Pdf
Kthehu te përmbajtja

Marrëveshja e përditësuar hyn në fuqi: 15 Maj, 2023

Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientët e Biznesit

1. Dispozitat e përgjithshme

 

1.1. Marrëveshja aktuale është lidhur midis Paysera dhe klientit.

1.2. Objekti i Marrëveshjes: kjo Marrëveshje përcakton termat dhe kushtet kryesore ndërmjet klientit dhe Paysera kur klienti regjistrohet në sistem, hap një llogari në Paysera dhe përdor shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. kushtet e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera përcaktohen në Shtojcat e Marrëveshjes, marrëveshjeve dhe rregullave të tjera që janë pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje. Këto kushte zbatohen për klientin pasi klienti të njihet me kushtet e marrëveshjes dhe të fillojë të përdorë shërbimet përkatëse. Përveç kësaj Marrëveshjeje, marrëdhënia midis Paysera dhe klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve drejtohet gjithashtu nga aktet ligjore të zbatueshme për klientin, marrëveshjet e lidhura me klientin, marrëveshje të tjera, rregulla dhe parime të arsyeshmërisë,dhe drejtësisë.

1.3. Marrëveshja aktuale është një dokument me rëndësi të konsiderueshme, i cili do të shqyrtohet me kujdes nga klienti përpara se klienti të vendosë të regjistrohet në sistem, të hapë një llogari në Paysera dhe të përdorë shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Ju lutemi lexoni me kujdes kushtet e kësaj Marrëveshjeje para se të vendosni të bini dakord me ta. Kjo Marrëveshje së bashku me shtesat e saj përcakton rreziqet specifike që mund të shfaqen kur përdorni sistemin dhe ofron udhëzime për përdorimin e sigurtë të sistemit.

1.4. Shtesat e Marrëveshjes janë marrëveshje, sipas të cilave klienti dhe Paysera bien dakord për përdorimin e shërbimeve përkatëse të specifikuara në shtojca. Kushtet e vendosura në shtojca janë dispozita të veçanta që mbizotërojnë mbi dispozitat e tjera të Marrëveshjes. Kur klienti fillon të përdorë shërbime të cilat nuk janë përdorur më parë, do të zbatohen shtesat përkatëse shtesë të Marrëveshjes. Në rast se ka nevojë për verifikim shtesë ose kërkohen dokumente shtesë të klientit për sigurimin e shërbimeve të zgjedhura rishtas, shërbimet do të aktivizohen vetëm pasi klienti të kryejë të gjitha veprimet e specifikuara nga Paysera.

1.5. Konceptet themelore të marrëveshjes:

Të dhënat personale – çdo informacion në lidhje me personin fizik (privat) identiteti i të cilit dihet ose mund të përcaktohet drejtpërdrejt ose tërthorazi duke përdorur një kod personal (numër identifikimi kombëtar) dhe një ose më shumë fizik, fiziologjik, psikologjik , tipare ekonomike, kulturore ose sociale specifike për individin.

Dita e punës – një ditë kur Paysera ofron shërbimet e saj, të përcaktuara nga Paysera. Paysera mund të caktojë ditë të ndryshme pune për shërbime të ndryshme, duke i specifikuar ato së bashku me Çmimet.

Paratë elektronike – paratë e klientit të ngarkuara ose të transferuara dhe të mbajtura në një llogari Paysera, të caktuar për transaksionet e pagesave nëpërmjet Sistemit.

Paysera – Kompanitë e grupit Paysera, në varësi të vendit të rezidencës së Klientit, dhe persona të tjerë juridikë që përdoren për të ofruar Shërbime; të gjitha shërbimet e pagesave ofrohen ekskluzivisht nga kompani të licencuara. Hapet një llogari fillestare nga kompania Paysera Ltd, kryhet Identifikimi i Klientit dhe ofrohet një llogari Paysera në formatin IBAN nga një kompani, e cila i përket grupit të kompanive Paysera dhe ka licencë për një aktivitet të tillë. Detajet ligjore të këtyre shoqërive jepen në pikën 17.10 të Marrëveshjes.

Përfituesi – një person fizik ose juridik, ose një organizatë tjetër ose degë e saj, e specifikuar në Urdhërpagesën si marrës i fondeve të Transaksionit të Pagesës.

Deklaratë – një dokument i përgatitur dhe ofruar nga Paysera, i cili përfshin informacion në lidhje me transaksionet e pagesave të kryera gjatë një periudhe të caktuar kohe.

Çmimi – çmimet për shërbimet dhe transaksionet Paysera të konfirmuara nga Paysera në përputhje me rregulloret e vendosura.

Klient – një person juridik që ka lidhur Marrëveshjen për shërbimet e Paysera.

Përfaqësuesi i klientit – menaxheri ekzekutiv i Klientit, ose përfaqësuesi tjetër i Klientit, i cili është i autorizuar të përfaqësojë Klientin në bashkëpunim me Paysera sipas akteve ligjore dhe/ose dokumenteve të veprimtarisë së personit juridik.

Identifikimi i klientit – verifikimi i identitetit të Klientit dhe/ose pronarëve të tyre përfitues sipas procedurës së përcaktuar në Sistem.

Tarifa e komisionit – një tarifë e ngarkuar nga Paysera për një transaksion pagese dhe/ose shërbime të ngjashme.

Transferimi i pagesës – një transaksion pagese ku fondet transferohen në një llogari pagese të Marrësit nën iniciativën e Paguesit.

Urdhër pagese – një urdhër (transferim pagese) nga paguesi ose marrësi te ofruesi i shërbimeve të pagesave për të ekzekutuar një transaksion pagese.

Transaksioni i pagesës – një operacion transferimi parash ose marrje/dalje parash të iniciuar nga paguesi, në emër të paguesit ose nga marrësi.

Shërbimi i pagesave – shërbime, gjatë ofrimit të të cilave krijohen kushtet për të depozituar dhe tërhequr para nga llogaria e pagesës, si dhe të gjitha transaksionet që lidhen me menaxhimin e llogarisë së pagesave; transaksionet e pagesave, duke përfshirë transferimin e parave të mbajtura në llogarinë e pagesave të hapura në institucionin e ofruesit të shërbimit të pagesave të Përdoruesit të shërbimeve të pagesave, ose në një institucion tjetër pagese; transaksionet e pagesave kur paratë i jepen Përdoruesit të shërbimeve të pagesave nën një linjë krediti: transaksionet e pagesave duke përdorur një kartë pagese ose një instrument të ngjashëm dhe/ose transferta krediti, duke përfshirë transfertat periodike; lëshimi dhe/ose pranimi i instrumenteve të pagesës; dërgesat e parave; shërbimet e inicimit të pagesave; shërbimet e informacionit të llogarisë.

Instrumenti i pagesës – çdo instrument pagese që sistemi lejon të lidhet me llogarinë Paysera dhe ta përdorë atë për të kryer Transferet e Pagesave.

Pagues – një person fizik (privat) ose juridik, ose organizatë tjetër ose degë e saj, që ka një llogari pagese dhe lejon ekzekutimin e një urdhërpagese nga kjo llogari, ose, në mungesë të një llogarie pagese , dorëzon një urdhërpagesë.

Llogaria Paysera ose Llogaria – një llogari e hapur në sistem në emër të klientit dhe e përdorur për të kryer pagesa dhe transaksione të tjera pagesash. Një llogari hapet vetëm pas identifikimit të Klientit.

Transferimi i llogarisë Paysera ose Transferimi i llogarisë – transferimi i llogarisë Paysera te një ofrues tjetër shërbimi pagese ose një kompani tjetër e licencuar e grupit Paysera, e cila kryhet me iniciativë (kërkesë) të Paysera ose të Klientit.

Shërbimi – shërbimi i ofruar nga Paysera sipas kësaj Marrëveshjeje dhe (ose) Shtesat e saj, duke përfshirë shërbimin e emetimit dhe riblerjes së parave elektronike, shërbimin e pagesave dhe çdo shërbim tjetër të ofruar nga Paysera.

Aplikacioni Paysera – një aplikacion mobil për menaxhimin e llogarisë Paysera, i instaluar dhe përdorur në pajisjet celulare.

Profili – rezultati i regjistrimit në Sistem (pas hyrjes në faqen bank.paysera.com), gjatë të cilit ruhen të dhënat personale të personit të regjistruar, krijohet një emër identifikimi dhe të drejtat e personit në Sistem janë të përcaktuara.

Gjuhë e pranueshme – ndonjë nga gjuhët e disponueshme në sistem. 

Suplement – një marrëveshje midis Paysera dhe Klientit për ofrimin dhe përdorimin e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera. Një Shtojcë mund të identifikohet si një marrëveshje, rregulla, deklaratë, plan, ose në ndonjë mënyrë tjetër. Një shtesë është një pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje.

Autentifikimi i fortë i klientit – procedura e verifikimit të identitetit të një personi fizik ose juridik bazuar në përdorimin e dy ose më shumë elementeve të kategorizuara si njohuri (p.sh. fjalëkalimi statik, kodi, numri personal i identifikimit), posedimi ( p.sh. token, kartë inteligjente, telefon celular) dhe të qenësishme (p.sh. karakteristikat biometrike, të tilla si një gjurmë gishti). Kjo procedurë zbatohet kur Klienti hyn në llogarinë e tij të pagesës në internet ose nëpërmjet mjeteve të tjera të aksesit në distancë, fillon një transaksion pagese elektronike dhe, nëpërmjet mjeteve të aksesit në distancë, kryen çdo veprim që mund të lidhet me rrezikun e mashtrimit. në kryerjen e një pagese ose çdo lloj tjetër keqpërdorimi.

Sistemi – një zgjidhje softuerike në faqet e internetit të Paysera, e zhvilluar nga Paysera dhe e përdorur për ofrimin e shërbimeve Paysera.

Marrëveshja – marrëveshja ndërmjet Klientit dhe Paysera, e cila përfshin Marrëveshjen e Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për klientët e biznesit, dhe çdo kusht dhe dokument tjetër (shtesë, marrëveshje, rregulla, deklarata, etj.), duke përfshirë por pa u kufizuar në, informacion në faqet e internetit, të referuara në këtë Marrëveshje të Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për klientët e biznesit.

Pëlqimi – pëlqimi i paguesit për të kryer një transaksion pagese të paraqitur sipas procedurës së përcaktuar në nenin 8 të Marrëveshjes.

Fjalëkalimi (fjalëkalimet) – çdo kod klienti i krijuar në sistem, kodi i klientit i krijuar në sistem i përdorur gjatë procedurës së vërtetimit të fortë të klientit ose një kod sigurie një herë që i jepet Klientit nga Paysera për qasje në profilin dhe/ose llogarinë Paysera ose për fillimin, konfirmimin dhe/ose menaxhimin e shërbimeve individuale të ofruara nga Paysera, Transaksionet e pagesave për fillimin, autorizimin, ekzekutimin, miratimin ose marrjen e pagesës.

Pala – Paysera ose Klienti.

Identifikuesi unik – një kombinim shkronjash, numrash ose simbolesh që Paysera, si ofrues i shërbimeve të pagesave, i ofron Përdoruesit të shërbimeve të pagesave dhe që përdoret për të identifikuar Përdoruesin e shërbimeve të pagesave që merr pjesë në Transaksionin e Pagesës dhe/ose llogarinë e Përdoruesit të përdorur në Transaksionin e Pagesës.

2. Regjistrimi në sistem

 

2.1. Për të filluar përdorimin e shërbimeve Paysera, Klienti duhet të regjistrohet në Sistem. Paysera ka të drejtë të refuzojë regjistrimin e Klientit të ri pa treguar arsyet, megjithatë, Paysera siguron se refuzimi për t'u regjistruar do të bazohet gjithmonë në arsye të rëndësishme të cilat Paysera nuk duhet ose nuk ka të drejtë t'i zbulojë.

2.2. Kur regjistroheni në sistem, para së gjithash krijohet një profil për përfaqësuesin e klientit. Profili është personal, kështu që çdo përfaqësues i Klientit që ka të drejtën për të menaxhuar profilin duhet të regjistrohet në sistem, të krijojë profilin e tij personal dhe të kryejë procedurën e identifikimit të klientit të kërkuar nga Sistemi.

2.3. Llogaria për Klientin mund të hapet nga Përfaqësuesi i Klientit. Me regjistrimin e Klientit në Sistem, Përfaqësuesi i Klientit konfirmon se ata janë zgjedhur ose emëruar në mënyrë të rregullt për të përfaqësuar Klientin, gjithashtu se personi juridik i përfaqësuar prej tyre është krijuar dhe funksionon në mënyrë të ligjshme. Përfaqësuesi i Klientit duhet të sigurojë dokumentet e specifikuara në Sistem në mënyrë që të verifikohen siç duhet sipas procedurave të përcaktuara në Sistem. Përfaqësuesi i Klientit që hap llogarinë ka të drejtë të japë të drejtat për të menaxhuar Llogarinë personave të tjerë të autorizuar të Klientit pasi ata të regjistrohen në sistem dhe të krijojnë profilet e tyre personale.

2.4. Marrëveshja hyn në fuqi pasi Përfaqësuesi i Klientit të ketë regjistruar Klientin në Sistem, të mësojë termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje dhe të ketë shprehur në mënyrë elektronike pëlqimin e tij për t'i zbatuar ato. Marrëveshja është e vlefshme për një periudhë të pakufizuar kohe.

2.5. Me regjistrimin në Sistem, Klienti konfirmon se është njohur dhe është dakord me kushtet e Marrëveshjes dhe merr përsipër t'i respektojë ato.

2.6. Klienti konfirmon se ka dhënë të dhënat e sakta gjatë regjistrimit në Sistem dhe, nëse ka nevojë për ndryshim ose shtim të të dhënave, Klienti do të dorëzojë vetëm të dhënat e sakta. Klienti do të përballojë çdo humbje që mund të ndodhë për shkak të paraqitjes së të dhënave të pavlefshme.

2.7. Në mënyrë që Paysera të fillojë ose të vazhdojë ofrimin e Shërbimeve, Klienti dhe/ose Përfaqësuesi i Klientit do të konfirmojnë profilin, ofrimin e një shërbimi të ri ose një pjesë të një shërbimi dhe do të kryejnë procedurën e identifikimit të klientit sipas rrethanave dhe procedurave të përcaktuara në Marrëveshje ose në Sistem. Procedura e identifikimit të klientit, konfirmimi i Profilit dhe ofrimi i Shërbimeve të reja kryhet për të garantuar mbrojtjen e interesave të Klientit dhe Paysera.

2.8. Paysera ka të drejtë të kërkojë të dhëna dhe/ose dokumente që do ta ndihmonin Paysera-n të identifikojë Klientin dhe/ose të marrë informacion të rëndësishëm të nevojshëm për ofrimin e duhur të Shërbimeve Paysera për Klientin. Të dhënat dhe/ose dokumentet specifike që do të dorëzohen do të tregohen në mesazhin drejtuar Klientit për nevojën për të kryer identifikimin e klientit ose procedura të tjera verifikimi.

2.9. Për qëllimin e kryerjes së identifikimit të klientit, Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të kryejë veprimet e mëposhtme:

2.9.1. siguroni origjinalet e dokumenteve të kërkuara nga Paysera dhe/ose kopjet e tyre dhe/ose kopjet e dokumenteve të miratuara nga një noter ose një person tjetër i autorizuar nga shteti;

2.9.2. Paysera, në përmbushjen e detyrimit për të identifikuar përfituesin, ka të drejtë t'i kërkojë Klientit të paraqesë një listë të vlefshme të pjesëmarrësve të personit të tyre juridik. Me rastin e paraqitjes së kësaj liste, Klienti duhet të konfirmojë që ajo është relevante dhe e saktë dhe se personat e listuar kontrollojnë aksionet e personit juridik në emër të tyre dhe jo në emër të palëve të treta. Nëse aksionet e personit juridik kontrollohen në emër të personave të tretë, Klienti duhet t'i tregojë më tej këto rrethana, duke specifikuar edhe palët e treta që aktualisht administrojnë aksionet). Paysera ka të drejtë të refuzojë ofrimin e shërbimeve nëse rezulton se nuk është e mundur të identifikohen përfituesit e personit juridik (p.sh. nëse përfituesit e personit juridik janë aksionarë bartës).

