Tarifat për transferet në euro (EUR)

Paysera është pjesë e sistemit të pagesave- SEPA dhe kjo na bënë qe realizimin e transfereve brenda SEPA të jetë instant.
Vini re se koha në faqen e internetit të Paysera bazohet në zonën UTC + 3 zonë kohore.

Ka disa mënyra të ndryshme për të bërë një transfer në euro, i cili varet nga koha dhe çmimi i transferit.

Transferet e menjëhershme euro (SEPA Instant)

Transferet e menjëhershme të euros (SEPA Instant) ekzekutohen vetëm në vendet e Evropës dhe vetëm duke siguruar që banka e marrësit është pjesë e sistemit SEPA Instant.

Vendi dërgues Banka pranuese Tarifa Pranuar për ekzekutim Arrinë te banka pranuese
Vendet SEPA Kosovë dhe Shqipëri Anëtare e Sepa Instant 0,00 EUR për klientë individual
0,20 EUR për klientë të biznesit
1,00 EUR për biznese në Kosovë dhe Shqipëri
24/7/365 deri në një minut
Vendet tjera Anëtare e Sepa Instant për klientë individual – 0,00 EUR për 5 transferet e para në muaj, dhe 0,50 EUR për çdo transfer vijues
1,00 EUR për biznese
24/7/365 deri në një minut
NB!  Transferet që tejkalojnë 100 000 euro (EUR) kryhen si jo urgjente. Më shumë informacione rreth transfereve jo urgjente mund të gjenden këtu.

Transferet standarde euro (Jo urgjente)

Transferet standarde (jo urgjente) në euro drejt vendeve të EU-së kryhen përmes SEPA sistemit duke përdorur llogarinë IBAN.

Transferet kushtojnë më shumë, nëse banka e përfituesit nuk është pjesëmarrëse e zonës SEPA.

Vendi dërgues Banka pranuese Tarifa Pranuar për ekzekutim Arrinë te banka pranuese
Vendet SEPAKosovë ose Shqipëri Paysera 0,00 EUR
24/7 menjëherë
Vendet tjera Paysera 0,00 EUR për 50 transferet e para në muaj, dhe 0,10 EUR për çdo transfer vijues 24/7 menjëherë
Vendet SEPA Kosovë dhe Shqipëri Të gjitha bankat 0,00 EUR për klientë individual
0,20 EUR për klientë të biznesit
1,00 EUR për biznese në Kosovë dhe Shqipëri
I - V, 8 paradite - 8 pasdite deri në një ditë pune
Nëse një transfer paraqitet për ekzekutim deri në orën 3:45 pasdite, ai arrin te marrësi në të njëjtën ditë
Vendet tjera Të gjitha bankat për klientë individual – 0,00 EUR për 5 transferet e para në muaj, dhe 0,50 EUR për çdo transfer vijues
1,00 EUR për biznese
I - V, 8 paradite - 8 pasdite deri në një ditë pune
Nëse një transfer paraqitet për ekzekutim deri në orën 3:45 pasdite, ai arrin te marrësi në të njëjtën ditë

Koha e transfereve të parave

Dorëzuar për ekzekutim** Koha e përafërt e kreditimit në llogarinë e klientit
6:45 paradite – 8:50 paradite 11:10 paradite
8:50 paradite – 9:30 paradite 11:10 paradite
9:30 paradite – 12 pasdite 13:40 pasdite
12:00 pasdite – 14:30 pasdite 16:10 pasdite
14:30 pasdite – 16:30 pasdite 17:40 pasdite
16:30 pasdite – 16:45 pasdite 17:40 pasdite
4:45 pasdite – 6:45 paradite në ditën e ardhshme të punës në 09:00 të mengjesit

PËRJASHTIM: kur transferoni para në ditët e punës në bankat Lituaneze Citadelė, Medicinos bankas, Šiaulių bankas, Unioni Kreditit Lituanez, Unioni i Kredive Vilnius, Regjistruesi i llogarive personale CSDL, posta Lituaneze, shërbimet Perlas, Banka Evropiane e Tregtisë, Financimi i Përgjithshëm, Unioni Qendror i Kredisë së Bashkuar, Kredia LTL Transfertat Union, AB Mano Bankas, UAB PayRay, Unioni i Kredive "Rato", Unioni i Kredive "Saulėgrąža" dhe Unioni i Kredive "Taupa" kryhen si më poshtë:

Dorëzuar për ekzekutim* Përafërsisht koha e kreditimit për llogarinë e klientit
8:00 paradite-6:00 pasdite. deri 15 min.
6:00 pasdite-8:00 paradite 8:15 paradite

Transferet ndërkombëtare në euro jashtë EU-së

Transfertat ndërkombëtare në euro janë transferta euro në banka të cilat nuk janë të lidhura me sistemin SEPA, përfshirë bankat jashtë EEA.

Nëse transferi juaj ndërkombëtar në euro refuzohet, ka gjasa që banka marrëse nuk është përfshirë në listën e anëtarve të TARGET2.Ju lutemi kontakton ndihmën për klientinduke treguar informacionin tuaj të transferimit dhe ne do të përpiqemi të ekzekutojmë transferimin tuaj.

Shteti Banka marrëse Tarifa E pranuar për ekzekutim Arrijnë bankën pranuese
Gjitha vendet TARGET2 pjesëmarrësit 7,00 EUR (vetëm SHA)**
Pagesat hyrëse në llogarinë tuaj përmes TARGET2 sistemi është i aplikueshëm 3,00 EUR tarifë. Më shumë informata...
I-V 8 paradite - 5:50 pasdite deri në 3 DP

* Shënim! Procesimi i pagesës mund të zgjasë deri në 5 minuta.

