kur Urdhër Pagesa e Klientit kërkon dërgimin dhe ekzekutimin e Urdhër Pagesës më tej përmes një institucioni tjetër financiar, por ky i fundit pezullon Urdhër Pagesën e Klientit, Paysera nuk është përgjegjëse për veprime të tilla të institucionit financiar, por bën përpjekje për të gjetur nga arsyet e pezullimit të Urdhër Pagesës. Paysera ka të drejtë të pezullojë dhe/ose të përfundojë ekzekutimin e Urdhër Pagesës së Klientit, nëse kërkohet nga ligji ose në rast se është e nevojshme për arsye të tjera përtej kontrollit të Paysera.

7.10. Në rast se Paysera refuzon të ekzekutojë një Urdhër Pagese të paraqitur nga Klienti, Paysera do ta njoftojë menjëherë Klientin për të, ose do të krijojë kushtet e nevojshme që Klienti të njihet me një njoftim të tillë, përveç kur një njoftim i tillë është teknikisht i pamundur ose i ndaluar nga aktet ligjore .

7.11. Paysera nuk do të pranojë dhe ekzekutojë Urdhër Pagesat e Klientit për të kryer veprime në Llogari nëse ndalohen fondet në Llogari, e drejta e Klientit për të administruar fondet është e kufizuar me ligj, ose në rast se veprimet pezullohen nga aktet ligjore në fuqi.

7.12. Nëse paratë e transferuara përmes Urdhër Pagesës janë kthyer për shkak të arsyeve përtej kontrollit të Paysera (të dhënave të pasakta të Urdhër Pagesës, të mbylljes se llogarisë së Përfituesit, etj.), shuma e kthyer i kreditohet Llogarisë. Tarifat e paguara nga Paguesi për ekzekutimin e Urdhër Pagesës nuk kthehen, dhe tarifat e tjera që lidhen me kthimin e parave dhe, të aplikuara ndaj Paysera, mund të zbriten nga Llogaria.

7.13. Transfertat e Pagesave të iniciuara nga Paysera mund të jenë standarde (jo-urgjente) dhe urgjente (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Metoda e Transfertës së Pagesës zgjidhet nga Klienti (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Nëse Klienti nuk zgjedh metodën e Transfertës së Pagesës, konsiderohet se Klienti ka iniciuar një Transfertë Pagese standarte që do të ekzekutohet automatikisht duke zgjedhur kushtet më të favorshme për Klientin.

8. Sigurimi dhe Anullimi i Pëlqimit, Anullimi i Urdhër Pagesës

8.1. Transaksioni i pagesës konsiderohet i autorizuar vetëm nëse Paguesi jep Pëlqimin. Pëlqimi i dhënë një agjenti i Paysera konsiderohet i dhënë ndaj Paysera. Klienti (Paguesi) mund të japë pëlqimin në mënyrën e përcaktuar nga Paysera ose të rënë dakord nga Klienti. Pëlqimi i paraqitur me shkrim duhet të nënshkruhet nga Klienti ose përfaqësuesi i tij ligjor. Pëlqimi gjithashtu mund të konfirmohet me nënshkrim elektronik, fjalëkalimin, kodet dhe/ose mënyra të tjera të verifikimit të identitetit. Pëlqimi për të kryer një transaksion pagese ose disa transaksione pagese gjithashtu mund të jepet përmes Përfituesit ose ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesës. Në të gjitha rastet e përmendura në këtë klauzolë, Pëlqimi do të konsiderohet i aprovuar siç duhet nga Klienti (Paguesi), duke pasur të njëjtën vlefshmëri ligjore si dokumenti i nënshkruar në letër (Pëlqimi) nga Klienti (përfaqësuesi i tyre), dhe është i lejueshëm si provë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis Paysera dhe Klientit në gjykatë dhe institucione të tjera. Klienti nuk ka të drejtë të kundërshtojë Transaksionin e Pagesës së ekzekutuar nga Paysera, nëse Urdhër Pagesa është aprovuar me Pëlqimin e siguruar sipas mënyrës së përcaktuar në këtë klauzolë.

8.2. Pëlqimi i Klientit (Paguesit) dorëzohet para ekzekutimit të Transaksionit të Pagesës. Sipas një marrëveshje midis Klientit (Paguesit) dhe Paysera, Transaksioni i Pagesës mund të autorizohet, d.m.th. një Pëlqimi i tillë i Klientit mund të jepet pas ekzekutimit të Transaksionit të Pagesës.

8.3. Klienti pranon që, gjatë ekzekutimit të Urdhër Pagesave, Paysera do të transmetojë informacionin e specifikuar në Urdhër Pagesë (përfshirë të Dhënat Personale të Klientit), tek personat që lidhen drejtpërdrejt me ekzekutimin e Transaksionit të Pagesave, siç janë organizatat ndërkombëtare të kartave të pagesave, kompanitë që përpunojnë informacionin lidhur me pagesat të pagesave me kartë, ofruesin e shërbimit të pagesave të Përfituesit, operatorin e sistemit të pagesave për ekzekutimin e Transaksionit të Pagesës, agjentët ofrues të shërbimeve të pagesave, ofruesin e shërbimit të inicimit të pagesave të Përfituesit dhe Përfituesi.

8.4. Proçedura e anullimit të një Urdhër Pagese:

8.4.1. urdhër pagesa nuk mund të anullohet pasi Paysera e ka marrë atë, përveç rasteve të përshkruara në Marrëveshje;

8.4.2. nëse një Transaksion Pagese është iniciuar nga Përfituesi ose përmes Përfituesit (p.sh. pagesa duke përdorur një kartë pagese), ose nga një ofrues i shërbimit për fillimin e pagesave, Paguesi nuk mund të anullojë Urdhër Pagesën pasi të jetë dorëzuar Urdhër Pagesa për ekzekutim, Paguesi i ka dhënë ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesës pëlqimin për të nisur një transaksion pagese, ose Paguesi i ka dhënë Pëlqimin Përfituesit për të kryer Transaksionin e Pagesës;

8.4.3. Urdhërat e Pagesave të përcaktuara në klausolën 5.23.4 të Marrëveshjes mund të anullohen deri në fund të një dite pune të Paysera, një ditë para ditës së dakorduar;

8.4.4. pas skadimit të kushteve të përcaktuara në klausolën 8.4.1 deri 8.4.3 të Marrëveshjes, një Urdhër Pagese mund të anullohet vetëm në rast se Klienti (Paguesi) dhe Paysera bien dakord për këtë. Në rastet e përcaktuara në klausolën 8.4.2 të Marrëveshjes, Pëlqimi i Përfituesit është gjithashtu i nevojshëm.

8.4.5. kur një Transaksion Pagese është iniciuar nga Përfituesi ose përmes Përfituesit duke kryer Transaksionin e Pagesës duke përdorur një kartë pagese, dhe kur shuma e saktë e transaksionit është e panjohur në kohën kur Paguesi jep Pëlqimin e tij për të ekzekutuar Transaksionin e Pagesës, Paysera mund të rezervojë fondet në Llogarinë e Paguesit vetëm me kusht që Paguesi të jep pëlqimin e tij për të rezervuar një shumë specifike. Pas informimit për shumën e saktë të Transaksionit të Pagesës, Paysera menjëherë, dhe jo më vonë se menjëherë pas marrjes së Urdhër Pagesës, fshin rezervimin nga Llogaria e Paguesit.