2.10. Kushtet, vendndodhjet, procedurat dhe çmimet e procedurës së identifikimit të klientit specifikohen këtu.

2.11. Në raste të veçanta, kur kryen detyra të përcaktuara nga legjislacioni ose nëse kërkohet për shkak të llojit të dokumentit (p.sh., duhet të sigurohet origjinali i dokumentit), Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të përmbushë Klientin procedurë identifikimi me një metodë specifike të treguar nga Paysera (p.sh. në degën e Shërbimit të Klientit).

2.12. Palët bien dakord që Klienti mund të konfirmojë (nënshkruan) dokumentet (p.sh. marrëveshjet, pëlqimet, etj.) me mjete elektronike (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, nënshkrimin me stilolaps ).

2.13. Paysera ka të drejtë të kërkojë informacion shtesë dhe/ose dokumente në lidhje me Klientin ose transaksionet e kryera prej tyre, dhe ka të drejtë të pezullojë një transaksion të Klientit derisa Klienti të japë informacion shtesë dhe/ose dokumente në lidhje me transaksionin e pezulluar. Paysera gjithashtu ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të plotësojë dhe përditësojë periodikisht pyetësorin e Klientit. Nëse Klienti nuk ofron informacione dhe/ose dokumente shtesë brenda një periudhe të arsyeshme kohore të caktuar nga Paysera, Paysera ka të drejtë të pezullojë ofrimin e të gjitha ose një pjesë të Shërbimeve për Klientin. Paysera ka të drejtë të kërkojë kopje të dokumenteve të vërtetuara nga një noter dhe/ose të përkthyera në të paktën një nga gjuhët e pranueshme. Të gjitha dokumentet dhe informacionet përgatiten dhe sigurohen me shpenzimet e Klientit.

2.14. Klienti do të marrë një njoftim në lidhje me konfirmimin e profilit, ofrimin e një shërbimi të ri ose ofrimin e rinovuar të një shërbimi të pezulluar nëpërmjet adresës së emailit që është specifikuar nga Përfaqësuesi i Klientit gjatë regjistrimit në Sistem ose përmes mesazhit SMS nëse është vetëm celular. numri i telefonit është dhënë gjatë regjistrimit.

3. Prices of Paysera Services and the Payment Procedure

 

3.1. Çmimet dhe kushtet për sigurimin e shërbimeve Paysera janë deklaruar në artikullin përkatës të kësaj Marrëveshjeje, në faqen e Çmimeve, ose në shtojcën kushtuar një shërbimi specifik.

3.2. Nëse Paysera zvogëlon çmimet e përgjithshme për sigurimin e shërbimeve që janë deklaruar në sistem, çmimet e reja do të zbatohen menjëherë pas botimit të tyre pa marrë parasysh nëse klienti është informuar, por vetëm nëse çmimet nuk janë ndryshuar në mënyrën e përcaktuar në nenin 11.

3.3. Tarifat e Komisionit Paysera zbriten:

3.3.1. në kohën e transaksionit të pagesës;

3.3.2. nëse tarifat e komisionit nuk janë zbritur gjatë ekzekutimit të një transaksioni pagesash, Paysera ka të drejtë t'i zbresë ato më vonë, por jo më vonë se brenda 2 (dy) viteve pas ekzekutimit të transaksionit të pagesës; klienti informohet për tarifat e komisionit të zbritura sipas procedurës së përcaktuar në këtë artikull nga raporti i tarifave të komisionit për periudhën kohore kur tarifa e komisionit është zbritur;

3.3.3. Tarifa e komisionit për transaksionin i tregohet klientit përpara transaksionit të pagesës (përveç nëse përcaktohet ndryshe në rregullat e instrumentit ose shërbimit të veçantë të pagesës).

3.4. Në varësi të kompleksitetit të një shërbimi të ofruar dhe / ose nivelit individual të rrezikut të klientit, Paysera ka të drejtë të vendosë çmime individuale për klientin, i cili ndryshon nga çmimi standard i aplikuar nga Paysera. Një çmim i tillë do të zbatohet për klientin që nga dita e hapjes së llogarisë (ose nga verifikimi i parë i shtuar i klientit) ose brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita që klienti është informuar në lidhje me zbatimin e çmimeve individuale. Nëse klienti nuk pajtohet me çmimet e aplikuara, ata kanë të drejtë të përfundojnë marrëveshjen deri në ditën kur çmimi hyn në fuqi.

3.5. Klienti konfirmon se ata kanë studiuar me kujdes Çmimet dhe Kushtet e transfertave të pagesës dhe Shërbimet e tjera Paysera që janë aplikuar dhe të rëndësishme për klientin.

3.6. Paysera ka të drejtë të zbresë një tarifë komisioni nga llogaria e klientit ku është kryer transaksioni i pagesës ose nga ndonjë llogari tjetër Paysera e hapur nga klienti.

3.7. Tarifa e Komisionit do të paguhet në monedhën e treguar në marrëveshje, shtojcën e parrëveshjes ose në faqet e internetit të referuara në këtë marrëveshje ose shtojcën e saj.

3.8. Klienti merr përsipër të sigurojë një shumë të mjaftueshme parash në llogarinë e tij për të paguar ose zbritur tarifën e komisionit. Nëse shuma e fondeve në monedhën e treguar është e pamjaftueshme për të mbuluar tarifën e komisionit, Paysera ka të drejtën, por jo detyrimin, të zbresë tarifën e komisionit nga fondet e mbajtura në llogari në një monedhë tjetër, duke konvertuar monedhën në atë të nevojshme në në përputhje me kursin e këmbimit valutor të aplikuar nga Paysera për klientin. Kursi standard i këmbimit të monedhës Paysera është botuar këtu. Nëse ka para në disa monedha të ndryshme, Paysera mund t'i këmbejë ato me monedhën e pagueshme sipas rendit alfabetik të shkurtesave ndërkombëtare të monedhave.

3.9. Klienti, pasi nuk ka e paguar Paysera shpërblimin për shërbimet e ofruara, sipas kërkesës së Paysera duhet të paguajë 0,05% interes për çdo ditë të vonuar.

4. Hapja e llogarisë Paysera. Metodat e mbajtjes së fondeve të klientit në llogarinë Paysera. Kushtet për depozitimin, transferimin dhe tërheqjen e fondeve

 

4.1. Sipas kësaj Marrëveshjeje, një llogari Paysera hapet për Klientin në Sistem për një periudhë të pacaktuar kohe.

4.2. Llogaria Paysera lejon Klientin të depozitojë, transferojë dhe mbajë në llogari fondet e destinuara për transferime, të kryejë transferta parash lokale dhe ndërkombëtare, të marrë para në llogari, të paguajë për mallra dhe shërbime dhe të kryejë operacione të tjera që lidhen drejtpërdrejt me transferimet e parave. .

4.3. Në varësi të licencës së disponueshme të kompanisë së grupit Paysera që regjistroi Klientin dhe i dha atij një llogari Paysera, fondet e klientit në llogarinë Paysera mund të mbahen në një nga mënyrat e mëposhtme:

4.3.1 Paratë elektronike, të cilat Paysera i lëshon pasi Klienti transferon ose depoziton para në llogarinë e tij Paysera. Pasi ka marrë paratë, Paysera i krediton ato në Llogarinë e Klientit, në të njëjtën kohë duke emetuar Para Elektronike në vlerën nominale. Paratë Elektronike kreditohen, ruhen dhe ruhen në llogarinë Paysera të Klientit në përputhje me ligjet në fuqi.

4.3.2. fondet (shuma e parave) vlera nominale e të cilave korrespondon me vlerën nominale të fondeve (shumës së parave) të depozituara, të marra ose të transferuara në llogarinë Paysera.

4.4. Metoda specifike e mbajtjes së parave elektronike ose fondeve (shuma e parave) (në tekstin e mëtejmë së bashku - fondet) në llogarinë Paysera zgjidhet nga Klienti në llogari duke zgjedhur seksionin "Shto fonde", i cili përmban udhëzime për depozitimin e fondeve për secilën Metoda e pagesës. Udhëzimet e depozitimit të fondit dhe të dhënat e dhëna aty do të konsiderohen si identifikues unikë, të nevojshëm për të kryer një transaksion pagese në mënyrën e duhur.

4.5. Vlera nominale e fondeve përkon me vlerën nominale të fondeve të depozituara ose të transferuara në llogarinë Paysera.

4.6. Fondet e mbajtura në llogarinë Paysera, përveç parave elektronike, mund të konsiderohen si një depozitë, për të cilën mund të paguhet interesi në përputhje me kushtet e një suplementi të veçantë të kësaj Marrëveshjeje. Paratë elektronike të mbajtura në llogarinë Paysera nuk janë një depozitë dhe Paysera në asnjë rrethanë nuk paguan asnjë interes për Paratë Elektronike të mbajtura në llogarinë Paysera dhe nuk ofron asnjë përfitim tjetër që lidhet me periudhën kohore të depozitimit të Parave Elektronike.

4.7. Klienti mund të hapë llogari të shumta Paysera.

4.8. Me kërkesë të Klientit, fondet e mbajtura në llogarinë Paysera të Klientit do të tërhiqen (shlyhen) në vlerën e saj nominale në çdo kohë, me përjashtim të rasteve të përcaktuara në Marrëveshje kur zbatohen kufizime në llogarinë e klientit.

4.9. Klienti paraqet një kërkesë për tërheqje (shlyerje) të fondeve duke gjeneruar një urdhër pagese për të transferuar fondet nga llogaria e tij Paysera në çdo llogari tjetër të specifikuar nga Klienti (bankat dhe sistemet elektronike të pagesave në të cilat Paysera mund të transferojë para janë të specifikuara këtu) ose për të tërhequr fondet nga llogaria e tyre Paysera me metoda të tjera të mbështetura nga Paysera dhe të treguara në sistem . Paysera ka të drejtë të aplikojë kufizime për tërheqjen (shlyerjen) e fondeve të specifikuara këtu.

4.10. Nuk do të zbatohen kushte specifike për tërheqjen (shlyerjen) e fondeve që do të ndryshonin nga kushtet standarde për Transferet e Pagesave dhe Transaksionet e tjera të Pagesave të kryera në Llogarinë Paysera. Shuma e fondeve të tërhequra (të shlyera) ose të transferuara zgjidhet nga Klienti.

4.11. Nuk do të aplikohen tarifa shtesë për shlyerjen e parave elektronike. Në rast të riblerjes së parave elektronike, Klienti paguan tarifën e zakonshme të komisionit për transferimin ose tërheqjen e pagesës të kryer, e cila varet nga transaksioni i pagesës i kryer nga klienti. Zbatohen tarifat standarde të komisionit Paysera për transferimin ose tërheqjen e parave.

4.12. Me kusht që Klienti të ndërpresë Marrëveshjen dhe të aplikojë me kërkesën për të mbyllur llogarinë e tij Paysera dhe për të fshirë profilin e tij nga sistemi, ose, nëse Paysera përfundon ofrimin e shërbimeve të llogarisë Paysera për Klientin dhe fshin profilin e klientit nga sistemi në rastet e parashikuara në Marrëveshje, fondet e mbajtura në llogarinë Paysera do të transferohen në llogarinë bankare të Klientit ose në një llogari në një sistem tjetër pagese elektronike të treguar nga Klienti. Paysera ka të drejtë të zbresë nga paratë e ripaguara shumat që i përkasin Paysera (tarifat për shërbimet e ofruara nga Paysera dhe shpenzimet që nuk janë paguar nga Klienti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, gjobat dhe dëmet e shkaktuara nga Paysera për shkak të një shkelje e Marrëveshjes e kryer nga Klienti, të cilat janë imponuar nga organizata ndërkombëtare të kartave të pagesave, institucione të tjera financiare dhe/ose institucione shtetërore). Në rast të një mosmarrëveshjeje midis Paysera dhe Klientit, Paysera ka të drejtë të mbajë fondet në mosmarrëveshje derisa mosmarrëveshja të zgjidhet.

4.13. Në rast se Paysera dështon t'i kthejë paratë Klientit për arsye jashtë kontrollit të Paysera, Klienti do të njoftohet menjëherë për këtë. Klienti do të tregojë menjëherë një llogari tjetër ose do të japë informacion shtesë të nevojshëm për të shlyer paratë (të ekzekutojë një pagesë).

5. Përdorimi i llogarisë Paysera

 

5.1. Përfaqësuesi i Klientit i cili është i autorizuar për të menaxhuar llogarinë Paysera mund ta menaxhojë atë nëpërmjet internetit duke u identifikuar në profilin personal të Përfaqësuesit të Klientit me emrin personal të hyrjes dhe fjalëkalimin e Përfaqësuesit të Klientit përmes një shfletuesi të internetit ose duke u identifikuar në Aplikacionin Paysera pas plotësimi i një vërtetimi shtesë (Vërtetimi i fortë i klientit) duke futur kodin e sigurisë një herë të marrë me SMS ose përmes funksionit të konfirmimit të aplikacionit Paysera.

5.2. Paysera i dërgon një kod sigurie një herë Përfaqësuesit të Klientit me SMS ose ofron një mundësi për të konfirmuar veprimin përmes funksionit të konfirmimit të Aplikacionit Paysera në rastet e mëposhtme:

5.2.1. kur Përfaqësuesi i Klientit hyn në profilin personal nga një pajisje tjetër nga zakonisht;

5.2.2. kur Përfaqësuesi i Klientit ndryshon fjalëkalimin e profilit;

5.2.3. kur Përfaqësuesi i Klientit ndryshon adresën e postës elektronike të specifikuar në Profil;

5.2.4. kur Përfaqësuesi i Klientit ndryshon numrin e telefonit të specifikuar në Profil;

5.2.5. në rastet e përcaktuara në aktet ligjore të vendit në të cilin ndodhet kompania e licencuar Paysera që regjistroi Klientin dhe (ose) Bashkimit Evropian, kur është e detyrueshme të zbatohet një procedurë vërtetimi më e sigurtë;

5.2.6. kur Përfaqësuesi i Klientit identifikohet nga e njëjta pajisje, nëse Përfaqësuesi i Klientit kishte dalë më parë nga Profili;

5.2.7. kur Përfaqësuesi i Klientit konfirmon numrin e telefonit.

5.3. Përfaqësuesi i Klientit duhet të marrë të gjitha masat e mundshme të sigurisë, të kontrollojë certifikatën e faqes së internetit bank.paysera.com dhe të sigurohet që kodi i sigurisë një herë i marrë me SMS ose funksioni i verifikimit të Aplikacionit Paysera është përdorur saktë dhe kodi i sigurisë një herë futet ose funksioni përdoret në profilin e Paysera. Paysera nuk mban përgjegjësi për humbjet e Klientit të shkaktuara nga përdorimi i kodit të sigurisë një herë ose funksioni i verifikimit në faqet e rreme të Paysera-s të krijuara nga palë të treta me mashtrim ose në mënyra të tjera të paligjshme, zbulimi i kodit të sigurisë një herë palëve të treta të cilët nuk keni të drejtë të aksesoni Profilin e Klientit, ose kushte të tjera të përcaktuara në pikën 14.4 të Marrëveshjes për mospërmbushje të detyrimeve të Klientit.