** Bankat korrespoduese mund të aplikojnë tarifa shtesë nga shuma e transferuar.

Euro (EUR) transferet në Kosovë

Banka pranuese Tarifa për klient individual Tarifa për klient të biznesit Pranuar për ekzekutim Arrinë tek banka pranuese
BPB (Banka për Biznes) deri në 9999.99 EUR – 2,00 EUR
mbi 10,000 EUR – 3,50 EUR
deri në 9999.99 EUR – 2,50 EUR
mbi 10,000 EUR – 5,00 EUR
I-V 8 paradite - 5 pasdite (sipas zonës kohore në Kosovë) deri në 2 BD
NLB Banka Prishtina, Turk Ekonomi Bankasi, ProCredit Bank, Banka Ekonomike, Raiffeisen Bank Kosovo, Banka Kombëtare Tregtare, Ziraat Bankasi deri në 10,000 EUR – 2,00 EUR
mbi 10,000 EUR – 3,50 EUR
deri në 10,000 EUR – 2,50 EUR
mbi 10,000 EUR – 5,00 EUR
I-V 8 paradite - 5 pasdite (sipas zonës kohore në Kosovë) deri në 2 DP

Tarifat për transferet (EUR) për klientët e biznesit

Shumica e shërbimeve Paysera ofrohen për klientët me çmimin e kostos. Transferet e kryera nga kompanitë ndërkombëtare dhe ofruesit e shërbimeve të pagesave kanë nevoje për burime njerëzore shtesë, prandaj çmimi është gjithashtu më i lartë.

Shërbimi SEPA vendet kompanitë në Kosovë kompanitë në Shqipëri Vendet-jashtë SEPA kompanitë ndërkombëtare* Ofruesit e shërbimeve të pagesave
Transferet SEPA 0,20 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 5,00 EUR 1,00 EUR
Transferi në bankë të Kosovës 7,00 EUR BPB (Banka per Biznes): Falas

Bankat tjera**:
deri në 10,000 EUR – 2,50 EUR
më shumë se 10,000 EUR – 5,00 EUR
10,00 EUR 10,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR
Transferet ndërkombëtare (SWIFT) 7,00 EUR 7,00 EUR 7,00 EUR 10,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR
Kreditimi i transfereve SEPA Falas
Pagesat hyrëse në llogarinë tuaj të kryera përmes sistemit TARGET2 aplikohen me 3,00 EUR fee. Më shumë informacion ...
1 EUR
Pagesat hyrëse në llogarinë tuaj të kryera përmes sistemit TARGET2 aplikohen me 3,00 EUR fee. Më shumë informacion ...
Falas
Pagesat hyrëse në llogarinë tuaj të kryera përmes sistemit TARGET2 aplikohen me 3,00 EUR fee. Më shumë informacion ...

0,10 EUR
0,50 EUR 0,50 EUR
Kreditimi i transfereve ndërkombëtare 3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR 4,00 EUR 4,00 EUR

* Kompania ndërkombëtare është një kompani, e cila:

  • kryen një aktivitet ekonomik aktual në një mjedis ndërkombëtar ose në territorin e disa vendet, megjithëse nuk zhvillon një veprimtari të tillë në vendin e regjistrimit, ose aktiviteti është i kufizuar nën dokumentet e themelimit, ose nga juridiksioni i atij vendi dhe (or)
  • klienti i nënshtrohet lehtësimit të konsiderueshëm të taksave, dhe (ose)
  • aktet ligjore nuk kërkojnë nga subjektet e tilla që të përgatisin dhe paraqesin pasqyra financiare, përfshirë ato vjetore financiare raportet, në institucionet mbikëqyrëse.

** NLB Banka Prishtina, Turk Ekonomi Bankasi, ProCredit Bank, Banka Ekonomike, Raiffeisen Bank Kosovo, Banka Kombetare Tregtare, Ziraat Bankasi.

Kur kryeni një transfer nga sistemi elektronik, emetuesi i parave elektronike (Paysera) riblen paratë elektronike për vlerën nominale të tyre, dmth. riblen para elektronike në sistem për para standarde në raport 1:1. Kështu, tarifat për transferet e dhëna në tabelë janë në fakt tarifa për riblerjen e parave elektronike.

Shënim

     
  • Shënim: Transferet në Bjelorusi kryhen vetëm në monedhën euro në bankat me kodet e mëposhtme SWIFT: AEBKBY2XXXX, AKBBBY2XXXX, ALFABY2XXXX, BAPBBY2XXXX, BLBBBY2XXXX, BLNBBY2XXXX, BPSBBY2XXXX, MMBNBY22XXX, MTBKBY22XXX, NBRBBY2XXXX, PJCBBY2XXXX, REDJBY22XXX, SLANBY22XXX, SOMABY22XXX, UNBSBY2XXXX, ZEPTBY2XXXX. transferet e tilla kushtojn 7 EUR.
  • Transferet në një bankë të huaj mund të zgjasin më shumë nëse transferi bëhet jashtë orarit të punës të bankës korrespondente. Në një rast të tillë transferi do të bëhet në ditën më të afërt të punës të bankës korrespondente.
  • Banka e marrësit mund të aplikojë një tarifë për kreditimin e fondeve kur transferi bëhet nga BE. Ne ju rekomandojmë të mësoni se cilat tarifa bankare mund të aplikohen.
  • Banka e marrësit mund të refuzojë të pranojë një transfer nga një palë e tretë për shkak të rregullave/ligjeve të brendshme. Paysera nuk kompenson asnjë tarifë komisioni të zbritur nga shuma e rimbursuar nga banka e marrësit.
  • Aplikohen tarifa shtesë për specifikimin e një transferi.

Tarifa shtesë për transfere mund të aplikohen.