8.5. Paysera do të kreditojë fonde në një Llogari dhe fondet e debitimit nga një Llogari sipas Identifikuesit Unik të dhënë në Urdhër Pagesë - numrit të llogarisë Paysera ose numrit të Llogarisë IBAN. Paysera ka të drejtë, por jo detyrim, të kontrollojë nëse Identifikuesi Unik në Urdhër Pagesën e pranuar nga Paysera korrespondon me emrin dhe mbiemrin (emrin e personit juridik) të pronarit të Llogarisë. Në rast se Identifikuesi Unik i përmendur i është dhënë Paysera për të debituar nga ose për të kredituar para në Llogari, Urdhër Pagesa konsiderohet e ekzekutuar në mënyrën e duhur, nëse është ekzekutuar nga Identifikuesi Unik i paraqitur. Nëse Paysera verifikon Urdhër Pagesën dhe vëren mospërputhje të dukshme midis Identifikuesit Unik të dhënë Paysera dhe emrit dhe mbiemrit (emri i personit juridik) të zotëruesit të Llogarisë, Paysera ka të drejtë të refuzojë ekzekutimin e një Transaksioni Pagese të tillë.

8.6. Në rast se Paysera pranon një Urdhër Pagese për të transferuar para në llogarinë e pagesës së një ofruesi tjetër të shërbimeve të Pagesave, një Transaksion Pagese i tillë kryhet nga Paysera sipas Identifikuesit Unik në Urdhër Pagesë - numri i llogarisë së Përfituesit në formatin IBAN, përveç kur ofruesi i shërbimeve të Pagesës nuk përdor formatin IBAN të llogarisë. Paysera nuk mban përgjegjësi nëse Identifikuesi Unik nuk paraqitet në Urdhër Pagesë ose nuk është i saktë, dhe/ose ofruesi i shërbimeve të pagesave të Përfituesit ka vendosur një Identifikues Unik ndryshe për ekzekutimin e duhur të këtij Transaksioni Pagese (fondet e kreditimit të llogaria e pagesës së Përfituesit).

8.7. Nëse është e nevojshme dhe/ose kërkohet nga institucionet e shteteve të tjera, Paysera ka të drejtë të marrë informacion plotësues (psh. emrin dhe mbiemrin ose emrin e personit juridik të Përfituesit, një kod pagese) të kërkuar për ekzekutimin e duhur të Urdhër Pagesës.

9. Aktivitetet e Ndaluara

9.1. Klienti që përdor shërbimet e Paysera është i ndaluar nga :

9.1.1. mosrespektimi i termave të Marrëveshjes, Anekseve të Marrëveshjes, legjislacionit dhe akteve të tjera ligjore, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, parandalimin e pastrimit të parave dhe akteve të financimit anti-terrorizmit;

9.1.2. duke shkelur të drejtat e Paysera dhe të palëve të treta në treg, të drejtat e autorit, sekretet tregtare dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale;

9.1.3. duke siguruar informata të rreme, mashtruese ose të pasakta në Paysera; duke refuzuar të ofrojë informacion ose të ndërmarrë veprime të tjera të kërkuara me arsye nga Paysera; 

9.1.4. duke u siguruar palëve të treta informacion të rremë, mashtrues ose të pasaktë rreth Paysera dhe bashkëpunimit me Paysera;

9.1.5. duke ekzekutuar ose duke përfituar transferta të fondeve të fituara në mënyrë të paligjshme, nëse Klienti është i vetëdijshëm ose duhet të jetë i vetëdijshëm për të;

9.1.6. duke përdorur shërbimet e Paysera në një mënyrë që shkakton humbje, përgjegjësi ose pasoja negative ligjore ose financiare të tjera, ose dëme në reputacionin e biznesit të Paysera ose personave të tretë;

9.1.7. duke përdorur shërbimet Paysera, nëse Klienti, përfaqësuesi i tyre, zotëruesi përfitues, Transferta e Pagesave e ekzekutuar ose i pranuar përputhet me kriteret e paraqitura në lista e kufizimeve për ofrimin e shërbimeve Paysera;

9.1.8. përhapjen e viruseve kompjuterike dhe ndërmarrjen e veprimeve të tjera që mund të shkaktojnë keqfunksionime të Sistemit, dëmtimin e informacionit ose shkatërrimin dhe dëme të tjera të Sistemit, pajisjeve ose informacionit të Paysera;

9.1.9. ndërmarrjen e ndonjë veprimi tjetër të qëllimshëm që mund të çrregullojë ofrimin e Shërbimeve Paysera ndaj Klientit ose palëve të treta ose funksionimin e duhur të Sistemit;

9.1.10. organizimi i paligjshëm i lojërave të fatit, tregtimi i paligjshëm i stoqeve, indekseve, lëndëve të para, valutës (p.sh. Forex), opsionet, fondet e tregut të këmbimit (ETF); sigurimi i tregtisë, investimeve ose shërbimeve të tjera në këmbimin valutor, tregjet Forex dhe sistemet elektronike të tregtimit valutor; angazhomi në tregti të paligjshme të produkteve të duhanit, alkoolit, ilaçeve pa recetë, steroideve, armëve, substancave narkotike dhe vetive e tyre, prodhimin pornografik, llotarinë e paliçensuar, programet e paligjshme dhe artikuj ose produkte të tjerë të ndaluar me ligj;

9.1.11. pranimi i pagesave në valutë virtuale të parregulluar dhe/ose të pakontrolluar, duke blerë, konvertuar ose administruar atë në çfarëdo mënyre tjetër (ndalimi përfshin ekzekutimin ose pranimin e transfertave nga këmbyesit valutor virtual);

9.1.12. pa një pëlqim paraprak me shkrim të Paysera që ofron shërbime financiare dhe/ose duke organizuar ligjërisht tregtimin e aksioneve, indekseve, lëndëve të para, valutave (p.sh. Forex), opsione, fondeve të këmbyera në treg (ETFs), duke siguruar tregtim, investim ose shërbime të tjera të këmbimit valutor, Tregjet e Forex dhe sistemet elektronike të tregtimit valutor. Në rast se Klienti synon të sigurojë shërbime financiare duke përdorur Llogarinë, ata duhet të kenë një liçencë të vlefshme, të lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian ose një vend i tretë që imponon kërkesa ekuivalente ose thelbësisht të ngjashme dhe monitorohet nga autoritetet kompetente lidhur me respektimin e këtyre kërkesave;

9.1.13. pa një pëlqim paraprak me shkrim të Paysera për të organizuar lojëra fati, llotari, aktivitete të tjera me liçensim të posatshëm ose aktivitete që kërkojnë leje. Në rast se Klienti synon të sigurojë shërbimet e paraqitura duke përdorur Llogarinë, ata duhet të kenë një liçencë të vlefshme, të lëshuar nga një vend anëtari BE dhe i monitoruar nga autoritetet kompetente lidhur me respektimin e këtyre kërkesave;

9.1.14. të ketë më shumë se një Profil; regjistrimi i një Profili me emër fiktiv ose emrin e dikujt tjetër pa patur prokurë; regjistrimi i një Profili duke përdorur numra anonim telefoni ose të adresa email-i të siguruara nga individë ose faqe ueb të tjera;

9.1.15. sigurimi i shërbimeve që janë të ndaluara me ligj ose bien ndesh me rendin publik dhe parimet morale;

9.1.16. hyni në Sistem si një përdorues anonim (p.sh. përmes serverave proxy);

9.1.17. duke zbuluar Fjalëkalimet dhe veçoritë e tjera të personalizuara të sigurisë së Instrumenteve të Pagesave për personat e tretë dhe duke lejuar personat e tjerë të përdorin Shërbimet nëpërmjet emrit të Klientit.

9.2. Klienti do të rimbursojë të gjitha dëmet e drejtpërdrejta, gjobat dhe sanksionet e tjera monetare të aplikuara ndaj Paysera për shkak të mosrespektimit ose shkeljes së Termave, duke përfshirë, por pa u kufizuar në klauzolën 9.1 të kësaj Marrëveshjeje, si rrjedhojë e gabimeve të Klientit.

