Pdf

Marrëveshja e përditësuar hyn në fuqi: 01/10/2021

Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientët e Biznesit

1. Dispozitat e përgjithshme1.1. Marrëveshja aktuale është lidhur midis Paysera dhe klientit.

1.2. Objekti i Marrëveshjes: kjo Marrëveshje përcakton termat dhe kushtet kryesore ndërmjet klientit dhe Paysera kur klienti regjistrohet në sistem, hap një llogari në Paysera dhe përdor shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. kushtet e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera përcaktohen në Shtojcat e Marrëveshjes, marrëveshjeve dhe rregullave të tjera që janë pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje. Këto kushte zbatohen për klientin pasi klienti të njihet me kushtet e marrëveshjes dhe të fillojë të përdorë shërbimet përkatëse. Përveç kësaj Marrëveshjeje, marrëdhënia midis Paysera dhe klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve drejtohet gjithashtu nga aktet ligjore të zbatueshme për klientin, marrëveshjet e lidhura me klientin, marrëveshje të tjera, rregulla dhe parime të arsyeshmërisë,dhe drejtësisë.

1.3. Marrëveshja aktuale është një dokument me rëndësi të konsiderueshme, i cili do të shqyrtohet me kujdes nga klienti përpara se klienti të vendosë të regjistrohet në sistem, të hapë një llogari në Paysera dhe të përdorë shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Ju lutemi lexoni me kujdes kushtet e kësaj Marrëveshjeje para se të vendosni të bini dakord me ta. Kjo Marrëveshje së bashku me shtesat e saj përcakton rreziqet specifike që mund të shfaqen kur përdorni sistemin dhe ofron udhëzime për përdorimin e sigurt të sistemit.

1.4. Shtesat e Marrëveshjes janë marrëveshje, sipas të cilave klienti dhe Paysera bien dakord për përdorimin e shërbimeve përkatëse të specifikuara në shtojca. Kushtet e vendosura në shtojca janë dispozita të veçanta që mbizotërojnë mbi dispozitat e tjera të Marrëveshjes. Kur klienti fillon të përdorë shërbime të cilat nuk janë përdorur më parë, do të zbatohen shtesat përkatëse shtesë të Marrëveshjes. Në rast se ka nevojë për verifikim shtesë ose kërkohen dokumente shtesë të klientit për sigurimin e shërbimeve të zgjedhura rishtas, shërbimet do të aktivizohen vetëm pasi klienti të kryejë të gjitha veprimet e specifikuara nga Paysera.

1.5. Konceptet themelore të marrëveshjes:
Te dhena Personale- çdo informacion në lidhje me personin fizik (privat) identiteti i të cilit është i njohur ose mund të përcaktohet drejtpërdrejt ose indirekt duke përdorur kodin personal (numri i identitetit kombëtar) dhe një ose më shumë tipare fizike, fiziologjike, psikologjike, ekonomike, kulturore ose sociale specifike për individ.

Ditë e Punës - një ditë kur Paysera ofron shërbimet e saja, të përcaktuara nga Paysera. Paysera mund të caktojë ditë të ndryshme pune për shërbime të ndryshme, duke i specifikuar ato së bashku me çmimet.

Paraja elektronike - paratë e klientit të ngarkuara, transferuara dhe të mbajtura në një llogari Paysera, të përcaktuara për transaksione të pagesave përmes sistemit.
Paysera - Kompanitë e grupit Paysera, në varësi të vendit të qëndrimit të klientit, dhe personave të tjerë juridik që punësohen për qëllimin e ofrimit të shërbimit; të gjitha shërbimet e pagesave do të sigurohen vetëm nga kompanitë e licencuara; Një profil fillestar hapet nga kompania Paysera Ltd, kryhet identifikimi i duhur i klientit dhe jepet llogaria nga një kompani, e cila i përket grupit të kompanive Paysera dhe ka një licencë për një veprimtari të tillë. Detajet ligjore të këtyre kompanive janë dhënë në fund të Marrëveshjes.

Marrësi - një person fizik ose juridik, ose një organizatë tjetër ose degë e saj, e specifikuar në urdhërin e pagesës si një marrës i fondeve të transaksionit.

Deklarata - një dokument i përgatitur dhe siguruar nga Paysera, i cili përfshin informacion në lidhje me transaksionet e ekzekutuara gjatë një periudhe specifike kohore.

Çmimet - çmimet për shërbimet dhe transaksionet Paysera të konfirmuara nga Paysera në përputhje me rregulloret e përcaktuara.

Klienti - një person juridik i cili ka përfunduar Marrëveshjen për shërbimet Paysera.

Përfaqësuesi i Klientit - menaxheri ekzekutiv i klientit, ose përfaqësuesi tjetër i klientit, i cili është i autorizuar të përfaqësojë klientin në bashkëpunim me Paysera sipas akteve ligjore dhe/ose dokumenteve të veprimtarisë së personit juridik.

Identifikimi i klientit - verifikimin e identitetit të klientit dhe/ose pronarëve të tyre përfitues sipas procedurës së përcaktuar në sistem.

Tarifa - një tarifë e ngarkuar nga Paysera për një transaksion dhe/ose shërbim të ngjashme.

Transferet për pagesa - një transaksion pagese ku fondet transferohen në një llogari pagese të përfituesit nën iniciativën e pagesës.

Urdhri i pagesës - një urdhër (transfer pagese) nga paguesi ose marrësi te ofruesi i shërbimeve të pagesave për të ekzekutuar një transaksion.

Transaksion pagese - një transfer parash ose deponim/tërheqje i filluar nga paguesi, në emër të paguesit, ose nga përfituesi.

Shërbimi i Pagesave - shërbime, gjatë sigurimit të të cilave krijohen kushte për të depozituar dhe tërhequr para nga llogaria e pagesës, si dhe të gjitha transaksionet që lidhen me menaxhimin e llogarisë së pagesës; transaksionet e pagesave, përfshirë transferet e parave të mbajtura në llogarinë e pagesave të hapura në institucionin e ofruesit të shërbimeve të pagesave të përdoruesit të shërbimeve të pagesave, ose në një institucion tjetër pagese; transaksione pagese kur paratë i jepen përdoruesit të shërbimeve të pagesave nën një linjë krediti: transaksione pagese duke përdorur kartelë pagese ose një instrument të ngjashëm dhe/ose transfer krediti, përfshirë transferet periodike; lëshimin dhe/ose pranimin e instrumenteve të pagesës; dërgesat e parave; shërbimin për inicimin e pagesave; shërbimet e informacionit të llogarisë.

Instrumenti i Pagesës - çdo instrument pagese që sistemi lejon të lidhë me llogarinë Paysera dhe ta përdorë atë për të kryer transfere pagesash.

Paguesi - një person fizik (privat) ose juridik, ose organizatë tjetër ose dega e saj, që ka një llogari pagese dhe lejon të ekzekutojë një urdhër pagese nga kjo llogari, ose, në mungesë të një llogarie pagese, paraqet një urdhër pagese.

LLogaria Paysera ose Llogaria - një llogari e hapur në sistem në emër të klientit dhe që përdoret për të bërë pagesa dhe transaksione të tjera pagesash. Një llogari hapet vetëm pas identifikimit të klientit.

Shërbimi - shërbimi i emëtimit dhe riblerjes së parave elektronike dhe shërbimeve të tjera të ofruara nga Paysera; një shërbim pagese i ofruar nga Paysera, gjithashtu çdo shërbim tjetër i ofruar nga Paysera.

Aplikacioni Paysera - një aplikacion mobil për menaxhimin e llogarisë Paysera, i instaluar dhe i përdorur në pajisjet mobile.

Profili - rezultati i regjistrimit në sistemin kompjuterik, gjatë të cilit ruhen të dhënat personale të personit të regjistruar, krijohet një emër hyrjeje dhe përcaktohen të drejtat e tyre në sistem.

Gjuha e pranueshme - Anglisht, Lituanisht, Shqip, Polonisht.

Shtojca - një marrëveshje midis Paysera dhe klientit për sigurimin dhe përdorimin e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera. Një shtesë mund të identifikohet si një marrëveshje, rregullë, deklaratë, plan ose në ndonjë mënyrë tjetër. Një shtesë është pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje.

Vërtetim i fortë i klientit - procedura e verifikimit të identitetit të një personi fizik ose juridik bazuar në përdorimin e dy ose më shumë elementëve të kategorizuar si njohuri (p.sh. fjalëkalimi statik, kodi, numri personal i identifikimit), posedimi (p.sh. shenja, kartela inteligjente, telefoni mobil) dhe qenësia (p.sh. karakteristikat biometrike, të tilla si një gjurmë gishtash). Kjo procedurë zbatohet kur klienti hyn në llogarinë e tij të pagesës në internet ose përmes mjeteve të tjera të aksesit në distancë, fillon një transaksion pagese elektronike dhe, përmes mjeteve të qasjes në distancë, kryen çdo veprim që mund të lidhet me rrezikun e mashtrimit në kryerjen e një pagese ose ndonjë lloji tjetër të keqpërdorimit.

Sistemi - një zgjidhje me anë të softuerit në faqet e internetit të Paysera, e zhvilluar nga Paysera dhe e përdorur për sigurimin e shërbimeve Paysera.

Marrëveshje - marrëveshja midis klientit dhe Paysera, e cila përfshinë Marrëveshjen e tanishme të Shërbimeve të Pagesave të përgjithshme për klientët e biznesit, dhe çdo kusht dhe dokument tjetër (shtesa, marrëveshje, rregulla, deklarata, etj.), duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, informacion në faqet e internetit, referuar në këtë Marrëveshje të Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për klientët e biznesit.

Pëlqimi - pëlqimin e paguesit për të kryer një transaksion pagese të paraqitur sipas procedurës së përcaktuar në nenin 8 të marrëveshjes.

Fjalëkalimi (Fjalëkalimet) - çdo kod i krijuar nga klienti në sistem, një kod i krijuar nga klienti dhe i përdorur për vërtetimin e klientit, ose një kod i ofruar klientit për qasje në profil dhe/ose llogarinë Paysera, ose për fillimin, konfirmimin dhe menaxhimi i shërbimeve të veçanta të Paysera, dhe/ose fillimi, autorizimi, implementimi, konfirmimi dhe marrja e një transaksioni pagese.

Palët - Paysera ose Klienti.

Identifikues unik - një kombinim i shkronjave, numrave ose simboleve që Paysera, si një ofrues i shërbimeve të pagesave, i ofruar për përdoruesit e shërbimeve të pagesave dhe i cili përdoret për të identifikuar përdoruesin e shërbimeve të pagesave që marrin pjesë në transaksionin e pagesës dhe/ose llogarinë e përdoruesit.

2. Regjistrimi në Sistem2.1 Për të filluar përdorimin e shërbimeve Paysera, klienti duhet të regjistrohet në sistem. Paysera ka të drejtë të refuzojë regjistrimin e klientit të ri pa treguar arsyet, megjithatë, Paysera siguron që refuzimi për t'u regjistruar gjithmonë do të bazohet në arsye të rëndësishme të cilat Paysera nuk ka ose nuk ka të drejtë të zbulojë.

2.2. Kur regjistroheni në sistem, para së gjithash, krijohet një profil për përfaqësuesin e klientit. profili është personal, kështu që secili përfaqësues i klientit që ka të drejta për të menaxhuar profilin do të regjistrohet në sistem, të krijojë profilin e tij personal dhe të kryejë procedurën e identifikimit të klientit të kërkuar nga sistemi.

2.3. Llogaria për klientin mund të hapet nga përfaqësuesi i klientit. Duke regjistruar klientin në sistem, Përfaqësuesi i klientit konfirmon që ata janë zgjedhur ose emëruar për të përfaqësuar klientin, gjithashtu që personi juridik i përfaqësuar prej tyre është themeluar si duhet dhe funksionon në mënyrë të ligjshme. Përfaqësuesi i klientit duhet të sigurojë dokumentet e specifikuara në sistem në mënyrë që të verifikohen siç duhet sipas procedurave të përcaktuara në sistem. Përfaqësuesi i klientit që hap llogarinë ka të drejtë t'u japë personave të tjerë të autorizuar të klientit të drejtat për të menaxhuar llogarinë pasi ata të regjistrohen në sistem dhe të krijojnë profilet e tyre personale.

2.4. Marrëveshja hyn në fuqi pasi përfaqësuesi i klientit ka regjistruar klientin në sistem, ka mësuar termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje dhe ka shprehur elektronikisht pëlqimin e tyre për t'iu përmbushur ato. Marrëveshja është e vlefshme për një periudhë të pakufizuar kohore.

2.5. Duke u regjistruar në sistem, klienti konfirmon se pajtohet me kushtet e Marrëveshjes dhe merr përsipër t'i respektojë ato.

2.6. Klienti konfirmon se ata kanë dhënë të dhënat e sakta kur regjistrohen në sistem dhe, nëse ka nevojë për të ndryshuar ose shtuar të dhëna, klienti do të paraqesë vetëm të dhëna të sakta. Klienti do të mbajë çdo humbje që mund të ndodhë për shkak të paraqitjes së të dhënave të pavlefshme.

2.7 Në mënyrë që Paysera të fillojë ose të vazhdojë ofrimin e shërbimeve, klienti dhe/ose përfaqësuesi i klientit do të konfirmojnë profilin, ofrimin e një shërbimi të ri ose një pjesë të një shërbimi, dhe të kryejnë procedurën e identifikimit të klientit në rrethanat dhe procedurat. të përcaktuara në Marrëveshje ose në sistem. Procedura e identifikimit të klientit, konfirmimi i profilit dhe ofrimi i shërbimeve të reja kryhet në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e interesave të klientit dhe Paysera.

2.8. Paysera ka të drejtë të kërkojë të dhëna dhe/ose dokumente që do të ndihmonin Paysera të identifikojë klientin dhe/ose të marrë informacion të rëndësishëm për sigurimin e duhur të shërbimeve Paysera për klientin. Të dhënat specifike dhe/ose dokumentet që do të paraqiten do të tregohen në mesazhin për klientin në lidhje me domosdoshmërinë për të kryer identifikimin e klientit ose procedurat e tjera të verifikimit.