5.4. Transaksionet e pagesave nga llogaria Paysera e Klientit mund të kryhen:

5.41. në llogarinë e një përdoruesi tjetër në sistem;

5.4.2. në llogaritë bankare lituaneze, të BE-së dhe të huaja (përveç bankave në vendet e huaja, Transaksionet e Pagesave për të cilat janë të ndaluara: Paysera informon Klientin për këto vende në Sistem);

5.4.3. në llogaritë në sistemet e tjera të pagesave elektronike të specifikuara në Sistem.

5.5. Kur klienti dorëzon një urdhër pagese për të kryer një transfer pagese ndërkombëtare, shtojca Kushtet për ekzekutimin e transfertave ndërkombëtare të pagesave zbatohet për to përveç kësaj Marrëveshjeje.

5.6. Shkëmbimi i valutës bazohet në kursin e këmbimit të Paysera-s i vlefshëm në momentin e konvertimit dhe përditësohet dhe publikohet vazhdimisht këtu (kurset e këmbimit aplikohen menjëherë dhe pa njoftim të veçantë).

5.7. Çmimet e hapjes dhe mirëmbajtjes së llogarisë Paysera ofrohen në faqen e çmimeve. Nëse Klienti nuk ka hyrë në profil dhe nuk ka kryer transaksione në llogarinë e klientit për më shumë se një vit, Paysera do të konsiderojë se Profili dhe Llogaria(t) nuk janë në përdorim (joaktive). Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe të mbyllë profilin dhe llogarinë(at), duke informuar Klientin për profilet dhe llogaritë joaktive 30 ditë përpara përfundimit, me kusht që Profilet dhe Llogaritë të mos përdoren dhe të mos ketë fonde në Llogaritë. Nëse të paktën një llogari joaktive ka fonde në të, Paysera do ta lërë profilin të hapur dhe do të mbyllë vetëm llogarinë(at) joaktive. Nëse Profili i Klientit dhe llogaria(t) me fonde në to mbeten joaktive për dy vjet, Paysera do të fillojë të aplikojë tarifën e komisionit për mirëmbajtjen e Profilit dhe Llogarive joaktive me fonde në to, e cila ofrohet këtu.

5.8. Një bankë ose një sistem tjetër elektronik i transferimit të parave mund të aplikojë tarifa për transferimin e parave nga llogaria Paysera e Klientit në llogarinë bankare të klientit, kartën ose llogarinë e pagesave të një sistemi tjetër pagese elektronike, si dhe për transferimin e parave nga një llogari bankare, kartë ose një tjetër sistem pagese elektronike në llogarinë Paysera.

5.9. Lista e bankave dhe sistemeve të pagesave elektronike, te hich Mund të kryhen transferet e pagesave, si dhe tarifat e komisionit të aplikuara për transfertat dhe kushtet e transferit, janë të specifikuara këtu.

5.10. Tarifat për Shërbimet Paysera zbriten nga Llogaria Paysera e Klientit. Në rast se shuma e fondeve në llogarinë Paysera është më e vogël se shuma e Transferit të Pagesës dhe çmimi i Shërbimit Paysera, Transferta e Pagesës nuk ekzekutohet.

5.11. Kur kryhet një transfer ndryshëm nga një SEPA, TARGET2 ose SEPA Instant dhe Klienti transferon para nga llogaria e tij Paysera në llogaritë në banka ose institucione të tjera të pagesave elektronike, Paysera tregohet si Paguesi. Së bashku me transfertën e pagesës, Marrësit i jepen informacionet e mëposhtme, të cilat në varësi të opsioneve teknike mund të transferohen në një ose disa nga mënyrat e mëposhtme:

5.11.1. informacioni i detajuar në lidhje me Klientin-Pagues jepet në fushën e Paguesit kryesor, me kusht që një sistem i tillë të mbështetet nga e-banking ose sistemi përkatës i pagesave;

5.11.2. informacioni i detajuar rreth Paguesit-Klienti jepet në fushën e qëllimit të pagesës;

5.11.3. së bashku me transferimin e pagesës, Marrësit i jepet një lidhje unike vetëm për atë transfertë të veçantë, e cila i ridrejton ata në faqen e internetit ku jepen informacione të detajuara rreth pagesës dhe Paguesit.

5.12. Në rast se Paguesi tregon të dhëna të pasakta të Marrësit (identifikues unikë), dhe Urdhri i Pagesës ekzekutohet sipas të dhënave të ofruara nga Paguesi (p.sh. Paguesi tregon një numër të gabuar llogarie), do të konsiderohet se Paysera ka përmbushur detyrimet e tij në mënyrë të duhur dhe nuk do t'ia kthejë shumën e transferuar paguesit. Paysera angazhohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të gjurmuar transaksionin e pagesës dhe do të kërkojë të kthejë fondet e transaksionit të pagesës, megjithatë, në rast të dështimit për ta bërë këtë, Paguesi do të kontaktojë drejtpërdrejt personin që ka marrë transferin, në çështja e kthimit të parave.

5.13. Klienti është i detyruar të japë një Urdhërpagesë për ekzekutimin e Transaksionit të Pagesës në përputhje me udhëzimet e specifikuara në Sistem dhe të vlefshme në momentin e transferimit. Në rast se Klienti është Marrësi, ai është i detyruar t'i japë Paguesit informacion të detajuar dhe të saktë, në mënyrë që Urdhërpagesa për Transaksionin e Pagesës në të gjitha rastet të jetë në përputhje me udhëzimet në Sistem dhe të jetë e vlefshme në momentin e transferimit. Përpara se të dërgoni një urdhërpagesë për ekzekutimin e një transaksioni pagese ose t'i dërgoni informacione një paguesi tjetër, Klientit i kërkohet të kontrollojë dhe përditësojë udhëzimet e rimbushjes së llogarisë. Këto udhëzime dhe të dhënat e dhëna aty do të konsiderohen si identifikues unikë, të kërkuar për të kryer një transaksion pagese në mënyrën e duhur.

5.14. Nëse Paguesi paraqet një Urdhërpagesë të pasaktë ose tregon të dhëna të pasakta për Transferin e Pagesës, por Transferimi i Pagesës nuk është ekzekutuar ende, Paguesi mund të kërkojë korrigjimin e Urdhërpagesës. Në këtë rast, aplikohet një tarifë për korrigjimin e Urdhërpagesës, siç tregohet në Sistem.

5.15. Me kusht që Paysera të ketë marrë fondet, por nuk është në gjendje të kreditojë fondet e treguara në Urdhërpagesën në llogarinë e Marrësit (p.sh. llogaria e Marrësit është e mbyllur, numri i treguar IBAN nuk ekziston, ose përndryshe), Paysera do të kthejë shumën e transaksionit në dërguesi jo më vonë se brenda dy ditëve të punës. Në këtë rast, mund të aplikohen tarifa për kthimin e një Urdhërpagese të parashikuar në Sistem. Nëse Paysera nuk mund t'i kreditojë fondet e treguara në Urdhërpagesën Marrësit për shkak të gabimeve që Paguesi ka bërë në Urdhërpagesën, por Paguesi kërkon të kthejë fondet e treguara në Urdhërpagesën, Urdhërpagesa mund të anulohet dhe fondet mund të kthehen te Paguesi, por vetëm me kërkesë me shkrim të Paguesit dhe nëse Marrësi pranon t'i kthejë fondet Paguesit (nëse Marrësi mund të identifikohet). Në këtë rast, aplikohen tarifat për anulimin e Urdhërpagesës të treguara në Sistem.

5.16. Në të gjitha rastet, kur Paysera merr një Urdhërpagesë, por fondet nuk mund të kreditohen për shkak të gabimeve në Urdhërpagesë ose mungesës së informacionit, dhe as Paguesi dhe as Marrësi nuk kanë kontaktuar Paysera për specifikimin e Urdhërpagesës ose kthimin e fondeve, Paysera ndërmerr të gjitha masat e mundshme për të gjurmuar Transaksionin e Pagesës në mënyrë që të marrë informacion të saktë dhe të ekzekutojë Urdhërpagesën. Për të gjurmuar transaksionin e pagesës, mund të përdoren masat e mëposhtme:

5.16.1. Nëse Paysera ka detajet e kontaktit të Paguesit (adresën e emailit ose numrin e telefonit), Paysera kontakton paguesin për specifikimin e Urdhërpagesës.

5.16.2. Nëse Paysera nuk ka detajet e kontaktit të Paguesit dhe as Paguesi dhe as Marrësi nuk kontaktojnë Paysera në lidhje me Urdhri i pagesës, Paysera kontakton ofruesin e shërbimeve të pagesave të Paguesit i cili ka dërguar fondet e treguara në Urdhërpagesë me një kërkesë për të kontaktuar paguesin për specifikimet e informacionit. Kjo masë zbatohet nëse ka mundësi për të kontaktuar me mjete elektronike me ofruesin e shërbimeve të pagesave të Paguesit.

5.16.3. Nëse masat e sipërpërmendura nuk ndihmojnë në gjurmimin e Transaksionit të Pagesës, Paysera ka të drejtë të kryejë një transfertë te paguesi në shumën prej 0.01 EUR (një të qindtat) (shuma ekuivalente me këtë shumë në një monedhë tjetër, nëse Transferimi i Pagesës është kryer në një monedhë tjetër) ose një shumë tjetër minimale, duke treguar në qëllimin e pagesës një kërkesë për të kontaktuar Paysera-n dhe për të specifikuar Urdhërpagesën e gabuar përmes emailit. Masa aktuale zbatohet në rast se Paysera ka numrin e llogarisë së Paguesit, kostoja e një transferte pagese të tillë është e arsyeshme dhe shuma e transferit të pagesës nuk është më pak se 10.00 euro (dhjetë) (shuma ekuivalente me këtë shumë në një monedhë tjetër. , nëse Transferta e Pagesës është bërë në një monedhë tjetër).

5.17. Në të gjitha rastet e përcaktuara në pikën 5.16 të Marrëveshjes, tarifa për specifikimin e Urdhërpagesës së treguar në Sistem zbatohet duke e debituar atë nga shuma e transfertës përpara se të kreditohet transferimi në llogarinë e klientit-marrës.

5.18. Në rast se është e pamundur të zbatohet ndonjë nga masat e renditura në pikën 5.16 të Marrëveshjes për gjurmimin e transaksionit të pagesës, dhe në rastet e tjera kur është ende e pamundur të identifikohet Marrësi sipas të dhënave të treguara ose të korrigjuara, fondet ruhen në sistemi Paysera derisa paguesi ose marrësi të ofrohen të dhëna shtesë që lejojnë kreditimin e fondeve te Marrësi (pas debitimit të tarifës për specifikimin ose korrigjimin e Urdhërpagesës nga shuma e transferuar përpara se ta kreditojë atë në Llogarinë e Klientit-Përfitues ). Këto fonde gjithashtu mund t'i kthehen Paguesit sipas një kërkese me shkrim të Paguesit. Në këtë rast, tarifa për kthimin e mjeteve, e cila tregohet në Sistem, do të debitohet nga shuma e transferuar përpara se t'ia kthejë Paguesit.

5.19. Klienti, pasi ka vërejtur se paratë janë kredituar ose zbritur nga llogaria e tij Paysera gabimisht ose në mënyra të tjera që nuk kanë bazë ligjore, është i detyruar të njoftojë Paysera-n për këtë. Klienti nuk ka të drejtë të disponojë para që nuk i përkasin. Në raste të tilla Paysera ka të drejtë dhe Klienti jep një pëlqim të parevokueshëm për të zbritur paratë nga llogaria e tij Paysera pa urdhër të Klientit. Nëse shuma e parave në llogarinë e klientit Paysera është e pamjaftueshme për të debituar paratë e kredituara ose të zbritura nga llogaria e tyre Paysera në llogaritë e tyre të tjera gabimisht, Klienti angazhohet pa kushte t'i kthejë Paysera paratë e kredituara ose të zbritura nga llogaria e Paysera në llogarinë e tyre. llogaritë e tjera gabimisht në 3 (tre) ditë pune nga marrja e një kërkese të tillë nga Paysera. Nëse Klienti nuk i kthen paratë e kredituara gabimisht në kohë, me kërkesë të Paysera-s, Klienti do t'i paguajë Paysera-s gjoba ditore prej 0,05 për qind për çdo ditë në të cilën është tejkaluar afati kohor.

5.20. Pas hapjes së një llogarie, kufijtë standardë për transfertat do të zbatohen ndaj klientit. Klienti ka të drejtë të ndryshojë kufijtë e transferimit të pagesave duke u identifikuar në llogarinë e tij dhe duke vendosur kufij të tjerë sipas gjykimit të tij. Paysera ka të drejtë të kufizojë sasinë e kufijve të transfertave dhe të kërkojë nga Klienti të plotësojë identifikimin shtesë të klientit në përputhje me procedurën, siç përcaktohet në Sistem. Klienti do të njoftohet për aktivizimin e kufijve të rinj me e-mail.

5.21. Klienti mund të kontrollojë gjendjen dhe historinë e llogarisë duke u identifikuar në profilin. Ka gjithashtu informacion për të gjitha tarifat e aplikuara të komisionit dhe tarifat e tjera të zbritura nga llogaria e klientit gjatë një periudhe të zgjedhur kohore.

5.22. Klienti siguron që:

5.22.1. fondet hyrëse në llogarinë e tyre Paysera nuk janë marrë si rezultat i veprimtarisë kriminale;

5.22.2. Klienti nuk do të përdorë shërbimet e ofruara nga Paysera për qëllime të paligjshme, duke përfshirë veprime dhe transaksione me qëllim legalizimin e fondeve që rrjedhin nga veprimtari kriminale ose të tjera të paligjshme.

5.23. Klienti mund të menaxhojë llogarinë Paysera dhe të kryejë transaksione pagese nga llogaria e Paysera në mënyrat e mëposhtme:

5.23.1. nëpërmjet internetit, kur Përfaqësuesi i Klientit hyn në profilin e tij personal;

5.23.2. nëpërmjet aplikacionit Paysera (ShtojcaMenaxhimi i llogarisë Paysera nëpërmjet aplikacionit Paysera zbatohet pasi Klienti të ketë ra dakord me kushtet e Shtojces);

5.23.3. nga Instrumentet e Pagesave të lidhura me llogarinë Paysera (Shtojca Instrumentet e pagesës aplikohen pasi Klienti të ketë rënë dakord me kushtet e Shtojcës);

5.23.4. nga instrumente të tjera të treguara nga Paysera pasi Klienti ka rënë dakord me kushtet e përdorimit të këtyre instrumenteve.

5.24. Konfirmimet, porositë, kërkesat, njoftimet dhe veprimet e tjera të kryera nga Klienti përmes faqeve të internetit të personave të tretë ose vendeve të tjera duke hyrë në llogarinë e tyre Paysera dhe duke u identifikuar në këtë mënyrë trajtohen si përfundim i një marrëveshjeje të konfirmuar me nënshkrim elektronik.

5.25. Ekzekutimi i urdhërpagesave nga një llogari Paysera nëpërmjet internetit:

5.25.1. Për të kryer një Transaksion Pagesë nëpërmjet internetit, Përfaqësuesi i Klientit duhet të plotësojë një Urdhërpagesë në Sistem dhe ta dorëzojë atë për ekzekutim, duke konfirmuar elektronikisht në sistem pëlqimin e klientit për të ekzekutuar Urdhërpagesën.

5.25.2. Dorëzimi i Urdhërpagesës në Sistem është një marrëveshje e Klientit për të ekzekutuar Transaksionin e Pagesës i cili nuk mund të anulohet (anulimi i Urdhërpagesës është i mundur vetëm derisa të ketë filluar ekzekutimi i Urdhërpagesës – statusi i Urdhërpagesës dhe mundësia e anulimit janë të dukshme në profilin e klientit).