9.3. Klienti është përgjegjës dhe merr përsipër të rimbursojë çdo humbje të shkaktuar nga Paysera, klientëve të tjerë Paysera, dhe palëve të treta për shkak të përdorimit të Shërbimeve Paysera dhe shkeljes së kësaj Marrëveshjeje ose Anekseve të saj nga Klienti.

10. Dërgimi i Njoftimeve nga Palët, Komunikimi dhe Konsultimi i Klientëve

10.1.Klienti konfirmon se pranon që njoftimet Paysera do t'i ofrohen duke i vendosur ato në faqen e ueb të Sistemit dhe duke dërguar një email në adresën e paraqitur nga Klienti në kohën e regjistrimit në Sistem, ose duke e dërguar atë në adresën e paraqitur nga Klienti në kohën e regjistrimit në Sistem, ose duke dërguar një mesazh SMS në rastet kur Klienti ka treguar vetëm një numër telefoni celular. Klienti pranon se njoftimet e Paysera, të paraqitura në ndonjë nga mënyrat e lartpërmendura, do të konsiderohen si të siguruara siç duhet. Njoftimet përmes postës ose mesazheve SMS dërgohen vetëm nëse Klienti nuk ka treguar adresën e tyre të email. Nëse njoftime të tilla nuk lidhen me ndryshime thelbësore të Marrëveshjes, do të konsiderohet se Klienti ka marrë njoftimin brenda 24 orëve nga momenti kur i postimit në faqen e ueb të Sistemit ose i dërgesës me e-mail ose SMS tek Klienti. Nëse njoftimi dërgohet me postë, do të konsiderohet se Klienti e ka pranuarbrenda 5 (pesë) ditëve të punës, përveç nëse Klienti në të vërtetë e merr njoftimin më vonë se sa në termat e specifikuar në këtë pjesë të Marrëveshjes. Do të konsiderohet se mesazhet (pretendimet, kërkesat ose ankesat) nga Klientët pranohen në ditën e dorëzimit të tyre, nëse ato dorëzohen nga 08:00 deri në 20:00. (EET). Mesazhet e paraqitura jashtë kornizës kohore të caktuar do të konsiderohen të pranuara në 08:00 (EET) të ditës së ardhshme.

10.2.Klienti do të informohet për ndryshimet në Marrëveshje 60 (gjashtëdhjetë) ditë më parë. Do të konsiderohet se Klienti është njoftuar dhe ndryshimet në Termat e Marrëveshjes hyjnë në fuqi brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditësh pas dërgimit të njoftimit te Klienti me email ose me ndonjë instrument tjetër të paraqitur nga Klienti gjatë regjistrimit (postimit ose mesazhit SMS me link të një faqe përkatëse në internet). Informacioni mbi ndryshimet e Termave të Marrëveshjes publikohet gjithashtu në faqen e internetit të Sistemit.

10.3.Periudha 60 (gjashtëdhjetë) ditore e njoftimit nuk do të aplikohet dhe njoftimet do të ofrohen në përputhje me urdhrin e përcaktuar në klausolën 10.1, nëse:

10.3.1. Termat e Marrëveshjes ndryshohen për shkak të ndryshimeve të detyrueshme ligjore të kërkuara;

10.3.2. çmimet e shërbimeve janë ulur ose janë krijuar kushte të tjera të favorshme për Klientin;

10.3.3. Kostoja kryesore e shërbimeve të ofruara rritet dhe shkakton rritje të çmimeve të shërbimeve Paysera;

10.3.4. shfaqet një shërbim i ri ose një pjesë e shërbimit, i cili mund të përdoret ose jo nga Klienti sipas zgjedhjes së tij/saj.

10.4. Ndryshimet jo thelbësore të Marrëveshjes janë korrigjimet e stilit dhe gramatikore, duke parafrazuar dhe zhvendosur një fjali, një klauzolë ose një nen të Marrëveshjes për hir të saktësimit të kuptimit; sigurimi i shembujve për nene dhe ndryshime të tjera që nuk zvogëlojnë ose kufizojnë të drejtat e Klientit dhe nuk zmadhojnë përgjegjësinë e Klientit ose përkeqësojnë situatën e tij/saj.

10.5. Klienti merr përsipër të kontrollojë rregullisht, emailin dhe instrumentet e tjera për pranimin e njoftimeve të paraqitura në Llogari, si dhe faqet e ueb të Sistemit, dmth të paktën një herë në ditë pune, me qëllim njoftimit në kohën e duhur të ndryshimeve në Marrëveshjen.

10.6. Të gjitha njoftimet e Palëve do të dërgohen në gjuhën e Pranueshme ose në gjuhën në të cilën Marrëveshja i është paraqitur dhe njohur me shkrim Klientit.

10.7. Klienti merr përsipër të publikojë në Profilin e tij/saj dhe, në rast të ndryshimeve, të përditësojë menjëherë të dhënat e kontaktit (numrin e telefonit, adresën e email dhe adresën postare), të cilën Paysera mund t'a përdorë për të kontaktuar urgjentisht Klientin ose përfaqësuesit e Klientit. Në rast se Klienti nuk i përditëson të dhënat e kontaktit në Profilin e tij/saj, të gjitha pasojat e dorëzimeve të dështuara të njoftimeve nga Paysera tek Klienti, do të bien mbi Klientin

10.8. Me qëllim mbrojtjen e parave të Klientit nga veprimet e paligjshme të mundshme të personave të tretë, Klienti duhet gjithashtutë informojë menjëherë Paysera për vjedhje ose humbjen të dokumentit të identitetit personal ose të përfaqësuesit të Klientit.

10.9. Klienti mund të konsultohet lidhur me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Sistemin dhe ekzekutimin e Marrëveshjes duke dërguar pyetjet e tij/saj në email e paraqitur në faqen e ueb Paysera, duke telefonuar Kujdesin ndaj Klientit ose duke plotësuar një kërkesë në Llogari. Mesazhet e Klientit që lidhen me këtë Marrëveshje do të dërgohen në adresën e email të dhënë në faqen e ueb të Paysera ose në adresën postare të Paysera të paraqitur në Marrëveshje. Të gjitha mesazhet do t'i dërgohen Paysera-s pavarësisht se kush është ofruesi i drejtpërdrejtë i Shërbimeve të Pagesave i përcaktuar në Marrëveshje.

10.10. Paysera duhet të njoftojë Klientin paraprakisht, në përputhje me proçedurën e përcaktuar në klausolën 10.1. të Marrëveshjes, për dështimet e njohura dhe të mundshme teknike të Sistemit dhe sistemeve ose pajisjeve të palëve të treta të përfshira nga Paysera në ofrimin e shërbimeve, të cilat kanë ndikim në ofrimin e Shërbimeve Paysera.

10.11. Paysera mund të ndryshojë zgjidhjen për integrimin teknik të shërbimeve pa kufizime dhe në çdo kohë. Njoftimi për çdo ndryshim që kërkon korrigjime në softuerin e Klientit duhet të dërgohen së paku 90 (nëntëdhjetë) ditë përpara. Ndryshimet, e kërkuara nga ana e Klientit, do të bëhen me shpenzimet e tij.

10.12. Palët do të informojnë menjëherë njëri tjetrin për çdo rrethanë të rëndësishme në ekzekutimin e Marrëveshjes. Klienti duhet të dorëzojë dokumente që vërtetojnë rrethana të tilla (p.sh. ndryshimet në emër, adresë, adresë emaili, numër telefoni dhe të dhëna të tjera të kontaktit, ndryshimet e Përfaqësuesit e Klientit i autorizuar për të administruar fondet në Llogari, ndryshimet në nënshkrimet e përfaqësuesve të Klientit , Inicimi dhe hapja e proçedurave të ristrukturimit ose falimentimit ndaj Klientit, likuidimi, riorganizimi ose ristrukturimi i Klientit etj.), pavarësisht nëse ky informacion është i transferuar tashmë ose jo në regjistrat publikë.