2.9. Për qëllim të kryerjes së identifikimit të klientit, Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti të kryejë veprimet e mëposhtme:

2.9.1. siguroni origjinalet e dokumenteve të kërkuara nga Paysera dhe/ose kopjet e tyre dhe/ose kopjet e dokumenteve të aprovuara nga një noter ose një person tjetër i autorizuar nga shteti;

2.9.2. Paysera, gjatë kryerjes së detyrimit për të identifikuar përfituesin, ka të drejtë t'i kërkojë klientit të paraqesë një listë të vlefshme të pjesëmarrësve të personit të tyre juridik. Kur dorëzon këtë listë, klienti duhet të konfirmojë që ajo është e rëndësishme dhe e saktë dhe se personat e listuar kontrollojnë aksionet e personit juridik në emrin e tyre dhe jo në emër të palëve të treta. Nëse aksionet e personit juridik kontrollohen në emër të personave të tretë, klienti duhet të tregojë këto rrethana përveç kësaj, duke specifikuar edhe palët e treta që aktualisht po administrojnë aksionet). Paysera ka të drejtë të refuzojë të ofrojë shërbime nëse rezulton se nuk është e mundur të identifikohen përfituesit e personit juridik (p.sh. nëse përfituesit e personit juridik janë aksionarë bartës).

2.10. Kushtet, vendndodhjet, procedurat dhe çmimet e procedurës së identifikimit të klientit janë specifikuar këtu.

2.11. Në raste të veçanta, gjatë kryerjes së detyrave të përcaktuara nga legjislacioni ose nëse kërkohet për shkak të llojit të dokumentit (p.sh. duhet të sigurohet origjinali i dokumentit), Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti për të kryer klientin procedura e identifikimit me një metodë specifike të treguar nga Paysera (p.sh. në degën e Shërbimit të Klientit).

2.12. Palët bien dakord që klienti mund të konfirmojë (nënshkruajë) dokumente (p.sh. marrëveshje, pëlqime, etj.) Me mjete elektronike (përfshirë, por pa u kufizuar në, nënshkrimin me një stilolaps në ekran).

2.13. Paysera ka të drejtë të kërkojë informacion shtesë dhe/ose dokumente në lidhje me klientin ose transaksionet e ekzekutuara prej tyre, dhe ka të drejtë të pezullojë një transaksion të klientit derisa klienti të sigurojë informacion shtesë dhe/ose dokumente në lidhje me transaksionin e pezulluar. Paysera gjithashtu ka të drejtë të kërkojë nga klienti të plotësojë dhe përditësoj periodikisht pyetësorin e klientit. Nëse klienti nuk siguron informacion shtesë dhe/ose dokumente brenda një periudhe kohe të arsyeshme të caktuar nga Paysera, Paysera ka të drejtë të pezullojë ofrimin e të gjitha ose një pjese të shërbimeve për klientin. Paysera ka të drejtë të kërkojë kopje të dokumenteve të vërtetuara nga një noter dhe/ose të përkthyera në të paktën një nga gjuhët e pranueshme. Të gjitha dokumentet dhe informacionet përgatiten dhe sigurohen me shpenzimet e klientit.

2.14. Klienti do të marrë një njoftim në lidhje me konfirmimin e profilit, ofrimin e një shërbimi të ri, ose ofrimin e ripërtërirë të një shërbimi të pezulluar përmes adresës së postës elektronike që ishte specifikuar nga përfaqësuesi i klientit gjatë regjistrimit në sistem ose përmes mesazhit SMS nëse vetëm një mobil numri i telefonit u dha gjatë regjistrimit.

3. Prices of Paysera Services and the Payment Procedure


3.1. Çmimet dhe kushtet për sigurimin e shërbimeve Paysera janë deklaruar në artikullin përkatës të kësaj Marrëveshjeje, në faqen e Çmimeve, ose në shtojcën kushtuar një shërbimi specifik.

3.2. Nëse Paysera zvogëlon çmimet e përgjithshme për sigurimin e shërbimeve që janë deklaruar në sistem, çmimet e reja do të zbatohen menjëherë pas botimit të tyre pa marrë parasysh nëse klienti është informuar, por vetëm nëse çmimet nuk janë ndryshuar në mënyrën e përcaktuar në nenin 11.

3.3. Tarifat e Komisionit Paysera zbriten:

3.3.1. në kohën e transaksionit të pagesës;

3.3.2. nëse tarifat e komisionit nuk janë zbritur gjatë ekzekutimit të një transaksioni pagesash, Paysera ka të drejtë t'i zbresë ato më vonë, por jo më vonë se brenda 2 (dy) viteve pas ekzekutimit të transaksionit të pagesës; klienti informohet për tarifat e komisionit të zbritura sipas procedurës së përcaktuar në këtë artikull nga raporti i tarifave të komisionit për periudhën kohore kur tarifa e komisionit është zbritur;

3.3.3. Tarifa e komisionit për transaksionin i tregohet klientit përpara transaksionit të pagesës (përveç nëse përcaktohet ndryshe në rregullat e instrumentit ose shërbimit të veçantë të pagesës).

3.4. Në varësi të kompleksitetit të një shërbimi të ofruar dhe / ose nivelit individual të rrezikut të klientit, Paysera ka të drejtë të vendosë çmime individuale për klientin, i cili ndryshon nga çmimi standard i aplikuar nga Paysera. Një çmim i tillë do të zbatohet për klientin që nga dita e hapjes së llogarisë (ose nga verifikimi i parë i shtuar i klientit) ose brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita që klienti është informuar në lidhje me zbatimin e çmimeve individuale. Nëse klienti nuk pajtohet me çmimet e aplikuara, ata kanë të drejtë të përfundojnë marrëveshjen deri në ditën kur çmimi hyn në fuqi.

3.5. Klienti konfirmon se ata kanë studiuar me kujdes Çmimet dhe Kushtet e transfertave të pagesës dhe Shërbimet e tjera Paysera që janë aplikuar dhe të rëndësishme për klientin.

3.6. Paysera ka të drejtë të zbresë një tarifë komisioni nga llogaria e klientit ku është kryer transaksioni i pagesës ose nga ndonjë llogari tjetër Paysera e hapur nga klienti.

3.7. Tarifa e Komisionit do të paguhet në monedhën e treguar në marrëveshje, shtojcën e parrëveshjes ose në faqet e internetit të referuara në këtë marrëveshje ose shtojcën e saj.

3.8. Klienti merr përsipër të sigurojë një shumë të mjaftueshme parash në llogarinë e tij për të paguar ose zbritur tarifën e komisionit. Nëse shuma e fondeve në monedhën e treguar është e pamjaftueshme për të mbuluar tarifën e komisionit, Paysera ka të drejtën, por jo detyrimin, të zbresë tarifën e komisionit nga fondet e mbajtura në llogari në një monedhë tjetër, duke konvertuar monedhën në atë të nevojshme në në përputhje me kursin e këmbimit valutor të aplikuar nga Paysera për klientin. Kursi standard i këmbimit të monedhës Paysera është botuar këtu. Nëse ka para në disa monedha të ndryshme, Paysera mund t'i këmbejë ato me monedhën e pagueshme sipas rendit alfabetik të shkurtesave ndërkombëtare të monedhave.

3.9. Klienti, pasi nuk ka e paguar Paysera shpërblimin për shërbimet e ofruara, sipas kërkesës së Paysera duhet të paguajë 0,05% interes për çdo ditë të vonuar.

4. Hapja e llogarisë Paysera. Lëshimi elektronik i parave dhe kushtet për kthimin e mjeteve


4.1. Sipas kësaj Marrëveshjeje, një llogari Paysera hapet për klientin në sistem për një periudhë të pacaktuar kohe.

4.2. Llogaria Paysera lejon klientin të deponojë, transferojë dhe mbajë në llogari fonde të destinuara për transfere, të kryejë transfere lokale dhe ndërkombëtare të parave, të marrë para në llogari, të paguajë për mallra dhe shërbime dhe të kryejë operacione të tjera që lidhen drejtpërdrejt me transferet e parave.

4.3. Fondet e mbajtura në llogarinë Paysera të klientit konsiderohen para elektronike, të cilat Paysera emëton pasi klienti transferon ose deponon para në llogarinë e tij Paysera. Pasi të ketë marrë paratë, Paysera i krediton ato në llogarinë e klientit, në të njëjtën kohë duke emëtuar para elektronike në vlerën nominale. Paratë elektronike kreditohen, mbahen dhe ruhen në llogarinë Paysera të klientit në përputhje me ligjet e aplikueshme.

4.4. Metoda specifike e deponimit ose transferit të fondeve në llogarinë Paysera zgjidhet nga klienti në llogari duke zgjedhur seksionin "Shto Fondet", i cili përmban udhëzime për deponimin e fondeve për secilën mënyrë pagese. Udhëzimet e deponimit të fondit dhe të dhënat e dhëna në të do të konsiderohen Identifikues unik, të kërkuar për të kryer një transaksion pagese në një mënyrë të duhur.

4.5. Vlera nominale e parave elektronike përkon me vlerën nominale të fondeve të deponuara ose transferuara në llogarinë Paysera.

4.6. Paraja elektronike e mbajtur në llogarinë Paysera nuk është një deponim dhe Paysera në asnjë rrethanë nuk paguan asnjë interes për paratë elektronike të mbajtura në llogarinë Paysera dhe nuk ofron ndonjë përfitim tjetër që lidhet me periudhën kohore në të cilën paraja elektronike ruhet.

4.7. Klienti mund të hapë shumë llogari Paysera.

4.8. Me kërkesë të klientit, paratë elektronike të mbajtura në profilin e tyre në Paysera do të blihen në vlerën e tyre nominale në çdo kohë, përveç rasteve të përcaktuara në Marrëveshje kur kufizimet zbatohen në llogarinë e klientit.

4.9. Klienti paraqet një kërkesë për kthimin e parave elektronike duke gjeneruar një urdhër pagesë për të transferuar para elektronike nga llogaria e tyre Paysera në ndonjë llogari tjetër të specifikuar nga klienti (specifikohen bankat dhe sistemet e pagesave elektronike në të cilat Paysera mund të transferojë para) këtu) ose për të tërhequr para elektronike nga llogaria e tyre Paysera me metoda të tjera të mbështetura nga Paysera dhe të treguara në sistem. Paysera ka të drejtë të zbatojë kufizime për kthimin e parave elektronike të specifikuara këtu.

4.10. Asnjë kusht specifik për kthimin e parave elektronike që do të ndryshonte nga kushtet standarde për transferet e pagesave dhe transaksionet e tjera të pagesave të kryera në llogarinë Paysera nuk do të zbatohen. Shuma e parave elektronike të shlyera ose transferuara zgjidhet nga klienti.

4.11. Asnjë tarifë shtesë nuk do të aplikohet për kthimin e parave elektronike. Në rast të kthimit të parave elektronike, klienti paguan tarifën e zakonshme për transferimin ose tërheqjen e pagesës së kryer, e cila varet nga transaksioni i pagesës i kryer nga klienti. Zbatohen tarifat standarde të komisionit Paysera për transferimin ose tërheqjen e parave.

4.12. Me kusht që klienti të përfundojë Marrëveshjen dhe të aplikojë me kërkesën për të mbyllur llogarinë e tij Paysera dhe për të fshirë profilin e tij nga sistemi, ose, nëse Paysera përfundon ofrimin e shërbimeve të llogarisë Paysera për klientin dhe fshin profilin e klientit nga sistemi në rastet e parashikuara në Marrëveshje, fondet e mbajtura në llogarinë Paysera do të transferohen në llogarinë bankare të klientit ose në një llogari në një sistem tjetër të pagesës elektronike të treguar nga klienti. Paysera ka të drejtë të zbresë nga paratë e ripaguara shumat që i përkasin Paysera (tarifat për shërbimet e ofruara nga Paysera dhe shpenzimet që nuk janë paguar nga klienti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, gjobat dhe dëmet e shkaktuara nga Paysera për shkak të një shkelje e Marrëveshjes së kryer nga klienti, të cilat janë imponuar nga organizata ndërkombëtare të kartelave të pagesës, institucione të tjera financiare dhe/ose institucione shtetërore). Në rast të një mosmarrëveshje midis Paysera dhe klientit, Paysera ka të drejtë të mbajë fonde nën mosmarrëveshje derisa mosmarrëveshja të zgjidhet.

4.13. Në rast se Paysera dështon të kthej paratë për klientin për arsye jashtë kontrollit të Paysera, klienti do të njoftohet menjëherë. Klienti duhet të tregojë menjëherë një llogari tjetër ose të sigurojë informacion shtesë të nevojshëm për të pranuar paratë (ekzekutoni një pagesë).

5. Përdorimi i llogarisë Paysera


5.1 Përfaqësuesi i klientit, i cili është i autorizuar për të menaxhuar llogarinë Paysera, mund ta menaxhojë atë përmes internetit duke hyrë në profilin personal të përfaqësuesit të klientit me emrin e identifikimit personal dhe fjalëkalimin e përfaqësuesit të klientit dhe duke bërë vërtetimin shtesë.

5.2. Transaksionet e pagesave nga llogaria Paysera e klientit mund të ekzekutohen:

5.2.1. në llogarinë e një përdoruesi tjetër në sistem;

5.2.2. në llogaritë bankare të Lituanisë, BE-së dhe të huaja (përveç bankave në vendet e huaja, transaksionet e pagesave ndaj të cilave janë të ndaluara: Paysera informon klientin për vendet e tilla në sistem);

5.2.3. në llogaritë në sistemet e tjera të pagesave elektronike të specifikuara në sistem.

5.3. Kur klienti dorëzon një urdhër pagese për të kryer një transfer ndërkombëtar pagese, shtesa e kushteve për ekzekutimin e transfereve të pagesave ndërkombëtare zbatohet ndaj tyre përveç kësaj Marrëveshjeje.

5.4. Konvertimi i valutës bazohet në kursin e këmbimit të Paysera të vlefshëm në momentin e konvertimit i cili përditësohet dhe publikohet vazhdimisht këtu (kurset e këmbimit valutor zbatohen menjëherë dhe pa njoftim të veçantë).