5.25.3. Kur dorëzoni një Urdhërpagesë brenda Sistemit nga llogaria e klientit në llogarinë Paysera të një personi tjetër, Klienti mund të zgjedhë të kryejë një transferim pagese të mbrojtur me fjalëkalim. Në këtë rast, Klienti vendos një fjalëkalim për transferimin gjatë formimit të një Urdhërpagese. Transferimi i pagesës do të përfundojë vetëm pasi Marrësi të ketë futur fjalëkalimin e vendosur nga Klienti-Pagues. Nëse Marrësi nuk fut fjalëkalimin e vendosur nga Paguesi, fondet kthehen automatikisht në llogarinë Paysera të Paguesit pas 30 (tridhjetë) ditësh. Momenti i autorizimit të një transferte pagese të tillë konsiderohet momenti kur Marrësi vendos fjalëkalimin e transfertës. Një transferim i tillë pagese nuk mund të anulohet pasi Marrësi të ketë futur fjalëkalimin e transferimit. Klienti është plotësisht përgjegjës për transferimin e duhur dhe të sigurt të fjalëkalimit të pagesës te Marrësi dhe siguron që fjalëkalimi do t'i zbulohet vetëm Marrësit.

5.25.4. Gjatë plotësimit të Urdhërpagesës, Klienti mund të shënojë një datë pagese të ardhshme e cila mund të jetë jo më vonë se 2 (dy) vjet nga dita kur është plotësuar Urdhërpagesa. Nëse shuma e parave në llogarinë Paysera të Klientit është e mjaftueshme në ditën e caktuar nga Klienti, Urdhri i Pagesës do të ekzekutohet. Një transferim në një llogari tjetër Paysera do të ekzekutohet në fillim të ditës së caktuar (00:00 paradite në përputhje me zonën kohore të serverit EET). Transferimi në një llogari bankare kryhet brenda afateve të përcaktuara në sistem.

5.25.5. Në rast se Urdhri i Pagesës është plotësuar gabimisht, Transferta e Pagesës nuk ekzekutohet, përveç rasteve kur Paysera, me iniciativën e saj, në raste të jashtëzakonshme korrigjon Urdhërpagesën ose ka një sasi të mjaftueshme informacioni për të përcaktuar saktësinë e informacionit për të ekzekutuar pagesën. porosit sipas një procedure të rregullt.

5.25.6. Në rast se shuma e parave në llogarinë Paysera të Klientit është e pamjaftueshme për të ekzekutuar Transferin e Pagesës, Transferta e Pagesës nuk ekzekutohet, megjithatë, Sistemi do të tentojë të ekzekutojë Urdhërpagesën edhe për 5 (pesë) ditë të tjera pas marrjes së Urdhërpagesës. . Nëse gjatë kësaj periudhe kohore shuma e parave në llogarinë Paysera është ende e pamjaftueshme për të ekzekutuar Urdhërpagesën, Urdhri i Pagesës do të anulohet dhe nuk do të tentohet më të ekzekutohet. Nëse shuma e parave në Llogari është e pamjaftueshme në një monedhë, por ka një sasi të mjaftueshme parash në një monedhë tjetër, transferta e pagesës nuk do të ekzekutohet derisa Klienti të konvertojë monedhën tjetër në monedhën e pagesës (përveç rasteve kur Klienti ka porositur një funksion automatik të këmbimit valutor ose transferta synon të paguajë mallra ose shërbime nëpërmjet sistemit Paysera).

5.26. Kushtet e përdorimit të mjeteve të menaxhimit të llogarisë Paysera, përveç atyre të treguara në pikën 5.21 të kësaj Marrëveshjeje (përveç menaxhimit të llogarisë Paysera nëpërmjet internetit), përcaktohen në Shtesa të veçanta që rregullojnë mjetet specifike të menaxhimit të llogarisë Paysera. Shtojcat specifike që rregullojnë mjete të tjera të menaxhimit të llogarisë Paysera do të zbatohen në rast se Klienti zgjedh të përdorë mjetet përkatëse të menaxhimit të llogarisë Paysera. Shtojca do të zbatohet për Klientin që nga momenti kur Klienti ka konfirmuar në mënyrë elektronike ose në një mënyrë tjetër se ai ka mësuar kushtet e Shtojces dhe shpreh vullnetin e tij për të përdorur Shërbimin e treguar në Shtojcë.

5.27. Informacioni mbi transaksionet e kryera dhe të marra jepet nga Paysera në Pasqyrën e Llogarisë së Klientit. Klienti mund të hyjë në llogarinë e tij dhe ta shikojë këtë informacion pa pagesë

Deponimi dhe tërheqja e parave të gatshme

 

6.1 Paysera do t'i sigurojë klientit të drejtën për të deponuar para në llogarinë e Paysera në kushtet e specifikuara në sistem. Vendndodhjet, termat, valutat, limitet dhe çmimet e deponimit të parave të gatshme janë dhënë këtu.

6.2 Paysera do t'i sigurojë klientit të drejtën për të tërhequr para nga llogaria sipas kushteve të specifikuara në sistem. Vendet, termat, limitet, valutat dhe çmimet e tërheqjes së parave të gatshme janë dhënë këtu.

6.3. Përfaqësuesi i klientit do të llogarisë paratë e gatshme që do të deponohen në llogarinë Paysera vetë para deponimit ose pas tërheqjes së tyre, dhe të bëjë komente ose pretendime në lidhje me sasinë e parave të gatshme ose cilësinë e kartëmonedhave menjëherë pas tërheqjes, kur është e nevojshme.

6.4. Pasi klienti të ketë deponuar para në llogarinë e tyre Paysera, ata mund t'i përdorin paratë elektronike menjëherë pasi Paysera t'i marrë ato.

7. Fatura e urdhërit të pagesës, kërkesat e aplikuara në urdhrin e pagesës dhe refuzimi i ekzekutimit të urdhërit të pagesës

 

7.1 Kur klienti është pagues, urdhërpagesa konsiderohet e marrë nga Paysera (fillon llogaritja e periudhës kohore të ekzekutimit të një urdhër pagese të tillë) në ditën e marrjes së tij, ose, nëse momenti i marrjes së urdhërpagesës nuk është një ditën e punës së Paysera, urdhri i pagesës konsiderohet i marrë në ditën më të afërt të punës të Paysera.

7.2. Një urdhër pagese i marrë nga Paysera në një ditë pune të Paysera, por jo gjatë orarit të punës të caktuar nga Paysera, konsiderohet i marrë në ditën më të afërt të punës në Paysera.

7.3. Urdhrat e pagesave për pagesa brenda sistemit Paysera ekzekutohen menjëherë (deri në disa minuta, përveç nëse transaksioni pezullohet për shkak të rasteve të përcaktuara nga aktet ligjore dhe kjo marrëveshje), pavarësisht nga orari i punës i Paysera.

7.4. Paysera ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë çdo urdhër pagesë të paraqitur nga ndonjë prej mjeteve të rëna dakord me Paysera, dhe të regjistrojë dhe ruajë informacionin në lidhje me të gjitha Transaksionet e Pagesave të kryera nga Klienti ose sipas Urdhërpagesave të Klientit. Regjistrimet e përmendura në këtë klauzolë mund të dorëzohen nga Paysera tek Klienti dhe / ose personat e tretë që kanë të drejtë të marrin të dhëna të tilla sipas bazës së përcaktuar në legjislacion, si prova që konfirmojnë dorëzimin e Urdhrave të Pagesës dhe / ose Transaksionet e Pagesave të ekzekutuara.

7.5. Urdhërpagesat e paraqitura nga klienti duhet të jenë në përputhje me kërkesat për dorëzimin e urdhërpagesave të tilla dhe/ose përmbajtjen e urdhërpagesës të përcaktuara me akte ligjore ose Paysera. Urdhrat e pagesave të paraqitura nga klienti do të formulohen qartë dhe do të jenë të ekzekutueshëm duke përmbajtur vullnetin e shprehur të klientit. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësi për gabime, mospërputhje, përsëritje dhe/ose kontradikta në urdhër pagesat e paraqitura nga klienti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, korrektësinë e detajeve të urdhërit të pagesës të paraqitur nga klienti. Nëse urdhri i pagesës i paraqitur nga klienti nuk përmban të dhëna të mjaftueshme ose përmban mangësi, Paysera, pavarësisht nga natyra e mangësive në urdhër pagesën, mund të refuzojë të ekzekutojë një urdhër pagesë të tillë, ose mund ta ekzekutojë atë në përputhje me të dhënat e dhëna në urdhrin e pagesës.

7.6. Paysera ka të drejtë të refuzojë të ekzekutojë një urdhër pagesë në rast dyshimi të arsyeshëm se urdhri i pagesës është dorëzuar nga përfaqësuesi i klientit, ose se dokumentet e paraqitura nuk janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni dhe/ose Paysera, ose Paysera ka dyshime të arsyeshme në lidhje me vërtetësinë e dokumenteve të përmendura. Nëse Paysera ka dyshim të arsyeshëm se urdhri i pagesës nuk është paraqitur nga klienti ose përfaqësuesi ligjor i klientit, ose dyshim në lidhje me vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura, ose dyshim tjetër në lidhje me ligjshmërinë ose përmbajtjen e urdhërpagesës së paraqitur, Paysera ka e drejta për të kërkuar nga klienti për të konfirmuar shtesë urdhrin e pagesës së paraqitur dhe/ose të paraqesë dokumente që konfirmojnë të drejtat e personave për të menaxhuar fondet e mbajtura në llogari ose dokumente të tjera të treguara nga Paysera në një mënyrë të pranueshme për Paysera në kurriz të klientit. Në rastet e përmendura në këtë klauzolë, Paysera vepron me qëllim të mbrojtjes së interesave ligjore të klientit, Paysera dhe/ose personave të tjerë, kështu që Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për humbjet që mund të vijnë për shkak të refuzimit për të ekzekutuar pagesën e paraqitur.

7.7. Klienti do të sigurojë një shumë të mjaftueshme parash në një monedhë përkatëse në llogarinë e tij për të ekzekutuar urdhrin e pagesës.

7.8. Para ekzekutimit të një urdhër pagese të paraqitur nga klienti, Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti të sigurojë dokumente që vërtetojnë ligjshmërinë e origjinës së fondeve në lidhje me urdhërpagesën. Në rast se klienti nuk arrin të paraqesë dokumente të tilla, Paysera ka të drejtë të refuzojë ekzekutimin e urdhër pagesës.

7.9. Paysera ka të drejtë të përfshijë palë të treta për të ekzekutuar pjesërisht ose plotësisht urdhrin e pagesës së klientit, nëse këtë e kërkojnë interesat e klientit dhe/ose thelbi i urdhërpagesës. Në rastet kur urdhri i pagesës së klientit kërkon dërgimin dhe ekzekutimin e urdhërpagesës më tej përmes një institucioni tjetër financiar, por ky institucion pezullon urdhrin e pagesës së klientit, Paysera nuk është përgjegjës për veprime të tilla të institucionit financiar, por bën përpjekje për të gjetur arsyet e pezullimit të urdhërpagesës. Paysera ka të drejtë të pezullojë dhe/ose të përfundojë ekzekutimin e urdhërit të pagesës së klientit, nëse kërkohet nga ligji ose në rast se është e nevojshme për arsye të tjera përtej kontrollit të Paysera.

7.10. Në rast se Paysera refuzon të ekzekutojë një urdhër pagesë të paraqitur nga klienti, Paysera do të njoftojë menjëherë klientin për këtë, ose do të krijojë kushtet e nevojshme që klienti të njihet me një njoftim të tillë, përveç kur një njoftim i tillë është teknikisht i pamundur ose i ndaluar nga aktet ligjore.

7.11. Paysera nuk do të pranojë dhe ekzekutojë urdhërat e pagesave të klientit për të kryer operacione në llogari nëse fondet në llogari arrestohen, e drejta e klientit për të menaxhuar fondet përndryshe kufizohet ligjërisht, ose në rast se operacionet pezullohen nga aktet ligjore në fuqi.

7.12. Nëse paratë e transferuara nga urdhri i pagesës kthehen për arsye jashtë kontrollit të Paysera (të dhëna të pasakta të urdhër pagesës, llogaria e përfituesit është e mbyllur, etj.), Shuma e kthyer kreditohet në llogari. Tarifat e paguara nga paguesi për ekzekutimin e urdhrit të pagesës nuk kthehen dhe tarifat e tjera në lidhje me kthimin e parave dhe, të aplikuara për Paysera, mund të zbriten nga llogaria.

7.13. Transferet e iniciuara nga Paysera mund të jenë standarde (jo urgjente) dhe urgjente (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Metoda e transferimit zgjidhet nga klienti (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Nëse klienti nuk zgjedh metodën e transferimit, konsiderohet se klienti ka filluar një transfer standart të pagesës që do të ekzekutohet duke zgjedhur automatikisht kushtet më të favorshme për klientin.

8. Sigurimi dhe anulimi i pëlqimit, anulimi i urdhërpagesës, ekzekutimi i urdhrit të pagesës

 

8.1. Transaksioni i pagesës konsiderohet i autorizuar vetëm nëse Paguesi jep Pëlqimin. Pëlqimi i dhënë një agjenti Paysera konsiderohet se i është dhënë Paysera-s. Klienti (Paguesi) mund të japë pëlqimin në mënyrën e përcaktuar nga Paysera ose të rënë dakord me Klientin. Pëlqimi i paraqitur me shkrim duhet të nënshkruhet nga Klienti ose përfaqësuesi i tij ligjor. Pëlqimi mund të konfirmohet gjithashtu me nënshkrim elektronik, fjalëkalim, kode dhe/ose mjete të tjera të verifikimit të identitetit. Pëlqimi për të kryer një transaksion pagese ose disa transaksione pagese mund të jepet gjithashtu nëpërmjet Marrësit ose ofruesit të shërbimit të fillimit të pagesës. Në të gjitha rastet e parashikuara në këtë klauzolë, Pëlqimi do të konsiderohet i miratuar siç duhet nga Klienti (Paguesi), duke pasur të njëjtën vlefshmëri ligjore si dokumenti në letër (Pëlqimi) i nënshkruar nga Klienti (përfaqësuesi i tij) dhe është i lejueshëm si mjet. të provave në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet Paysera dhe Klientit në gjykata dhe institucione të tjera. Klienti nuk ka të drejtë të kundërshtojë Transaksionin e Pagesës të kryer nga Paysera, nëse Urdhri i Pagesës është miratuar me Pëlqimin e dhënë në mënyrën e përcaktuar në këtë klauzolë.

8.2. Pëlqimi i Klientit (Paguesit) dorëzohet para ekzekutimit të Transaksionit të Pagesës. Sipas një marrëveshjeje ndërmjet Klientit (Paguesit) dhe Paysera-s, Transaksioni i Pagesës mund të autorizohet, d.m.th., një pëlqim i tillë i Klientit mund të jepet pas ekzekutimit të Transaksionit të Pagesës.