10.14. Paysera ka të drejtë të kërkojë dokumentet e përfunduara jashtë vendit të përkthehen, legalizohen ose konfirmohen me Apostille, përveç kur aktet ligjore deklarojnë ndryshe.

10.15. Të gjitha shpenzimet për finalizimin, dorëzimin, konfirmimin dhe përkthimin e dokumenteve të ofruara për Paysera do të mbulohen nga Klienti.

10.16. Klienti ka të drejtë të konsultohet për amendimet e vlefshme në Marrëveshjen, Anekset e saj dhe Çmimet në faqen e ueb të Paysera në çdo kohë.

11. Amendamentet e Marrëveshjes

11.1. Paysera ka të drejtën të amendojë dhe/ose të plotësojë kushtet e Marrëveshjes në mënyrë të njëanshme sipas proçedurës së përcaktuar në Nenin 10 të kësaj Marrëveshjeje.

11.2. Klienti nuk ka të drejtë të ndryshojë dhe/ose të amendojë kushtet e Marrëveshjes në mënyrë të njëanshme.

11.3. Klienti ka të drejtë të pajtohet ose të kundërshtojë ndryshimet përpara ditës së sugjeruar të ndryshimeve, duke njoftuar Paysera për të paraprakisht. Nëse Klienti nuk e njofton Paysera për mosmarrëveshjen e tyre për amendimet deri në ditën e sugjeruar të hyrjes së tyre në fuqi, do të konsiderohet se Klienti pranon amendimet në Marrëveshje, dhe amendimet do të hyjnë në fuqi në ditën e përcaktuar. Nëse Klienti informon Paysera për mosmarrëveshjen e tyre për ndryshimet e Marrëveshjes, ato përfundojnë Marrëveshjen në përputhje me proçedurën e përcaktuar në klauzolën 12.12 të Marrëveshjes, dhe kushtet ekzistuese të Marrëveshjes do të jenë të vlefshme për Klientin gjatë periudhës së shprehur të 30 (tridhjetë) ditë kalendarike.

11.4.Anekset e Marrëveshjes ndryshohen sipas proçedurës së përcaktuar në Aneksin përkatës. Nëse nuk shtohet asnjë proçedurë amendimi në Aneks, do të zbatohet proçedura e ndryshimit dhe proçedura e informimit rreth amendimit, e shprehur në këtë Marrëveshje.

11.5. Palët mund të bien dakord për kushte plotësuese që nuk janë parashikuar në Marrëveshje ose ne Anekse, ose kushte të tjera që nuk janë të përcaktuar në Marrëveshje ose Aneks, përmes një marrëveshje të veçantë të shkruar. Një marrëveshje e tillë do të bëhet pjesë përbërëse e Marrëveshjes. Me kërkesën e Klientit, Paysera do të hartojë një projekt-marrëveshje dhe do t'i dërgohet Klientit me faks ose email (marrëveshja gjithashtu mund të lidhet në formën e një deklarate). Nëse Klienti pajtohet me marrëveshjen e hartuar, Klienti duhet të nënshkruajë projekt-marrëveshjen dhe t'i dërgojë një kopje të skanuar të dokumentit Paysera-s me faks ose email. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të dërgojë marrëveshjen me postë, me nënshkrimin origjinal të Klientit. Një marrëveshje e tillë do të hyjë në fuqi pasi marrëveshja e nënshkruar t'i dërgohet Paysera, d.m.th. nënshkrimi i marrëveshjes nga Paysera nuk kërkohet dhe Paysera nuk është e detyruar t'a dërgojë marrëveshjen e nënshkruar përsëri tek Klienti.

12. Pezullimi i Ofrimit të Shërbimit. Zgjidhja e Marrëveshjes

12.1. Paysera, me zgjedhjen e saj, dhe duke marrë parasysh një situatë specifike, duke i dhënë përparësi ekzekutimit të akteve ligjore të zbatuara në veprimtarinë e Paysera, dhe interesave të Klientit, ka të drejtën e njëanshme dhe pa një njoftim paraprak të aplikojë një ose disa prej masave të mëposhtme:

12.1.1. për të pezulluar ekzekutimin e një ose disa Transfertave të Pagesave;

12.1.2. për të pezulluar ofrimin e të gjitha ose një pjese të shërbimeve për Klientin;

12.1.3. për të ndaluar fondet e Klientit që janë çështje mosmarrëveshjeje;

12.1.4. për të bllokuar Llogarinë (d.m.th. të pezullojë plotësisht ose pjesërisht Transaksionet e Pagesave në Llogari) dhe/ose Instrumentin e Pagesës (d.m.th. plotësisht dhe pjesërisht ndalon përdorimin e Instrumentit të Pagesave);

12.1.5. për të refuzuar të ofroj shërbime;

12.1.6. për të kthyer fondet e bllokuara nga Llogaria e Klientit tek dërguesi kryesor i fondeve.

12.2. Masat e paraqitura në klauzolat 12.1.1–12.1.6 të Marrëveshjes mund të zbatohen vetëm në raste të jashtëzakonshme si më poshtë:

12.2.1. nëse Klienti shkel thelbin e Marrëveshjes ose Anekset e saj, ose lind një kërcënim i vërtetë që shkel pjesën thelbësore të Marrëveshjes ose të Anekseve të saj nga Klienti;

12.2.2. nëse aktivitetet e Klientit që përdor një Llogari Paysera kanë potencialin për të dëmtuar reputacionin e biznesit të Paysera;

12.2.3. nëse Klienti nuk kryen proçedurat e nevojshme të identifikimit, ose nuk paraqet informacionin e kërkuar nga Paysera, ose Klienti ofron informacion që nuk përputhet me kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni ose Paysera, ose lindin dyshime lidhur me origjinën dhe vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura te Paysera, gjithashtu nëse Paysera ka dyshime të arsyeshme se Klienti nuk respekton kërkesat e vendosura në Nenin 9 të Marrëveshjes;

12.2.4. nëse, për shkak të ofrimit të mëtejshëm të shërbimeve dhe veprimtarisë së Klientit, interesat e justifikuar të palëve të treta mund të dëmtohen;

12.2.5. nëse, për shkaqe objektive të arsyetuara, të lidhura me sigurinë e fondeve në Llogari dhe/ose Instrumentin e Pagesës, dyshohet për përdorim të paautorizuar ose mashtrim të parave në Llogari dhe/ose në Instrumentin e Pagesave;

12.2.6. nëse Paysera mëson për vjedhjen ose humbjen e Instrumentit të Pagesës, dyshon ose zbulon lidhur me blerje të paligjshme ose përdorimin e paautorizuar të Instrumentit të Pagesës, gjithashtu në rast të fakteve ose dyshimeve që të dhënat e personalizuara të sigurisë së Instrumentit të Pagesës (përfshirë instrumentet e konfirmimit të identitetit) bëhet të njohura ose mund të përdoret nga persona të tretë, Paysera ka dyshime të arsyeshme se fondet ose Instrumenti i Pagesave mund të përdoren ilegalisht nga persona të tretë, ose Llogaria dhe/ose Instrumenti i Pagesave mund të përdoret për veprimtari të paligjshme;

12.2.7. nëse Paysera merr informacion të vërtetuara për çështje likuidimi ose falimentimi të Klientit; 

12.2.8. në rastet e specifikuara në legjislacion;

12.2.9. në raste të tjera të përmendura në Marrëveshje ose në Anekset e saj.

12.3. Masa e përcaktuar në klauzolën 12.1.6 të Marrëveshjes mund të zbatohet ndaj Klientit në rast se Paysera ka dyshime të arsyeshme se Klienti është i angazhuar në aktivitete mashtruese. Në këtë rast, fillimisht fondet e paguesve primarë në Llogarinë e Klientit ngrijnë dhe, nëse Klienti nuk kryen veprimet e nevojshme (plotësimi i një procedurë tjetër identifikimi, sigurimi i dokumenteve të kërkuara) ose të sigurojë një shpjegim të arsyetuar të rastit specifik në kohë, fondet e ngrira mund t'i kthehen paguesve primarë. Kjo masë zbatohet gjithashtu edhe në rastet kur Paysera ka një urdhër të zbatimit të ligjit për kthimin e fondeve të ngrira tek paguesi primar.