5.5. Çmimet e hapjes dhe mirëmbajtjes së llogarisë Paysera ofrohen në faqen e Çmimeve. Nëse klienti nuk ka hyrë në profil dhe ka kryer transaksione në llogarinë e klientit për më shumë se një vit, Paysera do ta konsiderojë profilin dhe llogaria (të) nuk janë në përdorim (jo aktive). Paysera ka të drejtë të përfundojë Marrëveshjen dhe të mbyllë profilin dhe llogarinë (të), duke informuar klientin për profilet dhe llogaritë joaktive 30 ditë para përfundimit, me kusht që profilet dhe llogaritë të mos përdoren dhe të mos ketë fonde në llogari. Nëse të paktën një llogari joaktive ka fonde në të, Paysera do ta lërë profilin të hapur dhe të mbyllë vetëm llogarinë (at) joaktive. Nëse profili i klientit dhe llogaria (t) me fonde në to mbeten joaktive për dy vjet, Paysera do të fillojë të zbatojë tarifën e komisionit për mirëmbajtjen e profilit dhe llogarive joaktive me fonde në to, e cila sigurohetkëtu.

5.6. Një bankë ose një sistem tjetër elektronik i transferimit të parave mund të aplikojë tarifa për transferimin e parave nga llogaria Paysera e klientit në llogarinë bankare të klientit, kartelën ose llogarinë e pagesës së një sistemi tjetër të pagesës elektronike, si dhe për transferimin e parave nga një llogari bankare, kartë ose një sistem tjetër elektronik pagese në llogarinë Paysera.

5.7 Specifikohet lista e bankave dhe sistemeve të pagesave elektronike, në të cilat mund të bëhen transfere të pagesave, si dhe tarifat e komisionit të aplikuara për transferret dhe kushtet e transferevekëtu.

5.8. Tarifat për shërbimet Paysera zbriten nga llogaria paysera e klientit. Në rast se shuma e fondeve në llogarinë Paysera është më e vogël se shuma e transferit dhe çmimi i shërbimit Paysera, transferi nuk ekzekutohet.

5.9 Kur kryhet një transfer përveç SEPA, TARGET2 ose SEPA Instant dhe klienti transferon para nga llogaria e tyre Paysera në llogaritë në banka ose institucione të tjera të pagesave elektronike, Paysera tregohet si paguesi. Së bashku me transferin, marrësit i jepet informacioni i mëposhtëm, i cili në varësi të opsioneve teknike mund të transferohet në një ose disa nga mënyrat më poshtë:

5.9.1. informacion i detajuar në lidhje me klientin jepet në fushën e pagesës, me kusht që një sistem i tillë të mbështetet nga sistemi përkatës i e-banking ose i pagesave;

5.9.2. jepen informacione të hollësishme në lidhje me klientin në fushën e qëllimit të pagesës;

5.9.3. së bashku me transferin, përfituesit i jepet një lidhje unike vetëm për atë transfer të veçantë, i cili i ridrejton ata në faqen e internetit ku ofrohen informacione të hollësishme rreth pagesës dhe paguesit.

5.10. Në rast se paguesi tregon të dhëna të pasakta të marrësit (identifikues unik), dhe urdhërpagesa ekzekutohet sipas të dhënave të siguruara nga paguesi (p.sh. paguesi tregon një numër të gabuar të llogarisë), do të konsiderohet që Paysera ka përmbushur detyrimet e saj si duhet dhe nuk do të shlyejë shumën e transferuar te paguesi. Paysera angazhohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të ndjekur transaksionin e pagesës dhe do të kërkojë të kthejë fondet e transaksionit të pagesës, megjithatë, në rast të dështimit për ta bërë këtë, paguesi do të kontaktojë drejtpërdrejt personin që ka marrë transferin, në çështjen e kthimit të parave.

5.11. Klienti është i detyruar të sigurojë një urdhër pagesë për ekzekutimin e transaksionit në përputhje me udhëzimet e specifikuara në sistem dhe të vlefshme në momentin e transferit. Në rast se klienti është marrës, ai është i detyruar të sigurojë informacione të hollësishme dhe precize për pagesën, në mënyrë që urdhri i pagesës për transaksionin e pagesës në të gjitha rastet të jetë në përputhje me udhëzimet në sistem dhe të jetë i vlefshëm në momentin e transferit. Para se të dërgoni një urdhër pagese për ekzekutimin e një transaksioni pagese ose dërgimin e informacionit tek një pagues tjetër, nga klienti kërkohet të kontrollojë dhe përditësojë udhëzimet e rimbushjes së llogarisë. Udhëzime të tilla dhe të dhënat e dhëna aty do të konsiderohen Identifikues unike, të kërkuar për të kryer një transaksion në një mënyrë të duhur.

5.12. Nëse paguesi paraqet një urdhër pagese të pasaktë ose tregon të dhëna të pasakta për transferin, por transferi nuk është ekzekutuar ende, paguesi mund të kërkojë të korrigjojë urdhërpagesën. Në këtë rast, zbatohet një tarifë për korrigjimin e urdhërpagesës, siç tregohet në sistem.

5.13. Me kusht që Paysera të ketë marrë fonde, por nuk është në gjendje të kreditojë fondet e treguara në urdhër pagesë në llogarinë e përfituesit (p.sh. llogaria e përfituesit është mbyllur, numri i treguar IBAN nuk ekziston, ose ndryshe), Paysera do të kthejë shumën e transaksionit në dërguesi jo më vonë se brenda dy ditëve të punës. Në këtë rast, mund të zbatohen tarifa për kthimin e një urdhër pagese të parashikuar në sistem. Nëse Paysera nuk mund t'i kreditojë marrësit fondet e treguara në urdhrin e pagesës për shkak të gabimeve që pagesa ka bërë në urdhrin e pagesës, por paguesi kërkon të kthejë fondet e treguara në urdhër pagesë, urdhri i pagesës mund të anulohet dhe fondet mund të kthehen paguesit, por vetëm nën një kërkesë me shkrim të paguesit dhe nëse marrësi bie dakord t'i kthejë fondet paguesit (nëse marrësi mund të identifikohet). Në një rast të tillë, aplikohen tarifat për anulimin e U=urdhërpagesës së treguar në sistem.

5.14. Në të gjitha rastet, kur Paysera merr një urdhër pagesë, por fondet nuk mund të kreditohen për shkak të gabimeve në urdhër pagesën ose pamjaftueshmërisë së informacionit, dhe as paguesi, as përfituesi nuk kanë kontaktuar Paysera për specifikimin e urdhërit të pagesës ose kthimin e fondeve, Paysera ndërmerr të gjitha masat e mundshme për të ndjekur transaksionin në mënyrë që të marrë informacion të saktë dhe të ekzekutojë urdhrin e pagesës. Për të ndjekur transaksionin, mund të përdoren masat e mëposhtme:

5.14.1. Nëse Paysera ka detajet e kontaktit të paguesit (adresa e postës elektronike ose numri i telefonit), Paysera kontakton paguesin për specifikimin e urdhërpagesës.

5.14.2. Nëse Paysera nuk ka detajet e kontaktit të paguesit dhe as paguesi dhe as marrësi nuk kontaktojnë Paysera në lidhje me fondet e treguara në urdhrin e pagesës, Paysera kontakton me ofruesin e shërbimeve të pagesës të Pagesës që ka dërguar fondet e treguara në urdhrin e pagesës me një kërkesë për të kontaktuar paguesin për specifikimin e informacionit. Kjo masë zbatohet nëse ka mundësi të kontaktohet me ofruesin e shërbimeve të pagesave të paguesit me mjete elektronike.

.14.3. Nëse masat e sipërpërmendura nuk ndihmojnë në gjurmimin e transaksionit Paysera ka të drejtë të kryejë një transfer te paguesi në shumën prej 0,01 EUR ose një shumë tjetër minimale, duke treguar në qëllimin e pagesës një kërkesë për të kontaktuar Paysera dhe specifikuar pagesën e pasaktë porositni përmes postës elektronike. Masa aktuale zbatohet në rast se Paysera ka numrin e llogarisë së paguesit, kostoja e një transferi të tillë pagese është e arsyeshme, dhe shuma e transferit të pagesës nuk është më pak se 10.00 (dhjetë) EUR.

5.15. Në të gjitha rastet e specifikuara në pikën 5.14, tarifa për specifikimin e urdhërit të pagesës të treguar në sistem zbatohet duke e debituar atë nga shuma e transferit përpara se të kreditohet transferi në llogarinë e klientit-marrësit.

5.16. Në rast se është e pamundur të zbatohet ndonjë nga masat e renditura në pikën 5.14 për ndjekjen e transaksionit, dhe në raste të tjera kur është akoma e pamundur të identifikohet marrësi sipas të dhënave të treguara ose të korrigjuara, fondet ruhen në sistemin Paysera derisa të sigurohet kontakti i paguesit ose marrësit dhe të dhëna shtesë që lejojnë kreditimin e fondeve tek përfituesi (pasi të keni debituar tarifën për specifikimin ose korrigjimin e urdhër pagesës nga shuma e transferuar para se ta kreditoni atë në llogarinë e klientit-marrësit). Fonde të tilla gjithashtu mund t'i kthehen paguesit nën një kërkesë me shkrim të paguesit. Në këtë rast, tarifa për kthimin e fondeve, e cila është treguar në sistem, do të debitohet nga shuma e transferuar përpara se t'ia ktheni atë paguesit.

5.17. Klienti, pasi ka vërejtur që paratë janë kredituar ose zbritur nga llogaria e tyre Paysera gabimisht ose në mënyra të tjera që nuk kanë bazë ligjore, është i detyruar të njoftojë Paysera për këtë. Klienti nuk ka të drejtë të disponojë me para që nuk u përkasin atyre. Në raste të tilla Paysera ka të drejtë dhe klienti jep një pëlqim të parevokueshëm për të zbritur paratë nga llogaria e tyre Paysera pa urdhrin e klientit. Nëse shuma e parave në llogarinë e llientit Paysera është e pamjaftueshme për të debituar paratë e kredituara ose të zbritura nga llogaria e tyre Paysera në llogaritë e tyre të tjera gabimisht, Klienti angazhohet pa kushte që të paguajë Paysera paratë e kredituara ose të zbritura nga Llogaria Paysera në llogari të tjera gabimisht në 3 (tre) ditë pune nga marrja e një kërkese të tillë nga Paysera. Nëse klienti nuk arrin të kthejë paratë e kredituara gabimisht në kohë, me kërkesë të Paysera, klienti do të paguajë Paysera gjobat ditore prej 0,05 përqind për çdo ditë në të cilën është tejkaluar afati.

5.18. Pas hapjes së një llogarie, limitet standarte për transfere do të zbatohen ndaj klientit. Klienti ka të drejtë të ndryshojë limitet pë transfere duke hyrë në llogarinë e tij dhe duke vendosur limite tjera sipas gjykimit të tyre. Paysera ka të drejtë të kufizojë sasinë e limiteve të transferit dhe të kërkojë nga klienti të plotësojë identifikimin shtesë të klientit në përputhje me procedurën, siç përcaktohet në sistem. Klienti do të njoftohet për aktivizimin e limiteve të reja përmes postës elektronike.

5.19. Klienti mund të kontrollojë bilancin dhe historikun e llogarisë duke hyrë në profil. Ekzistojnë gjithashtu informacione në lidhje me të gjitha tarifat e komisionit të aplikuara dhe tarifat e tjera të zbritura nga llogaria e klientit gjatë një periudhe të zgjedhur kohore.

5.20 Klienti siguron që:

5.20.1. fondet hyrëse në llogarinë e tyre Paysera nuk janë marrë si rezultat i veprimtarisë kriminale;

5.20.2. klienti nuk do të përdorë shërbimet e ofruara nga Paysera për ndonjë qëllim të paligjshëm, duke përfshirë veprime dhe transaksione në mënyrë që të legalizojë fondet që rrjedhin nga aktivitete kriminale ose të tjera të paligjshme.

5.21. Klienti mund të menaxhojë llogarinë Paysera dhe të kryejë transaksione pagese nga llogaria Paysera në mënyrat e mëposhtme:

5.21.1. përmes internetit, kur përfaqësuesi i klientit hyn në profilin e tyre personal;

5.21.2. përmes aplikacionit Paysera (shtojca) Menaxhimi i llogarisë Paysera përmes aplikacionit Paysera zbatohet pasi klienti të ketë rënë dakord për kushtet e shtojcës);

5.21.3. nga instrumentet e pagesave të lidhura me llogarinë Paysera (shtojca instrumentet e pagesave zbatohet pasi klienti të ketë rënë dakord për kushtet e shtojcës);

5.21.4. nga instrumente të tjerë të treguar nga Paysera pasi klienti të ketë rënë dakord për kushtet e përdorimit të instrumenteve të tilla.

5.22. Konfirmimet, porositë, kërkesat, njoftimet dhe veprimet e tjera të kryera nga klienti përmes faqeve të internetit të personave të tretë ose vendeve të tjera duke hyrë në llogarinë e tyre Paysera dhe duke identifikuar veten në këtë mënyrë trajtohen si përfundim i një marrëveshje të konfirmuar me nënshkrim elektronik.

5.23. Ekzekutimi i urdhrave të pagesës nga një llogari Paysera përmes internetit:

5.23.1. Për të ekzekutuar një transaksion pagese përmes internetit, përfaqësuesi i klientit duhet të plotësojë një urdhër pagesë në sistem dhe ta paraqesë atë për ekzekutim, duke konfirmuar në mënyrë elektronike në sistem pëlqimin e klientit për të ekzekutuar urdhrin e pagesës.

5.23.2. Dorëzimi i një urdhër pagese në sistem është një marrëveshje e klientit për të ekzekutuar transaksionin e pagesës i cili nuk mund të anulohet (anulimi i urdhërpagesës është i mundur vetëm derisa të fillojë ekzekutimi i urdhërpagesës - statusi i urdhërpagesës dhe mundësia e anulimit janë të dukshme në [rofilin e klientit).

5.23.3. Kur dorëzoni një urdhër pagesë brenda sistemit nga llogaria e klientit në llogarinë Paysera të një personi tjetër, klienti mund të zgjedhë të kryejë një transfer pagesash të mbrojtur me fjalëkalim. Në një rast të tillë, klienti vendos një fjalëkalim për transfer kur formon një urdhër pagese. Transferi do të përfundojë vetëm pasi marrësi të ketë futur fjalëkalimin e vendosur nga klienti-paguesi. Nëse përfituesi nuk fut fjalëkalimin e vendosur nga paguesi, fondet kthehen automatikisht në llogarinë Paysera të paguesit pas 30 (tridhjetë) ditësh. Momenti i autorizimit të një transferi të tillë të pagesës konsiderohet momenti kur përfituesi fut fjalëkalimin e transferit. Një transfer i tillë i pagesës nuk mund të anulohet pasi marrësi të ketë futur fjalëkalimin e transferit. Klienti është plotësisht përgjegjës për transferin e duhur dhe të sigurt të fjalëkalimit të pagesës tek përfituesi dhe siguron që fjalëkalimi do t'i zbulohet vetëm marrësit.