8.3. Klienti pranon që, në ekzekutimin e Urdhërpagesave, Paysera do të transmetojë informacionin e specifikuar në Urdhërpagesën (përfshirë të Dhënat Personale të Klientit), personave të lidhur drejtpërdrejt me ekzekutimin e Transaksionit të Pagesës, si organizatat ndërkombëtare të kartave të pagesave, kompanitë që përpunojnë informacione në lidhje me pagesat me karta pagese, ofruesin e shërbimeve të pagesave të Marrësit, operatorin e sistemit të pagesave për ekzekutimin e Transaksionit të Pagesave, agjentët e ofruesit të shërbimeve të pagesave, ofruesin e shërbimit të fillimit të pagesës së Përfituesit dhe Marrësin.< br>
8.4. Procedura e anulimit të një Urdhërpagese:

8.4.1. urdhërpagesa nuk mund të anulohet pasi Paysera ta ketë marrë atë, me përjashtim të rasteve të përshkruara në Marrëveshje;

8.4.2. nëse një Transaksion Pagesë është iniciuar nga Marrësi ose nëpërmjet Marrësit (p.sh. pagesa duke përdorur një kartë pagese), ose nga një ofrues i shërbimit të fillimit të pagesës, Paguesi nuk mund ta anulojë Urdhërpagesën pasi Urdhërpagesa të jetë dorëzuar për ekzekutim, Paguesi i ka dhënë ofruesit të shërbimit të fillimit të pagesës Pëlqimin për të filluar një transaksion pagese, ose Paguesi i ka dhënë Pëlqimin Marrësit për të kryer transaksionin e pagesës;

8.4.3. Urdhërpagesat e përcaktuara në pikën 5.23.4 të Marrëveshjes mund të anulohen deri në fund të një dite pune të Paysera, një ditë para ditës së rënë dakord;

8.4.4. pas skadimit të kushteve të përcaktuara në pikat 8.4.1 deri në 8.4.3 të Marrëveshjes, një Urdhër Pagesë mund të anulohet vetëm në rast se Klienti (Paguesi) dhe Paysera bien dakord për këtë. Në rastet e parashikuara në pikën 8.4.2 të Marrëveshjes, është i nevojshëm edhe pëlqimi i Marrësit.

8.4.5. kur një Transaksion Pagesë është iniciuar nga Marrësi ose nëpërmjet Marrësit duke kryer Transaksionin e Pagesës duke përdorur një kartë pagese dhe kur shuma e saktë e transaksionit nuk dihet në momentin kur Paguesi jep pëlqimin e tij për të ekzekutuar Transaksionin e Pagesës, Paysera mund të rezervoni fondet në llogarinë e paguesit vetëm me kusht që Paguesi të japë pëlqimin e tij për të rezervuar një shumë të caktuar. Pas marrjes së informacionit mbi shumën e saktë të Transaksionit të Pagesës, Paysera do ta heqë rezervimin nga llogaria e paguesit menjëherë dhe jo më vonë se menjëherë pas marrjes së Urdhërpagesës.

8.5. Paysera do të kreditojë fondet në një Llogari dhe do të debitojë fondet nga një Llogari sipas Identifikuesit Unik të dhënë në Urdhërpagesën - numrin e llogarisë Paysera ose numrin e llogarisë IBAN. Paysera ka të drejtën, por jo detyrimin, të kontrollojë nëse Identifikuesi Unik i dhënë në Urdhërpagesën e marrë nga Paysera korrespondon me emrin dhe mbiemrin (emrin e personit juridik) të pronarit të llogarisë. Në rast se Identifikuesi Unik i përmendur i jepet Paysera-s për të debituar para ose për të kredituar para në Llogari, Urdhri i Pagesës konsiderohet i ekzekutuar siç duhet nëse është ekzekutuar nga Identifikuesi Unik i treguar. Nëse Paysera verifikon Urdhërpagesën dhe vendos një mospërputhje të dukshme midis Identifikuesit Unik të dhënë Paysera-s dhe emrit dhe mbiemrit (emrit të personit juridik) të zotëruesit të llogarisë, Paysera ka të drejtë të refuzojë të ekzekutojë një transaksion të tillë pagese.

8.6. Me kusht që Paysera të marrë një Urdhër Pagesë për të transferuar para në llogarinë e pagesës nëse një ofrues tjetër i shërbimeve të pagesës, një transaksion i tillë pagese kryhet nga Paysera sipas Identifikuesit Unik të dhënë në Urdhërpagesën e marrë – numri i llogarisë së Marrësit në formatin IBAN, përveç rasteve kur ofruesi i shërbimeve të pagesës nuk përdor formatin e llogarisë IBAN . Paysera nuk mban përgjegjësi nëse Identifikuesi Unik nuk është dhënë në Urdhërpagesën ose është i pasaktë, dhe/ose ofruesi i shërbimeve të pagesave të Marrësit ka vendosur një Identifikues Unik të ndryshëm për ekzekutimin e duhur të këtij Transaksioni Pagesë (kreditimi i fondeve për llogarinë e pagesës së Marrësit).

8.7. Nëse është e nevojshme dhe/ose kërkohet nga institucionet e shteteve të tjera, Paysera ka të drejtë të marrë informacion shtesë (p.sh. emrin dhe mbiemrin ose emrin e personit juridik të Marrësit, një kod pagese) të kërkuar për ekzekutimin e duhur të Urdhërpagesës.

8.8. Urdhri i pagesës konsiderohet i ekzekutuar kur Paysera transferon shumën e Transaksionit të Pagesës në llogarinë e ofruesit të shërbimit të Pagesës së Marrësit. Ofruesi i shërbimit të Pagesave të Marrësit është përgjegjës për kreditimin e shumës së Transaksionit të Pagesës të transferuar siç duhet nga Paysera te ofruesi i shërbimit të Pagesave të Marrësit në llogarinë e pagesave të Marrësit.

9. Aktivitete të Ndaluara

 

9.1. Klientit që përdor shërbimet e Paysera i ndalohet:

9.1.1. duke mos respektuar Kushtet e Marrëveshjes, Shtojcat e Marrëveshjes, legjislacionin dhe aktet e tjera ligjore, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, aktet kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit;

9.1.2. duke shkelur të drejtat e Paysera dhe palëve të treta për markat tregtare, të drejtat e autorit, sekretet tregtare dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale;

9.1.3. ofrimi i informacioneve të rreme, mashtruese ose të pasakta për Paysera; refuzimi për të dhënë informacion ose për të ndërmarrë veprime të tjera që kërkohen në mënyrë të arsyeshme nga Paysera;

9.1.4. duke u dhënë palëve të treta informacione të rreme, mashtruese ose të pasakta në lidhje me Paysera dhe bashkëpunimin me Paysera;

9.1.5. ekzekutimi ose marrja e transfertave të fondeve të fituara në mënyrë të paligjshme, nëse Klienti është në dijeni ose duhet të jetë në dijeni për këtë;

9.1.6. duke përdorur shërbimet e Paysera në një mënyrë që shkakton humbje, përgjegjësi ose pasoja të tjera negative ligjore ose financiare ose dëmtim të reputacionit të biznesit të Paysera ose personave të tretë;

9.1.7. duke përdorur shërbimet e Paysera, nëse Klienti, përfaqësuesi i tij, pronari përfitues, transferta e pagesës e ekzekutuar ose e marrë përputhet me kriteret e treguara në < lista e kufizimeve për ofrimin e shërbimeve Paysera;

9.1.8. përhapja e viruseve kompjuterike dhe ndërmarrja e veprimeve të tjera që mund të shkaktojnë keqfunksionime të sistemit, dëmtim ose shkatërrim informacioni dhe dëmtime të tjera në Sistemin, pajisjet ose informacionin e Paysera;

9.1.9. ndërmarrja e çdo veprimi tjetër të qëllimshëm që mund të pengojë ofrimin e Shërbimeve Paysera për Klientin ose palët e treta ose funksionimin e duhur të Sistemit;

9.1.10 organizimi i lojërave të fatit të paligjshëm, tregtimi i paligjshëm i aksioneve, indekseve, lëndëve të para, valutës (p.sh. Forex), opsioneve, fondeve të tregtuara në këmbim (ETF); ofrimi i tregtisë, investimeve ose shërbimeve të tjera në shkëmbimet valutore, tregjet Forex dhe sisteme të tjera elektronike të tregtimit të monedhave; përfshirja në tregti të paligjshme të produkteve të duhanit, alkoolit, barnave me recetë, steroideve, armëve, substancave narkotike dhe atributeve të tij, prodhim pornografik, lotari të palicencuar, softuer të paligjshëm dhe artikuj ose produkte të tjerë të ndaluar me ligj;

9.1.11. pranimi i pagesave në monedhë virtuale të parregulluar dhe/ose të pambikëqyrur, blerja, konvertimi ose administrimi i saj në çfarëdo mënyre tjetër (ndalimi përfshin ekzekutimin ose marrjen e transfertave nga shkëmbyesit e monedhës virtuale, d.m.th. rastet kur kërkohet të kryhet një transferim në një monedhë të rregulluar megjithatë, një transferim i tillë lidhet me shkëmbyesit e monedhës dixhitale);

9.1.12. pa një pëlqim paraprak me shkrim të Paysera që ofron shërbime financiare dhe/ose organizon ligjërisht tregtimin e aksioneve, indekseve, lëndëve të para, monedhave (p.sh. Forex), opsioneve, fondeve të tregtuara në këmbim (ETF), duke ofruar tregti, investime ose shërbime të tjera në shkëmbimet valutore , tregjet Forex dhe sisteme të tjera të tregtimit të monedhave elektronike. Në rast se Klienti synon të ofrojë shërbime financiare duke përdorur llogarinë, ai duhet të ketë një licencë të vlefshme, të lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian ose një vend i tretë që ka vendosur kërkesa ekuivalente ose thelbësisht të ngjashme dhe duhet të monitorohet nga autoritetet kompetente me respektimi i përputhshmërisë me këto kërkesa;

9.1.13. pa një pëlqim paraprak me shkrim të Paysera për të organizuar lojëra fati të ligjshme, llotari, aktivitete të tjera të licencuara posaçërisht ose aktivitete që kërkojnë leje. Në rast se Klienti synon të ofrojë shërbimet e treguara duke përdorur llogarinë, ai duhet të ketë një licencë të vlefshme, të lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian dhe të monitoruar nga autoritetet kompetente në lidhje me përmbushjen e këtyre kërkesave;

9.1.14. të kesh më shumë se një profil; regjistrimi i një profili me emër fiktiv ose të dikujt tjetër pa pasur autorizim; regjistrimi i një profili duke përdorur shërbimet e numrave anonimë të telefonit ose adresave të postës elektronike të ofruara nga individë të tjerë ose faqe interneti;

9.1.15. ofrimi i shërbimeve që janë të ndaluara me ligj ose në kundërshtim me rendin publik dhe parimet morale;

9.1.16.lidhja me sistemin në mënyrë anonime (p.sh., përmes serverëve proxy publik ), përveç rasteve kur VPN-të e përdorura përcaktohen nga karakteristika individuale si përdorimi i një adrese IP statike (të përhershme), për të garantuar sigurinë e transmetimit të të dhënave;
< br>
9.1.17. zbulimi i Fjalëkalimeve dhe veçorive të tjera të personalizuara të sigurisë të Instrumenteve të Pagesave personave të tretë dhe lejimi i personave të tjerë që të përdorin Shërbimet nën emrin e Klientit.

9.2. Klienti do të rimbursojë të gjitha dëmet e drejtpërdrejta, gjobat dhe sanksionet e tjera monetare të aplikuara ndaj Paysera-s për shkak të mosrespektimit ose shkeljes së Kushteve, duke përfshirë, por pa u kufizuar në pikën 9.1 të kësaj Marrëveshjeje për faj të Klientit.

9.3. Klienti është përgjegjës dhe merr përsipër të rimbursojë çdo humbje të shkaktuar nga Paysera, klientët e tjerë të Paysera dhe palët e treta për shkak të përdorimit të Shërbimeve Paysera dhe shkeljes së kësaj Marrëveshjeje ose Shtojcave të saj nga Klienti. Nëse rezulton se llogaria Paysera është krijuar duke paraqitur dokumente të falsifikuara ose false, shuma prej 100 euro konsiderohet humbje minimale, e cila nuk ka nevojë të provohet dhe që Paysera ka të drejtë ta zbresë nga llogaria e klientit. Një shumë më e lartë e humbjes do të justifikohet me prova me shkrim. Në të gjitha rastet, Paysera do të kontaktojë autoritetet e zbatimit të ligjit nëse zbulohen shenja të aktivitetit të paligjshëm.

10. Dërgimi i njoftimeve nga palët, komunikimi dhe konsultimi me klientët

 

10.1. Klienti konfirmon se ata pajtohen që njoftimet Paysera do t'i jepen Klientit duke i vendosur ato në faqen e internetit të Sistemit dhe duke dërguar një email, i cili është treguar nga Klienti në momentin e regjistrimit në Sistem, ose duke e dërguar në adresën e treguar nga Klienti në momentin e regjistrimit në Sistem, ose duke dërguar një mesazh SMS në rastet kur klienti ka treguar vetëm një numër telefoni celular. Klienti pranon se njoftimet e Paysera-s, të dorëzuara në ndonjë nga mënyrat e sipërpërmendura, do të konsiderohen si të dhëna siç duhet. Njoftimet me postë ose mesazhe SMS dërgohen vetëm nëse Klienti nuk ka treguar adresën e tij të postës elektronike. Nëse njoftime të tilla nuk kanë të bëjnë me ndryshimin thelbësor të Marrëveshjes, do të konsiderohet se Klienti e ka marrë njoftimin brenda 24 orëve nga momenti kur ai është postuar në faqen e internetit të Sistemit ose i është dërguar Klientit me e-mail ose SMS. mesazh. Nëse njoftimi është dërguar me postë, do të konsiderohet se Klienti e ka marrë atë brenda 5 (pesë) ditëve të punës pas dërgimit të tij, përveç rastit kur Klienti e merr njoftimin më vonë se në kushtet e përcaktuara në këtë pjesë të Marrëveshjes. Do të konsiderohet se mesazhet (pretendimet, kërkesat ose ankesat) nga Klientët janë marrë në ditën e dorëzimit të tyre, nëse ato dorëzohen nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 20:00. (EET). Mesazhet e dërguara jashtë kornizës kohore të specifikuar do të konsiderohen të marra në orën 8 të mëngjesit (EET) të ditës së nesërme.

10.2. Klienti do të informohet për ndryshimet në Marrëveshje 60 (gjashtëdhjetë) ditë përpara. Do të konsiderohet se Klienti ka marrë njoftimin dhe ndryshimet në Kushtet e Marrëveshjes hyjnë në fuqi brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve pasi njoftimi i është dërguar Klientit me email ose nëpërmjet çdo mjeti tjetër që ishte treguar nga Klienti gjatë regjistrimit (post ose mesazh SMS me një lidhje në një faqe interneti përkatëse). Informacioni mbi ndryshimet në Kushtet e Marrëveshjes publikohet gjithashtu në faqen e internetit të Sistemit.

10.3. Periudha 60 (gjashtëdhjetë) ditë e njoftimit nuk do të zbatohet dhe njoftimet do të jepen në përputhje me rendin e përcaktuar në pikën 10.1, nëse:

10.3.1. Kushtet e Marrëveshjes janë ndryshuar për shkak të ndryshimeve në kërkesat e detyrueshme të legjislacionit;

10.3.2. ulen çmimet e shërbimeve ose vendosen kushte të tjera të favorshme për Klientin;

10.3.3. kostoja kryesore e shërbimeve të ofruara rritet, gjë që çon në një rritje të çmimeve të shërbimeve Paysera;

10.3.4. shfaqet një shërbim i ri ose një pjesë e një shërbimi, i cili mund të përdoret ose jo nga Klienti sipas zgjedhjes së tij.

10.4. Ndryshimet jo thelbësore të Marrëveshjes janë korrigjimet e stilit dhe gramatikës, parafrazimi dhe zhvendosja e një fjalie, një klauzolë ose një neni të Marrëveshjes për hir të kuptimit më të mirë; ofrimi i shembujve për artikuj dhe ndryshime të tjera të cilat nuk reduktojnë apo kufizojnë të drejtat e Klientit dhe nuk rrisin përgjegjësinë e Klientit apo rëndojnë gjendjen e tyre.