12.4. Qëllimi i kufizimeve të përcaktuara në klauzolën 12.1 është të mbrojë Payseran, personat e tretë dhe Klientin nga sanksione të mundshme monetare, humbje dhe pasoja të tjera negative.

12.5. Paysera do të informojë Klientin për masat e treguara në pikën 12.1. menjëherë (në një orë) dhe mundësinë e kthimit të parave që i takon Klientit në 2 (dy) ditë pune nga momenti i pezullimit të ofrimit të shërbimeve, përveç rasteve kur sigurimi i një informacioni të tillë do të dobësonte masat e sigurisë ose ndalohet nga aktet ligjore.

12.6. Në rastet e një dyshimi të arsyeshëm se po ekzekutohen pastrim i parave, financim terrorizmi ose aktiviteteve të tjera kriminale nëpërmjet Klientit ose Llogarisë së Klientit, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose tërësisht ofrimin e shërbimeve Klientit për një periudhë prej 30 (tridhjetë) ditësh me të drejtën për të vijuar deri në një numër të pakufizuar kohe derisa të tërhiqen ose të konfirmohen tërësisht akuzat.

12.7. Në rast dyshimi të arsyeshëm nga Paysera se Llogaria ose Llogaria Paysera e Klientit është hakuar, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose tërësisht ofrimin e shërbimeve për Klientin pa njoftim paraprak. Në këtë rast, Paysera do të informojë Klientin rreth pezullimit dhe do të sigurojë informacione të mëtejshme mbi veprimet që duhet të kryhen nga Klienti në mënyrë që të rifillojë ofrimi i shërbimeve për Klientin.;

12.8. Paysera anullon bllokimin e Instrumentit të Pagesës dhe/ose Llogarisë (ose e zëvendëson atë me një Instrument Pagese të ri) kur shkaqet e bllokimit të Llogarisë dhe/ose të Instrumentit të Pagesave pushojnë së ekzistuari.

12.9. Llogaria dhe/ose Instrumenti i Pagesës mund të bllokohet me iniciativën e Klientit nëse Klienti paraqet një kërkesë të përshtatshme për Paysera dhe njofton Paysera se Instrumenti i Pagesës së Klientit është vjedhur ose humbur në një mënyrë tjetër, ose paratë në Llogari dhe/ose Instrumentin e Pagesës janë përdorur ose mund të përdoren në mënyrë të paligjshme. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti që më vonë të konfirmojë kërkesën e dorëzuar verbalisht për të bllokuar Llogarinë dhe/ose Instrumentin e Pagesës me shkrim ose në një mënyrë tjetër të pranueshme për Paysera. Nëse Llogaria dhe/ose Instrumenti i Pagesës është bllokuar me nismën e Klientit, Paysera ka të drejtë të anullojë bllokimin vetëm pasi të marrë një kërkesë me shkrim nga Klienti ose të zbatojë proçedurat e identifikimit të Klientit përveç nëse Marrëveshja thotë ndryshe. Paysera ka të drejtë të zëvendësojë Instrumentin e Pagesave të bllokua me një të ri.

12.10. Paysera nuk ka përgjegjësi për humbjet e klientit të shkaktuara për shkak të pezullimit të ofrimit të shërbimeve, bllokimit të Llogarisë dhe/ose Instrumentit të Pagesës ose veprimeve të tjera nëse ato janë kryer sipas proçedurës së përcaktuar në Marrëveshjen ose Aneksin e saj dhe në rrethanat e përshkruara në dokumentet e përmendura.

12.11. Duke ndjekur proçedurën e përcaktuar me ligj, Paysera ka të drejtë të mbajë paratë e një Transaksioni Pagese deri në 10 (dhjetë) ditë pune ose për një periudhë më të gjatë kohore të përcaktuar me ligj, me Marrëveshje ose në Anesin saj.

12.12. Klienti ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen në mënyrë të njëanshme pa e ankimuar në gjykatë, por duhet të njoftojë Payseran me shkrim 30 (tridhjetë) ditë kalendarike paraprakisht. Nëse Klienti ndërpret Marrëveshjen, paraja elektronike e lëshuar i kthehet Klientit sipas metodës së zgjedhur prej tij (të treguar në Marrëveshje) sipas limiteve të Transfertave të Pagesës të specifikuara në këtë Marrëveshje.

12.13. Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe Suplementet e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë të ofrojë shërbime pa treguar arsyen, duke njoftuar Klientin për këtë paraprakisht 60 (gjashtëdhjetë) ditë sipas metodës së parashikuar në Nenin 10 të kësaj Marrëveshje. Paysera gjithashtu ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe Anekset e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë të ofrojë shërbime për arsyet e përcaktuara në klausolën 12.2 të kësaj Marrëveshje, duke njoftuar Klientin për këtë 30 (tridhjetë) ditë përpara sipas mënyrës së parashikuar në Nenin 10 të kësaj Marrëveshje.

12.14. Në rast të ndërprerjes së Marrëveshjes, Paysera zbret nga LLogaria e Klientit shumat e parave për Shërbimet Paysera të ofruara Klientit, si edhe gjobat, humbjet, mashtrimet dhe shumat e tjera të paguara palëve të treta ose shtetit, që Paysera i ka paguar për shkak të fajit të Klienti. Nëse shuma e parave në Llogarinë Paysera të Klientit nuk mjafton për të mbuluar të gjitha shumat e specifikuara në këtë klauzolë, Klienti merr përsipër të transferojë shumat e nevojshme në llogarinë e Paysera brenda 3 ditëve të punës. Në rast se Paysera rimerr një pjesë të shumave të paguara palëve të treta, Paysera merr përsipër t'i kthejë Klientit shumat e rimbursuara.

12.15. Ndërprerja e Marrëveshjes së Përgjithshme nuk e përjashton Klientin nga ekzekutimi i duhur i të gjitha përgjegjësive ndaj Paysera, të cilat vepronin mbi Klientin përpara ndërprerjes së Marrëveshjes.

12.16. Kur Paysera ndërpret Marrëveshjen me Klientin, Klienti duhet të zgjedhë një metodë për kthimin e parave elektronike të tij/saj. Klienti pranon të zbatojë veprimet e nevojshme për të shlyer të gjitha paratë elektronike dhe kupton se me këto mënyra Paysera synon të zvogëlojë rrezikun e mashtrimit dhe të përmbushë kërkesat ligjore kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit.

12.17. Në rast se, pas përfundimit të Marrëveshjes midis Paysera dhe Klientit, Klienti nuk zgjedh metodën për shlyerjen e parave elektronike dhe/ose nuk përfundon një proçedurë plotësuese identifikimi për rritjen e kufijve, Paysera mund (por nuk është e detyruar) të riblejë paratë elektronike të Klientit me mënyrën e disponueshme në momentin e shlyerjes.

13. Konfidencialiteti dhe Mbrojtja e të Dhënave

13.1. Palët marrin përsipër të mbajnë sekret informacionin teknik dhe tregtar të njëri-tjetrit, përveç informacionit në dispozicion të publikut, i cili u është bërë i njohur atyre gjatë ekzekutimit të kësaj marrëveshjeje, dhe pa i transferuar ato tek palët e treta pa pëlqimin me shkrim të Palës tjetër ose të përfaqësuesit të tij ligjor.