5.23.4. Kur plotësoni urdhrin e pagesës, klienti mund të futë një datë pagese të ardhshme e cila mund të jetë jo më vonë se 2 (dy) vjet nga dita e plotësimit të urdhërpagesës. Nëse shuma e parave në llogarinë e Paysera të klientit është e mjaftueshme në ditën e specifikuar nga klienti, urdhri i pagesës do të ekzekutohet. Një transfer në një llogari tjetër Paysera do të ekzekutohet në fillim të ditës së specifikuar (00:00 në mëngjes në përputhje me zonën kohore të EET të serverit). Një transfer në një llogari bankare ekzekutohet brenda kushteve të specifikuara në sistem.

5.23.5. Në rast se urdhri i pagesës është plotësuar gabimisht, transferi nuk ekzekutohet, përveç nëse Paysera, me iniciativën e saj, në raste të jashtëzakonshme korrigjon urdhrin e pagesës ose ka një sasi të mjaftueshme informacioni për të përcaktuar korrektësinë e informacionit për të ekzekutuar pagesën urdhri nën një procedurë të rregullt.

5.23.6. Në rast se shuma e parave në llogarinë Paysera të klientit është e pamjaftueshme për të ekzekutuar transferin, transferi nuk ekzekutohet, megjithatë, sistemi do të përpiqet të ekzekutojë urdhrin e pagesës për 5 (pesë) ditë më shumë pas marrjes së urdhrit të pagesës . Nëse gjatë kësaj periudhe kohore sasia e parave në llogarinë Paysera është akoma e pamjaftueshme për të ekzekutuar urdhrin e pagesës, urdhri i pagesës do të anulohet dhe nuk do të përpiqet më të ekzekutohet. Nëse shuma e parave në llogari është e pamjaftueshme në një monedhë, por ka një sasi të mjaftueshme parash në një monedhë tjetër, transferi nuk do të ekzekutohet derisa klienti të konvertojë monedhën tjetër në monedhën e pagesës (përveç rasteve) kur klienti ka porositur një funksion automatik të këmbimit valutor ose transferi ka për qëllim pagesën e mallrave ose shërbimeve përmes sistemit Paysera).

5.24. Kushtet e përdorimit të mjeteve të menaxhimit të llogarisë Paysera, përveç atyre të treguara në pikën 5.21 të kësaj Marrëveshjeje (përveç menaxhimit të llogarisë Paysera përmes internetit), përcaktohen në shtojca të veçanta që rregullojnë mjetet specifike të menaxhimit të llogarisë Paysera. Shtesat specifike që rregullojnë mjetet e tjera të menaxhimit të llogarisë Paysera do të zbatohen në rast se klienti zgjedh të përdorë mjetet përkatëse të menaxhimit të llogarisë Paysera. Shtesa do të zbatohet për klientin nga momenti kur klienti ka konfirmuar në mënyrë elektronike ose në një mënyrë tjetër që ata kanë mësuar kushtet e shtojcës dhe shprehin vullnetin e tyre për të përdorur shërbimin e treguar në shtojcë.

5.25 Informacioni mbi transaksionet e ekzekutuara dhe të marra sigurohet nga Paysera në deklaratën e llogarisë së klientit. Klienti mund të identifikohet në llogarinë e tij dhe të shikojë këtë informacion falas ose t'i ketë të shtypura në një periudhë të zgjedhur.

Deponimi dhe tërheqja e parave të gatshme


6.1 Paysera do t'i sigurojë klientit të drejtën për të deponuar para në llogarinë e Paysera në kushtet e specifikuara në sistem. Vendndodhjet, termat, valutat, limitet dhe çmimet e deponimit të parave të gatshme janë dhënë këtu.

6.2 Paysera do t'i sigurojë klientit të drejtën për të tërhequr para nga llogaria sipas kushteve të specifikuara në sistem. Vendet, termat, limitet, valutat dhe çmimet e tërheqjes së parave të gatshme janë dhënë këtu.

6.3. Përfaqësuesi i klientit do të llogarisë paratë e gatshme që do të deponohen në llogarinë Paysera vetë para deponimit ose pas tërheqjes së tyre, dhe të bëjë komente ose pretendime në lidhje me sasinë e parave të gatshme ose cilësinë e kartëmonedhave menjëherë pas tërheqjes, kur është e nevojshme.

6.4. Pasi klienti të ketë deponuar para në llogarinë e tyre Paysera, ata mund t'i përdorin paratë elektronike menjëherë pasi Paysera t'i marrë ato.

7. Fatura e urdhërit të pagesës, kërkesat e aplikuara në urdhrin e pagesës dhe refuzimi i ekzekutimit të urdhërit të pagesës


7.1 Kur klienti është pagues, urdhërpagesa konsiderohet e marrë nga Paysera (fillon llogaritja e periudhës kohore të ekzekutimit të një urdhër pagese të tillë) në ditën e marrjes së tij, ose, nëse momenti i marrjes së urdhërpagesës nuk është një ditën e punës së Paysera, urdhri i pagesës konsiderohet i marrë në ditën më të afërt të punës të Paysera.

7.2. Një urdhër pagese i marrë nga Paysera në një ditë pune të Paysera, por jo gjatë orarit të punës të caktuar nga Paysera, konsiderohet i marrë në ditën më të afërt të punës në Paysera.

7.3. Urdhrat e pagesave për pagesa brenda sistemit Paysera ekzekutohen menjëherë (deri në disa minuta, përveç nëse transaksioni pezullohet për shkak të rasteve të përcaktuara nga aktet ligjore dhe kjo marrëveshje), pavarësisht nga orari i punës i Paysera.

7.4. Paysera ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë çdo urdhër pagesë të paraqitur nga ndonjë prej mjeteve të rëna dakord me Paysera, dhe të regjistrojë dhe ruajë informacionin në lidhje me të gjitha Transaksionet e Pagesave të kryera nga Klienti ose sipas Urdhërpagesave të Klientit. Regjistrimet e përmendura në këtë klauzolë mund të dorëzohen nga Paysera tek Klienti dhe / ose personat e tretë që kanë të drejtë të marrin të dhëna të tilla sipas bazës së përcaktuar në legjislacion, si prova që konfirmojnë dorëzimin e Urdhrave të Pagesës dhe / ose Transaksionet e Pagesave të ekzekutuara.

7.5. Urdhërpagesat e paraqitura nga klienti duhet të jenë në përputhje me kërkesat për dorëzimin e urdhërpagesave të tilla dhe/ose përmbajtjen e urdhërpagesës të përcaktuara me akte ligjore ose Paysera. Urdhrat e pagesave të paraqitura nga klienti do të formulohen qartë dhe do të jenë të ekzekutueshëm duke përmbajtur vullnetin e shprehur të klientit. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësi për gabime, mospërputhje, përsëritje dhe/ose kontradikta në urdhër pagesat e paraqitura nga klienti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, korrektësinë e detajeve të urdhërit të pagesës të paraqitur nga klienti. Nëse urdhri i pagesës i paraqitur nga klienti nuk përmban të dhëna të mjaftueshme ose përmban mangësi, Paysera, pavarësisht nga natyra e mangësive në urdhër pagesën, mund të refuzojë të ekzekutojë një urdhër pagesë të tillë, ose mund ta ekzekutojë atë në përputhje me të dhënat e dhëna në urdhrin e pagesës.

7.6. Paysera ka të drejtë të refuzojë të ekzekutojë një urdhër pagesë në rast dyshimi të arsyeshëm se urdhri i pagesës është dorëzuar nga përfaqësuesi i klientit, ose se dokumentet e paraqitura nuk janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni dhe/ose Paysera, ose Paysera ka dyshime të arsyeshme në lidhje me vërtetësinë e dokumenteve të përmendura. Nëse Paysera ka dyshim të arsyeshëm se urdhri i pagesës nuk është paraqitur nga klienti ose përfaqësuesi ligjor i klientit, ose dyshim në lidhje me vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura, ose dyshim tjetër në lidhje me ligjshmërinë ose përmbajtjen e urdhërpagesës së paraqitur, Paysera ka e drejta për të kërkuar nga klienti për të konfirmuar shtesë urdhrin e pagesës së paraqitur dhe/ose të paraqesë dokumente që konfirmojnë të drejtat e personave për të menaxhuar fondet e mbajtura në llogari ose dokumente të tjera të treguara nga Paysera në një mënyrë të pranueshme për Paysera në kurriz të klientit. Në rastet e përmendura në këtë klauzolë, Paysera vepron me qëllim të mbrojtjes së interesave ligjore të klientit, Paysera dhe/ose personave të tjerë, kështu që Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për humbjet që mund të vijnë për shkak të refuzimit për të ekzekutuar pagesën e paraqitur.

7.7. Klienti do të sigurojë një shumë të mjaftueshme parash në një monedhë përkatëse në llogarinë e tij për të ekzekutuar urdhrin e pagesës.

7.8. Para ekzekutimit të një urdhër pagese të paraqitur nga klienti, Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti të sigurojë dokumente që vërtetojnë ligjshmërinë e origjinës së fondeve në lidhje me urdhërpagesën. Në rast se klienti nuk arrin të paraqesë dokumente të tilla, Paysera ka të drejtë të refuzojë ekzekutimin e urdhër pagesës.

7.9. Paysera ka të drejtë të përfshijë palë të treta për të ekzekutuar pjesërisht ose plotësisht urdhrin e pagesës së klientit, nëse këtë e kërkojnë interesat e klientit dhe/ose thelbi i urdhërpagesës. Në rastet kur urdhri i pagesës së klientit kërkon dërgimin dhe ekzekutimin e urdhërpagesës më tej përmes një institucioni tjetër financiar, por ky institucion pezullon urdhrin e pagesës së klientit, Paysera nuk është përgjegjës për veprime të tilla të institucionit financiar, por bën përpjekje për të gjetur arsyet e pezullimit të urdhërpagesës. Paysera ka të drejtë të pezullojë dhe/ose të përfundojë ekzekutimin e urdhërit të pagesës së klientit, nëse kërkohet nga ligji ose në rast se është e nevojshme për arsye të tjera përtej kontrollit të Paysera.

7.10. Në rast se Paysera refuzon të ekzekutojë një urdhër pagesë të paraqitur nga klienti, Paysera do të njoftojë menjëherë klientin për këtë, ose do të krijojë kushtet e nevojshme që klienti të njihet me një njoftim të tillë, përveç kur një njoftim i tillë është teknikisht i pamundur ose i ndaluar nga aktet ligjore.

7.11. Paysera nuk do të pranojë dhe ekzekutojë urdhërat e pagesave të klientit për të kryer operacione në llogari nëse fondet në llogari arrestohen, e drejta e klientit për të menaxhuar fondet përndryshe kufizohet ligjërisht, ose në rast se operacionet pezullohen nga aktet ligjore në fuqi.

7.12. Nëse paratë e transferuara nga urdhri i pagesës kthehen për arsye jashtë kontrollit të Paysera (të dhëna të pasakta të urdhër pagesës, llogaria e përfituesit është e mbyllur, etj.), Shuma e kthyer kreditohet në llogari. Tarifat e paguara nga paguesi për ekzekutimin e urdhrit të pagesës nuk kthehen dhe tarifat e tjera në lidhje me kthimin e parave dhe, të aplikuara për Paysera, mund të zbriten nga llogaria.

7.13. Transferet e iniciuara nga Paysera mund të jenë standarde (jo urgjente) dhe urgjente (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Metoda e transferimit zgjidhet nga klienti (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Nëse klienti nuk zgjedh metodën e transferimit, konsiderohet se klienti ka filluar një transfer standart të pagesës që do të ekzekutohet duke zgjedhur automatikisht kushtet më të favorshme për klientin.

8. Sigurimi dhe anulimi i pëlqimit, anulimi i urdhërit të pagesës


8.1 Transaksioni i pagesës konsiderohet i autorizuar vetëm nëse paguesi jep pëlqimin. Pëlqimi i dhënë një agjenti Paysera konsiderohet se i jepet Paysera. Klienti (Paguesi) mund të sigurojë pëlqimin në mënyrën e përcaktuar nga Paysera ose të rënë dakord me klientin. Pëlqimi i paraqitur me shkrim duhet të nënshkruhet nga klienti ose përfaqësuesi i tij ligjor. Pëlqimi mund të konfirmohet gjithashtu nga nënshkrimi elektronik, fjalëkalimi, kodet dhe/ose mjete të tjera të verifikimit të identitetit. Pëlqimi për të ekzekutuar një transaksion pagese ose disa transaksione pagese mund të jepen gjithashtu përmes përfituesit ose ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesës. Në të gjitha rastet e parashikuara në këtë klauzolë, Pëlqimi do të konsiderohet i miratuar siç duhet nga klienti (Pagesa), që ka të njëjtën vlefshmëri ligjore si dokumenti në letër (Pëlqimi) i nënshkruar nga klienti (përfaqësuesi i tyre) dhe është i lejueshëm si një mjet të provës në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis Paysera dhe klientit në gjykata dhe institucione të tjera. Klienti nuk do të ketë të drejtë të kontestojë transaksionin e pagesës të kryer nga Paysera, nëse urdhri i pagesës është miratuar nga pëlqimi i dhënë në mënyrën e përcaktuar në këtë klauzolë.

8.2 Pëlqimi i klientit (Paguesit) dorëzohet para ekzekutimit të transaksionit të pagesës. Sipas një marrëveshjeje ndërmjet klientit (Paguesit) dhe Paysera, transaksioni i pagesës mund të autorizohet, d.m.th. pëlqimi i tillë i klientit mund të jepet pas ekzekutimit të transaksionit të pagesës.