10.5. Klienti merr përsipër të kontrollojë emailin e tij dhe instrumentet e tjera për marrjen e njoftimeve të treguara në Llogari, si dhe faqet e internetit të Sistemit, në baza të rregullta, d.m.th. të paktën një herë në ditë pune, në mënyrë që të njoftojë njoftimet për ndryshimet e Marrëveshjes. në kohën e duhur.

10.6. Të gjitha mesazhet e Palëve do të dërgohen në gjuhën e pranueshme ose në gjuhën në të cilën Marrëveshja e shkruar i është paraqitur Klientit për t'u njohur me të.

10.7. Klienti merr përsipër të publikojë në profilin e tij dhe, në rast ndryshimesh, të përditësojë menjëherë të dhënat e kontaktit (numrin e telefonit, adresën e emailit dhe adresën e postës), të cilat Paysera mund t'i përdorë për të kontaktuar urgjentisht me Klientin ose përfaqësuesit e Klientit. Në rast se Klienti nuk përditëson të dhënat e kontaktit në profilin e tij, të gjitha pasojat për shkak të dështimit të Paysera për të dërguar njoftime te Klienti do të bien mbi Klientin.

10.8. Për të mbrojtur paratë e Klientit nga veprimet e mundshme të paligjshme të personave të tretë, Klienti gjithashtu duhet të informojë menjëherë Paysera-n për vjedhjen ose humbjen tjetër të dokumentit personal të identitetit të përfaqësuesit ose përfaqësuesve të Klientit.

10.9. Klienti mund të marrë një konsultim në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me Sistemin dhe ekzekutimin e Marrëveshjes duke dërguar pyetjen e tij në adresën e emailit të treguar në faqen e internetit Paysera, duke telefonuar Mbështetjen e Klientit ose duke plotësuar një kërkesë në Llogari. Mesazhet e klientit në lidhje me këtë Marrëveshje do të dërgohen në adresën e emailit të dhënë në faqen e internetit të Paysera ose në adresën e postës së Paysera të treguar në Marrëveshje. Të gjitha mesazhet do t'i dërgohen Paysera-s, pavarësisht se kush është ofruesi i drejtpërdrejtë i Shërbimeve Paysera të përcaktuar në Marrëveshje.

10.10. Paysera do të njoftojë Klientin paraprakisht, në përputhje me procedurën e përcaktuar në pikën 10.1. të Marrëveshjes, në lidhje me dështimet teknike të njohura dhe të mundshme të Sistemit dhe sistemeve ose pajisjeve të palëve të treta të përfshira nga Paysera në ofrimin e shërbimeve, të cilat kanë ndikim në ofrimin e Shërbimeve Paysera.

10.11. Paysera mund të ndryshojë zgjidhjen për integrimin teknik të shërbimeve pa kufizime dhe në çdo kohë. Njoftimi për çdo ndryshim që kërkon korrigjime në softuerin e Klientit do të dërgohet të paktën 90 (nëntëdhjetë) ditë përpara. Ndryshimet e kërkuara nga ana e Klientit do të bëhen me shpenzimet e Klientit.

10.12. Palët do të informojnë menjëherë njëra-tjetrën për çdo rrethanë të rëndësishme për zbatimin e Marrëveshjes. Klienti duhet të dorëzojë dokumente që vërtetojnë rrethana të tilla (p.sh. ndryshime në emrin, adresën, adresën e emailit, numrin e telefonit dhe të dhëna të tjera kontakti; ndryshimet e Përfaqësuesve të Klientit të autorizuar për të menaxhuar fondet në Llogari; ndryshime në nënshkrimet e përfaqësuesve të Klientit; fillimi dhe hapja e procedurave të ristrukturimit ose falimentimit ndaj Klientit; likuidimi, riorganizimi ose ristrukturimi i klientit, etj.), pavarësisht nëse ky informacion është transferuar tashmë në regjistrat publikë apo jo.

10.13. Paysera ka të drejtë të kërkojë që dokumentet e lidhura jashtë vendit të përkthehen, legalizohen ose konfirmohen me Apostille, përveç rasteve kur aktet ligjore parashikojnë ndryshe.

10.14. Të gjitha kostot për përfundimin, dorëzimin, konfirmimin dhe përkthimin e dokumenteve të dhëna Paysera-s do të mbulohen nga Klienti.

10.15. Klienti ka të drejtë të konsultojë ndryshimet e vlefshme të Marrëveshjes, Shtesat e saj dhe Çmimet në faqen e internetit Paysera në çdo kohë.

11. Amendamentet e Marrëveshjes

 

11.1. Paysera ka të drejtë të ndryshojë dhe/ose plotësojë në mënyrë të njëanshme kushtet e Marrëveshjes sipas procedurës së përcaktuar në nenin 11 të kësaj Marrëveshjeje.

11.2. Klienti nuk ka të drejtë të ndryshojë dhe/ose të ndryshojë në mënyrë të njëanshme kushtet e Marrëveshjes.

11.3. Klienti ka të drejtë të pajtohet ose të mos pajtohet me ndryshimet përpara ditës së sugjeruar të ndryshimeve, duke njoftuar paraprakisht Paysera-n për këtë. Nëse Klienti nuk e njofton Paysera-n për mosmarrëveshjet e tyre me ndryshimet deri në ditën e sugjeruar të hyrjes së tyre në fuqi, do të konsiderohet se Klienti pranon ndryshimet në Marrëveshje dhe ndryshimet do të hyjnë në fuqi në ditën e caktuar të tyre. hyrjen në fuqi. Nëse Klienti informon Paysera-n për mosmarrëveshjen e tij me ndryshimet e Marrëveshjes, ata e ndërpresin Marrëveshjen në përputhje me procedurën e përcaktuar në pikën 12.12 të Marrëveshjes, dhe kushtet ekzistuese të Marrëveshjes do të jenë të vlefshme për Klientin gjatë gjithë periudhës së përmendur. 30 (tridhjetë) ditë kalendarike.

11.4. Shtojcat e Marrëveshjes ndryshohen sipas procedurës së përcaktuar në suplementin përkatës. Nëse nuk parashikohet asnjë procedurë ndryshimi në Shtojcë, do të zbatohet procedura për amendament dhe procedura për informimin rreth amendamentit, të përcaktuara në këtë Marrëveshje.

11.5. Palët mund të bien dakord për kushte shtesë që nuk janë parashikuar në Marrëveshje ose Shtojca, ose kushte të tjera që nuk janë të përcaktuara në Marrëveshje ose Shtojcë, me një marrëveshje të veçantë me shkrim. Një marrëveshje e tillë do të bëhet pjesë përbërëse e Marrëveshjes. Me kërkesë të Klientit, një projekt-marrëveshje do të përgatitet nga Paysera dhe do t'i dërgohet Klientit me faks ose email (marrëveshja mund të lidhet gjithashtu në formën e një deklarate). Nëse Klienti pajtohet me draftin e dhënë, Klienti do të nënshkruajë draftin dhe do t'ia përcjellë Paysera-s një kopje të skanuar të dokumentit me faks ose email. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të dërgojë marrëveshjen me postë me nënshkrimin origjinal të Klientit. Një marrëveshje e tillë do të hyjë në fuqi pasi marrëveshja e nënshkruar t'i jetë dërguar Paysera-s, d.m.th. nënshkrimi i Paysera-s në marrëveshje nuk kërkohet dhe Paysera nuk është i detyruar t'ia dërgojë marrëveshjen e nënshkruar përsëri klientit.

12. Pezullimi i ofrimit të Shërbimit. Përfundimi i Marrëveshjes

 

12.1. Paysera, sipas gjykimit të saj dhe duke marrë në konsideratë një situatë specifike, duke i dhënë përparësi ekzekutimit të akteve ligjore që zbatohen në veprimtarinë e Paysera-s dhe interesave të Klientit, ka të drejtë të zbatojë në mënyrë të njëanshme dhe pa njoftim paraprak një ose disa prej masat e mëposhtme:

12.1.1. për të pezulluar ekzekutimin e një ose disa transfertave të pagesave;

12.1.2. të pezullojë ofrimin e të gjitha ose një pjesë të shërbimeve për Klientin;

12.1.3. të ndalojë fondet e Klientit që janë çështje mosmarrëveshjeje;

12.1.4. të bllokojë llogarinë (d.m.th. të pezullojë plotësisht ose pjesërisht transaksionet e pagesave në llogari) dhe/ose instrumentin e pagesës (d.m.th. të ndalojë plotësisht ose pjesërisht përdorimin e instrumentit të pagesës);

12.1.5. të refuzojë ofrimin e shërbimeve;

12.1.6. të kthejë fondet e arrestuara nga llogaria e klientit te dërguesi kryesor i fondeve.

12.2. Masat e treguara në pikat 12.1.1-12.1.6 të Marrëveshjes mund të zbatohen vetëm në rastet e mëposhtme të jashtëzakonshme

12.2.1. nëse Klienti shkel në thelb Marrëveshjen ose Shtojcat e saj, ose lind një kërcënim real për shkelje thelbësore të Marrëveshjes ose Shtojcave të saj nga Klienti;

12.2.2. nëse aktivitetet e Klientit duke përdorur një llogari Paysera kanë potencial të dëmtojnë reputacionin e biznesit të Paysera;

12.2.3. nëse Klienti dështon të plotësojë procedurat e nevojshme të identifikimit, ose të dorëzojë informacionin e kërkuar nga Paysera, ose Klienti jep informacion që nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni ose Paysera, ose dyshime në lidhje me vërtetësinë dhe vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura lindin tek Paysera, gjithashtu nëse Paysera ka dyshim të arsyeshëm se Klienti nuk respekton kërkesat e përcaktuara në nenin 9 të Marrëveshjes;

12.2.4. nëse, për shkak të ofrimit të mëtejshëm të shërbimeve dhe veprimtarisë së Klientit, mund të dëmtohen interesat e justifikuara të palëve të treta;

12.2.5. nëse, për arsye objektivisht të justifikuara që lidhen me sigurinë e fondeve në llogari dhe/ose instrumentin e pagesës, dyshohet përdorimi i paautorizuar ose mashtrues i parave në llogari dhe/ose instrumenti i pagesës;

12.2.6. nëse Paysera mëson për vjedhjen ose humbjen e Instrumentit të Pagesave, dyshon ose mëson për blerje të paligjshme ose përdorim të paautorizuar të Instrumentit të Pagesës, gjithashtu në rast të fakteve ose dyshimeve që të dhënat e personalizuara të sigurisë të Instrumentit të Pagesës (përfshirë instrumentet e konfirmimit të identitetit) kanë bëhet i njohur ose mund të përdoret nga persona të tretë, Paysera ka dyshime të arsyeshme se fondet ose Instrumenti i Pagesave mund të përdoren në mënyrë të paligjshme nga persona të tretë, ose Llogaria dhe/ose Instrumenti i Pagesës mund të përdoren për veprimtari të paligjshme;

12.2.7. nëse Paysera merr informacion të vërtetuar në lidhje me rastin e likuidimit ose falimentimit të Klientit;

12.2.8. në rastet e përcaktuara me legjislacion;

12.2.9. në raste të tjera të përcaktuara në Marrëveshje ose në Shtojcat e saj.

12.3. Masa e treguar në pikën 12.1.6 të Marrëveshjes mund të zbatohet për Klientin në rast se Paysera ka dyshime të arsyeshme se Klienti është i përfshirë në aktivitete mashtruese. Në këtë rast, fillimisht fondet e paguesve kryesorë në llogarinë e klientit ngrihen dhe, nëse klienti nuk kryen veprimet e nevojshme (përfundon një procedurë shtesë identifikimi, siguron dokumentet e kërkuara) ose jep një shpjegim të arsyetuar të Në rast të caktuar në kohë, fondet e ngrira mund t'u kthehen paguesve kryesorë. Kjo masë zbatohet edhe në rastet kur Paysera ka një urdhër të zbatimit të ligjit për t'i kthyer fondet e ngrira te paguesi kryesor.

12.4. Qëllimi i kufizimeve të përcaktuara në pikën 12.1 të Marrëveshjes është të mbrojë Paysera-n, personat e tretë dhe Klientin nga sanksionet e mundshme monetare, humbjet dhe pasoja të tjera negative.

12.5. Paysera do të informojë Klientin për masat e treguara në pikën 12.1 të Marrëveshjes menjëherë (brenda një ore). Nëse ekziston mundësia e kthimit të fondeve të Klientit, ai do të informohet brenda 2 (dy) ditësh pune nga momenti i pezullimit të ofrimit të shërbimit, me përjashtim të rasteve kur dhënia e një informacioni të tillë do të dobësonte masat e sigurisë ose është e ndaluar nga ligj.

12.6. Në rast dyshimi të arsyeshëm se pastrimi i parave, financimi i terrorizmit ose aktivitete të tjera kriminale po ekzekutohen nëpërmjet Klientit ose llogarisë së Klientit, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose plotësisht ofrimin e shërbimeve për Klientin për një periudhë. prej 30 (tridhjetë) ditësh me të drejtën e zgjatjes së tij një numër të pakufizuar herë deri në tërheqjen ose konfirmimin e plotë të tarifave.

12.7. Në rast dyshimi të arsyeshëm nga Paysera se Llogaria ose Profili i Klientit është hakuar, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose plotësisht ofrimin e shërbime për Klientin pa njoftim paraprak. Në një rast të tillë, Paysera do të informojë Klientin për pezullimin dhe do të japë informacion të mëtejshëm mbi veprimet që duhet të kryhen nga Klienti në mënyrë që të rifillojë ofrimin e shërbimeve për Klientin.

12.8. Paysera anulon bllokimin e llogarisë dhe/ose të instrumentit të pagesës (ose e zëvendëson atë me një instrument të ri pagese) kur shkaqet e bllokimit të llogarisë dhe/ose instrumentit të pagesës pushojnë së ekzistuari.

12.9. Llogaria dhe/ose Instrumenti i Pagesës mund të bllokohen me iniciativën e Klientit nëse Klienti paraqet një kërkesë të përshtatshme tek Paysera dhe informon Paysera se Instrumenti i Pagesës i Klientit është vjedhur ose humbur, ose fonde në llogari dhe/ose Instrumenti i Pagesës janë përdorur ose mund të përdoren në mënyrë të paligjshme. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti që më vonë të konfirmojë kërkesën e paraqitur gojarisht për të bllokuar Llogarinë dhe/ose Instrumentin e Pagesës me shkrim ose në një mënyrë tjetër të pranueshme për Paysera. Nëse Llogaria dhe/ose Instrumenti i Pagesës është bllokuar me iniciativën e Klientit, Paysera ka të drejtë të anulojë bllokimin vetëm pasi të ketë marrë një kërkesë me shkrim nga Klienti ose të zbatojë procedura të tjera identifikimi të klientit, përveç rasteve kur Marrëveshja parashikon ndryshe. Paysera ka të drejtë të zëvendësojë një instrument pagese të bllokuar me një të ri.

12.10. Paysera nuk është përgjegjëse për humbjet e shkaktuara nga Klienti për shkak të pezullimit të ofrimit të shërbimit, bllokimit të Llogarisë dhe/ose Instrumentit të Pagesës, ose veprimeve të tjera, nëse këto veprime janë kryer në përputhje me procedurat e përcaktuara në Marrëveshje ose Shtojcat e saj dhe sipas rrethanave mbi bazën e përcaktuar në dokumentet e përmendura.

12.11. Pas procedurës së përcaktuar nga ligji, Paysera ka të drejtë të mbajë në burim paratë e Transaksionit të Pagesës deri në 10 (dhjetë) ditë pune ose për një periudhë më të gjatë kohore të përcaktuar nga ligji, Marrëveshja ose Shtojca e saj.