13.2. Klienti pajtohet që Paysera të administrojë të Dhënat Personale të tyre me qëllim të ofrimit të shërbimeve për Klientin dhe të ekzekutojë përgjegjësi të tjera bazuar në këtë marrëveshje. Palët garantojnë sigurinë e të Dhënave Personale të përfituara gjatë ekzekutimit të kësaj marrëveshjeje. Të Dhënat Personale përdoren në masën e nevojshme për të ekzekutuar këtë Marrëveshje. Të Dhënat Personale të lartpërmendura nuk mund t'u zbulohen palëve të treta pa pëlqimin e subjektit të këtyre të dhënave, përveç rasteve të parashikuara me ligj ose në këtë marrëveshje.

13.3. Ruajtja dhe mbrotja e të dhënave rregullohet nga Aneks Kontrata Politikat e Privatësisë, të cilat Klienti i lexon dhe angazhohet t'i përmbahet.

13.4. Klienti merr përsipër të mbrojë, pa zbuluar ndonjë fjalëkalim të krijuar prej tyre ose të ofruar nën këtë Marrëveshje, ose karakteristika të tjera të personalizuara të sigurisë së Instrumenteve të Pagesave ndaj personave të tretë dhe të mos lejojë personat e tjerë të përdorin shërbime nën emrin e Klientit . Nëse Klienti nuk e ka përmbushur këtë detyrim dhe/ose ka mundur, por nuk e ka penguar atë dhe/ose ka kryer veprime të tilla me qëllim ose për shkak të neglizhencës së tij, Klienti merr përsipër plotësisht humbjet dhe të rimbursojë humbjet e shkaktuara personave të tjerë për shkak të veprimeve të Klientit ose mosveprimit të tyre.

13.5. Në rast të humbjes së Fjalëkalimit të Llogarisë ose Fjalëkalime të tjera nga Klienti ose Fjalëkalimi (et) janë zbuluar jo për faj të Klientit ose Paysera, ose në rast se ka ndodhur një kërcënim i vërtetë ose mund të ndodhë në Profilin e Klient, Klienti merr përsipër të ndryshojë Fjalëkalimet menjëherë ose, nëse Klienti nuk ka mundësinë t'a bëjë atë, njoftoni menjëherë Paysera (jo më vonë se brenda një dite kalendarike) sipas mënyrave të treguara në Nenin 10. Paysera nuk do të jetë përgjegjës për pasojat që rrjedhin për shkak të dështimit të njoftimit.

13.6. Pasi Paysera merr njoftimin nga Klienti siç paraqitet në klauzolën 13.5, Paysera do të pezullojë menjëherë hyrjen (aksesin) në Profilin e Klientit dhe ofrimin e shërbimeve Paysera derisa të sigurohet ose krijohet një fjalëkalim i ri për Klientin.

13.7. Paysera tërheq vëmendjen e Klientit në faktin se emaili i lidhur me Llogarinë Paysera dhe gjithashtu instrumente të tjera (p.sh. një numër telefoni celular), të cilët sipas zgjedhjes së Klientit janë të lidhura me Llogarinë Paysera të tyre, përdoren si instrumente për komunikim ose identifikim të Klientit, prandaj këto instrumente dhe kredencialet e hyrjes do të mbrohen nga Klienti. Klienti është plotësisht përgjegjës për sigurinë e fjalëkalimeve të email të tyre dhe të gjithë instrumenteve të tjerë të përdorur prej tyre, si dhe fjalëkalimet e hyrjes. Fjalëkalimet janë informacion sekret, dhe Klienti është përgjegjës për zbulimin e tyre dhe për të gjitha veprimet e kryera pas vendosjes së fjalëkalimit nga Klienti për një Profil të caktuar ose një Instrument tjetër Pagesash. Paysera rekomandon të memorizoni Fjalëkalimet dhe të mos i shkruani tek ndonjë instrument ku mund të jenë të dukshme nga persona të tjerë.

13.8. Paysera ka të drejtë të transmetojë të gjitha informacionet e rëndësishme të mbledhura për Klientin dhe veprimtarinë e tyre tek institucionet e zbatimit të ligjit, autoritetet shtetërore (Administrata Tatimore (AT), Fondi i Sigurimeve Shoqërore dhe institucionet e tjera financiare, nëse ky detyrim përcaktohet nga legjislacioni, dhe për të verifikuar nëse ka shkelje në këtë Marrëveshje dhe në zbatimin e legjislacionit.

13.9. Klienti i lejon Paysera të drejtën për të ndërmarrë masat e nevojshme, përfshirë, por pa u kufizuar, në paraqitjen e kërkesave personave të tretë direkt ose përmes palëve të treta, në mënyrë që të përcaktojë identitetin e Klientit dhe saktësinë e të dhënave të tjera (p.sh. një regjistër të personave juridikë, sistemet për kontrollimin e vlefshmërisë së dokumenteve personale, etj) të paraqitura nga Klienti.

13.10. Paysera thekson se në të gjitha rastet Paysera operon vetëm si ofrues i shërbimit për Klientin, i cili nuk ofron ose siguron ndonjë shërbim për Përfituesin derisa ata të bëhen Klientë të Paysera.

13.11. Paysera ka të drejtë të regjistrojë bisedat telefonike me Përfaqësuesit e Klientit. Palët bien dakord që bisedat telefonike dhe mesazhet e transferuara përmes email, postës dhe mjeteve të tjera telekomunikuese mund të konsiderohen prova gjatë zgjidhjes së mosmarrëveshjeve midis Palëve. Me këtë Marrëveshje, Klienti konfirmon se e kuptojnë dhe pranojnë që Paysera të regjistrojë biseda telefonike me Përfaqësuesit e Klientit. Klienti gjithashtu ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë biseda telefonike dhe korrespodenca të tjera për qëllime objektive të ligjshme të përcaktuara nga politika e privatësisë së Klientit dhe rregullat e përpunimit të të dhënave personale.

13.12. Klienti pajtohet që numri i Llogarisë së tyre dhe të dhënat personale të kërkuara për ekzekutimin e një Transferte Pagese mund të zbulohen dhe shfaqen tek përdorues të tjerë Paysera, që synon të bëjë një transfertë pagese për Klientin nëse një përdorues tjetër i Paysera hyn në identifikuesin e konfirmuar të Klientit (emrin e personit juridik, numrin e llogarisë bankare, adresën e email ose numrin e telefonit).

13.13. Sipas pëlqimit të Klientit, të dhënat e Klientit gjithashtu mund të transmetohen te iniciuesi i pagesës ose te institucionet e shërbimit të informacionit të llogarisë. Paysera mund të refuzojë të sigurojë një ofrues të shërbimit të informacionit të llogarisë ose të lejojë qasje të një ofruesi të shërbimit për inicimit të pagesave në llogarinë e Klientit bazuar në arsye objektive dhe të mirë menduara lidhur me qasjen e paautorizuar ose të padrejtë në Llogari, të përfituar nga ai ofrues i shërbimit të informacionit të llogarisë ose shërbimi i fillimit të pagesës ofruesi, duke përfshirë inicimin e transaksionit të paautorizuar ose të padrejtë të pagesave. Në raste të tilla, Paysera do të informojë Klientin për refuzimin e lejimit të hyrjes në Llogari dhe të tregojë arsyet e një veprimi të tillë. Ky informacion duhet t'i jepet Klientit para refuzimit të lejimit të hyrjes në Llogari, nëse është e mundur, menjëherë me dhënien e refuzimit, përveç nëse dhënia e një informacioni të tillë mund të dobësojë masat e sigurisë ose të jetë e ndaluar sipas legjislacionit.