8.3. Klienti bie dakord që, gjatë ekzekutimit të urdhrave të pagesës, Paysera do të transmetojë informacionin e specifikuar në urdhrin e pagesës (përfshirë të dhënat personale të klientit), te personat që lidhen drejtpërdrejt me ekzekutimin e transaksionit të pagesës, siç janë organizatat ndërkombëtare të kartelave të pagesave, kompanitë që përpunojnë informacionin në lidhje me pagesat me kartela pagese, ofruesi i shërbimeve të pagesave të marrësit, operatori i sistemit të pagesave për ekzekutimin e transaksionit të pagesës, agjentët e ofruesit të shërbimeve të pagesave, ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesave të marrësit dhe marrësi.

8.4. Procedura e anulimit të një urdhër pagese:

8.4.1. urdhërpagesa nuk mund të anulohet pasi Paysera e ka marrë atë, përveç rasteve të përshkruara në Marrëveshje;

8.4.2. nëse një transaksion pagese është iniciuar nga përfituesi ose përmes përfituesit (p.sh. pagesa duke përdorur një kartele pagese), ose nga një ofrues i shërbimit të inicimit të pagesës, paguesi nuk mund të anulojë urdhërpagesën pasi urdhri i pagesës është paraqitur për ekzekutim, paguesi i ka dhënë ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesës pëlqimin për të filluar një transaksion pagese, ose paguesi i ka dhënë pëlqimin marrësit për të kryer transaksionin e pagesës;

8.4.3. Urdhërpagesat e parashikuara në pikën 5.23.4 të Marrëveshjes mund të anulohen deri në fund të një dite pune të Paysera, një ditë para ditës së rënë dakord;

8.4.4. me skadimin e kushteve të parashikuara në pikat 8.4.1 deri 8.4.3 të Marrëveshjes, një urdhër pagesë mund të anulohet vetëm në rast se klienti (Paguesi) dhe Paysera bien dakord për këtë. Në rastet e parashikuara në pikën 8.4.2 të Marrëveshjes, ëlqimi i përfituesit është gjithashtu i nevojshëm.

8.4.5. kur një transaksion pagese fillohet nga marrësi ose përmes marrësit duke kryer transaksionin e pagesës duke përdorur kartelë pagese dhe kur shuma e saktë e transaksionit është e panjohur në kohën kur paguesi jep pëlqimin e tij për të ekzekutuar transaksionin e pagesës, Paysera mund të rezervoj fondet në llogarinë e paguesit vetëm nëse paguesi jep pëlqimin e tyre për të rezervuar një shumë specifike. Pas marrjes së informacionit mbi shumën e saktë të transaksionit të pagesës, Paysera menjëherë pas marrjes së urdhërit të pagesës, do të heqë rezervimin nga llogaria e pagesës.

8.5. Paysera do të kreditojë fonde në një llogari dhe do të debitojë fonde nga një llogari sipas Identifikuesit unik të dhënë në urdhrin e pagesës - numrin e llogarisë Paysera ose numrin e llogarisë IBAN. Paysera ka të drejtë, por nuk detyrohet, të kontrollojë nëse identifikuesi unik i dhënë në urdhër pagesën i marrë nga Paysera korrespondon me emrin dhe mbiemrin (emrin e personit juridik) të pronarit të llogarisë. Në rast se identifikuesi unik i përmendur i jepet Paysera për të debituar para ose për të kredituar para në llogari, urdhri i pagesës konsiderohet i ekzekutuar në mënyrë të përshtatshme nëse është ekzekutuar nga identifikuesi unik i treguar. Nëse Paysera verifikon urdhërpagesën dhe vendos një mospërputhje të dukshme midis identifikuesit unik të dhënë Paysera dhe emrit dhe mbiemrit (emri i personit juridik) të pronarit të llogarisë, Paysera ka të drejtë të refuzojë të ekzekutojë një transaksion të tillë të pagesës.

8.6. Me kusht që Paysera të marrë një urdhër pagesë për të transferuar para në llogarinë e pagesës së një ofruesi tjetër të shërbimeve të pagesës, një transaksion i tillë i pagesës kryhet nga Paysera sipas identifikuesit unik të dhënë në urdhrin e pagesës së marrë - numrin e llogarisë së përfituesit në formatin IBAN, përveç kur ofruesi i shërbimeve të pagesave nuk përdor formatin e llogarisë IBAN. Paysera nuk mban përgjegjësi nëse identifikuesi unik nuk është dhënë në urdhër pagesën ose është i pasaktë, dhe/ose ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit ka vendosur një identifikues unik të ndryshëm për ekzekutimin e duhur të një transaksioni të tillë të pagesës (duke kredituar fondet për llogaria e pagesës së përfituesit).

8.7. Nëse është e nevojshme dhe/ose kërkohet nga institucionet e shteteve të tjera, Paysera ka të drejtë të marrë informacion shtesë (p.sh. emrin dhe mbiemrin ose emrin e personit juridik të marrësit, një kod pagese) të kërkuar për ekzekutimin e duhur të urdhërpagesës.

9. Aktivitete të Ndaluara


9.1 Klienti që përdor shërbimet Paysera është i ndaluar nga:

9.1.1. mosrespektimi i kushteve të marrëveshjes, shtojcave të marrëveshjes, legjislacionit dhe akteve të tjera ligjore, duke përfshirë por pa u kufizuar në, akte kundër pastrimit të parave dhe kundër-financimit të terrorizmit;

9.1.2. shkelja e të drejtave të Paysera dhe palëve të treta për markat tregtare, të drejtat e autorit, sekretet tregtare dhe të drejtat e tjera të pronës intelektuale;

9.1.3. sigurimi i informacionit të rremë, mashtrues ose të pasaktë për Paysera; refuzimi i dhënies së informacionit ose ndërmarrja e veprimeve të tjera që kërkohen me arsye nga Paysera;

9.1.4. sigurimi i palëve të treta informacion i rremë, mashtrues ose i pasaktë në lidhje me Paysera dhe bashkëpunimi me Paysera;

9.1.5. ekzekutimin ose marrjen e transfereve të fondeve të fituara në mënyrë të paligjshme, nëse klienti është në dijeni ose duhet të jetë në dijeni të tij;

9.1.6. përdorimi i shërbimeve të Paysera në një mënyrë që shkakton humbje, përgjegjësi, ose pasoja të tjera ligjore ose financiare negative ose dëmtim të reputacionit të biznesit të Paysera ose personave të tretë;

9.1.7. duke përdorur shërbimet Paysera, nëse klienti, përfaqësuesi i tyre, pronari përfitues, transferi i ekzekutuar ose i marrë përputhet me kriteret e treguara në listën e kufizimeve për ofrimin e shërbimeve Paysera;

9.1.8. përhapjen e viruseve kompjuterikë dhe ndërmarrjen e veprimeve të tjera që mund të shkaktojnë keqfunksionime të sistemit, dëmtime ose shkatërrime të informacionit dhe dëmtime të tjera të sistemit, pajisjeve ose informacioneve të Paysera;

9.1.9. ndërmarrjen e ndonjë veprimi tjetër të qëllimshëm që mund të shqetësojë sigurimin e shërbimeve Paysera për klientin ose palët e treta ose funksionimin e duhur të sistemit;

9.1.10. organizimi i lojërave të fatit të paligjshëm, tregtimi i paligjshëm i aksioneve, indekseve, lëndëve të para, monedhës (p.sh. Forex), opsioneve, fondeve të tregtuara në këmbim (ETF); sigurimi i tregtisë, investimeve ose shërbimeve të tjera në shkëmbimet e valutave, tregjet Forex dhe sisteme të tjera të tregtimit të monedhave elektronike; angazhimi në tregti ilegale të produkteve të duhanit, alkoolit, ilaçeve me recetë, steroideve, armëve, substancave narkotike dhe atributeve të tyre, prodhimi pornografik, lotarisë pa leje, softverit të paligjshëm dhe artikujve ose produkteve të tjera të ndaluara nga ligji;

9.1.11. pranimi i pagesave në monedhën virtuale të parregulluar dhe/ose të mbikëqyrur, blerja, shndërrimi ose menaxhimi i saj në ndonjë mënyrë tjetër (ndalimi përfshin ekzekutimin ose marrjen e transfereve nga këmbyesit e monedhës virtuale, dmth. rastet kur kërkohet të kryhet një transfer në një monedhë të rregulluar jashtë ose marrë, megjithatë, një transfer i tillë ka të bëjë me këmbyesit dixhitalë të monedhave);
9.1.12. pa një pëlqim paraprak me shkrim të Paysera që ofron shërbime financiare dhe/ose organizon ligjërisht tregtimin e aksioneve, indekseve, lëndëve të para, monedhave (p.sh. Forex), opsioneve, fondeve të tregtuara në këmbim (ETF), duke siguruar tregti, investime ose shërbime të tjera në shkëmbimet e valutave , Tregjet e Forex dhe sisteme të tjera elektronike të tregtimit të monedhave. Në rast se klienti synon të ofrojë shërbime financiare duke përdorur llogarinë, ata duhet të kenë një licencë të vlefshme, të lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian ose një vend i tretë që ka vendosur kërkesa ekuivalente ose thelbësisht të ngjashme dhe monitorohet nga autoritetet kompetente në lidhje me në përputhje me këto kërkesa;

9.1.13. pa një pëlqim paraprak me shkrim të Paysera për të organizuar lojëra të fatit legal, llotari, aktivitete ose aktivitete të tjera të licencuara posaçërisht që kërkojnë një leje. Në rast se klienti synon të ofrojë shërbimet e treguara duke përdorur llogarinë, ata duhet të kenë një licencë të vlefshme, të lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian dhe të monitoruar nga autoritetet kompetente në lidhje me pajtueshmërinë me këto kërkesa;

9.1.14. që ka më shumë se një profil; regjistrimi i një profili nga trillimet ose emrat e dikujt tjetër pa pasur autorizimin; regjistrimin e një profili duke përdorur shërbimet e numrave anonimë të telefonit ose adresave të postës elektronike të ofruara nga individë të tjerë ose uebfaqe;

9.1.15. ofrimin e shërbimeve që janë të ndaluara nga ligji ose bien ndesh me rendin publik dhe parimet morale;

9.1.16. hyrja në sistem si një përdorues anonim (p.sh. përmes proxy serverave);

9.1.17. zbulimi i fjalëkalimeve dhe veçorive të tjera të personalizuara të sigurisë së Instrumenteve të pagesave personave të tretë dhe lejimi i personave të tjerë të përdorin shërbimet nën emrin e klientit.

9.2 Klienti do të rimbursojë të gjitha dëmet e drejtpërdrejta, gjobat dhe sanksionet e tjera monetare të aplikuara ndaj Paysera për shkak të mosrespektimit ose shkeljes së kushteve, duke përfshirë por pa u kufizuar në pikën 9.1 të kësaj Marrëveshjeje për faj të klientit.

9.3. Klienti është përgjegjës dhe merr përsipër të rimbursojë çdo humbje të shkaktuar nga Paysera, klientë të tjerë Paysera dhe palë të treta për shkak të përdorimit të shërbimeve Paysera dhe shkeljes së kësaj Marrëveshjeje ose shtojcave të saj nga klienti. Nëse rezulton se llogaria Paysera është krijuar duke paraqitur dokumente të falsifikuara ose të rreme, shuma prej 100 EUR konsiderohet një humbje minimale, e cila nuk ka nevojë të provohet dhe që Paysera ka të drejtë të zbresë nga llogaria e klientit. Një shumë më e madhe e humbjes do të justifikohet me prova me shkrim. Në të gjitha rastet, Paysera do të kontaktojë autoritetet e zbatimit të ligjit nëse zbulohen ndonjë shenjë e aktivitetit të paligjshëm.

10. Dërgimi i njoftimeve nga palët, komunikimi dhe konsultimi i klientëve


10.1. Klienti konfirmon që ata bien dakord që njoftimet e Paysera do t'i sigurohen klientit duke i vendosur në faqen e internetit të sistemit dhe duke dërguar një email, i cili u tregua nga klienti në kohën e regjistrimit në sistem, ose duke e dërguar atë te adresën, të treguar nga klienti në kohën e regjistrimit në sistem, ose duke dërguar një SMS në rastet kur klienti ka treguar vetëm një numër telefoni mobil. Klienti pranon që njoftimet e Paysera, të paraqitura në ndonjë nga mënyrat e lartpërmendura, do të konsiderohen të ofruara siç duhet. Njoftimet me postë ose SMS dërgohen vetëm nëse klienti nuk ka treguar adresën e tij të postës elektronike. Nëse njoftime të tilla nuk kanë të bëjnë me ndryshimin thelbësor të Marrëveshjes, do të konsiderohet se klienti e ka marrë njoftimin brenda 24 orëve nga momenti kur ai është postuar në faqen e internetit të sistemit ose dërguar klientit me e-mail ose SMS. Nëse njoftimi dërgohet me postë, do të konsiderohet se klienti e ka marrë atë brenda 5 (pesë) ditëve të punës pasi është dërguar, përveç nëse klienti në fakt e merr njoftimin më vonë sesa në termat e specifikuar në këtë pjesë të Marrëveshjes. Do të konsiderohet se mesazhet (pretendimet, kërkesat ose ankesat) nga klientët merren në ditën e dorëzimit të tyre, nëse ato dorëzohen nga ora 8 e mëngjesit deri në ora 8 pasdite. (EET). Mesazhet e paraqitura jashtë kornizës kohore të specifikuar do të konsiderohen të marra në orën 8 të mëngjesit (EET) të ditës tjetër.

10.2. Klienti do të informohet për ndryshimet në Marrëveshje 60 (gjashtëdhjetë) ditë më parë. Do të konsiderohet se klienti ka marrë njoftimin dhe ndryshimet në Kushtet e Marrëveshjes hyjnë në fuqi brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve pasi njoftimi i është dërguar klientit me email ose përmes ndonjë mjeti tjetër që ishte treguar nga klienti gjatë regjistrimit (postimi ose mesazhi SMS me një lidhje në një faqe përkatëse në internet). Informacioni mbi ndryshimet në Kushtet e Marrëveshjes është publikuar gjithashtu në faqen e internetit të sistemit.

