Operatorët: Orange, Telenor, Vodafone
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 60 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Vodafone 1,08 EUR  0,90 EUR 0,31 EUR 34,44 %
Orange  EUR 34,44 %
Telekom 0,31 EUR 34,44 %
Vodafone 3,57 EUR 3,00 EUR 1,14 EUR 38,00 %
Orange 1,02 EUR 34,00 %
Telekom 1,14 EUR 38,00 %