14. Përgjegjësitë e Palëve

14.1. Secila Palë është përgjegjëse për të gjitha gjobat, humbjet që Pala tjetër ka hasur për shkak të shkeljes së Marrëveshjes së bërë nga Pala fajtore. Pala fajtore merr përsipër përgjegjësinë e rimbursimit të dëmit të shkaktuar drejtpërdrejtë ndaj Palës së prekur. Në të gjitha rastet, përgjegjësia e Payseras sipas Marrëveshjes është e kufizuar nga dispozitat e mëposhtme;

14.1.1. Paysera do të jetë përgjegjëse vetëm për dëmet e drejtpërdrejta të shkaktuara nga një shkelje e drejtpërdrejtë dhe thelbësore të Marrëveshjes së bërë nga Paysera dhe vetëm për dëmet që mund të ishin parashikuar nga Paysera gjatë kohës së shkeljes së Marrëveshjes;

14.1.2. shuma e kompensimit për dëmet e shkaktuara nga shkelja e Marrëveshjes nga Paysera nuk duhet të tejkalojë mesataren e Tarifave të Komisionit për 3 (tre) muajt e fundit të paguara nga Klienti për shërbimet e ofruara. Ky kufizim zbatohet për shumën totale të të gjitha shkeljeve të muajit. Në rast se mesatarja prej 3 (tre) muajsh nuk mund të llogaritet, kompensimi nuk mund të tejkalojë 2000 euro (dy mijë euro);

14.1.3. në të gjitha rastet, Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për mospranimin e fitimit dhe të ardhurave nga Klienti, për humbjen e reputacionit të Klientit, humbjen ose dështimin e biznesit të Klientit dhe për dëmtimet indirekte;

14.1.4. kufizimet e përgjegjësisë së Paysera nuk do të zbatohen, nëse këto kufizime janë të ndaluara nga ligji në fuqi.

14.2. Paysera nuk garanton funksionimin e pandërprerë të Sistemit, sepse funksionimi i Sistemit mund të preket (çrregullohet) nga shumë faktorë përtej kontrollit të Paysera. Paysera do të bëjë të gjitha përpjekjet për të siguruar funksionim të rrjedhshëm, pa ndërprerje të Sistemit megjithatë, Paysera nuk do të jetë përgjegjës për pasojat e krijuara nga çrregullimet e funksionimit të sistemit, nëse çrregullime të tilla nuk janë shkaktuar nga Paysera.

14.3. Sistemi mund të mos funksionojë për shkak të arsyeve nën kontrollin e Paysera dhe Paysera nuk do të sigurojë ndonjë kompensim për keqfunksionimet nëse Sistemi ka qenë i arritshëm për më shumë se 99% (nëntëdhjetë e nëntë përqind) të të gjitha kohërave, gjatë një mesatare prej të paktën 3 ( tre) muaj.

14.4. Rastet, kur Paysera kufizon hyrjen në sistem përkohësisht, por jo më gjatë se 24 (njëzet e katër) orë, për shkak të riparimit të Sistemit, punëve zhvillimore dhe rasteve të tjera të ngjashme, dhe nëse Paysera informon klientin për raste të tilla paraprakisht të paktën 2 (dy) ditë kalendarike, nuk do të konsiderohen çrregullime të funksionimit të Sistemit.

14.5. Paysera nuk është përgjegjës për:

14.5.1. tërheqja e parave dhe transferimi nga Llogaria Paysera dhe për Transaksione Pagese të tjera me fondet e mbajtura në Llogarinë Paysera të Klientit nëse Klienti nuk i ka mbrojtur fjalëkalimet dhe instrumentet e tij të identifikimit, dhe si rezultat ata u janë bërë të njohura personave të tjerë, dhe gjithashtu për veprime të paligjshme dhe transaksione të personave të tretë të kryera duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe/ose të paligjshme ose të dhëna të përfituara në mënyrë të paligjshme;

14.5.2. gabime dhe transaksione të vonuara ose të humbura të bëra nga bankat, sistemet e faturimit dhe palët e tjera të treta;

14.5.3. pasojat që lindin për shkak të shqetësimeve të përmbushjes së detyrimeve të Paysera, të shkaktuar nga një palë e tretë e cila është jashtë kontrollit të Paysera;

14.5.4. pasojat që lindin pasi Paysera përfundon ligjërisht Marrëveshjen, anullon Profilin e Klientit ose kufizon hyrjen në të, gjithashtu pas një kufizimi të arsyeshëm ose përfundimit të ofrimit të një pjese të Shërbimeve;

14.5.5. mallrat dhe shërbimet e blera duke përdorur një Llogari Paysera, dhe gjithashtu për palën tjetër, e cila përfiton pagesa nga Llogaria Paysera, duke mos respektuar termat e ndonjë marrëveshjeje;

14.5.6. për mospërmbushje të detyrimeve dhe dëmeve kontraktuale të veta, të shkaktuar si rrjedhojë e përmbushjes së detyrave të përcaktuara me ligj të Paysera.

14.6. Klienti siguron që të gjitha veprimet e Klientit në lidhje me ekzekutimin e Marrëveshjes do të jenë në përputhje me ligjin në fuqi.

14.7. Klienti është plotësisht përgjegjës për korrektësinë e të dhënave, urdhërave dhe dokumenteve të paraqitura në Paysera.

14.8. Nëse Paysera bëhet e vetëdijshme për një Transaksion Pagese të paautorizuar, Paysera do t'ia kthejë Klientit shumën e Transaksionit të Pagesës së paautorizuar dhe, kur është e përshtatshme, të rivendosë balancën e Llogarisë nga e cila është debituar shuma, deri në pikën përpara se të bëhej transaksioni i paautorizuar i kryer, përveç rasteve kur Paysera ka arsye të dyshojë për veprimtari mashtruese dhe i raporton tek autoriteti mbikëqyrës.

14.9. Klienti mban përgjegjësi për të gjitha humbjet që janë krijuar për shkak të Transaksioneve të Pagesave të paautorizuara, nëse këto humbje janë shkaktuar për shkak të: përdorimit të një instrumenti të pagesave të humbur ose të vjedhur; blerje të paligjshme të një Instrumenti Pagesash, nëse Klienti nuk ka mbrojtur karakteristikat e personalizuara të sigurisë së tij (përfshirë instrumentet e konfirmimit të identitetit).

14.10. Klienti mund të pësojë ndonjë humbje të shkaktuar për shkak të Transaksioneve të Pagesës të paautorizuara, nëse Klienti ka pësuar humbjet si rezultat i veprimit të pandershëm ose për shkak të pakujdesisë së rëndë të tij ose të mos përmbushjes me qëllim të një ose disa prej detyrave të paraqitura më poshtë:

14.10.1. respektimi i rregullave që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e instrumentit të Pagesës të parashikuar në këtë Marrëveshje ose Anekset e tij, kur përdorni Instrumentin e Pagesës;

14.10.2. nëse Klienti mëson për një humbje, vjedhje, blerje të paligjshme ose përdorim të paautorizuar të Instrumentit të Pagesës, për fakte dhe dyshime se karakteristikat e personalizuara të sigurisë të Instrumenteve të Pagesës të tyre janë bërë të njohura ose mund të përdoren nga persona të tretë, Klienti do të njoftojë Paysera ose subjektin e përcaktuar nga Paysera menjëherë, në përputhje me rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e Instrumentit të Pagesës të parashikuara në këtë Marrëveshje dhe Anekset e saj;

14.10.3. të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme për mbrojtjen e të dhënave të personalizuara të sigurisë së Instrumentit të Pagesës pasi të jetë lëshuar Instrumenti i Pagesës.