10.3. Periudha e njoftimit për 60 (gjashtëdhjetë) ditë nuk do të zbatohet dhe njoftimet do të sigurohen në përputhje me rendin e përcaktuar në pikën 10.1, nëse:

10.3.1. kushtet e marrëveshjes janë ndryshuar për shkak të ndryshimeve në kërkesat e detyrueshme të legjislacionit;

10.3.2. çmimet e shërbimeve janë ulur ose janë krijuar kushte të tjera të favorshme për klientin;

10.3.3. kostoja kryesore e shërbimeve të ofruara rritet që çon në një rritje të çmimeve të shërbimeve Paysera;

10.3.4. shfaqet një shërbim i ri ose një pjesë e një shërbimi, i cili mund të përdoret ose të mos përdoret nga klienti sipas zgjedhjes së tyre.

10.4. Ndryshimet jo thelbësore të Marrëveshjes janë korrigjimet e stilit dhe gramatikës, duke perifrazuar dhe lëvizur një fjali, një klauzolë ose një nen të Marrëveshjes për hir të një kuptimi më të mirë; sigurimi i shembujve për artikuj dhe ndryshime të tjera të cilat nuk zvogëlojnë ose kufizojnë të drejtat e klientit dhe nuk rrisin përgjegjësinë e klientit ose përkeqësojnë situatën e tyre.

10.5. Klienti merr përsipër të kontrollojë emailin e tij dhe instrumentet e tjerë për marrjen e njoftimeve të treguara në llogari, si dhe faqet e internetit të sistemit, në baza të rregullta, dmth të paktën një herë në ditë pune, në mënyrë që të vërejë njoftime për ndryshimet në Marrëveshje. ne nje kohe te pershtatshme.

10.6. Të gjitha mesazhet e palëve do të dërgohen në gjuhën e pranueshme ose në gjuhën në të cilën Marrëveshja me shkrim iu prezantua klientit për tu njohur me të.

10.7. Klienti merr përsipër të publikojë në profilin e tij dhe, në rast ndryshimesh, të përditësojë menjëherë të dhënat e kontaktit (numrin e telefonit, adresën e postës elektronike dhe adresën e postës), të cilat Paysera mund t'i përdorë për të kontaktuar urgjentisht klientin ose përfaqësuesit e klientit. Në rast se klienti nuk përditëson të dhënat e kontaktit në profilin e tij, të gjitha pasojat për shkak të dështimit të Paysera për të paraqitur njoftime për klientin, bien mbi klientin.

10.8. Në mënyrë që të mbrojë paratë e klientit nga veprimet e mundshme të paligjshme të personave të tretë, klienti gjithashtu do të informojë menjëherë Paysera për vjedhjen ose humbjen tjetër të dokumentit të identitetit personal të përfaqësuesit ose përfaqësuesve të klientit.

10.9. Klienti mund të marrë një konsultë në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me sistemin dhe ekzekutimin e Marrëveshjes duke dërguar pyetjen e tyre në adresën e postës elektronike të treguar në faqen e internetit të Paysera, duke telefonuar mbështetjen e klientit ose duke plotësuar një kërkesë në llogari. Mesazhet e klientit në lidhje me këtë Marrëveshje do të dërgohen në adresën e postës elektronike të dhënë në faqen e internetit të Paysera ose në adresën postare të Paysera të treguar në Marrëveshje. Të gjitha mesazhet do t'i dërgohen Paysera, pavarësisht se kush është ofruesi i drejtpërdrejtë i shërbimeve Paysera të përcaktuara në Marrëveshje.

10.10. Paysera do të njoftojë klientin paraprakisht, në përputhje me procedurën e përcaktuar në pikën 10.1. të Marrëveshjes, në lidhje me dështimet e njohura dhe të mundshme teknike të sistemit dhe sistemeve ose pajisjeve të palëve të treta të përfshira nga Paysera në ofrimin e shërbimeve, të cilat kanë një ndikim në sigurimin e shërbimeve Paysera.

10.11. Paysera mund të ndryshojë zgjidhjen për integrimin teknik të shërbimeve pa kufizime dhe në çdo kohë. Njoftimi për çdo ndryshim që kërkon korrigjime në softuerin e klientit do të dërgohet të paktën 90 (nëntëdhjetë) ditë përpara. Ndryshimet, të kërkuara nga ana e klientit, do të bëhen në kurriz të klientit.

10.12. Palët menjëherë do të informojnë njëra-tjetrën për çdo rrethanë të rëndësishme për ekzekutimin e Marrëveshjes. Klienti duhet të paraqesë dokumente që vërtetojnë rrethana të tilla (p.sh. ndryshime në emër, adresë, adresë email, numër telefoni dhe të dhëna të tjera kontakti; ndryshime të përfaqësuesve të klientit të autorizuar për të menaxhuar fondet në llogari; ndryshime në nënshkrimet e përfaqësuesve të klientit; fillimi dhe hapja e procedurave të ristrukturimit ose falimentimit kundër klientit; likuidimi, riorganizimi, ose ristrukturimi i klientit, etj.), pavarësisht nëse ky informacion është transferuar tashmë në regjistrat publik apo jo.

10.13. Paysera ka të drejtë të kërkojë që dokumentet e përfunduara jashtë vendit të përkthehen, legalizohen ose konfirmohen me Apostille, përveç kur në aktet ligjore thuhet ndryshe.

10.14. Të gjitha shpenzimet për përfundimin, dorëzimin, konfirmimin dhe përkthimin e dokumenteve të dhëna Paysera do të mbulohen nga klienti.

10.15. Klienti ka të drejtë të konsultohet me ndryshimet e vlefshme të Marrëveshjes, shtesave të saj dhe çmimeve në faqen e internetit të Paysera në çdo kohë.

11. Ndryshimet në Marrëveshje


11.1 Paysera ka të drejtë të ndryshojë dhe/ose plotësojë në mënyrë të njëanshme kushtet e Marrëveshjes në përputhje me procedurën e përcaktuar në Nenin 10 të kësaj Marrëveshjeje.

11.2. Klienti nuk ka të drejtë të ndryshojë në mënyrë të njëanshme dhe/ose të ndryshojë kushtet e Marrëveshjes.

11.3. Klienti ka të drejtë të pajtohet ose të mos pajtohet me ndryshimet përpara ditës së sugjeruar të ndryshimeve, duke njoftuar paraprakisht Paysera-n për to. Nëse klienti nuk arrin të njoftojë Paysera për mospajtimin e tyre me ndryshimet brenda ditës së sugjeruar të hyrjes së tyre në fuqi, do të konsiderohet se klienti pranon ndryshimet në Marrëveshje dhe ndryshimet do të hyjnë në fuqi në ditën e specifikuar të tyre. hyrja në fuqi. Nëse klienti informon Paysera për mosmarrëveshjen e tyre për ndryshimet e Marrëveshjes, ata në këtë mënyrë përfundojnë Marrëveshjen në përputhje me procedurën e parashikuar në pikën 12.12 të Marrëveshjes, dhe kushtet ekzistuese të Marrëveshjes do të jenë të vlefshme për klientin gjatë gjithë periudhës së përmendur të 30 (tridhjetë) ditë kalendarike.

11.4. Shtesat e Marrëveshjes ndryshohen në përputhje me procedurën e përcaktuar në shtojcën përkatëse. Nëse në shtojcë nuk përcaktohet ndonjë procedurë e ndryshimit, procedura për ndryshimin dhe procedura për informimin në lidhje me ndryshimin, të përcaktuara në këtë Marrëveshje, do të zbatohen.

11.5. Palët mund të bien dakord për kushte shtesë të cilat nuk parashikohen në Marrëveshje ose Shtojca, ose kushte të tjera të cilat nuk janë të cekura në Marrëveshje ose Shtojcë, me anë të një marrëveshje të veçantë me shkrim. Marrëveshja e tillë do të bëhet pjesë integrale e marrëveshjes. Me një kërkesë të klientit, një projekt marrëveshje do të përgatitet nga Paysera dhe do t'i dërgohet klientit me faks ose email (marrëveshja mund të lidhet gjithashtu në formën e një deklarate). Nëse klienti pajtohet me draftin e dhënë, klienti do të nënshkruajë draftin dhe do të dërgojë një kopje të skanuar të dokumentit te Paysera me faks ose email. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti që të dërgojë marrëveshjen me postë me nënshkrimin origjinal të klientit. Marrëveshja e tillë do të hyjë në fuqi pasi marrëveshja e nënshkruar të jetë dërguar në Paysera, d.m.th nënshkrimi i Paysera mbi marrëveshjen nuk është i nevojshëm dhe Paysera nuk është i detyruar t'ia dërgojë Klientit marrëveshjen e nënshkruar përsëri.

12. Pezullimi i ofrimit të shërbimit. Përfundimi i Marrëveshjes


12.1 Paysera, sipas gjykimit të saj, dhe duke marrë parasysh një situatë specifike, duke i dhënë përparësi ekzekutimit të akteve ligjore të zbatuara për veprimtarinë e Paysera dhe interesave të klientit, ka të drejtë të zbatojë në mënyrë të njëanshme dhe pa një njoftim paraprak një ose disa nga masat e mëposhtme:

12.1.1. të pezullojë ekzekutimin e një ose disa transfereve;

12.1.2. të pezullojë ofrimin e të gjitha ose një pjese të shërbimeve për klientin;

12.1.3. për të ndaluar fondet e klientit që janë çështje mosmarrëveshjeje;

12.1.4. të bllokojë llogarinë (d.m.th. të pezullojë plotësisht ose pjesërisht transaksionet e pagesave në llogari) dhe/ose instrumenti i pagesës (d.m.th. të ndalojë plotësisht ose pjesërisht përdorimin e instrumentit të pagesës);

12.1.5. të refuzojë të ofrojë shërbime;

12.1.6. për të kthyer fondet e arrestuara nga llogaria e klientit tek dërguesi kryesor i fondeve.

12.2. Masat e treguara në pikat 12.1.1–12.1.6 të Marrëveshjes mund të zbatohen vetëm në rastet e mëposhtme të jashtëzakonshme:

12.2.1. nëse klienti shkel në thelb Marrëveshjen ose shtesat e saj, ose lind një kërcënim real i shkeljes thelbësore të Marrëveshjes ose Shtojcave të saj nga klienti;

12.2.2. nëse veprimtaritë e klientit që përdor një llogari Paysera kanë potencial të dëmtojnë reputacionin e biznesit të Paysera;

12.2.3. nëse klienti nuk arrin të plotësojë procedurat e nevojshme të identifikimit, ose nuk paraqet informacionin e kërkuar nga Paysera, ose klienti siguron informacion që nuk përputhet me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni ose Paysera, ose dyshimet në lidhje me vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura lindin nga Paysera, gjithashtu nëse Paysera ka dyshim të arsyeshëm se klienti nuk respekton kërkesat e përcaktuara në Nenin 9 të Marrëveshjes;

12.2.4. nëse, për shkak të ofrimit të mëtejshëm të shërbimeve dhe veprimtarisë së klientit, interesat e justifikuara të palëve të treta mund të dëmtohen;

12.2.5. nëse dyshohet për përdorim të paautorizuar ose mashtrues të parave në llogari dhe/ose instrument të pagesës, për shkak të arsyeve të justifikuara në mënyrë objektive në lidhje me sigurinë e fondeve në llogari dhe/ose instrumentin e pagesës;

12.2.6. nëse Paysera zbulon për vjedhjen ose humbjen e instrumentit të pagesës, dyshon ose zbulon për blerje të paligjshme ose përdorim të paautorizuar të instrumentit të pagesës, gjithashtu në rast të fakteve ose dyshimeve që kanë të dhënat e personalizuara të sigurisë së instrumentit të pagesës (përfshirë instrumentet e konfirmimit të identitetit) bëhen të njohur ose mund të përdoren nga persona të tretë, Paysera ka dyshim të arsyeshëm se fondet ose instrumenti i pagesës mund të përdoren në mënyrë të paligjshme nga persona të tretë, ose llogaria dhe/ose instrumenti i pagesës mund të përdoren për veprimtari të paligjshme;

12.2.7. nëse Paysera merr informacion të bazuar në lidhje me rastin e likuidimit ose falimentimit të klientit;

12.2.8. në rastet e specifikuara nga legjislacioni;

12.2.9. në raste të tjera të cekura në Marrëveshje ose në shtesat e saj.

12.3. Masa e treguar në pikën 12.1.6 të Marrëveshjes mund të zbatohet ndaj klientit në rast se Paysera ka dyshim të arsyeshëm se klienti është i përfshirë në veprimtari mashtruese. Në këtë rast, në fillim fondet e paguesve kryesorë në llogarinë e klientit ngrihen dhe, nëse klienti nuk kryen veprimet e nevojshme (plotësoni një procedurë shtesë identifikimi, siguroni dokumentet e kërkuara) ose jepni një shpjegim të arsyetuar të në rast të specifikuar në kohë, fondet e ngrira mund t'u kthehen paguesve kryesorë. Kjo masë zbatohet gjithashtu në rastet kur Paysera ka një urdhër të zbatimit të ligjit për t'i kthyer fondet e ngrira paguesit kryesor.

12.4. Qëllimi i kufizimeve të përcaktuara në pikën 12.1 është të mbrojë Paysera, personat e tretë dhe klienti nga sanksionet e mundshme monetare, humbjet dhe pasojat e tjera negative.

12.5. Paysera do të informojë klientin për masat e treguara në pikën 12.1 menjëherë (brenda një ore). Nëse ekziston mundësia e kthimit të fondeve të klientit, ata do të informohen në 2 (dy) ditë pune nga momenti i pezullimit të ofrimit të shërbimit, përveç rasteve kur sigurimi i një informacioni të tillë do të dobësonte masat e sigurisë ose është i ndaluar nga ligji.

12.6. Në rast të një dyshimi të arsyeshëm se pastrimi i parave, financimi i terrorizmit ose aktivitet tjetër kriminal po ekzekutohet përmes klientit ose llogarisë së klientit, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose plotësisht ofrimin e shërbimeve për klientin për një periudhë prej 30 (tridhjetë) ditësh me të drejtën për ta zgjatur atë një numër të pakufizuar herë derisa akuzat të tërhiqen ose konfirmohen plotësisht.

12.7. Në rast dyshimi të arsyeshëm nga Paysera se llogaria ose profili i klientit është hakuar, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose plotësisht ofrimin e shërbimeve për klientin pa njoftim paraprak. Në një rast të tillë, Paysera do të informojë klientin në lidhje me pezullimin dhe do të sigurojë informacion të mëtejshëm mbi veprimet që duhet të kryhen nga klienti në mënyrë që të rifillojë ofrimin e shërbimeve për klientin.