12.12. Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe Shtojcat e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë të ofrojë shërbime pa treguar arsyen, duke njoftuar për këtë Klientin 60 (gjashtëdhjetë) ditë përpara me mjetet e parashikuara në nenin 11 të kësaj Marrëveshjeje. Paysera gjithashtu ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe Shtojcat e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë të ofrojë shërbime për arsyet e përcaktuara në pikën 12.2 të kësaj Marrëveshjeje, duke njoftuar Klientin për këtë 30 (tridhjetë) ditë përpara me mjetet e parashikuara në nenin 11 të kësaj Marrëveshjeje. Marrëveshja aktuale. Në rastet kur rezulton se Klienti po kryen një veprimtari kriminale dhe/ose të paligjshme duke përdorur llogarinë, Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen me njoftim 5 ditë përpara.

12.13. Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe Shtojcat e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë të ofrojë shërbime pa treguar arsyen, duke njoftuar për këtë Klientin 60 (gjashtëdhjetë) ditë përpara me mjetet e parashikuara në nenin 10 të kësaj Marrëveshjeje. Paysera gjithashtu ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe Shtojcat e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë ofrimin e shërbimeve për arsyet e përcaktuara në pikën 12.2 të kësaj Marrëveshjeje, duke njoftuar Klientin për këtë 30 (tridhjetë) ditë përpara me mjetet e parashikuara në nenin 10 të kësaj Marrëveshjeje. Marrëveshja aktuale. Në rastet kur rezulton se Klienti po kryen një veprimtari kriminale dhe/ose të paligjshme duke përdorur llogarinë, Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen me njoftim 5 ditë përpara.

12.14. Në rast të përfundimit të Marrëveshjes, Paysera zbret nga llogaria e Klientit shumat e parave të pagueshme për Shërbimet Paysera të ofruara për Klientin, gjithashtu gjobat, konfiskimet, humbjet dhe shumat e tjera të paguara palëve të treta ose shtetit, të cilat Paysera i ka shkaktuar. për faj të Klientit. Në rast se shuma e parave në llogarinë(at) e Paysera-s të Klientit është e pamjaftueshme për të mbuluar të gjitha shumat e pagueshme të specifikuara në këtë klauzolë, Klienti merr përsipër të transferojë shumat e dhëna në llogarinë e Paysera brenda 3 (tre) ditëve të punës. Në rast se Paysera rifiton një pjesë të shumave të paguara palëve të treta, Paysera merr përsipër t'i kthejë Klientit shumat e rifituara menjëherë.

12.15. Përfundimi i Marrëveshjes së Përgjithshme nuk e përjashton Klientin nga ekzekutimi i duhur i të gjitha detyrimeve ndaj Paysera-s që ishin të zbatueshme ndaj Klientit përpara përfundimit.

12.16. Pas përfundimit të Marrëveshjes ndërmjet Paysera dhe Klientit, Klienti do të zgjedhë mjetet për shlyerjen e parave të tyre elektronike. Klienti pranon të kryejë veprimet e nevojshme për të shlyer paratë elektronike dhe kupton se me mjete të tilla Paysera synon të zvogëlojë rrezikun e mashtrimit dhe kërkon të respektojë kundër pastrimit të parave dhe kërkesave të tjera ligjore.

12.17. Në rast se pas përfundimit të Marrëveshjes ndërmjet Paysera-s dhe Klientit, Klienti nuk zgjedh mjetet për riblerjen e parave elektronike dhe/ose nuk plotëson një identifikim shtesë për rritjen e limiteve, Paysera mund (por nuk është e detyruar) të riblejë paratë elektronike të Klientit me anë të shlyerjes së parave elektronike, e cila është e disponueshme në momentin e riblerjes.

13. Transferimi i llogarisë Paysera13.1. Një Klient që dëshiron të transferojë Llogarinë e tij te një ofrues tjetër i shërbimit të pagesave duhet të paraqesë një kërkesë përkatëse. Kërkesa e Klientit për të transferuar llogarinë te një ofrues tjetër i shërbimit të pagesave duhet të plotësojë kërkesat e shtetit ku kompania Paysera që regjistroi Klientin është e licencuar dhe/ose kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni i Bashkimit Evropian.

13.2. Në raste të jashtëzakonshme, Paysera mund të transferojë llogarinë e klientit nga një kompani e licencuar Paysera që e ka regjistruar Klientin te një kompani tjetër e licencuar Paysera. Transferet e llogarisë në raste të tilla kryhen pa pëlqimin e veçantë të Klientit dhe pa zbatuar procedurën e njoftimit paraprak të Klientit të përcaktuar në Kapitullin 10 të Marrëveshjes.

13.3. Transferimi i llogarisë kryhet nga Paysera pa pagesë në rastet e specifikuara në pikat 13.1 – 13.2 të Marrëveshjes.

14. Konfidencialiteti dhe mbrojtja e të dhënave

 

14.1. Palët angazhohen të mbajnë sekret informacionin teknik dhe komercial të njëra-tjetrës, me përjashtim të informacioneve të disponueshme publikisht që u janë bërë të njohura gjatë zbatimit të kësaj Marrëveshjeje, dhe të mos ia transferojnë atë palëve të treta pa pëlqimin me shkrim të Palës tjetër ose përfaqësuesve të saj ligjorë. .

14.2. Klienti pranon që Paysera të menaxhojë të dhënat e tyre personale me qëllim që të ofrojë shërbime për Klientin dhe të ekzekutojë përgjegjësi të tjera sipas kësaj Marrëveshjeje. Palët garantojnë sigurinë e të dhënave personale të marra gjatë ekzekutimit të kësaj Marrëveshjeje.

14.3. Çështjet e ruajtjes dhe mbrojtjes së të dhënave rregullohen nga Shtojca e Marrëveshjes Politika e privatësisë, të cilën Klienti lexoni dhe angazhohet t'i përmbahet.

14.4. Klienti merr përsipër të mbrojë dhe të mos zbulojë asnjë Fjalëkalim, të krijuar prej tyre ose të ofruar sipas kësaj Marrëveshjeje, ose veçori të tjera të personalizuara të sigurisë të Instrumenteve të Pagesave personave të tretë dhe të mos lejojë persona të tjerë të përdorin shërbime nën emrin e Klientit. . Nëse Klienti nuk e ka respektuar këtë detyrim dhe/ose mundet, por nuk e ka penguar atë dhe/ose ka kryer veprime të tilla me qëllim ose për shkak të neglizhencës së tij, pranohet që Profili është aksesuar dhe shërbimet përkatëse Paysera janë përdorur në emër të Klientit. Në këtë rast, Klienti merr përsipër plotësisht humbjet dhe merr përsipër të rimbursojë humbjet e personave të tjerë të shkaktuara për shkak të veprimeve të treguara të Klientit ose dështimit të tyre për të vepruar.

14.5. Në rast të humbjes së Fjalëkalimit të Llogarisë ose Fjalëkalimeve të tjera nga Klienti ose Fjalëkalimi(at) zbulohen jo për fajin e Klientit ose Paysera-s, ose në rast se një kërcënim real ka ndodhur ose mund të ndodhë në profilin e Klienti, Klienti merr përsipër të ndryshojë Fjalëkalimet menjëherë ose, nëse Klienti nuk ka mundësi ta bëjë këtë, njoftojë Paysera-n për këtë menjëherë (jo më vonë se brenda një dite kalendarike) me mjetet e treguara në nenin 10. Paysera nuk mban përgjegjësi për pasojat që vijnë nga dështimi i njoftimit.

14.6. Pasi Paysera të marrë njoftimin nga Klienti siç tregohet në pikën 14.5 të Marrëveshjes, Paysera do të pezullojë menjëherë aksesin në Profilin e Klientit dhe ofrimin e shërbimeve Paysera derisa të sigurohet ose krijohet një fjalëkalim i ri për Klientin.

14.7. Paysera tërheq vëmendjen e Klientit për faktin se emaili i lidhur me llogarinë Paysera dhe gjithashtu instrumente të tjera (p.sh. një numër telefoni celular), të cilët sipas zgjedhjes së klientit janë të lidhura me llogarinë e tij Paysera, përdoren si instrumente për komunikim ose identifikim. të Klientit, prandaj këto instrumente dhe kredencialet e hyrjes do të mbrohen nga Klienti. Klienti është plotësisht përgjegjës për sigurinë e fjalëkalimeve të tij të emailit dhe të gjitha instrumenteve të tjera të përdorura prej tij, si dhe fjalëkalimet e tyre të hyrjes. Fjalëkalimet janë informacion sekret dhe Klienti është përgjegjës për zbulimin e tij dhe për të gjitha operacionet e kryera pasi Fjalëkalimi i përdorur nga Klienti për një profil përkatës ose një instrument tjetër pagese është futur. Paysera rekomandon të mësoni përmendësh Fjalëkalimet dhe të mos i shkruani ato ose të futni në ndonjë instrument ku mund të shihen nga persona të tjerë.

14.8. Paysera ka të drejtë të transmetojë të gjitha informacionet e rëndësishme të mbledhura në lidhje me Klientin dhe veprimtarinë e tyre institucioneve të tjera ligjzbatuese, autoriteteve shtetërore (Inspektorati Shtetëror Tatimor (VMI), Fondi i Sigurimeve Shoqërore (SODR) dhe institucione të tjera financiare, nëse një detyrë e tillë përcaktohet. nga legjislacioni, dhe për të identifikuar nëse kjo Marrëveshje dhe legjislacioni përkatës nuk janë shkelur ose nuk do të shkelen.

14.9. Klienti i jep Paysera-s të drejtën për të ndërmarrë masat e nevojshme, duke përfshirë por pa u kufizuar në paraqitjen e kërkesave personave të tretë drejtpërdrejt ose nëpërmjet palëve të treta për të përcaktuar identitetin e Klientit dhe saktësinë e të dhënave të tjera (p.sh. një regjistër i personave juridikë, sistemet e kontrollit të vlefshmërisë së dokumenteve personale etj.) të paraqitura nga Klienti.

14.10. Paysera thekson se në të gjitha rastet Paysera operon vetëm si një ofrues shërbimi për Klientin, i cili nuk ofron ose ofron asnjë shërbim për Marrësin derisa ai të bëhet Klient i Paysera.

14.11. Paysera ka të drejtë të regjistrojë bisedat telefonike me Përfaqësuesit e Klientit. Palët bien dakord që bisedat telefonike dhe mesazhet e transferuara përmes postës, postës elektronike dhe mjeteve të tjera të telekomunikacionit mund të konsiderohen si provë kur zgjidhen mosmarrëveshjet ndërmjet palëve. Me këtë Marrëveshje, Klienti konfirmon se ata e kuptojnë dhe pajtohen që Paysera të regjistrojë bisedat telefonike me Përfaqësuesit e Klientit. Klienti gjithashtu ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë konvertimin telefonik dhe korrespondencë të tjera për qëllimet e objektivave të ligjshme të përcaktuara nga politika e privatësisë së Klientit dhe rregullat për përpunimin e të dhënave personale.

14.12. Klienti pranon që numri i llogarisë së tij dhe të dhënat personale të kërkuara për ekzekutimin e një transferimi pagese mund të zbulohen dhe shfaqen te një përdorues tjetër Paysera, i cili synon të bëjë një transferim pagese te Klienti nëse një përdorues tjetër i Paysera fut një identifikues të konfirmuar të Klientit ( emri i personit juridik, numri i llogarisë bankare, adresa e postës elektronike ose numri i telefonit).

14.13. Nën pëlqimin e Klientit, të dhënat e Klientit mund t'i transmetohen gjithashtu institucioneve të inicimit të pagesës ose shërbimit të informacionit të llogarisë. Paysera mund të refuzojë t'i ofrojë një ofruesi të shërbimit të informacionit të llogarisë ose një ofruesi të shërbimit të fillimit të pagesës qasje në llogarinë e klientit bazuar në arsye objektive dhe të arsyetuara siç duhet në lidhje me aksesin e paautorizuar ose të padrejtë në llogari, të fituar nga ofruesi i shërbimit të informacionit të llogarisë ose shërbimi i fillimit të pagesës ofruesi, duke përfshirë fillimin e transaksionit të pagesave të paautorizuara ose të padrejta. Në raste të tilla, Paysera do të informojë Klientin për refuzimin për të dhënë akses në llogari dhe do të tregojë arsyet për një veprim të tillë. Ky informacion duhet t'i jepet Klientit përpara refuzimit për të dhënë akses në Llogari, nëse është e mundur, dhe jo më vonë se pas refuzimit për ta dhënë atë, përveç rastit kur dhënia e një informacioni të tillë mund të dobësonte masat e sigurisë ose ishte e ndaluar sipas legjislacionit.
14.14. Për të mbrojtur interesat legjitime të Paysera, të dhënat e Klientit mund të transferohen në mjetet e informacionit publik kur Klienti aplikon për këto mjete pa përdorur mjetet juridike të parashikuara në pikën 16.6 të Marrëveshjes dhe kur informacioni në lidhje me mosmarrëveshjen i jepet publikut mjetet e informacionit nuk korrespondojnë me informacionin e disponueshëm për Paysera dhe dëmton reputacionin e biznesit të Paysera.

15. Përgjegjësia e palëve

 

15.1. Secila Palë është përgjegjëse për të gjitha gjobat, konfiskimet dhe humbjet e tjera që Pala tjetër pëson për shkak të shkeljes së Marrëveshjes nga Pala fajtore. Pala fajtore merr përsipër të rimbursojë dëmin e drejtpërdrejtë të shkaktuar për shkak të një përgjegjësie të tillë ndaj palës së prekur. Në të gjitha rastet, përgjegjësia e Paysera sipas Marrëveshjes kufizohet nga dispozitat e mëposhtme:

15.1.1. Paysera do të jetë përgjegjëse vetëm për dëmet e drejtpërdrejta të shkaktuara nga shkelja e drejtpërdrejtë dhe thelbësore e Marrëveshjes së bërë nga Paysera, dhe vetëm për dëmet që mund të ishin parashikuar nga Paysera në kohën e shkeljes së Marrëveshjes;

15.1.2. shuma e kompensimit për dëmet e shkaktuara nga shkelja e Marrëveshjes nga Paysera nuk do të kalojë mesataren e Tarifave të Komisionit për 3 (tre) muajt e fundit të paguara Paysera-s nga Klienti për shërbimet e ofruara. Ky kufizim zbatohet për shumën totale të të gjitha shkeljeve të muajit. Në rast se nuk mund të llogaritet mesatarja prej 3 (tre) muajsh, kompensimi nuk mund të kalojë 2 000 (dy mijë) euro (një shumë e barabartë me këtë shumë në monedha të tjera, nëse Shërbimet ofrohen në një monedhë tjetër);

15.1.3. në të gjitha rastet, Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për mosmarrjen e fitimeve dhe të ardhurave nga Klienti, humbjen e reputacionit të Klientit, humbjen ose dështimin e biznesit të Klientit dhe dëmet indirekte;

15.1.4. kufizimet e përgjegjësisë së Paysera-s nuk do të zbatohen nëse këto kufizime janë të ndaluara nga ligji në fuqi.

15.2. Paysera nuk garanton funksionimin e pandërprerë të Sistemit, sepse funksionimi i Sistemit mund të ndikohet (çrregullohet) nga shumë faktorë përtej kontrollit të Paysera. Paysera do të bëjë të gjitha përpjekjet për të siguruar funksionimin sa më të rrjedhshëm të Sistemit, megjithatë, Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për pasojat që vijnë nga çrregullimet e funksionimit të Sistemit, nëse këto çrregullime ndodhin jo për fajin e Paysera.

15.3. Sistemi mund të mos funksionojë për arsye nën kontrollin e Paysera dhe Paysera nuk do të japë asnjë kompensim për keqfunksionimet nëse Sistemi ka qenë i aksesueshëm për më shumë se 99% (nëntëdhjetë e nëntë përqind) të të gjitha kohërave, duke llogaritur mesataren prej të paktën 3 ( tre) muaj.