14.11. Klienti duhet të kontrollojë informacionin rreth Transaksioneve të Pagesave të kryera në Llogari të paktën një herë në muaj dhe të njoftojë Paysera për Transaksionet e Pagesave të paautorizuara ose të ekzekutuara jo korrekt, gjithashtu për çdo gabim, mospërputhje ose pasaktësi në Pasqyrën e Llogarisë. Njoftimi do të dorëzohet jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike pas ditës kur Paysera, sipas Klientit, ka kryer Transaksionin e Pagesave të Paautorizuar ose ka kryer Transaksionin e Pagesave në mënyrë jo korrekte. Nëse Klienti nuk paraqet njoftimet e përcaktuara brenda periudhës së paraqitur, konsiderohet se Klienti është pajtuar pa kushte për Transaksionet e Pagesave që ishin ekzekutuar në llogarinë e pagesës. Klienti duhet t'i paraqesë Paysera çdo informacion në lidhje me hyrjet e paligjshme në llogari ose veprime të tjera të paligjshme lidhur me Llogarinë, dhe të ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme të paraqitura nga Paysera për të ndihmuar në hetimin e veprimeve të paligjshme.

14.12. Pala lirohet nga përgjegjësia për mospërmbushje të Marrëveshjes në rast se Pala dëshmon se Marrëveshja nuk është ekzekutuar për shkak të rrethanave të forcave madhore, të provuara në përputhje me proçedurën e përcaktuar me ligj. Klienti do të njoftojë Paysera për forcën madhore me shkrim brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike pas ditës së zhvillimit të rrethanave të tilla. Paysera do të njoftojë Klientin rreth rrethanave të forcave madhore përmes email ose faqeve të ueb të Sistemit.

15. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve midis Klientit dhe Paysera, Proçedura e Paraqitjes së Kërkesave

15.1. Paysera synon të zgjidhë të gjitha mosmarrëveshjet me Klientin në mënyrë miqësore, menjëherë dhe sipas termave të pranueshme për Palët, kështu, në rast mosmarrëveshje, Klientët inkurajohen që, para së gjithash, t'i drejtohen direkt Payseras. Mosmarrëveshjet zgjidhen me negocim.

15.2. Klienti mund të paraqesë çdo kërkesë ose ankesë në lidhje me shërbimet e pagesës së ofruara nga Paysera duke dërguar një njoftim përmes email, duke telefonuar Kujdesin ndaj Klientit ose duke dërguar një njoftim nëpërmjet Profilit.

15.3. Ankesa duhet t'i referohet përmbajtjes së rrethanave dhe dokumenteve që shërbejnë si bazë për ankesën. Nëse Klienti bazon ankesën e tij/saj në dokumentet të cilat Paysera nuk i posedon, Klienti duhet të dorëzojë të tilla dokumente ose kopjet e tyre.

15.4.Paysera do të shqyrtojë një kërkesë me shkrim ose ankesë të Klientit jo më vonë se brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve të punës nga dita e pranimit të kërkesës, dhe t'i sigurojë Klientit një përgjigje të detajuar, të motivuar, të bazuar në dokumente. Në raste të jashtëzakonshme, kur për shkak të arsyeve jashtë kontrollit të kompanisë, Paysera nuk është në gjendje të sigurojë përgjigje brenda 15 ditëve të punës, Paysera do t'i sigurojë Klientit një përgjigje jo përfundimtare, duke treguar arsyen e vonesës dhe afatin e paraqitjes së përgjigjes përfundimtare. Afati i fundit për të dhënë një përgjigje përfundimtare nuk duhet të kalojë 35 (tridhjetë e pesë) ditë pune. Një përgjigje do t'i jepet Klientit përmes mënyrave të specifikuara në klauzolën 10.1 të Marrëveshjes, përveç nëse Klienti kërkon që përgjigjia ndaj kërkesës ose ankesës së tyre, të sigurohet përmes mjeteve të tjera.

15.5. Analiza e ankesave të Klientit nga Paysera është pa pagesë.

15.6. Nëse Klienti nuk është i kënaqur me vendimin e marrë nga Payseras, Klienti ka të drejtë të përdorë të gjitha mjetet juridike për të mbrojtur të drejtat e tij/saj dhe të paraqesë kërkesën autoritetit mbikëqyrës nënprocedure established by the supervisory authority.

15.7. Në rast të mos zgjidhjes së mosmarrëveshjes në mënyrë miqësore ose në mënyra jashtëgjyqësore të tjera të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, mosmarrëveshja do të zgjidhet nga gjykatat pranë selisë qendrore të Paysera duke ndjekur proçedurën e përcaktuar me ligj.

15.8. Ligji i Republikës së Lituanisë është i zbatueshëm për këtë Marrëveshje, Anekset e saj dhe për marrëdhëniet e Palëve të cilat nuk janë të rregulluara nga kjo Marrëveshje, duke përfshirë rastet kur një mosmarrëveshje midis Klientit dhe Payseras është nën juridiksionin e një gjykate të një shteti tjetër.

16. Dispozitat Përfundimtare

16.1. Secila Palë konfirmon se i zotëron të gjitha lejet dhe liçencat e kërkuara sipas ligjit në fuqi, të cilat janë të nevojshme për ekzekutimin e kësaj Marrëveshjeje.

16.2. Titujt e paragrafeve dhe neneve të Marrëveshjes janë përcaktuar vetëm për lehtësinë e Palëve dhe nuk mund të përdoren për interpretimin e dispozitave të kësaj Marrëveshjeje.

16.3. Palët i nënshtrohen shtetit dhe subjekteve të tjera për përmbushjen e të gjitha detyrimeve tatimore në mënyrë të pavarur. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për ekzekutimin e detyrimeve tatimore të Klientit, ose llogaritjen dhe transferimin e tatimeve vepruese ndaj Klientit.

16.4. Paysera në të gjitha rastet vepron si një Palë e Marrëveshjes e pavarur që nuk kontrollon ose nuk merr përgjegjësi për produktet dhe shërbimet që paguhen për përdorimin e Shërbimeve të Pagesave. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë që blerësi, shitësi ose ndonjë palë tjetër do të përmbushë termat e një shitblerje të lidhur me Klientin.

16.5. Klienti nuk ka të drejtë të përcjellë të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga kjo Marrëveshje te palët e treta pa pëlqimin paraprak me shkrim nga Paysera. Paysera rezervon të drejtën të përcjellë të drejtat dhe detyrimet e saj që rrjedhin nga kjo Marrëveshje palëve të treta në çdo kohë pa pëlqimin e Klientit nëse një transferim i tillë i të drejtave dhe detyrimeve, nuk është në kundërshtim me legjislacionin.

16.6. Nëse ndonjë dispozitë e Marrëveshjes bëhet e pavlefshme, dispozitat e tjera të kësaj Marrëveshjeje mbeten në fuqi.

16.7. Marrëveshja do të hyjë në fuqi në përputhje me klauzolën 2.4 të kësaj Marrëveshjeje. Klienti mund të ruajë tekstin e Marrëveshjes në kohën e regjistrimit në Sistem.

16.8. Kjo Marrëveshje ofrohet në Sistemin në disa gjuhë. Marrëveshja e zbatueshme për Klientin është lidhur në gjuhën në të cilën Marrëveshja i është prezantuar Klientit në kohën e regjistrimit në Sistem.

16.9. Linqet në faqet ueb të dhëna në këtë Marrëveshje dhe Anekset që rregullojnë ofrimin e shërbimeve të veçanta janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje dhe zbatohen për Klientin nga momenti i fillimit të përdorimit të shërbimit përkatës.

Detaje ligjore: “Paysera LT”, UAB, kodi i personit juridik 300060819; Licenca e institucionit elektronik monetar Nr. 1, lëshuar në 27 Shtator 2012 (lëshuar nga Banka e Lituanisë). Të dhënat në lidhje me "Paysera LT", UAB grumbullohen dhe ruhen në Regjistrin e Entiteteve Ligjore të Republikës së Lituanisë. Të dhënë të hollësishme në lidhje me grupin e korporatës Paysera, përfshirë adresat e zyrave të korporatës dhe adresat e email janë dhënë > këtu.

Autoriteti mbikëqyrës i “Paysera LT”, UAB është Banka e Lituanisë, kodi identifikues 188607684, adresa: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius, Lituani www.lb.lt/en.