12.8. Paysera anulon bllokimin e llogarisë dhe/ose instrumentit të pagesës (ose e zëvendëson atë me një instrument të ri të pagesës) kur shkaqet për bllokimin e llogarisë dhe/ose instrumentit të pagesës pushojnë së ekzistuari.

12.9. Llogaria dhe/ose instrumenti i pagesës mund të bllokohen me iniciativë të klientit nëse klienti paraqet një kërkesë të përshtatshme për Paysera dhe informon Paysera që instrumenti i pagesës së klientin është vjedhur ose humbur, ose fondet në llogari dhe/ose instrumenti i pagesës përdoret ose mund të përdoret në mënyrë të paligjshme. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti për të konfirmuar më vonë kërkesën e paraqitur gojarisht për të bllokuar llogarinë dhe/ose instrumentin e pagesës me shkrim ose një mënyrë tjetër të pranueshme për Paysera. Nëse llogaria dhe/ose instrumenti i pagesës janë bllokuar me iniciativë të klientit, Paysera ka të drejtë të anulojë bllokimin vetëm pasi të ketë marrë një kërkesë me shkrim nga klienti ose të zbatojë procedura të tjera të identifikimit të klientit, përveç nëse në Marrëveshje thuhet ndryshe. Paysera ka të drejtë të zëvendësojë një instrument pagese të bllokuar me një të ri.

12.10. Paysera nuk është përgjegjës për humbjet e shkaktuara nga klienti për shkak të pezullimit të ofrimit të shërbimit, bllokimit të llogarisë dhe/ose instrumentit të pagesës, ose veprimeve të tjera, nëse ato veprime janë kryer në përputhje me procedurat e përcaktuara në Marrëveshje ose shtojcave të saj dhe në rrethana në bazë të specifikuar në dokumentet e përmendura.

12.11. Duke ndjekur procedurën e përcaktuar nga ligji, Paysera ka të drejtë të mbajë para nga transaksioni i pagesës deri në 10 (dhjetë) ditë pune ose për një periudhë më të gjatë kohore të përcaktuar me ligj, Marrëveshje ose shtojcë të saj.

12.12. Klienti ka të drejtë të zgjidhë Marrëveshjen në mënyrë të njëanshme pa u ankuar në gjykatë, duke njoftuar Paysera për këtë me shkrim 30 (tridhjetë) ditë kalendarike përpara. Nëse klienti përfundon Marrëveshjen, paratë elektronike të lëshuara i kthehen klientit me mjetet e tyre të zgjedhura (të treguara në Marrëveshje), në përputhje me limitet e transfereve të specifikuara në këtë Marrëveshje.

12.13. Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe shtesat e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë të ofrojë shërbime pa treguar arsyen, duke njoftuar klientin për këtë 60 (gjashtëdhjetë) ditë përpara me anë të mjeteve të parashikuara në Nenin 10 të kësaj Marrëveshjeje. Paysera gjithashtu ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe shtesat e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë të ofrojë shërbime për arsyet e përmendura në pikën 12.2 të kësaj Marrëveshjeje, duke njoftuar klientin për këtë 30 (tridhjetë) ditë përpara me mjetet e parashikuara në nenin 10 të Marrëveshja aktuale. Në rastet kur rezulton se klienti po kryen një veprimtari kriminale dhe/ose të paligjshme duke përdorur llogarinë, Paysera ka të drejtë të zgjidhë Marrëveshjen me njoftim 5 ditë.

12.14. Në rast të përfundimit të Marrëveshjes, Paysera zbret nga llogaria e klientit shumat e parave të pagueshme për shërbimet Paysera të dhëna klientit, gjithashtu gjobat, humbjet, humbjet dhe shumat e tjera të paguara palëve të treta ose shtetit, të cilave Paysera i ka shkaktuar për faj të klientit. Në rast se shuma e parave në llogarinë (a) Paysera të klientit është e pamjaftueshme për të mbuluar të gjitha shumat e pagueshme të specifikuara në këtë klauzolë, klienti merr përsipër të transferojë shumat e siguruara në llogarinë e Paysera brenda 3 (tre) ditëve të punës. Në rast se Paysera rimerr një pjesë të shumave të paguara palëve të treta, Paysera merr përsipër t'i kthejë shumat e rifituara menjëherë klientit.

12.15. Përfundimi i Marrëveshjes së Përgjithshme nuk e përjashton klientin nga ekzekutimi i duhur i të gjitha detyrimeve ndaj Paysera që ishin të zbatueshme ndaj klientit para përfundimit.

12.16. Pas përfundimit të Marrëveshjes ndërmjet Paysera dhe klientit, klienti do të zgjedhë mjetet për shlyerjen e parave të tyre elektronike. Klienti pranon të kryejë veprimet e nevojshme për të shlyer paratë elektronike dhe e kupton që me anë të mjeteve të tilla Paysera synon të zvogëlojë rrezikun e mashtrimit dhe kërkon të veprojë në përputhje me pastrimin e parave dhe kërkesat e tjera ligjore.

12.17. Në rast se, pas përfundimit të Marrëveshjes ndërmjet Paysera dhe klientit, klienti nuk zgjedh mjetet për shlyerjen e parave elektronike dhe/ose nuk përfundon një procedurë shtesë identifikimi për rritjen e limiteve, Paysera mund (por nuk është i detyruar të) të shpengojë paratë elektronike të klientit me anë të shlyerjes së parave elektronike, e cila është e disponueshme në momentin e shlyerjes.

13. Konfidencialiteti dhe Mbrojtja e të Dhënave


13.1 Palët marrin përsipër të mbajnë sekrete informacionin teknik dhe tregtar të njëra-tjetrës, përveç informacionit në dispozicion publik, i cili u është bërë i njohur atyre gjatë ekzekutimit të kësaj Marrëveshjeje, dhe mos t'ia transferojnë atë palëve të treta pa miratimin me shkrim të Palës tjetër ose përfaqësuesve të saj ligjorë .

13.2. Klienti bie dakord që Paysera të menaxhojë të dhënat e tyre Personale me qëllim që të sigurojë shërbime për Klientin dhe të ekzekutojë përgjegjësi të tjera sipas kësaj Marrëveshjeje. Palët garantojnë sigurinë e të dhënave personale të marra gjatë ekzekutimit të kësaj Marrëveshjeje.

13.3 Çështjet e ruajtjes dhe mbrojtjes së të dhënave rregullohen nga Shtojca e Marrëveshjes Politika e privatësisë, të cilat klienti i lexon dhe zotohet t'i përmbahet.

13.4. Klienti merr përsipër të mbrojë dhe të mos zbulojë asnjë fjalëkalim, të krijuar prej tyre ose të siguruar atyre në bazë të kësaj Marrëveshjeje, ose karakteristika të tjera të personalizuara të sigurisë së instrumenteve të pagesës personave të tretë dhe të mos lejojë persona të tjerë të përdorin shërbime nën emrin e klientit. Nëse klienti nuk e ka përmbushur këtë detyrim dhe/ose ka mundur, por nuk e ka parandaluar atë dhe/ose ka kryer veprime të tilla me qëllim ose për shkak të neglizhencës vetjake, Klienti merr plotësisht humbjet dhe merr përsipër të rimbursojë humbjet e personave të tjerë të shkaktuar për shkak ndaj veprimeve të treguara të klientit ose mosveprimit të tyre.

13.5. Në rast të humbjes së një fjalëkalimi të llogarisë ose fjalëkalimeve të tjera nga klienti ose fjalëkalimi (t) nuk zbulohen për shkak të fajit të klientit ose Paysera, ose në rast se një kërcënim real ka ndodhur ose mund të ndodhë në profilin e klient, klienti merr përsipër të ndryshojë fjalëkalimet menjëherë ose, nëse klienti nuk ka mundësi ta bëjë këtë, të njoftojë Paysera menjëherë (jo më vonë se brenda një dite kalendarike) me mënyrat e treguara në Nenin 10. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për pasojat që vijnë nga dështimi i njoftimit.

13.6. Pasi Paysera të marrë njoftimin nga klienti siç tregohet në pikën 13.5, Paysera do të pezullojë menjëherë hyrjen në porfilin e klientit dhe ofrimin e shërbimeve Paysera derisa të sigurohet ose krijohet një fjalëkalim i ri për klientin.

13.7. Paysera tërheq vëmendjen e klientit në faktin se emaili i lidhur me llogarinë Paysera dhe gjithashtu instrumente të tjerë (p.sh. një numër telefoni mobil), të cilat sipas zgjedhjes së klientit janë të lidhura me llogarinë e tyre Paysera, përdoren si instrumente për komunikim ose identifikim të klientit, prandaj këto instrumente dhe kredencialet e hyrjes do të mbrohen nga klienti. Klienti është plotësisht përgjegjës për sigurinë e fjalëkalimeve të tyre të postës elektronike dhe të gjithë instrumenteve të tjerë të përdorur prej tyre, si dhe fjalëkalimet e tyre të hyrjes. Fjalëkalimet janë informacion sekret dhe klienti është përgjegjës për zbulimin e tij dhe për të gjitha operacionet e kryera pasi të jetë futur fjalëkalimi i përdorur nga klienti për një profil përkatës ose një instrumenti të pagesës. Paysera rekomandon të memorizojë fjalëkalimet dhe të mos i shkruajë ato ose të futet në ndonjë instrument ku ato mund të shihen nga persona të tjerë.

13.8. Paysera ka të drejtë të transmetojë të gjitha informacionet e mbledhura të rëndësishme në lidhje me klientin dhe veprimtarinë e tyre tek institucionet e tjera të zbatimit të ligjit, autoritetet shtetërore (Inspektorati Shtetëror i Taksave (VMI), Fondi i Sigurimeve Shoqërore (SODRA)) dhe institucione të tjera financiare, nëse përcaktohet një detyrë e tillë nga legjislacioni, dhe për të identifikuar nëse kjo Marrëveshje dhe legjislacioni përkatës nuk janë shkelur ose nuk do të shkelen.

13.9. Klienti i jep Paysera të drejtën për të ndërmarrë masat e nevojshme, duke përfshirë por jo kufizuar në, paraqitjen e kërkesave personave të tretë drejtpërdrejt ose përmes palëve të treta në mënyrë që të përcaktojë identitetin e klientit dhe saktësinë e të dhënave të tjera (p.sh. një regjistër i personave juridikë, sistemet për kontrollimin e vlefshmërisë së dokumenteve personale, etj.) të paraqitura nga klienti.

13.10. Paysera tregon se në të gjitha rastet Paysera operon vetëm si një ofrues shërbimi për klientin, i cili nuk siguron ose ofron ndonjë shërbim të Marrësit derisa ata të bëhen klient të Paysera.

13.11. Paysera ka të drejtë të regjistrojë biseda telefonike me përfaqësuesit e klientit. Palët bien dakord që bisedat telefonike dhe mesazhet e transferuara përmes postës, postës elektronike dhe mjeteve të tjera telekomunikuese mund të konsiderohen prova kur zgjidhin mosmarrëveshjet midis palëve. Me këtë Marrëveshje, klienti konfirmon se ata i kuptojnë dhe bien dakord që Paysera të regjistrojë biseda telefonike me përfaqësuesit e klientit. Klienti gjithashtu ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë biseda telefonike dhe korrespondenca të tjera për qëllime të ligjshme të përcaktuara nga politika e privatësisë së klientit dhe rregullat për përpunimin e të dhënave personale.

13.12. Klienti bie dakord që numri i llogarisë së tij dhe të dhënat personale të kërkuara për ekzekutimin e një transferi pagese mund të zbulohen dhe t'i shfaqen një përdoruesi tjetër Paysera, i cili synon të bëjë një transfer pagese te klienti nëse një përdorues tjetër i Paysera fut një identifikues të konfirmuar të klientit ( emrin e personit juridik, numrin e llogarisë bankare, adresën e postës elektronike ose numrin e telefonit).

13.13. Nën pëlqimin e klientit, të dhënat e klientit mund të transmetohen gjithashtu në institucionet e inicimit të pagesës ose informacionit të llogarisë. Paysera mund të refuzojë të sigurojë një ofrues të shërbimit të informacionit të llogarisë ose një ofrues të shërbimit të inicimit të pagesës hyrjen në llogarinë e klientit bazuar në baza objektive dhe të arsyetuara siç duhet në lidhje me qasjen e paautorizuar ose të padrejtë në llogari, të fituar nga ai ofrues i shërbimit të informacionit të llogarisë ose shërbimi i inicimit të pagesës ofruesi, duke përfshirë fillimin e transaksionit të paautorizuar ose të padrejtë të pagesës. Në raste të tilla, Paysera do të informojë klientin në lidhje me refuzimin e dhënies së hyrjes në llogari dhe të tregojë arsyet për një veprim të tillë. Ky informacion duhet t'i sigurohet klientit përpara refuzimit të dhënies së hyrjes në llogari, nëse është e mundur, dhe jo më vonë se refuzimi i dhënies së saj, përveç nëse sigurimi i një informacioni të tillë mund të dobësojë masat e sigurisë ose është e ndaluar sipas legjislacionit.

14. Përgjegjësia e palëve


14.1 Secila palë është përgjegjëse për të gjitha gjobat, humbjet dhe humbjet e tjera që pala tjetër pëson për shkak të shkeljes së Marrëveshjes nga pala fajtore. Pala fajtore merr përsipër të rimbursojë dëmin e drejtpërdrejtë të shkaktuar për shkak të një përgjegjësie të tillë ndaj palës së prekur. Në të gjitha rastet, përgjegjësia e Paysera sipas Marrëveshjes është e kufizuar nga dispozitat e mëposhtme:

14.1.1. Paysera do të jetë përgjegjës vetëm për dëmet e drejtpërdrejta të shkaktuara nga shkelja e drejtpërdrejtë dhe thelbësore e Marrëveshjes së bërë nga Paysera, dhe vetëm për dëmet që mund të ishin parashikuar nga Paysera në kohën e shkeljes së Marrëveshjes;

14.1.2. shuma e kompensimit të dëmeve të shkaktuara nga shkelja e Marrëveshjes nga Paysera nuk do të kalojë mesataren e tarifave për 3 (tre) muajt e fundit të paguar Paysera nga klienti për shërbimet e ofruara. Ky kufizim zbatohet për shumën totale të të gjitha shkeljeve të muajit. Në rast se nuk mund të llogaritet mesatarja e 3 (tre) muajve, kompensimi nuk mund të kalojë 2000 EUR (dy mijë euro);

14.1.3. në të gjitha rastet, Paysera nuk do të jetë përgjegjës për mospranimin e fitimit dhe të ardhurave nga klienti, humbjen e reputacionit të klientit, humbjen ose dështimin e biznesit të klientit dhe dëmet indirekte;

14.1.4. kufizimet e përgjegjësisë së Paysera nuk do të zbatohen nëse kufizime të tilla janë të ndaluara nga ligji në fuqi.