15.4. Rastet kur Paysera kufizon aksesin në Sistem përkohësisht, por jo më shumë se 24 (njëzet e katër) orë, për shkak të riparimit të Sistemit, punimeve zhvillimore dhe raste të tjera të ngjashme, dhe nëse Paysera informon Klientin për raste të tilla të paktën 2 (dy ) ditë kalendarike përpara, nuk do të konsiderohen çrregullime të funksionimit të sistemit.

15.5. Paysera nuk është përgjegjëse për:

15.5.1. tërheqja dhe transferimi i parave nga llogaria Paysera dhe për transaksione të tjera pagesash me fonde të mbajtura në llogarinë Paysera të Klientit nëse Klienti nuk i kishte mbrojtur fjalëkalimet dhe instrumentet e tij të identifikimit, dhe si rezultat ato janë bërë të njohura për persona të tjerë, si dhe për veprime të paligjshme dhe transaksionet e personave të tretë të kryera duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe/ose të paligjshme ose të dhëna të marra në mënyrë të paligjshme;

15.5.2. gabime dhe transaksione të vonuara ose të humbura të bëra nga bankat, sistemet e faturimit dhe palë të tjera të treta;

15.5.3. pasojat që lindin për shkak të shqetësimeve të përmbushjes së çdo detyrimi Paysera të shkaktuar nga një palë e tretë që është jashtë kontrollit të Paysera;

15.5.4. pasojat që lindin pasi Paysera përfundon ligjërisht Marrëveshjen, anulon Profilin e Klientit ose kufizon aksesin në të, gjithashtu pas kufizimit të arsyeshëm ose përfundimit të ofrimit të një pjese të Shërbimeve;

15.5.5. mallrat dhe shërbimet e blera duke përdorur një llogari Paysera, si dhe për palën tjetër, e cila merr pagesa nga llogaria Paysera, duke mos respektuar kushtet e ndonjë marrëveshjeje;

15.5.6. për mospërmbushje të detyrimeve të veta kontraktuale dhe dëmshpërblim, në rast se është shkaktuar nga Paysera duke përmbushur detyrat e përcaktuara me ligj.

15.6. Klienti siguron që të gjitha veprimet e Klientit në lidhje me ekzekutimin e Marrëveshjes do të jenë në përputhje me ligjin në fuqi.

15.7. Klienti është plotësisht përgjegjës për korrektësinë e të dhënave, porosive dhe dokumenteve të dorëzuara në Paysera.

15.8. Nëse Paysera merr dijeni për një transaksion pagese të paautorizuar, Paysera do t'ia kthejë klientit shumën e transaksionit të paautorizuar të pagesës dhe, sipas rastit, do të rivendosë gjendjen e llogarisë nga e cila është debituar shuma, deri në pikën përpara se transaksioni i paautorizuar të bëhej. kryhet, me përjashtim të rasteve kur Paysera ka arsye për të dyshuar për veprimtari mashtruese dhe i raporton këto arsye autoritetit mbikëqyrës.

15.9. Klienti bartë të gjitha humbjet që kanë lindur për shkak të transaksioneve të paautorizuara të pagesave nëse këto humbje janë shkaktuar për shkak të: përdorimit të një instrumenti pagese të humbur ose të vjedhur; blerja e paligjshme e një instrumenti pagese nëse Klienti nuk i ka mbrojtur veçoritë e tij të personalizuara të sigurisë (përfshirë instrumentet e konfirmimit të identitetit).

15.10. Klienti mund të përballojë çdo humbje të shkaktuar për shkak të transaksioneve të paautorizuara të pagesave nëse Klienti ka pësuar humbje si rezultat i veprimit të pandershëm ose për shkak të neglizhencës së tij të rëndë ose mospërmbushjes së qëllimshme të një ose disa prej detyrave të treguara më poshtë:

15.10.1. të respektojë rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e Instrumentit të Pagesave të parashikuara në këtë Marrëveshje ose Shtojcat e saj, kur përdorni Instrumentin e Pagesës;

15.10.2. nëse Klienti mëson për një humbje, vjedhje, blerje të paligjshme ose përdorim të paautorizuar të Instrumentit të Pagesës, për fakte dhe dyshime që veçoritë e personalizuara të sigurisë të instrumenteve të tij të pagesës janë bërë të njohura ose mund të përdoren nga persona të tretë, Klienti do të njoftojë Paysera-n ose subjektin e treguar nga Paysera menjëherë, në përputhje me rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e Instrumentit të Pagesave të parashikuara në këtë Marrëveshje dhe Shtojcat e saj;

15.10.3. të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme për të mbrojtur të dhënat e personalizuara të sigurisë të Instrumentit të Pagesës pasi të jetë lëshuar Instrumenti i Pagesës.

15.11. Klienti do të kontrollojë informacionin në lidhje me transaksionet e pagesave të kryera në llogari të paktën një herë në muaj dhe do të njoftojë Paysera-n për transaksionet e pagesave të paautorizuara ose të kryera në mënyrë të parregullt, si dhe për çdo gabim tjetër, mospërputhje ose pasaktësi në deklaratë. Njoftimi duhet të dorëzohet jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike pas ditës kur Paysera, sipas Klientit, ka kryer transaksionin e paautorizuar të pagesës ose ka kryer transaksionin e pagesës në mënyrë të parregullt. Nëse Klienti nuk i dorëzon njoftimet e specifikuara brenda periudhës kohore të treguar, konsiderohet se Klienti ka pranuar pa kushte për transaksionet e pagesave që ishin kryer në llogarinë e pagesës. Klienti do t'i paraqesë Paysera-s çdo informacion në lidhje me hyrjet e paligjshme në llogari ose veprime të tjera të paligjshme në lidhje me llogarinë dhe do të ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme të treguara nga Paysera për të ndihmuar në hetimin e veprimeve të paligjshme.

15.12. Pala lirohet nga përgjegjësia për mospërmbushje të Marrëveshjes në rast se Pala provon se Marrëveshja nuk është ekzekutuar për shkak të rrethanave të forcës madhore, të vërtetuara në përputhje me procedurën e përcaktuar me ligj. Klienti do të njoftojë Paysera-n për forcën madhore me shkrim brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike pas ditës së ndodhjes së rrethanave të tilla. Paysera do të njoftojë Klientin për rrethanat e forcës madhore nëpërmjet emailit ose faqeve të internetit të Sistemit.

16. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet klientit dhe Paysera, Procedura për paraqitjen e kërkesave

 

16.1. Paysera synon të zgjidhë të gjitha mosmarrëveshjet me Klientin në mënyrë miqësore, të menjëhershme dhe me kushte të pranueshme për të dyja palët, kështu që, në rast mosmarrëveshjeje, klientët inkurajohen që fillimisht t'i drejtohen Paysera-s drejtpërdrejt. Mosmarrëveshjet zgjidhen me negociata.

16.2. Klienti mund të paraqesë çdo pretendim ose ankesë në lidhje me shërbimet e pagesave të Paysera duke dërguar një njoftim me email, duke telefonuar Mbështetjen e Klientit ose duke dërguar një njoftim nga Profili.

16.3. Ankesa duhet të përmbajë një referencë për rrethanat dhe dokumentet që kanë shërbyer si bazë për ankesën. Nëse Klienti e bazon ankesën e tij në dokumente që Paysera nuk i posedon, Klienti do të dorëzojë gjithashtu dokumente të tilla ose kopjet e tyre.

16.4. Paysera do të shqyrtojë një kërkesë ose ankesë me shkrim të Klientit jo më vonë se brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve të punës nga dita e marrjes së kërkesës dhe do t'i japë klientit një përgjigje të detajuar, të motivuar, të bazuar në dokumente. Në raste të jashtëzakonshme, kur për arsye jashtë kontrollit të kompanisë, Paysera nuk është në gjendje të japë një përgjigje brenda 15 ditëve të punës. Paysera do t'i japë Klientit një përgjigje jo përfundimtare, duke treguar arsyen e vonesës dhe afatin e fundit për dorëzimin e një përgjigje përfundimtare. Afati për dhënien e përgjigjes përfundimtare nuk duhet të kalojë 35 (tridhjetë e pesë) ditë pune. Një përgjigje do t'i jepet Klientit nëpërmjet mjeteve të përcaktuara në pikën 10.1 të Marrëveshjes, përveç rastit kur Klienti kërkon që një përgjigje ndaj pretendimit ose ankesës së tij t'i jepet me mjete të tjera.

16.5. Shqyrtimi i pretendimeve të klientit nga Paysera është pa pagesë.

16.6. Nëse Klienti nuk është i kënaqur me vendimin e marrë nga Paysera, Klienti ka të drejtë të përdorë mjete të tjera juridike për të mbrojtur të drejtat e tij dhe të paraqesë një kërkesë tek autoriteti mbikëqyrës sipas procedurë e vendosur nga autoriteti mbikëqyrës.

16.7. Në rast të dështimit për të zgjidhur një mosmarrëveshje në mënyrë miqësore ose me metoda të tjera jashtëgjyqësore të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, mosmarrëveshja do të zgjidhet nga gjykatat sipas selisë së Paysera-s sipas procedurës së përcaktuar me ligj.

16.8. Kjo Marrëveshje, Shtojcat e saj dhe marrëdhëniet e Palëve që nuk rregullohen nga kjo Marrëveshje do t'i nënshtrohen ligjit të vendit në të cilin ndodhet kompania e licencuar Paysera që regjistroi Klientin, duke përfshirë rastet kur një mosmarrëveshje midis Klientit dhe Paysera bie në juridiksionin e një gjykate të një shteti tjetër.

17. Dispozitat përfundimtare

 

17.1. Secila Palë konfirmon se posedon të gjitha lejet dhe licencat e kërkuara sipas ligjit në fuqi që janë të nevojshme për ekzekutimin e kësaj Marrëveshjeje.

17.2. Titujt e neneve dhe paragrafëve të Marrëveshjes janë të destinuara vetëm për lehtësinë e Palëve dhe nuk mund të përdoren për interpretimin e dispozitave të kësaj Marrëveshjeje.

17.3. Palët janë përgjegjëse në mënyrë të pavarur ndaj shtetit dhe subjekteve të tjera për përmbushjen e të gjitha detyrimeve tatimore. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për ekzekutimin e detyrimeve tatimore të Klientit, llogaritjen ose transferimin e taksave të aplikuara ndaj Klientit.

17.4. Paysera në të gjitha rastet vepron si një Palë e pavarur e Marrëveshjes, e cila nuk do të kontrollojë ose të marrë përgjegjësi për produktet dhe shërbimet që paguhen për përdorimin e Shërbimeve Paysera. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë që blerësi, shitësi ose një palë tjetër të përmbushë kushtet e një ujdie të lidhur me Klientin.

17.5. Klienti nuk ka të drejtë të kalojë të drejtat dhe detyrimet e tij që rrjedhin nga kjo Marrëveshje palëve të treta pa një pëlqim paraprak me shkrim nga Paysera. Paysera rezervon të drejtën t'ua kalojë të drejtat dhe detyrimet e saj që rrjedhin nga kjo Marrëveshje palëve të treta në çdo kohë pa pëlqimin e Klientit, nëse një transferim i tillë i të drejtave dhe detyrimeve nuk bie ndesh me legjislacionin.

17.6. Nëse ndonjë dispozitë e Marrëveshjes bëhet e pavlefshme, dispozitat e tjera të kësaj Marrëveshjeje mbeten në fuqi.

17.7. Marrëveshja do të hyjë në fuqi në përputhje me pikën 2.4 të kësaj Marrëveshjeje. Klienti mund të ruajë tekstin e Marrëveshjes në momentin e regjistrimit në Sistem.

17.8. Kjo Marrëveshje ofrohet në sistem në disa gjuhë. Marrëveshja e zbatueshme për Klientin është lidhur në një gjuhë në të cilën Marrëveshja i është prezantuar Klientit në momentin e regjistrimit në Sistem.

17.9. Lidhjet me faqet e internetit Paysera të dhëna në Marrëveshje dhe Shtojcat që rregullojnë ofrimin e shërbimeve të veçanta janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje dhe zbatohen për Klientin që nga momenti kur ai fillon të përdorë shërbimin përkatës.17.10. Detajet ligjore të kompanive të grupit Paysera:

“Paysera LT”, UAB, kodi i personit juridik 300060819; Licenca e institucionit të parasë elektronike nr. 1, lëshuar më 27 shtator 2012 (lëshuar nga Banka e Lituanisë). Të dhënat për “Paysera LT”, UAB mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e Personave Juridik të Republikës së Lituanisë. Të dhënat e hollësishme rreth grupit të korporatës Paysera, duke përfshirë adresat e zyrës së korporatës dhe adresat e emailit, jepen këtu< br>
Autoriteti mbikëqyrës i “Paysera LT”, UAB është Banka e Lituanisë, kodi i identifikimit 188607684, adresa: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius, Lituani, www.lb.lt/en.

Paysera Albania SH.P.K., kodi i personit juridik M01608007N; Licenca e institucionit të parasë elektronike nr. 47, lëshuar nga Banka e Shqipërisë më 5 mars 2021. Të dhëna për Paysera Albania SH.P.K. mblidhet dhe ruhet në Regjistrin e Personave Juridik të Republikës së Shqipërisë. Të dhënat e detajuara rreth Paysera Albania SH.P.K., duke përfshirë adresën e zyrës së korporatës dhe adresat e emailit, jepen këtu. Autoriteti mbikëqyrës i Paysera Albania SH.P.K. është Banka e Shqipërisë, adresa: Sheshi “Skënderbej“ Nr. 1, Tiranë, Shqipëri, www. bankofalbania.org.

Paysera Kosova SH.P.K., kodi i personit juridik 811301473; Institucion financiar jo-bankar me licencë për emetimin e parasë elektronike nr. IFJB/069, lëshuar nga Banka Qendrore e Kosovës më 8 qershor 2021. Të dhënat për Paysera Kosova SH.P.K. grumbullohet dhe ruhet në Agjencionin Kosovar për Regjistrimin e Bizneseve. Të dhënat e detajuara për Paysera Kosova, duke përfshirë adresën e zyrës së korporatës dhe adresat e emailit, janë dhënë këtu. Autoriteti mbikëqyrës i Paysera Kosova SH.P.K. është Banka Qendrore e Kosovës, kodi identifikues 600104187, adresa: Rr. Garibaldi 33, Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës, https://bqk-kos.org/.

Paysera Bank Georgia JSC, kodi i personit juridik 402204841; Licenca bankare Nr. 465, lëshuar nga Banka Kombëtare e Gjeorgjisë më 17 nëntor 2022. Të dhënat për Paysera Bank Georgia SHA mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e Sipërmarrësve dhe Personave Juridik Jo-Sipërmarrës (Jo-Tregtar) të Gjeorgjisë. Të dhëna të hollësishme rreth Paysera Bank Georgia SHA, duke përfshirë adresën e zyrës së korporatës dhe adresat e emailit, jepen këtu. Autoriteti mbikëqyrës i Paysera Bank Georgia SHA është Banka Kombëtare e Gjeorgjisë, adresa: 1, Zviad Gamsakhurdia Embankment, 0114 Tbilisi, Georgia, https://www.nbg.gov.ge.

Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientët e Biznesit (version i vjetruar, i vlefshëm deri më 16.09.2019)

Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientët e Biznesit (version i vjetruar, i vlefshëm deri më 01.10.2021)

Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientët e Biznesit (version i vjetruar, i vlefshëm deri më 07.03.2022)

Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientët e Biznesit (version i vjetruar, i vlefshëm deri më 01.08.2023)