Operatorët: TeliaSonera, DNA Tieto, Elisa
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
1,00 EUR 0,81 EUR 0,37 EUR 45,70 %
2,00 EUR 1,61 EUR 0,90 EUR 55,90 %