14.2. Paysera nuk garanton funksionimin e pandërprerë të sistemit, sepse funksionimi i sistemit mund të ndikohet (çrregullohet) nga shumë faktorë përtej kontrollit të Paysera. Paysera do të bëjë të gjitha përpjekjet për të siguruar funksionimin sa më të rrjedhshëm të sistemit, megjithatë, Paysera nuk do të jetë përgjegjës për pasojat që vijnë nga çrregullimet e funksionimit të sistemit, nëse çrregullime të tilla nuk ndodhin për shkak të fajit të Paysera.

14.3 Sistemi mund të mos funksionojë për arsyet nën kontrollin e Paysera dhe Paysera nuk do të sigurojë asnjë kompensim për keqfunksionimet nëse sistemi ka qenë i arritshëm për më shumë se 99% (nëntëdhjetë e nëntë përqind) të të gjitha kohërave, duke llogaritur mesataren e të paktën 3 ( tre muaj).

14.4. Rastet, kur Paysera kufizon hyrjen në sistem përkohësisht, por jo më gjatë se për 24 (njëzet e katër) orë, për shkak të riparimit të sistemit, punëve të zhvillimit dhe rasteve të tjera të ngjashme, dhe nëse Paysera informon klientin për raste të tilla të paktën 2 (dy ) ditë kalendarike përpara, nuk do të konsiderohen çrregullime të funksionimit të sistemit.

14.5. Paysera nuk është përgjegjës për:

14.5.1. tërheqje dhe transfer parash nga llogaria Paysera dhe për transaksione të tjera pagese me fonde të mbajtura në llogarinë Paysera të klientit nëse klienti nuk i kishte mbrojtur fjalëkalimet dhe instrumentet e tyre të identifikimit, dhe si rezultat ata ishin bërë të njohur për persona të tjerë, dhe gjithashtu për veprime të paligjshme dhe transaksionet e personave të tretë të kryer duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe/ose të paligjshme ose të dhëna të marra në mënyrë të paligjshme;

14.5.2. gabimet dhe transaksionet e vonuara ose të humbura të bëra nga bankat, sistemet e faturimit dhe palët e tjera të treta;

14.5.3. pasojat që lindin për shkak të shqetësimeve në përmbushjen e çdo detyrimi Paysera të shkaktuar nga një palë e tretë e cila është përtej kontrollit të Paysera;

14.5.4. pasojat që lindin pasi Paysera përfundon legalisht Marrëveshjen, anulon profilin e klientit ose kufizon qasjen në të, gjithashtu pas kufizimit të arsyeshëm ose përfundimit të sigurimit të një pjese të shërbimeve;

14.5.5. mallrat dhe shërbimet e blera duke përdorur një llogari Paysera, dhe gjithashtu për palën tjetër, e cila merr pagesa nga llogaria Paysera, duke mos respektuar kushtet e ndonjë marrëveshjeje;

14.5.6. për një dështim për të përmbushur detyrimet e veta kontraktuale dhe dëmet, në rast se ishte shkaktuar për shkak të përmbushjes së detyrave të Paysera të përcaktuara me ligj.

14.6. Klienti siguron që të gjitha veprimet e klientit në lidhje me ekzekutimin e Marrëveshjes do të jenë në përputhje me ligjin në fuqi.

14.7. Klienti është plotësisht përgjegjës për korrektësinë e të dhënave, porosive dhe dokumenteve të paraqitura në Paysera.

14.8. Nëse Paysera bëhet e vetëdijshme për një transaksion pagese të paautorizuar, Paysera do t'i kthejë klientit shumën e transaksionit të paautorizuar të pagesës dhe, kur është e përshtatshme, do të rivendosë bilancin e llogarisë nga e cila është debituar shuma, deri në pikën para se të ishte kryer transaksioni i paautorizuar. kryer, me përjashtim të rasteve kur Paysera ka arsye për të dyshuar në veprimtari mashtruese dhe raporton këto arsye tek autoriteti mbikëqyrës.

14.9. Klienti mbart të gjitha humbjet që kanë lindur për shkak të transaksioneve të paautorizuara të pagesave nëse këto humbje janë shkaktuar për shkak të: përdorimit të një instrumenti të pagesës të humbur ose të vjedhur; blerja e paligjshme e një instrumenti pagese nëse klienti nuk i ka mbrojtur tiparet e tyre të personalizuara të sigurisë (përfshirë instrumentet e konfirmimit të identitetit).

14.10. Klienti mund të mbajë çdo humbje të shkaktuar për shkak të transaksioneve të paautorizuara të pagesave nëse klienti ka pësuar humbje si rezultat i veprimit të pandershëm ose për shkak të neglizhencës së tyre të rëndë ose me qëllim të mos përmbushjes së një ose disa prej detyrave të treguara më poshtë:

14.10.2. nëse klienti zbulon për një humbje, vjedhje, blerje të paligjshme ose përdorim të paautorizuar të Instrumentit të pagesës, për fakte dhe dyshime që tiparet e personalizuara të sigurisë të instrumenteve të tyre të pagesës janë bërë të njohura ose mund të përdoren nga persona të tretë, klienti do të njoftojë Paysera ose subjekti i treguar nga Paysera menjëherë, në përputhje me rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e instrumentit të pagesës të parashikuara në këtë Marrëveshje dhe shtesat e saj;

14.10.3. të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme për të mbrojtur të dhënat e personalizuara të sigurisë së instrumentit të pagesës pasi të jetë lëshuar instrumenti i pagesës.

14.11. Klienti do të kontrollojë informacionin në lidhje me transaksionet të kryera në llogari të paktën një herë në muaj dhe do të njoftojë Paysera për transaksionet e paautorizuara ose të ekzekutuara në mënyrë jo të duhur, gjithashtu për çdo gabim tjetër, paqëndrueshmëri ose pasaktësi në deklaratë. Njoftimi do të dorëzohet jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike pas ditës kur Paysera, sipas klientit, ka kryer transaksionin e paautorizuar ose ka kryer në mënyrë jo të duhur. Nëse klienti nuk paraqet njoftimet e specifikuara brenda periudhës kohore të treguar, konsiderohet se klienti ka rënë dakord pa kushte për transaksionet që ishin ekzekutuar në llogarinë e pagesës. Klienti do t'i paraqesë Paysera çdo informacion në lidhje me hyrjet e paligjshme në llogari ose veprime të tjera të paligjshme në lidhje me llogarinë dhe të ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme të treguara nga Paysera në mënyrë që të ndihmojë në hetimin e veprimeve të paligjshme.

14.12. Pala lirohet nga përgjegjësia për mosrespektimin e Marrëveshjes në rast se pala provon se Marrëveshja nuk është ekzekutuar për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme, të cilat provohen në përputhje me procedurën e përcaktuar me ligj. Klienti do të njoftojë Paysera për rrethanat e jashtëzakonshme me shkrim brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike pas ditës së ndodhjes së rrethanave të tilla. Paysera do të njoftojë klientin për rrethanat e jashtëzakonshme përmes postës elektronike ose faqeve të internetit të sistemit.

15. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve ndërmjet klientit dhe Paysera, Procedura për Paraqitjen e Kërkesave


15.1 Paysera synon të zgjidhë të gjitha mosmarrëveshjet me klientin në mënyrë miqësore, të shpejtë dhe në kushte të pranueshme nga të dy palët, kështu që, në rast të një mosmarrëveshjeje, klientët inkurajohen që së pari të adresojnë Paysera drejtpërdrejt. Mosmarrëveshjet zgjidhen me negociata.

15.2 Klienti mund të paraqesë çdo pretendim ose ankesë në lidhje me shërbimet e pagesave të Paysera duke dërguar një njoftim përmes postës elektronike, duke thirrur Ndihmën e Klientit ose duke dërguar një njoftim nga profili.

15.3 Ankesa duhet të përmbajë një referencë për rrethanat dhe dokumentet që kanë shërbyer si bazë për ankesën. Nëse Klienti e bazon ankesën e tij në dokumente të cilat Paysera nuk i posedon, klienti do të paraqesë gjithashtu dokumente të tilla ose kopjet e tyre.

15.4 Paysera do të shqyrtojë një kërkesë me shkrim ose ankesë të klientit jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune nga dita e marrjes së kërkesës, dhe t'i sigurojë klientit një përgjigje të hollësishme, të motivuar, të bazuar në dokumente. Në raste të jashtëzakonshme, kur për shkak të arsyeve jashtë kontrollit të kompanisë, Paysera nuk është në gjendje të ofrojë një përgjigje brenda 15 ditëve të punës. Paysera do t'i sigurojë klientit një përgjigje jo përfundimtare, duke treguar arsyen e vonesës dhe afatin e fundit për dorëzimin e një përgjigje përfundimtare. Afati i fundit për të dhënë një përgjigje përfundimtare nuk duhet të kalojë 35 (tridhjetë e pesë) ditë pune. Një përgjigje do t'i sigurohet klientit përmes mjeteve të specifikuara në pikën 10.1 të Marrëveshjes, përveç nëse klienti kërkon që një përgjigje në pretendimin ose ankesën e tyre të sigurohet përmes mënyrave të tjera.

15.5 Ekzaminimi i pretendimeve të klientit nga Paysera është falas.

15.6. Nëse klienti nuk është i kënaqur me vendimin e marrë nga Paysera, klienti ka të drejtë të përdorë mjete të tjera juridike për të mbrojtur të drejtat e tyre dhe të paraqesë një kërkesë tek autoriteti mbikëqyrës nën procedura e krijuar nga autoriteti mbikëqyrës.

15.7 Në rast të dështimit për të zgjidhur një mosmarrëveshje miqësisht ose në metoda të tjera jashtëgjyqësore të zgjidhjes së mosmarrëveshjes, mosmarrëveshja zgjidhet nga gjykatat sipas selisë së Paysera duke ndjekur procedurën e përcaktuar me ligj.

15.8. Ligji i Republikës së Lituanisë është i zbatueshëm për këtë Marrëveshje, shtesat e saj dhe marrëdhëniet e palëve që nuk janë të rregulluara nga kjo Marrëveshje, përfshirë rastet kur një mosmarrëveshje midis klientit dhe Paysera bie në juridiksionin e një gjykate të një shteti tjetër.

16. Dispozitat Përfundimtare


16.1 Secila palë konfirmon se posedon të gjitha lejet dhe licencat e kërkuara sipas ligjit në fuqi që janë të nevojshme për ekzekutimin e kësaj Marrëveshjeje.

16.2. Titujt e neneve dhe paragrafëve të Marrëveshjes kanë për qëllim vetëm për lehtësinë e palëve dhe nuk mund të përdoren për interpretimin e dispozitës së kësaj Marrëveshjeje.

16.3 Palët janë në mënyrë të pavarur përgjegjëse ndaj shtetit dhe subjekteve të tjerë për përmbushjen e të gjitha detyrimeve tatimore. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për ekzekutimin e detyrimeve tatimore të klientit, llogaritjen ose transferin e taksave të aplikuara tek klienti.

16.4. Paysera në të gjitha rastet vepron si një palë e pavarur e Marrëveshjes që nuk kontrollon ose merr përsipër përgjegjësi për produktet dhe shërbimet që paguhen për përdorimin e shërbimeve Paysera. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësi që blerësi, shitësi ose një palë tjetër do të përmbushë kushtet e një ujdi të lidhur me klientin.

16.5 Klienti nuk ka të drejtë të caktojë të drejtat dhe detyrimet e tyre që rrjedhin nga kjo Marrëveshje palëve të treta pa një pëlqim paraprak me shkrim nga Paysera. Paysera rezervon të drejtën të caktojë të drejtat dhe detyrimet e saj që rrjedhin nga kjo Marrëveshje palëve të treta në çdo kohë pa miratimin e klientit, nëse transferi i tillë i të drejtave dhe detyrimeve nuk bie në kundërshtim me legjislacionin.

16.6. Nëse ndonjë dispozitë e Marrëveshjes bëhet e pavlefshme, dispozitat e tjera të kësaj Marrëveshjeje mbeten në fuqi.
16.7 Marrëveshja do të hyjë në fuqi në përputhje me pikën 2.4 të kësaj Marrëveshjeje. Klienti mund të ruajë tekstin e Marrëveshjes në kohën e regjistrimit në sistem.

16.8. Kjo Marrëveshje sigurohet në sistem në disa gjuhë. Marrëveshja e zbatueshme për klientin lidhet në një gjuhë në të cilën Marrëveshja iu prezantua klientit në kohën e regjistrimit në sistem.

16.9 Lidhjet për faqet e internetit të dhëna në Marrëveshje dhe shtesat që rregullojnë ofrimin e shërbimeve të veçanta janë një pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje dhe zbatohen për klientin nga momenti kur ata fillojnë të përdorin shërbimin përkatës.

Detaje ligjore: “Paysera LT”, UAB, kodi i personit juridik 300060819; Licenca e institucionit të parave elektronike Nr. 1, lëshuar më 27 shtator 2012 (lëshuar nga Banka e Lituanisë). Të dhënat në lidhje me "Paysera LT", UAB grumbullohen dhe ruhen në Regjistrin e Personave Ligjorë të Republikës së Lituanisë. Jepen të dhëna të hollësishme rreth grupit të korporatave Paysera, përfshirë adresat e zyrave të korporatave dhe adresat e postës elektronike këtu.

Autoriteti mbikëqyrës i “Paysera LT”, UAB është Banka e Lituanisë, kodi i identifikimit 188607684, adresa: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius, Lituani www.lb.lt/en.

Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientët e Biznesit (version i vjetruar, i vlefshëm deri më 16.09.2019)

Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientët e Biznesit (version i vjetruar, i vlefshëm deri më 01.10.2021)